-->

America

തുഞ്ചന്‍ മുതല്‍ തുഞ്ചാണി വരെ(കാവ്യസരണി)-3-ജോസഫ് നമ്പിമഠം

ജോസഫ് നമ്പിമഠം

Published

on

മുതുവിപ്രന്മാര്‍ പണമെന്നോര്‍ത്താന്‍
പുതുവിപ്രന്‍ താനെന്നൊരുഭാവം
കാശിക്കപ്പുറമെങ്കിലുമിന്നൊരു
കാശിനുവകയുണ്ടൊന്നാല്‍ മണ്ടും
എഴുപത്തെട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞൊരു
കിഴവ ബ്രാഹ്മണനിത പോകുന്നു
കൊടുവെയില്‍തട്ടിച്ചുട്ടകഷണ്ടിയി-
ലൊരുപിടി നെല്ലാല്‍ മലരുപൊരിക്കാം
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ -തുള്ളല്‍ )

വിരല്‍പോലെ പുരികം, വിലാസിജഘനം
തേര്‍ത്തട്ടുപോലേമനം
കല്‍പോലെകനകോജ്വലം നിറമെടോ,
പൂന്തൊത്തുപോലേ മുല,
വേല്‍പോലെ നയനങ്ങള്‍ , വെണ്‍മുറുവലോ
മുല്ലപ്രസൂനോപമം,
പാല്‍പോലെപടവാര്‍ത്ത, പങ്ങുനിമല-
ച്ചാരെത്തൊരേണീദൃശ: (ശൃംഗാരശ്ലോകം)

വെള്ളം, തണ്ണീര്‍, വൃക്ഷം, വെണ്മഴു, വരകരിതോ-
ലാര്യവിത്താധിപന്‍ തൊ-
ട്ടുള്ളൊരീനല്‍കൃഷിക്കോപ്പുകളരികിലധീ-
നത്തിലുണ്ടായിരിക്കേ,
പള്ളിപ്പിച്ചയ്‌ക്കെഴുന്നള്ളതുപുരരിപോ!
കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ചാ
വെള്ളിക്കുന്നില്‍ കൃഷിചെയ്യുക; പണിവതിനും
ഭൂത വൃന്ദം സമൃദ്ധം(ഫലിത ശ്ലോകം)

ചഞ്ചല്‍ച്ചില്ലീലതയ്ക്കും പെരിയ മണമെഴും
പൂമുടിക്കും തൊഴുന്നേന്‍,
അഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞിട്ടമൃതു പൊഴിയുമ-
പ്പുഞ്ചിരിക്കും തൊഴുന്നോന്‍;
അഞ്ചമ്പന്‍ചേര്‍ന്നയൂനാ മനസി ഘനമുലയ്ക്കും
മുലയ്ക്കും തൊഴുന്നേന്‍
നെഞ്ചില്‍ കിഞ്ചില്‍ക്കിടക്കും കൊടിയകുടിലത-
യ്‌ക്കൊന്നു വേറെ തൊഴുന്നേന്‍!
(ചേലപ്പറമ്പു നമ്പൂതിരി-മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയോട്)

ഓമല്‍പ്പിച്ചിച്ചെടി ലത മരുല്ലോളിതാ വര്‍ഷബിന്ദു-
സ്‌തോമക്ലിന്നാ പുതുമലര്‍ പതുക്കെസ്ഫുടിപ്പിച്ചിടുമ്പോള്‍,
പ്രേമക്രോധക്ഷുഭിത ഭവതീ ബാഷ്പധാരാവിലാംഗീ
ശ്രീമന്മന്ദസ്മിത സുമുഖിയാകുന്നതോര്‍മ്മിച്ചിടുന്നേന്‍
(മയൂരസന്ദേശം- കേരളവര്‍മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍ )

