image

കാലൻമ്മാരും കോഴികളും കൊല വിളിക്കുന്ന സമൂഹം - ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരതയുടെ വളരെ നഗ്നമായ ചിത്രീകരണം. I read this story long ago but the narration is true & current when we look at what is happening every day in Kerala. Devil & Hell like god & Heaven are not nouns, they are just verbs. Humans; when they start doing evil; devil is born & hell comes live; same way good deeds make god incarnate & heaven become real. Man is the creator of devil, hell, god & heaven. Christianity; like other religions traveled far from goodness & embraced evil. In fact; religions became the guardian of evil. We see the evil deeds of religion every day. Some of us are victims too. Even the Buddhists who preach Ahimsa took arms to chase fellow humans. Sam C’s story is not just a story, it is history as well as current affairs. The two groups; Patriarch & Catholicos had been in rivalry for decades. The churches were Patriarch group had power; they did exactly what Sam C narrates here. And the Catholicos group did the same where they had power. The shameful fact is; both have almost everything in common except the dispute who is the head of the church. We all know, Christ & Jesus has nothing to do with any of the Christian churches anymore. There are evil priests on both groups, they control a rowdy group and has gained power. Most among the rowdy groups are under-educated and has no job skills, they will become unemployed if there is peace among the rivals, so they promote violence to stay in power & employed. Being a priest is still a boon, they can make money without any work other than being a rowdy. The Supreme Court has ruled in favor of the Catholicos group as the whole owner of all churches, but it is hard to be implemented. It will be better if the churches where the patriarch group has majority- be given to them. We cannot hope for peace for a long time. Until that long time come, the Kalans & Kozhikal will be running around with death cry. Catholic church too has used ‘burial’ as a powerful tool to punish it’s members. They built fortresses to keep the faithful inside & denied burial for many. Hope, those walls around all cemeteries will collapse & local governments will provide & facilitate for the burial of all, then more and more will discard religion & churches, let us hope for those better days to come. Kerala politics is not different either. Karl Marx never intended or thought the poor will be poor forever. But we know, religion & politics need the poor, the under-educated to remain in power. Let us hope the Kalans will disappear & the Kozhikal will stop their war cry.- andrew
Those Senators who violate the rules must be kicked out. They have violated the Oath they took, they all must go. Their salary must be reduced to $15.00 / hr too
Are you not a strong radical Catholic? How can you oppose the church in your comments in e malayalee. I am going to show your comments to the priest, I know he will stop you. I know you are not writing these comments once a week, the JonyWakar is making you write this. I am going to tell your wife too. Good Luck my friend.
Pls. don't call, don't ask for the names of the people who opposed the fund-raising for Joseph Sir. You might have forgotten, but i do remember. So, don't ask- am I? Am I? or me?. Yes! some of you made that nasty comments in Kerala Center. Some of you are fanatic Catholics, some i don't know what denomination. Some of you pose with criminals from Kerala, some of you talk a lot about charity in Public. But i know who you are- And i don't have any regard or respect for Hypocrites- andrew
സി പി എം നയിക്കുന്ന നന്മകള്‍ വളരട്ടെ ഭാരതം ആകെ നിറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ വര്‍ഗീയതയെ ഓടിക്കുവാന്‍ കൈ കോര്‍ക്കുക - ചാണക്യന്‍
A reply to my dearest friend Andrew. If you doubt me brother, please study carefully this part then you will understand that I am not in conflict with you. Those who claim that they are my followers tarnished my name. Don't get frustrated, do good and avoid religious people. See what is recorded about me in the Bible and that is the real me. I know you are a true searcher of truth. And those who search truth will lose hand, leg, and even head. Some people will be brutally crucified Jesus Criticizes the Religious Leaders 23 Then Jesus said to the crowds and to his disciples, 2 “The teachers of religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses.[a] 3 So practice and obey whatever they tell you, but don’t follow their example. For they don’t practice what they teach. 4 They crush people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. 5 “Everything they do is for show. On their arms they wear extra wide prayer boxes with Scripture verses inside, and they wear robes with extra long tassels.[b] 6 And they love to sit at the head table at banquets and in the seats of honor in the synagogues. 7 They love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces, and to be called ‘Rabbi.’