VARTHA

വൈ ക്കം വെ ച്ചൂ രി ല്‍ താ റാ വു ക ള്‍ കൂ ട്ട ത്തോ ടെ ചാ കു ന്നു

Published

onവൈ  ക്കം: വെ  ച്ചൂ  രി  ല്‍ താ  റാ  വു  ക  ള്‍ കൂ  ട്ട ത്തോ ടെ ചാ  കു  ന്നു. വെ  ച്ചൂ  ര്‍ പ  ഞ്ചാ  യ  ത്തി  ലെ പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ങ്ങ  ളു  ടേ  യും ജ  ലാ  ശ  യ  ങ്ങ  ളു  ടേ  യും ഓ  ര  ത്ത് താ  റാ  വു  വ  ള  ര്‍  ത്തു  ന്ന ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  ടെ ആ  യി  ര  ക്ക  ണ  ക്കി  നു താ  റാ  വു  ക  ളാ  ണ് ഏ  താ  നും ദി  വ  സ  ങ്ങ  ള്‍  ക്കു  ള്ളി  ല്‍ ച  ത്ത  ത്.ക  ണ്ണു  നീ  ല  ച്ച് അ  വ  ശ നി  ല  യി  ലാ  യി തു  ങ്ങി നി  ല്‍  ക്കു  ന്ന താ  റാ  വു  ക  ള്‍ വ  ട്ടം ക  റ  ങ്ങി വീ  ണ് ചാ  കു  ക  യാ  ണ്.

70 ദി  വ  സ  ത്തി  നു  മേ  ല്‍ പ്രാ  യ  മു  ള്ള താ  റാ  വാ  ണ് ചാ  കു  ന്ന  തി  ലേ  റെ  യും. മു  ട്ട  ത്താ  റാ  വു  ക  ളി  ല്‍ രോ  ഗ  ബാ  ധ കാ  ണു  ന്നി  ല്ലെ  ന്ന് ക  ര്‍  ഷ  ക  ര്‍ പ  റ  യു  ന്നു. വെ  ച്ചൂ  രി  ല്‍ 30 ഓ  ളം ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  ടേ  താ  യി 1,00000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു  ക  ളാ  ണു  ള്ള  ത്. ഇ  തി  ല്‍ 4,000 മു  ട്ട  ത്താ  റാ  വു  ക  ളും 10,000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു കു  ഞ്ഞു  ങ്ങ  ളെ വ  ള  ര്‍  ത്തു  ന്ന ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  മു  ണ്ട്.

ക്രി  സ്  മ  സ് വി  പ  ണി  ക  ണ  ക്കാ  ക്കി വ  ള  ര്‍  ത്തി  യ താ  റാ  വ് വി  ല്‍  പ  ന  യ്ക്കു പാ  ക  മാ  യ  പ്പോ  ഴാ  ണ് രോ  ഗ  ബാ  ധ  യു  ണ്ടാ  യ  ത് ക  ര്‍  ഷ  ക  ര്‍  ക്ക് വ  ലി  യ പ്ര  ഹ  ര  മാ  യി. പു  ല്ലു  കു  ഴി  ച്ചാ  ല്‍  പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ത്തി  നു സ  മീ  പ  ത്തെ താ  റാ  വു ക  ര്‍  ഷ  ക  നാ  യ സു  രേ  ഷി  ന്റെ 70 ദി  വ  സ  ത്തി  നു മേ  ല്‍ പ്രാ  യ  മു  ള്ള നി  ര  വ  ധി താ  റാ  വു  ക  ളാ  ണ് ച  ത്ത  ത്. പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ങ്ങ  ളി  ല്‍ നി  ന്നു പു  റ  ന്ത  ള്ളു  ന്ന രാ  സ മാ  ലി  ന്യ  ങ്ങ  ള്‍ വി  ഷ  മ  യ  മാ  ക്കി  യ നീ  രൊ  ഴു  ക്കു കു  റ  ഞ്ഞ ജ  ലാ  ശ  ങ്ങ  ളി  ലെ  യും പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ങ്ങ  ളി  ലേ  യും വെ  ള്ളം കു  ടി  ച്ച് തീ  റ്റ തേ  ടു  ന്ന  താ  റാ  വു  ക  ള്‍  ക്ക് വി  ഷാം  ശം ഉ  ള്ളി  ല്‍ ചെ  ന്നാ  ലും അ  സു  ഖ ബാ  ധ  യു  ണ്ടാ  കാ  മെ  ന്ന് മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ പ  റ  യു  ന്നു.

