എന്താണ് എല്ലാവരും കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ?  ഇരുമ്പുലക്കപ്പോലത്തെ സാധനമല്ലേ ഉത്തരാധുനികം . അത് തള്ളി അകത്തോട്ട് കേറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കില്ല ഉത്തരാധുനികം മത്തായി . അത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങി വായിൽ വച്ച് കൊടുക്കണമായിരുന്നു . ഓരോ അവന്മാരുടെ ഇരുപ്പു കണ്ടാൽ മലബന്ധം വന്നപോലെയാണ് .  പിന്നെ ഉത്തരാധുനികം മത്തായി പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല .  ഇടതൻ കാരശേരിയെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഈശോ മിശിഹാ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഹ്യുസ്റ്റണിൽ ഉള്ള കൂട്ടുകാരൻ 'തണുപ്പൻ' പറഞ്ഞത് .  അതിൽ റൈറ്റേഴ്  പോറലും  മലയാളം തോട്ടിലും ചെന്ന് പെട്ട് കാരശ്ശേരിയുടെ പ്രഹരം വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു .  ചോദ്യം ചോദിച്ചവനാരുടെ ഒക്കെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിയാണ് എന്റെ 'തണുപ്പൻ' സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് . കാരശ്ശേരിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ, ചോദിച്ചവന്റെ ചോദ്യം മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു 1900 തുടങ്ങി 2019 വരെയുള്ള ചരിതം മുഴുവൻ പറയും . എന്നിട്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും . ചെറിയ ചോദ്യവും വലിയ ഉത്തരവും .  എന്തായാലും ഈ മനസിലാകാത്ത വിഷയങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തു അടുത്ത തവണ പുഴുങ്ങി കൊണ്ടുവരണം പെട്ടെന്ന് തിന്നുകയും പിറ്റേ ദിവസം മല ബന്ധം ഇല്ലാതെ കക്കൂസിൽ പോകാമല്ലോ . എന്നാൽ നിറുത്തട്ടെ 
എന്തിനാ തുഷാർ നുണ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ കള്ള ഒപ്പിട്ട ചതിയിൽ പെടുത്താൻ ആവുമോ? അങ്ങനെ എങ്കിൽ അത് അവിടെ പോലീസിലും കോടതിയിലും തെളിയിക്ക്. അല്ലാതെ വർഗീയ ചുവയുള്ള പരാമർശം നടത്താതെ 
സംഗതി  ആർക്കും  മനസിലാകാത്തത്  ആണെങ്കിലും, സംഗതി  വികലമായാലും   ഇത്തരം  വല്ലതും  അങ്ങു  നീട്ടി  തട്ടിവിട് . അങ്ങനെ  റൈറ്റേഴ്‌സ്  ഫോറത്തിന്   മലയാളം സൊസൈറ്റിയെ  കവച്ചു വക്കാൻ  പറ്റും . മലയാളം സൊസൈറ്റിക്കാർ   എം ൻ  കാരശ്ശേരിയെ  പൊക്കി ഏങ്കിലും  ഫലമുണ്ടായില്ല . അയാൾ  തന്നെ  അവിടത്തെ  പരിപാടി  ബോറാക്കി.   ഓരോ  ചോദ്യത്തിനും  15  മിനിറ്റു  അധിക  പ്രസംഗവും , മുഖ്യമായി  മലയാളം  സൊസൈറ്റികരായവരെ  അടിച്ചിരുത്തി. റൈറ്റേഴ്‌സ്  ഫോറം  ഓരോ  ബുക്കിറക്കും . അതിലെ  എഴുത്തുകാർക്കു  ഓരോ  ബുക്ക്‌  കൊടുക്കും . അങ്ങനെ  അവനവൻ  എഴുതീത്  അവനവനു  വായിച്ചു  രസിക്കാം . അങ്ങനെ  വല്ലതും  മലയാളം  സൊസൈറ്റി  നടത്തിയാൽ  റൈറ്റർ  ഫോറത്തിനെ  കടത്തി  വെട്ടാം . ആയിരകണക്കിന്  ബുക്കടിച്ചു നാട്ടിൽ  വിതരണം  നടത്തി  എന്നും  അങ്ങു  വെച്ചു  കാച്ചണം . നാട്ടിൽ  പോയി  ആരും  ചെക്കു  ചെയ്‌യുകയില്ലല്ലോ . റൈറ്റർ ഫോറമായാലും , മലയാളം  സൊസൈറ്റി  ആയാലും ജനാധിപത്യമില്ലാതെ  ഏതാനും  പേരുടെ  കൈയ്യിൽ  കിടന്നു  കളിക്കുകയാണെന്നാണ്  ചിക്കാഗോ  ട്രിബുൻ  പറയുന്നത്  
There are only two types of people on earth.The Poor&the rich.The poor support the rich,80% of  people are poor,20% are rich.(The rich steals the poor persons wealth).The Government,and the religious authorities survive of the common people's tax money.For eg,Someone killed someone and the Government gave certain amount to the family.Why the Government make the Person who did the crime pay?It again falls on the poor .