[c] 8 “Don’t let anyone call you ‘Rabbi,’ for you have only one teacher, and all of you are equal as brothers and sisters.[d] 9 And don’t address anyone here on earth as ‘Father,’ for only God in heaven is your Father. 10 And don’t let anyone call you ‘Teacher,’ for you have only one teacher, the Messiah. 11 The greatest among you must be a servant. 12 But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. 13 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you shut the door of the Kingdom of Heaven in people’s faces. You won’t go in yourselves, and you don’t let others enter either.[e] 15 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell[f] you yourselves are! 16 “Blind guides! What sorrow awaits you! For you say that it means nothing to swear ‘by God’s Temple,’ but that it is binding to swear ‘by the gold in the Temple.’ 17 Blind fools! Which is more important—the gold or the Temple that makes the gold sacred? 18 And you say that to swear ‘by the altar’ is not binding, but to swear ‘by the gifts on the altar’ is binding. 19 How blind! For which is more important—the gift on the altar or the altar that makes the gift sacred? 20 When you swear ‘by the altar,’ you are swearing by it and by everything on it. 21 And when you swear ‘by the Temple,’ you are swearing by it and by God, who lives in it. 22 And when you swear ‘by heaven,’ you are swearing by the throne of God and by God, who sits on the throne. 23 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens,[g] but you ignore the more important aspects of the law—justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. 24 Blind guides! You strain your water so you won’t accidentally swallow a gnat, but you swallow a camel![h] 25 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy—full of greed and self-indulgence! 26 You blind Pharisee! First wash the inside of the cup and the dish,[i] and then the outside will become clean, too. 27 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you are like whitewashed tombs—beautiful on the outside but filled on the inside with dead people’s bones and all sorts of impurity. 28 Outwardly you look like righteous people, but inwardly your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness. 29 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you build tombs for the prophets your ancestors killed, and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed. 30 Then you say, ‘If we had lived in the days of our ancestors, we would never have joined them in killing the prophets.’ 31 “But in saying that, you testify against yourselves that you are indeed the descendants of those who murdered the prophets. 32 Go ahead and finish what your ancestors started. 33 Snakes! Sons of vipers! How will you escape the judgment of hell?
Tossing my comment into the trash can is not fare Editor. I am pregnant and it is not fare to ask me to go back to my country by the person who made me pregnant
ഒരു മതത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിന് കുറ്റം പറയുന്നു വായനക്കാരാ ? കൊല്ലകടവിൽ സൂചി വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നോ " 'ആ മതത്തെ അധികം അടുപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകൂടവും , തലവെട്ടുന്ന മതവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ ചിന്തയിലാണ് ' മനുഷ്യ ജാതിയോടുള്ള വെറുപ്പ് . വെറുപ്പ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം അകറ്റുക . അപ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
Can I ask you one question?What the F---K you Christians are doing?If Christ&I'am his follower,if that's the heaven you promised,who the hell wants to go there?Mr Samsy Katha Kallan Kozikal".It's a true cult of a religious,business,political business.Why we have to be a slave to pay them to be slaved.
സർവ്വ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് ന്യുയോർക്ക് . ന്യുയോർക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരനെ അമേരിക്കക്കു നൽകിയത് . കവിത എഴുതുന്നവർ എല്ലാം കവികളല്ല സ്നേഹിത . കഥ എഴുതുന്നവർ ഒന്നും കഥാ കൃത്തുക്കളുമല്ല . അവനവൻ ആദ്യമേ അവന്റെ കഥ എഴുതട്ടെ അപ്പോൾ അറിയാം നാറ്റം അടിക്കുന്നത് . വലത് കയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കയ്യ് അറിയേരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും , ഉടനെ തന്നെ പുരപ്പുറത്ത് കേറി ഇരുന്നു , ഞാൻ ജോസഫ് സാറിന് ശവപ്പെട്ടി മേടിക്കാൻ കാശ് കൊടുത്തേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യും . എല്ലാ തട്ടിപ്പ് കാരേയും നമ്മൾക്ക് ഇമ്പീച്ചു ചെയ്യണം . ആദ്യം ഭക്തിയുടെ മുഖമൂടി അണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കള്ള വർഗ്ഗത്തെ പൊക്കണം . അബ്രാഹ്മിൻറേം ഇസാക്കിന്റെയും മടിയിൽ ഇരുത്തി സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട് പൊക്കി കേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻമാരെ ആദ്യം പൊക്കണം . അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് സാറിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ കയ്യും കാലും അവന്മാര് അറക്കും . കേട്ടില്ലേ ഇന്നലെ ഇവന്മാരുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് . അവനെതിരായി വോട്ടു ചെയ്യുന്ന സെനറ്ററിൻമാരുടെ തല അവൻ ശൂലത്തെ കെട്ടുമെന്ന് . ഇവന്മാരാ സ്വാതന്ത്യ ദേവതയുടെ പ്രതിമയും വലിയ കാല താമസം ഇല്ലാതെ ഇളക്കും . അതിന് കൂട്ട് നിൽക്കാൻ കുറെ അളിപുളി മലയാളികളും

