AMERICA
അവിവാഹിത അമ്മമാര്‍ കൂടി (അഥവാ അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ പെരുകി)   |  0Comment
19-Feb-2012
യുഎസില്‍ അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദശകത്തിനിടെ വന്‍വര്‍ധന. ഇന്ന് 30 വയസില്‍ താഴെയുള്ള അമ്മമാരില്‍ പകുതിയിലിധികവും വിവാഹത്തിനു മുമ്പേ അമ്മമാരായവരാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കിടയിലുമാണ് അവിവാഹിത അമ്മമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്നത് മധ്യവര്‍ഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലും സാധാരണമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാഷിംഗ്ടണിലെ ചൈല്‍ഡ് ട്രെന്‍ഡ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകത്തിനിടെയാണ് അവിവാഹിത അമ്മമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധന ഉണ്ടായത്. 1990കളുടെ മധ്യത്തില്‍ ആകെ അമ്മമാരില്‍ മൂന്നില്‍ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവിവാഹിത അമ്മമാരായിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത് ആകെ അമ്മമാരുടെ 41 ശതമാനത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നു. 30 വയസിന് താഴെയുള്ള അമ്മമാരിലാകട്ടെ ഇത് 53 ശതമാനമാണെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 73 ശതമാനം കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരും 29 ശതമാനം വെള്ളക്കാരും ജനിക്കുന്നത് അവിവാഹിത അമ്മമാര്‍ക്കാണ്.

ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വെളുത്ത വര്‍ഗക്കാരാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം തേടുകയും എന്നാല്‍ നാലു വര്‍ഷ ബിരുദപഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഇരുപതുകാരികളാന് ഇത്തരത്തില്‍ അവിവാഹിത അമ്മമാരാകുന്നതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള അമ്മമാരുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ 2009ല്‍ വിവാഹിതരായ 59 ശതമാനം സ്ത്രീകളും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടികളുള്ളവരാണ്. 30 വയസില്‍ താഴെ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടുപേരും ഇത്തരത്തില്‍ വിവാഹിതരായവരാണെന്ന് പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ബിരുദധാരികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വിവാഹത്തിനുശേഷം അമ്മമാരാകുന്നവരാണ്.

വിവാഹിതരായ അമ്മമാരില്‍ 92 ശതമാനവും ബിരുദ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരാണ്. എന്നാല്‍ അവിവാഹിത അമ്മമാരില്‍ 62 ശതമാനം സെക്കന്‍ന്‍ഡറി സ്കൂള്‍ പഠനവും 43 ശതമാനം ഹൈസ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസവും മാത്രം ഉള്ളവരാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെ കുട്ടികള്‍ ഭാവിയില്‍ പലസാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്‌ടെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വിവാഹിതരായ അമ്മമാരില്‍ മക്കള്‍ക്ക് 10 വയസ് പൂര്‍ത്തിയാവുന്വോഴേക്കും മൂന്നില്‍ രണ്ടും ഭാഗവും വിവാഹ മോചനം നേടിയവരാണെന്ന് മിഷിഗന്‍ സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു.

For Women Under 30, Most Births Occur Outside Marriage

LORAIN, Ohio — It used to be called illegitimacy. Now it is the new normal. After steadily rising for five decades, the share of children born to unmarried women has crossed a threshold: more than half of births to American women under 30 occur outside marriage.

Once largely limited to poor women and minorities, motherhood without marriage has settled deeply into middle America. The fastest growth in the last two decades has occurred among white women in their 20s who have some college education but no four-year degree, according to Child Trends, a Washington research group that analyzed government data.

Among mothers of all ages, a majority — 59 percent in 2009 — are married when they have children. But the surge of births outside marriage among younger women — nearly two-thirds of children in the United States are born to mothers under 30 — is both a symbol of the transforming family and a hint of coming generational change.

One group still largely resists the trend: college graduates, who overwhelmingly marry before having children. That is turning family structure into a new class divide, with the economic and social rewards of marriage increasingly reserved for people with the most education.

“Marriage has become a luxury good,” said Frank Furstenberg, a sociologist at the University of Pennsylvania.

The shift is affecting children’s lives. Researchers have consistently found that children born outside marriage face elevated risks of falling into poverty, failing in school or suffering emotional and behavioral problems.