പച്ചപ്പുല്ലണിപൂണ്ടേറ്റം-മെച്ചമായിടുമസ്ഥലം
പച്ചപ്പട്ടുവിരിച്ചൊരു-മച്ചകംപോലെ മഞ്ജുളം
ഇടതൂര്‍ന്നധികംകാന്തി-തടവും പത്രപംക്തിയാല്‍
ഇടമൊക്കെ മറയ്ക്കുന്നു- വിടപിക്കൂട്ടമായതില്‍
(ശ്രീയേശു വിജയം മഹാകാവ്യം- കട്ടക്കയത്തില്‍ ചെറിയാന്‍ മാപ്പിള)

കോടക്കാര്‍ വര്‍ണ്ണനോടക്കുഴലൊടുകളിവിട്ടോടി വന്നമ്മ തന്റെ
മാടൊക്കും പോര്‍മുലപ്പാലമിതരുചിഭുജിച്ചാശ്വസിക്കും ദശായാം
ഓടിക്രീഡിച്ചു വാടീടിന വദനകലാനാഥഘര്‍മ്മാമൃതത്തെ-
കൂടെക്കൂടെത്തുടയ്ക്കും
സുകൃതനിധിയശോദാകരം കൈതൊഴുന്നേന്‍ !
(വെണ്‍മണി പ്രസ്ഥാനം, അച്ഛന്‍ നമ്പൂതിരി)

ചാരം തേച്ചുപിരിച്ച ചെഞ്ചിടകളില്‍ച്ചേരുന്ന രുദ്രാക്ഷവും
പാരം കോപരസംകലര്‍ന്നമിഴിയും മാന്തോല്‍ മരഞ്ചാടിയും
ക്രൂരം ചേര്‍ന്നകഠാരമല്ലകുടിലും കൈകൊണ്ടു മങ്ങാതെയ-
പ്പൂരത്തിങ്കല്‍ നടന്നിടുന്നൊരുവരെക്കൂസാതെ ഗോസായിമാര്‍.
(വെണ്‍മണി മഹന്‍ നമ്പൂതിരി-പൂരപ്രബന്ധം)

ഇല്ലാത്ത തുണ്ടാവില്ലുള്ളതില്ലാതാവില്ലൊരിക്കലും
ഇതുരണ്ടിനുമുള്ളന്തം തത്വദര്‍ശികള്‍ കണ്ടതാം
(കേരളവ്യാസന്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ -ഭാഷാഭാരതം)

അക്കാടാകെമെതിച്ചുമേഞ്ഞുവിരവോ-
ടര്‍ക്കന്‍മറഞ്ഞെന്നുക-
ണ്ടക്കാലം വയല്‍വിട്ടുപായുമൊരജ-
ക്കൂട്ടത്തെ വാട്ടംവിനാ
ചിക്കെന്നൊക്കെയടിച്ചൊതുക്കിയിടയ-
ന്മാരൊത്തുചാരത്തുചോ-
രക്കൂട്ടത്തെ നിനച്ചു നിദ്രയെവെടി
ഞ്ഞത്രൈവ പാര്‍ത്തീടിനാര്‍
(മനോരമയുടെ കണ്ടത്തില്‍ വറുഗീസ് മാപ്പിള)

ഒരു ജാതി ഒരു മതം-ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്
ഒരു യോനിഒരാകാരം-ഒരു ഭേദമവുമില്ലിതിന്‍
………
ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം-ഏതുമില്ലാതെ സര്‍വ്വരും
സോദരത്വേന വാഴുന്ന-മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്
(ശ്രീനാരായണഗുരു, ജാതി നിര്‍ണ്ണയം)