പാ  ട  ത്ത് എ  ത്തി  യ കൊ  ക്കു  ക  ള്‍, ഉ  പ്പ  ന്‍, കാ  ക്ക തു  ട  ങ്ങി  യ പ  ക്ഷി  ക  ളും ച  ത്തു തു  ട  ങ്ങി  യ  തോ  ടെ പ്ര  ദേ  ശ  വാ  സി  ക  ളു  ടെ ആ  ശ  ങ്ക വ  ര്‍  ധി  ച്ച  താ  യി താ  റാ  വു ക  ര്‍  ഷ  ക  നാ  യ മി  ത്രം പ  ള്ളി ബി  ജു പ  റ  ഞ്ഞു. ക  ല  ങ്ങി  മ  റി  ഞ്ഞ് മ  ലി  ന  മാ  യ ജ  ലാ  ശ  ങ്ങ  ളി  ല്‍ ക  രി  മീ  ന  ട  ക്ക  മു  ള്ള മ  ത്സ്യ ങ്ങ  ളും വ്യാ  പ  ക  മാ  യി ച  ത്തു  പൊ  ങ്ങു  ക  യാ  ണ്.  ഏ  താ  നും ദി  വ  സം മു  ന്പ് താ  റാ  വു  ക  ള്‍ ച  ത്തു തു  ട  ങ്ങി  യ  പ്പോ  ള്‍ മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ സാ  മ്പി  ള്‍ പ  രി  ശോ  ധി  ച്ചെ  ങ്കി  ലും പ  ക്ഷിപ്പനി  യാ  ണെ  ന്ന് സ്ഥി  രീ  ക  രി  ച്ചി  ല്ല.

ക  ഴി  ഞ്ഞ ദി  വ  സം മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ സ്ഥ  ല  ത്തെ  ത്തി സാ  ന്പി  ള്‍ ശേ  ഖ  രി  ച്ച് പ  രി  ശോ  ധ  ന  യ്ക്ക് അ  യ  ച്ച  തി  ന്റെ ഫ  ലം ല  ഭി  ച്ചാ  ലെ രോ  ഗ  കാ  ര  ണ  ത്തെ  ക്കു  റി  ച്ച് കൂ  ടു  ത  ല്‍ വ്യ  ക്ത  ത വ  രു  ത്തു ള്ളെ  ന്ന് വെ  ച്ചൂ  ര്‍ വെ  റ്റ  റി  ന  റി ഡോ.   നി  മ്മി പ  റ  ഞ്ഞു.

അ  തേസ  മ  യം വെ  ച്ചൂ  രി  ല്‍ ര  ജി  സ്റ്റ  ര്‍ ചെ  യ്ത ഒ  ന്‍  പ  തോ  ളം താ  റാ  വു ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  ടെ 42,000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു  ക  ളി  ല്‍ 1,000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു  ക  ള്‍ രോ  ഗം ബാ  ധി  ച്ചു ച  ത്ത  താ  യാ  ണ് മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ സ്ഥി  രീ  ക  രി  ക്കു  ന്ന  ത്. 28 ദി  വ  സ  മെ  ത്തു  ന്‌പോ  ള്‍ താ  റാ  വു  ക  ള്‍  ക്ക് ന  ല്‍  കേ  ണ്ട പ്ര  തി  രോ  ധ കു  ത്തി  വ  യ്പ് 45 ദി  വ  സ  മാ  യ  പ്പോ  ഴാ  ണ് ല  ഭ്യ  മാ  യ  തെ  ന്നും ക  ര്‍  ഷ  ക  രും ആ  രോ  പി  ക്കു  ന്നു.