The forces rearranging the family are as diverse as globalization and the pill. Liberal analysts argue that shrinking paychecks have thinned the ranks of marriageable men, while conservatives often say that the sexual revolution reduced the incentive to wed and that safety net programs discourage marriage.

Here in Lorain, a blue-collar town west of Cleveland where the decline of the married two-parent family has been especially steep, dozens of interviews with young parents suggest that both sides have a point.

Over the past generation, Lorain lost most of two steel mills, a shipyard and a Ford factory, diminishing the supply of jobs that let blue-collar workers raise middle-class families. More women went to work, making marriage less of a financial necessity for them. Living together became routine, and single motherhood lost the stigma that once sent couples rushing to the altar. Women here often describe marriage as a sign of having arrived rather than a way to get there.

Meanwhile, children happen.

Amber Strader, 27, was in an on-and-off relationship with a clerk at Sears a few years ago when she found herself pregnant. A former nursing student who now tends bar, Ms. Strader said her boyfriend was so dependent that she had to buy his cigarettes. Marrying him never entered her mind. “It was like living with another kid,” she said.

When a second child, with a new boyfriend, followed three years later — her birth control failed, she said — her boyfriend, a part-time house painter, was reluctant to wed.

Ms. Strader likes the idea of marriage; she keeps her parents’ wedding photo on her kitchen wall and says her boyfriend is a good father. But for now marriage is beyond her reach.

“I’d like to do it, but I just don’t see it happening right now,” she said. “Most of my friends say it’s just a piece of paper, and it doesn’t work out anyway.”

The recent rise in single motherhood has set off few alarms, unlike in past eras. When Daniel Patrick Moynihan, then a top Labor Department official and later a United States senator from New York, reported in 1965 that a quarter of black children were born outside marriage — and warned of a “tangle of pathology” — he set off a bitter debate.

By the mid-1990s, such figures looked quaint: a third of Americans were born outside marriage. Congress, largely blaming welfare, imposed tough restrictions. Now the figure is 41 percent — and 53 percent for children born to women under 30, according to Child Trends, which analyzed 2009 data from the National Center for Health Statistics.

Still, the issue received little attention until the publication last month of “Coming Apart,” a book by Charles Murray, a longtime critic of non-marital births.

Large racial differences remain: 73 percent of black children are born outside marriage, compared with 53 percent of Latinos and 29 percent of whites. And educational differences are growing. About 92 percent of college-educated women are married when they give birth, compared with 62 percent of women with some post-secondary schooling and 43 percent of women with a high school diploma or less, according to Child Trends.

Almost all of the rise in nonmarital births has occurred among couples living together. While in some countries such relationships endure at rates that resemble marriages, in the United States they are more than twice as likely to dissolve than marriages. In a summary of research, Pamela Smock and Fiona Rose Greenland, both of the University of Michigan, reported that two-thirds of couples living together split up by the time their child turned 10.

In Lorain as elsewhere, explanations for marital decline start with home economics: men are worth less than they used to be. Among men with some college but no degrees, earnings have fallen 8 percent in the past 30 years, according to the Bureau of Labor Statistics, while the earnings of their female counterparts have risen by 8 percent.

“Women used to rely on men, but we don’t need to anymore,” said Teresa Fragoso, 25, a single mother in Lorain. “We support ourselves. We support our kids.”

Fifty years ago, researchers have found, as many as a third of American marriages were precipitated by a pregnancy, with couples marrying to maintain respectability. Ms. Strader’s mother was among them.

Today, neither of Ms. Strader’s pregnancies left her thinking she should marry to avoid stigma. Like other women interviewed here, she described her children as largely unplanned, a byproduct of uncommitted relationships.

Some unwed mothers cite the failures of their parents’ marriages as reasons to wait. Brittany Kidd was 13 when her father ran off with one of her mother’s friends, plunging her mother into depression and leaving the family financially unstable.

“Our family life was pretty perfect: a nice house, two cars, a dog and a cat,” she said. “That stability just got knocked out like a window; it shattered.”

Ms. Kidd, 21, said she could not imagine marrying her son’s father, even though she loves him. “I don’t want to wind up like my mom,” she said.