തോമസ് റ്റി ഉമ്മനും (ട്രഷറാർ)  സ്റ്റാൻലി കളത്തിലിനും ( സെക്രട്ടറി) വിജയാശംസകൾ !എല്ലാ മെട്രോ ഭാരവാഹികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Someone put superglue on the presidential chair and his ass got stuck there. It was very difficult to pull it out and the people decided to make him the lifelong president. It is now like an incurable piles.  
Is the guy is promoted to lifetime President of the Organization ?
What was said in kerala must be first of all under the jurisdiction of kerala Courts. BJP guy wasted money in Calcutta and time of the Court there. I wish we knew the details of that Court' s observations.
Thomas Mathew..I think he is the only one NOT involving or showing partiality in the elections. All other past executives involved in election for the success of conventions.
Txs for the such an exemplary comments.


എന്താണ് എല്ലാവരും കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ?  ഇരുമ്പുലക്കപ്പോലത്തെ സാധനമല്ലേ ഉത്തരാധുനികം . അത് തള്ളി അകത്തോട്ട് കേറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കില്ല ഉത്തരാധുനികം മത്തായി . അത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങി വായിൽ വച്ച് കൊടുക്കണമായിരുന്നു . ഓരോ അവന്മാരുടെ ഇരുപ്പു കണ്ടാൽ മലബന്ധം വന്നപോലെയാണ് .  പിന്നെ ഉത്തരാധുനികം മത്തായി പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല .  ഇടതൻ കാരശേരിയെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഈശോ മിശിഹാ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഹ്യുസ്റ്റണിൽ ഉള്ള കൂട്ടുകാരൻ 'തണുപ്പൻ' പറഞ്ഞത് .  അതിൽ റൈറ്റേഴ്  പോറലും  മലയാളം തോട്ടിലും ചെന്ന് പെട്ട് കാരശ്ശേരിയുടെ പ്രഹരം വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു .  ചോദ്യം ചോദിച്ചവനാരുടെ ഒക്കെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിയാണ് എന്റെ 'തണുപ്പൻ' സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് . കാരശ്ശേരിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ, ചോദിച്ചവന്റെ ചോദ്യം മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു 1900 തുടങ്ങി 2019 വരെയുള്ള ചരിതം മുഴുവൻ പറയും . എന്നിട്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും . ചെറിയ ചോദ്യവും വലിയ ഉത്തരവും .  എന്തായാലും ഈ മനസിലാകാത്ത വിഷയങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തു അടുത്ത തവണ പുഴുങ്ങി കൊണ്ടുവരണം പെട്ടെന്ന് തിന്നുകയും പിറ്റേ ദിവസം മല ബന്ധം ഇല്ലാതെ കക്കൂസിൽ പോകാമല്ലോ . എന്നാൽ നിറുത്തട്ടെ 