Facebook Comments

Leave a Reply


മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Your email address will not be published. Required fields are marked *

അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പാടില്ല. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്. അവ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതുന്നയാളുടേത് മാത്രമാണ്. ഇ-മലയാളിയുടേതല്ല

RELATED ARTICLES

കോവിഡ് വ്യാപനം: തമിഴ്നാട്ടില്‍ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും അടച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ജനുവരി 19 മുതല്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.

കോവിഡ്: സംഗീത സംവിധായകനും ഗാനരചയിതാവുമായ ആലപ്പി രംഗനാഥ് അന്തരിച്ചു

കോവിഡ് വ്യാപനം: സിപിഐ എല്ലാ പൊതു പരിപാടികളും മാറ്റിവച്ചു 

കേരളത്തില്‍ 18,123 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19, ടി.പി.ആര്‍ 30.55%

ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലായി ബുര്‍ജ് അല്‍ അറബ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

നിയമത്തില്‍ നിന്നും നീതിയിലേക്കു ദൂരമുണ്ടെന്ന് ഡോ.ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍

തൃശൂരിൽ സിപിഎം നടത്തിയ തിരുവാതിരക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി

മലമ്പുഴ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ തീപിടുത്തം

അതിര്‍ത്തിയില്‍ നുഴഞ്ഞു കയറാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് 400 ഭീകരര്‍ : ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കരസേനാ മേധാവി

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാം നിര്‍മിച്ച കേണല്‍ ജോണ്‍ പെന്നിക്വിക്കിന്റെ പ്രതിമ ബ്രിട്ടനില്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍

കൊറോണ വൈറസിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തെന്ന് യു എസ് ഗവേഷകര്‍

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസ കൂടുതല്‍ അനുവദിക്കും, പകരം വിസ്കി വില കുറയ്ക്കും : ഇന്ത്യ-ബ്രിട്ടന്‍ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര്‍

പട്ടത്തിന്റെ നൂല്‍ കഴുത്തില്‍ കുരുങ്ങി സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മുലായം സിംഗിന്റെ മരുമകള്‍ അപര്‍ണ യാദവ് ബിജെപിയിലേക്ക്

പട്ടം പറത്തുന്നതിനിടെ തെങ്ങ് മുറിഞ്ഞ് വീണ് മലയാളി ബാലന്‍ മരിച്ചു

അയല്‍വാസി അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ പരാതി

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സെക്കന്ദരാബാദ് ക്ലബില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം; 20 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം

മാര്‍ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി (തലശേരി), മാര്‍ പീറ്റര്‍ കൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍ (പാലക്കാട്): പുതിയ ഇടയന്‍മാര്‍

മണവും രുചിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദത്തിനില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി 

കേരളത്തില്‍ പകുതിയിലധികം കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീലില്‍ ഹൈക്കോടതി വിധി തിങ്കളാഴ്ച 

ഉറങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നില്ല: മാനസിക സംഘര്‍ഷം; പള്‍സര്‍ സുനി ചികിത്സ തേടി

വയനാട്ടില്‍ ഭാര്യയ്ക്കും മകള്‍ക്കും നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം: ഭര്‍ത്താവിനായി പോലീസ് തിരച്ചില്‍

കെ-റെയില്‍: ഡിപിആര്‍ തട്ടിക്കൂട്ടിയത്; ജപ്പാനില്‍നിന്ന് ലോണ്‍ വാങ്ങാനുള്ള തന്ത്രമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

സംസ്ഥാനത്തെ കോടതികള്‍ തിങ്കളാ‍ഴ്ച മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍

കൊവിഡ് വ്യാപനം: 31 വരെയുള്ള പൊതുപരിപാടികള്‍ മാറ്റിവെച്ച്‌ കോണ്‍ഗ്രസ്

വിരാട് കോലി ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു

പരിശോധന കുറവ്, കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 17,755 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; ടിപിആര്‍ 26.92%

കോവിഡ് ബ്രിഗേഡ് ഇന്‍സെന്റീവിനും റിസ്‌ക് അലവന്‍സിനുമായി 79.75 കോടി അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി

View More