നാദാന്ത ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാവഴിയിലകമുറ-
ച്ചേവമോര്‍ത്താലുമിന്നെന്‍
വേദാന്തക്കണ്‍വെളിച്ചം വിരഹമഷിപിടി-
ച്ചൊന്നുമങ്ങുന്നുവെങ്കില്‍
വാദാര്‍ത്ഥം ദണ്ഡമേന്തും യതികളുടെ വെറും
കാവിമുണ്ടുഗ്രസംഗ-
ത്തീദാഹം കൊണ്ടുനീട്ടും രസനകളെ മുറ-
യ്‌ക്കെത്രനാള്‍ മൂടിവെയ്ക്കും?
(വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കര്‍- ഒരു വിലാപം)

ഹാ പുഷ്പമേ അധികതുംഗ പദത്തിലെത്ര-
ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞികണക്കയേനീ,
ശ്രീഭൂവിലസ്ഥിരയസംശയമിന്നു നിന്റെ-
യാഭൂതിയെങ്ങു പുനരെങ്ങുകിടപ്പിതോര്‍ത്താല്‍?
(വീണപൂവ്, കുമാരനാശാന്‍)

ചര്‍മ്മണ്വതിയും യമുനയും ഗംഗയും
ചമ്പാപുരിവരെ മാറിമാറി
ടവണ്‍നുരവൈരക്കല്‍ക്കാപ്പണിഞ്ഞീടിന
തന്നലക്കൈകളാല്‍ താങ്ങിതാങ്ങി
എന്നിളംപൈതലിന്‍ മെയ്യൊളിമേല്‍ക്കുമേല്‍
പൊന്നിറം പൂശുമപ്പേടകത്തെ
കൊണ്ടുചെന്നപ്പുറം രാധയില്‍ചേര്‍പ്പതു
കണ്ടേന്‍ ഞാന്‍ ദൂരസ്ഥനന്യതന്ത്രന്‍
(കര്‍ണ്ണഭൂഷണം, ഉള്ളൂര്‍ )

പൊയ്‌ക്കൊള്‍ക പെണ്‍കുഞ്ഞേ, ദുഃഖം വെടിഞ്ഞുനി-
യുള്‍ക്കൊണ്ട വിശ്വാസം കാത്തുനിന്നെ
അപ്പപ്പോള്‍ പാതകം ചെയ്തതിനൊക്കെയും
ഇപ്പശ്ചാത്താപമേ പ്രായശ്ചിത്തം(മഗ്ദലനമറിയം, വള്ളത്തോള്‍)
അനന്തമജ്ഞാതവര്‍ണ്ണനീയ-
മീലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം
അതിലങ്കലെങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്നു
നോക്കുന്നമര്‍ത്ത്യന്‍ കഥയെന്തു കണ്ടു?
(കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി- നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍ )

ഓമല്‍ കോകിലമേ ക്ഷണത്തിലതിനാല്‍ നമ്മള്‍ക്കുരണ്ടാള്‍ക്കുമീ
ധാമത്തില്‍ നികടം വെടിഞ്ഞൊരു വനപ്പൂന്തോപ്പിനെപ്പൂകിടാം
ഗ്രാമചന്തയിലെതിരക്കിനിടയില്‍ കാണാവതാമല്ലലിന്‍
സ്‌തോമത്തില്‍ കലരാതെ കാട്ടിനകമേ നമ്മള്‍ക്കു ജീവിച്ചിടാം
(ചിന്താമാധുരി-ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി)

അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലടച്ചു പൂട്ടുവാന്‍
കുടയ്ക്കുള്ളിലാക്കിക്കുടുക്കി നിര്‍ത്തുവാന്‍
അധിവേദനത്തിന്‍ പിശാചിന്നു ജീവ-
രുധിരധാരയാല്‍ക്കരുതിതീര്‍പ്പാന്‍
അനുവദിക്കില്ലിനിമേല്‍ നമ്മളും
(കറുകമാല- വന്നേരി സാവിത്രി അന്തര്‍ജനം എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍ എഴുതിയത്)
(തുടരും..)