Others noted that if they married, their official household income would rise, which could cost them government benefits like food stamps and child care. W. Bradford Wilcox, a sociologist at the University of Virginia, said other government policies, like no-fault divorce, signaled that “marriage is not as fundamental to society” as it once was.

Even as many Americans withdraw from marriage, researchers say, they expect more from it: emotional fulfillment as opposed merely to practical support. “Family life is no longer about playing the social role of father or husband or wife, it’s more about individual satisfaction and self-development,” said Andrew Cherlin, a sociologist at Johns Hopkins University.

Money helps explain why well-educated Americans still marry at high rates: they can offer each other more financial support, and hire others to do chores that prompt conflict. But some researchers argue that educated men have also been quicker than their blue-collar peers to give women equal authority. “They are more willing to play the partner role,” said Sara McLanahan, a Princeton sociologist.

Reviewing the academic literature, Susan L. Brown of Bowling Green State University recently found that children born to married couples, on average, “experience better education, social, cognitive and behavioral outcomes.”

Lisa Mercado, an unmarried mother in Lorain, would not be surprised by that. Between nursing classes and an all-night job at a gas station, she rarely sees her 6-year-old daughter, who is left with a rotating cast of relatives. The girl’s father has other children and rarely lends a hand.

“I want to do things with her, but I end up falling asleep,” Ms. Mercado said.


മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

Name :
Email ID :
Comment :
 
Enter The Letters captcha image
News in this Section
 • കുറ്റബോധം: (കഥ: പി.പി. ചെറിയാന്‍)
 • യാക്കോബായ സഭയുടെ ഭരണഘടനക്ക് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് കോടതി വിധി
 • അബ്‌ദുള്‍ കലാമിന്‌ ഐ.എന്‍.ഒ.സിയുടെ ആദരാഞ്‌ജലി
 • മിഡ്‌വെസ്റ്റ്‌ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ അനുശോചിച്ചു
 • ഇല്ലിനോയി മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ അനുശോചിച്ചു
 • മേരി ലൂക്കോസിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
 • ഡോ. അബ്ദുള്‍ കലാമിന് വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ചു
 • അബ്ദുള്‍ കലാം: നവ ഭാരത വ്യാസ കമലം - കവിത(ജോര്‍ജ് നടവയല്‍)
 • അഗ്‌നിചിറകുകള്‍ വിരിയിച്ച അബ്ദുള്‍ കലാമിനു ഫോമായുടെ ഹൃദയാഞ്ജലികള്‍.
 • ഡോ. അബ്ദുള്‍ കലാമിനു ആദരാഞ്ജലി (ചിത്രങ്ങള്‍)
 • കലാമിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ ഹഡ്‌സണ്‍ വാലി മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
 • ഏകാന്ത ഗീതം (കവിത: ബിന്ദു ടിജി)
 • ഡോ.എ.പി.ജെ.അബ്ദുള്‍ കലാം അമേരിക്കന്‍ ജനത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ച ഗാന്ധി സ്‌ക്വയര്‍ (ജോയി കുറ്റിയാനി)
 • പുല്ലാങ്കുഴല്‍ എനിക്ക് തരൂ (ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍): (ഭാഷാന്തരം : ജി. പുത്തന്‍കുരിശ്)
 • ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് ടെക്‌സസ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഉല്‍ഘാടനം ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് നിര്‍വ്വഹിക്കും.
 • പ്രണാമം! ഭാരതത്തിന്റെ അപൂര്‍വ്വ പുണ്യം യുവജനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോ. അബ്ദുള്‍ കലാം ഓര്‍മ്മയായി.
 • മറക്കാനാവാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍: തോമസ് റ്റി ഉമ്മന്‍
 • `ലാന'യുടെ പത്താമത്‌ നാഷണല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഡാലസില്‍
 • അറ്റോര്‍ണി ലതിക മേരി തോമസ് ഫ്‌ളൊറിഡയില്‍ നിന്നു കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നു
 • A Statue for Mahatma Gandhi’s Killer? (Mathew Chakola)
 • Contact us, send us news: editor@emalayalee.com; phone: 917-727-1486; fax: 201-701-0387Eമലയാളിയില്‍ പുതിയ മാട്രിമോണിയല്‍ വിഭാഗം