കാലൻമ്മാരും കോഴികളും കൊല വിളിക്കുന്ന സമൂഹം - ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരതയുടെ വളരെ നഗ്നമായ ചിത്രീകരണം. I read this story long ago but the narration is true & current when we look at what is happening every day in Kerala. Devil & Hell like god & Heaven are not nouns, they are just verbs. Humans; when they start doing evil; devil is born & hell comes live; same way good deeds make god incarnate & heaven become real. Man is the creator of devil, hell, god & heaven. Christianity; like other religions traveled far from goodness & embraced evil. In fact; religions became the guardian of evil. We see the evil deeds of religion every day. Some of us are victims too. Even the Buddhists who preach Ahimsa took arms to chase fellow humans. Sam C’s story is not just a story, it is history as well as current affairs. The two groups; Patriarch & Catholicos had been in rivalry for decades. The churches were Patriarch group had power; they did exactly what Sam C narrates here. And the Catholicos group did the same where they had power. The shameful fact is; both have almost everything in common except the dispute who is the head of the church. We all know, Christ & Jesus has nothing to do with any of the Christian churches anymore. There are evil priests on both groups, they control a rowdy group and has gained power. Most among the rowdy groups are under-educated and has no job skills, they will become unemployed if there is peace among the rivals, so they promote violence to stay in power & employed. Being a priest is still a boon, they can make money without any work other than being a rowdy. The Supreme Court has ruled in favor of the Catholicos group as the whole owner of all churches, but it is hard to be implemented. It will be better if the churches where the patriarch group has majority- be given to them. We cannot hope for peace for a long time. Until that long time come, the Kalans & Kozhikal will be running around with death cry. Catholic church too has used ‘burial’ as a powerful tool to punish it’s members. They built fortresses to keep the faithful inside & denied burial for many. Hope, those walls around all cemeteries will collapse & local governments will provide & facilitate for the burial of all, then more and more will discard religion & churches, let us hope for those better days to come. Kerala politics is not different either. Karl Marx never intended or thought the poor will be poor forever. But we know, religion & politics need the poor, the under-educated to remain in power. Let us hope the Kalans will disappear & the Kozhikal will stop their war cry.- andrew
Those Senators who violate the rules must be kicked out. They have violated the Oath they took, they all must go. Their salary must be reduced to $15.00 / hr too
Are you not a strong radical Catholic? How can you oppose the church in your comments in e malayalee. I am going to show your comments to the priest, I know he will stop you. I know you are not writing these comments once a week, the JonyWakar is making you write this. I am going to tell your wife too. Good Luck my friend.
Pls. don't call, don't ask for the names of the people who opposed the fund-raising for Joseph Sir. You might have forgotten, but i do remember. So, don't ask- am I? Am I? or me?. Yes! some of you made that nasty comments in Kerala Center. Some of you are fanatic Catholics, some i don't know what denomination. Some of you pose with criminals from Kerala, some of you talk a lot about charity in Public. But i know who you are- And i don't have any regard or respect for Hypocrites- andrew
സി പി എം നയിക്കുന്ന നന്മകള്‍ വളരട്ടെ ഭാരതം ആകെ നിറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ വര്‍ഗീയതയെ ഓടിക്കുവാന്‍ കൈ കോര്‍ക്കുക - ചാണക്യന്‍
A reply to my dearest friend Andrew. If you doubt me brother, please study carefully this part then you will understand that I am not in conflict with you. Those who claim that they are my followers tarnished my name. Don't get frustrated, do good and avoid religious people. See what is recorded about me in the Bible and that is the real me. I know you are a true searcher of truth. And those who search truth will lose hand, leg, and even head. Some people will be brutally crucified Jesus Criticizes the Religious Leaders 23 Then Jesus said to the crowds and to his disciples, 2 “The teachers of religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses.[a] 3 So practice and obey whatever they tell you, but don’t follow their example. For they don’t practice what they teach. 4 They crush people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. 5 “Everything they do is for show. On their arms they wear extra wide prayer boxes with Scripture verses inside, and they wear robes with extra long tassels.[b] 6 And they love to sit at the head table at banquets and in the seats of honor in the synagogues. 7 They love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces, and to be called ‘Rabbi.’