എന്തിനാ തുഷാർ നുണ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ കള്ള ഒപ്പിട്ട ചതിയിൽ പെടുത്താൻ ആവുമോ? അങ്ങനെ എങ്കിൽ അത് അവിടെ പോലീസിലും കോടതിയിലും തെളിയിക്ക്. അല്ലാതെ വർഗീയ ചുവയുള്ള പരാമർശം നടത്താതെ 
സംഗതി  ആർക്കും  മനസിലാകാത്തത്  ആണെങ്കിലും, സംഗതി  വികലമായാലും   ഇത്തരം  വല്ലതും  അങ്ങു  നീട്ടി  തട്ടിവിട് . അങ്ങനെ  റൈറ്റേഴ്‌സ്  ഫോറത്തിന്   മലയാളം സൊസൈറ്റിയെ  കവച്ചു വക്കാൻ  പറ്റും . മലയാളം സൊസൈറ്റിക്കാർ   എം ൻ  കാരശ്ശേരിയെ  പൊക്കി ഏങ്കിലും  ഫലമുണ്ടായില്ല . അയാൾ  തന്നെ  അവിടത്തെ  പരിപാടി  ബോറാക്കി.   ഓരോ  ചോദ്യത്തിനും  15  മിനിറ്റു  അധിക  പ്രസംഗവും , മുഖ്യമായി  മലയാളം  സൊസൈറ്റികരായവരെ  അടിച്ചിരുത്തി. റൈറ്റേഴ്‌സ്  ഫോറം  ഓരോ  ബുക്കിറക്കും . അതിലെ  എഴുത്തുകാർക്കു  ഓരോ  ബുക്ക്‌  കൊടുക്കും . അങ്ങനെ  അവനവൻ  എഴുതീത്  അവനവനു  വായിച്ചു  രസിക്കാം . അങ്ങനെ  വല്ലതും  മലയാളം  സൊസൈറ്റി  നടത്തിയാൽ  റൈറ്റർ  ഫോറത്തിനെ  കടത്തി  വെട്ടാം . ആയിരകണക്കിന്  ബുക്കടിച്ചു നാട്ടിൽ  വിതരണം  നടത്തി  എന്നും  അങ്ങു  വെച്ചു  കാച്ചണം . നാട്ടിൽ  പോയി  ആരും  ചെക്കു  ചെയ്‌യുകയില്ലല്ലോ . റൈറ്റർ ഫോറമായാലും , മലയാളം  സൊസൈറ്റി  ആയാലും ജനാധിപത്യമില്ലാതെ  ഏതാനും  പേരുടെ  കൈയ്യിൽ  കിടന്നു  കളിക്കുകയാണെന്നാണ്  ചിക്കാഗോ  ട്രിബുൻ  പറയുന്നത്  
There are only two types of people on earth.The Poor&the rich.The poor support the rich,80% of  people are poor,20% are rich.(The rich steals the poor persons wealth).The Government,and the religious authorities survive of the common people's tax money.For eg,Someone killed someone and the Government gave certain amount to the family.Why the Government make the Person who did the crime pay?It again falls on the poor .
തോമസ് റ്റി ഉമ്മനും (ട്രഷറാർ)  സ്റ്റാൻലി കളത്തിലിനും ( സെക്രട്ടറി) വിജയാശംസകൾ !എല്ലാ മെട്രോ ഭാരവാഹികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Someone put superglue on the presidential chair and his ass got stuck there. It was very difficult to pull it out and the people decided to make him the lifelong president. It is now like an incurable piles.  
Is the guy is promoted to lifetime President of the Organization ?
What was said in kerala must be first of all under the jurisdiction of kerala Courts. BJP guy wasted money in Calcutta and time of the Court there. I wish we knew the details of that Court' s observations.
Thomas Mathew..I think he is the only one NOT involving or showing partiality in the elections. All other past executives involved in election for the success of conventions.
Txs for the such an exemplary comments.