Facebook Comments

Leave a Reply


മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Your email address will not be published. Required fields are marked *

അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പാടില്ല. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്. അവ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതുന്നയാളുടേത് മാത്രമാണ്. ഇ-മലയാളിയുടേതല്ല

RELATED ARTICLES

ഫോമാ സംഘടിപ്പിച്ച ഈസ്റ്റർ-വിഷു-റമദാൻ ആഘോഷം മതസാഹോദര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു

കേരളാ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹ്യൂസ്റ്റൺ സാഹിത്യ സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ 25 ന്

കൂടുതല്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയാറെടുക്കുന്നു

സി.വി. സുരേന്ദ്രന്‍ ടെക്‌സസില്‍ നിര്യാതനായി

ജെ & ജെ വാക്സിൻ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച; റദ്ദാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ഫൗച്ചി

ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 'കിഡ്‌സ് കോര്‍ണര്‍' തുടങ്ങുന്നു.

ഡാളസ് സെന്റ് പോള്‍സ് മാര്‍ത്തോമ ചര്‍ച്ച് വികാരി റവ: മാത്യു ജോസഫിന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി

ജോസ് എബ്രഹാം 2022 ലെ ഫോമാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി.

കൊപ്പല്‍ സിറ്റി കൗണ്‍സില്‍ പ്ലേയ്‌സ് 6 ലേക്ക് ബിജു മാത്യു വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നു

ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുന്ന വീടിന്റെ താക്കോല്‍ദാനം കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

The underlying destructive forces of the Indian economy (Sibi Mathew)

പാസ്റ്റർ തങ്കച്ചൻ മത്തായി, 60, നിര്യാതനായി

തോമസ് തടത്തിൽ, 87, നിര്യാതനായി

ന്യൂയോർക്കിൽ കോവിഡ് നിരക്ക് നവംബറിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ

മാസ്ക് വെച്ച് വാർത്ത അവതാരകർ; ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ അവബോധ പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് കൈയ്യടി

മലയാളികളുടെ നേതൃപാടവം പ്രശംസാവഹം: സെനറ്റര്‍ വില്ലിവാളം

ചെറിയാന്‍ ചാക്കോ (ജോയ്-87) സ്റ്റാറ്റന്‍ ഐലന്‍ഡില്‍ നിര്യാതനായി

ഡാളസ് സൗഹൃദ വേദി ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിച്ചു

വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണോ  നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം?  എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കൂ .

ഇന്ത്യന്‍ നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് എസ്സേ കോമ്പറ്റീഷന്‍

ഒറ്റയ്ക്ക് അതിര്‍ത്തികടന്ന കുട്ടികള്‍ മാര്‍ച്ചില്‍ 19,000(ഏബ്രഹാം തോമസ്)

പി. സി. മാത്യു ഗാര്‍ലന്റ് സിറ്റി കൗണ്‍സിലിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു , ഏര്‍ലി വോട്ടിംഗ് ഏപ്രില്‍ 19 മുതല്‍

ടെക്‌സസില്‍ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ കൈതോക്ക്: ബില്‍ പാസ്സാക്കി -(ഏബ്രഹാം തോമസ്)

വെടിവയ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ 4 പേര്‍ സിക്ക് വംശജര്‍ -വംശീയത സംശയിക്കുന്നതായി സിക്ക് കൊയലേഷന്‍

പ്രവാസ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രസക്തി : സക്കറിയ

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അജു വാരിക്കാട് മാന്‍വെല്‍ സിറ്റി കൗണ്‍സിലിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു.

ഡോ.അനുപമ ഗോട്ടിമുകള-ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഫിസിഷ്യന്‍സ് പ്രസിഡന്റ്

തമിഴ് ഹാസ്യ നടന്‍ വിവേക് (59) അന്തരിച്ചു

ഇന്ത്യന്‍ നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷന്റെ നഴ്‌സസ് ഡേ ആഘോഷം മെയ് എട്ടിന്

കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (സിംസണ്‍)

View More