[c] 8 “Don’t let anyone call you ‘Rabbi,’ for you have only one teacher, and all of you are equal as brothers and sisters.[d] 9 And don’t address anyone here on earth as ‘Father,’ for only God in heaven is your Father. 10 And don’t let anyone call you ‘Teacher,’ for you have only one teacher, the Messiah. 11 The greatest among you must be a servant. 12 But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. 13 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you shut the door of the Kingdom of Heaven in people’s faces. You won’t go in yourselves, and you don’t let others enter either.[e] 15 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell[f] you yourselves are! 16 “Blind guides! What sorrow awaits you! For you say that it means nothing to swear ‘by God’s Temple,’ but that it is binding to swear ‘by the gold in the Temple.’ 17 Blind fools! Which is more important—the gold or the Temple that makes the gold sacred? 18 And you say that to swear ‘by the altar’ is not binding, but to swear ‘by the gifts on the altar’ is binding. 19 How blind! For which is more important—the gift on the altar or the altar that makes the gift sacred? 20 When you swear ‘by the altar,’ you are swearing by it and by everything on it. 21 And when you swear ‘by the Temple,’ you are swearing by it and by God, who lives in it. 22 And when you swear ‘by heaven,’ you are swearing by the throne of God and by God, who sits on the throne. 23 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens,[g] but you ignore the more important aspects of the law—justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. 24 Blind guides! You strain your water so you won’t accidentally swallow a gnat, but you swallow a camel![h] 25 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy—full of greed and self-indulgence! 26 You blind Pharisee! First wash the inside of the cup and the dish,[i] and then the outside will become clean, too. 27 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you are like whitewashed tombs—beautiful on the outside but filled on the inside with dead people’s bones and all sorts of impurity. 28 Outwardly you look like righteous people, but inwardly your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness. 29 “What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you build tombs for the prophets your ancestors killed, and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed. 30 Then you say, ‘If we had lived in the days of our ancestors, we would never have joined them in killing the prophets.’ 31 “But in saying that, you testify against yourselves that you are indeed the descendants of those who murdered the prophets. 32 Go ahead and finish what your ancestors started. 33 Snakes! Sons of vipers! How will you escape the judgment of hell?
Tossing my comment into the trash can is not fare Editor. I am pregnant and it is not fare to ask me to go back to my country by the person who made me pregnant
ഒരു മതത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിന് കുറ്റം പറയുന്നു വായനക്കാരാ ? കൊല്ലകടവിൽ സൂചി വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നോ " 'ആ മതത്തെ അധികം അടുപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകൂടവും , തലവെട്ടുന്ന മതവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ ചിന്തയിലാണ് ' മനുഷ്യ ജാതിയോടുള്ള വെറുപ്പ് . വെറുപ്പ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം അകറ്റുക . അപ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
Can I ask you one question?What the F---K you Christians are doing?If Christ&I'am his follower,if that's the heaven you promised,who the hell wants to go there?Mr Samsy Katha Kallan Kozikal".It's a true cult of a religious,business,political business.Why we have to be a slave to pay them to be slaved.
സർവ്വ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് ന്യുയോർക്ക് . ന്യുയോർക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് കാരനെ അമേരിക്കക്കു നൽകിയത് . കവിത എഴുതുന്നവർ എല്ലാം കവികളല്ല സ്നേഹിത . കഥ എഴുതുന്നവർ ഒന്നും കഥാ കൃത്തുക്കളുമല്ല . അവനവൻ ആദ്യമേ അവന്റെ കഥ എഴുതട്ടെ അപ്പോൾ അറിയാം നാറ്റം അടിക്കുന്നത് . വലത് കയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കയ്യ് അറിയേരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും , ഉടനെ തന്നെ പുരപ്പുറത്ത് കേറി ഇരുന്നു , ഞാൻ ജോസഫ് സാറിന് ശവപ്പെട്ടി മേടിക്കാൻ കാശ് കൊടുത്തേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യും . എല്ലാ തട്ടിപ്പ് കാരേയും നമ്മൾക്ക് ഇമ്പീച്ചു ചെയ്യണം . ആദ്യം ഭക്തിയുടെ മുഖമൂടി അണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കള്ള വർഗ്ഗത്തെ പൊക്കണം . അബ്രാഹ്മിൻറേം ഇസാക്കിന്റെയും മടിയിൽ ഇരുത്തി സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട് പൊക്കി കേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻമാരെ ആദ്യം പൊക്കണം . അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് സാറിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ കയ്യും കാലും അവന്മാര് അറക്കും . കേട്ടില്ലേ ഇന്നലെ ഇവന്മാരുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് . അവനെതിരായി വോട്ടു ചെയ്യുന്ന സെനറ്ററിൻമാരുടെ തല അവൻ ശൂലത്തെ കെട്ടുമെന്ന് . ഇവന്മാരാ സ്വാതന്ത്യ ദേവതയുടെ പ്രതിമയും വലിയ കാല താമസം ഇല്ലാതെ ഇളക്കും . അതിന് കൂട്ട് നിൽക്കാൻ കുറെ അളിപുളി മലയാളികളും