image
ADVERTISE WITH USകാലത്തിന്റ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നവരൊക്കെ ചത്തു മലച്ചു കാരണം അവനാ 'കാലൻ' തന്നെ ഇല്ലൊന്നിനും ഒരുവനും മോചനമില്ല എല്ലാം തല്ലിയുടച്ചു തകർക്കും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കരിങ്കൽ മതിലും 'ലോകത്തിന്റ നെടുങ്കൻ പാതേം' കാലത്തിൻ തിരമാലകൾ വന്ന് കാരും തീരം മണൽ മാന്തുംപോലെ ഒന്നിനും ഇല്ല നില നില്പിവിടെ എല്ലാം തല്ലിയുടയ്ക്കും കാലം. കാലത്തിന്റ മകനാം കാലൻ പോത്തിൻ പുറം ഏറി ചുറ്റീടുന്നു കോവിഡെന്നൊരഗോചര വൈറസ് വാരി വിതപ്പൂ മരണം ചുറ്റിലും കാലൻ നിന്ന് ചിരിച്ചീടുമ്പോൾ കാലം പോയതറിഞ്ഞില്ലാരും. വിദ്യാധരൻ
What about 222000 dead people due to the negligence of a president ? Are you going to remember them too? or their life is not worth remembering? I thought there is no value for human beings after death? The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34:18. The COVID crushed the spirit of many people. So remember those families too. Ok
The pride goes before a fall. You were born with a silver spoon in your mouth. With this attitude, if you ever get a spot in Malayalam music industry, you will only be mentioned as the great legend Yesudas' son. He earned his spot with his unconditional dedication. I don't agree with all his untimely opinions, sometimes. But, old generation like me listens to his songs at least a few times everyday. Grow up young man. We all like you; but you have to earn our love. All the best.
Able to publish 12 books is no simple thing. Especially considering the responsibility as the wife a vicar, family life, time for social involvement and writing books is extraordinary effort. Thanks Meenu for reminding readers of possibilities with her inspiring life. Best wishes!
എല്ലാ തംബു സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നതു ജോ ജയിച്ചാൽ ത്രീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കയുടെ പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് എന്നാൽ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ത്രീവ്രവാദികൾ ആണ് ഈ രാജ്യത്തിനു ഭീഷണി, അത് ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാരണാധികാരി. ആഭ്യതര ത്രിവ്രവാദമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാശത്തിനു പ്രധാന കാരണം.
Yes Vijay,you did a good decision. In Kerala there is very good and talented youngsters better than you. Let them get chances to grow. Music industry is not a family business! You didn't deserve any award,that's why you get anything. Stick with your profession. Thanks again your proper decision.
I STAND WITH DR. FAUCI!! TRUMP IS A LIAR & SCIENCE DENIER!! Trump and Fauci Are Now Openly At Each Others’ Throats On a call Monday, the president called his top infectious disease expert a “disaster” after an interview in which Fauci said he wasn’t surprised Trump caught COVID-19. Article snippet: "The extent to which Donald Trump has muffed the government’s coronavirus response has been catastrophic. In recent weeks, however, his handling of the situation has somehow gotten even worse. With more than 220,000 Americans dead, cases are exploding across the country. The nation is reporting 55,000 cases a day on average, with nearly a dozen states on Friday tallying their highest infection totals to date. Trump has tried to minimize the problem with his oft-repeated lie that the United States caseload appears higher than that of other nations because it tests more of its citizens. “No country in the world tests at this level,” the president tweeted over the weekend. “The more you TEST, the more CASES you will be reporting. Very simple!” Except the U.S. doesn’t test better than its peers, and the surge in cases is also bringing a surge in hospitalizations—with systems in several states, including Wisconsin, Utah, and Montana, being overwhelmed by the spike. “Many of our ICUs are strained,” Julie Willems Van Dijk, a deputy secretary of the Wisconsin health department, told Politico last week." Vote out the Traitor The mass murderer.
Exactly and to the point. What an amazing talent to ridicule, otherwise talently enriched, big bro? You will get what you weep for in the industry. Such a poor attitude Mr Vijay. Shame on you.
മരിച്ചവരെ കാക്കകളാക്കുന്ന സങ്കൽപ്പവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാക്കകളാകുന്നവരുടെ നൊമ്പരവും. There is contrast here (a technique in literature). The ritual of feeding crows is practiced among Hindus in India as they believe their ancestors who are dead will come back as crows. This has been clarified by many that the crow is not the ancestor but the bird is used as a vehicle for the souls to see the world and accept food from their family. Good poem which appeals to the senses of readers. Best wishes Madam Pushpamma Chandy.
That's all ; anything left out?

കാലത്തിന്റ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നവരൊക്കെ ചത്തു മലച്ചു കാരണം അവനാ 'കാലൻ' തന്നെ ഇല്ലൊന്നിനും ഒരുവനും മോചനമില്ല എല്ലാം തല്ലിയുടച്ചു തകർക്കും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കരിങ്കൽ മതിലും 'ലോകത്തിന്റ നെടുങ്കൻ പാതേം' കാലത്തിൻ തിരമാലകൾ വന്ന് കാരും തീരം മണൽ മാന്തുംപോലെ ഒന്നിനും ഇല്ല നില നില്പിവിടെ എല്ലാം തല്ലിയുടയ്ക്കും കാലം. കാലത്തിന്റ മകനാം കാലൻ പോത്തിൻ പുറം ഏറി ചുറ്റീടുന്നു കോവിഡെന്നൊരഗോചര വൈറസ് വാരി വിതപ്പൂ മരണം ചുറ്റിലും കാലൻ നിന്ന് ചിരിച്ചീടുമ്പോൾ കാലം പോയതറിഞ്ഞില്ലാരും. വിദ്യാധരൻ
What about 222000 dead people due to the negligence of a president ? Are you going to remember them too? or their life is not worth remembering? I thought there is no value for human beings after death? The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34:18. The COVID crushed the spirit of many people. So remember those families too. Ok
The pride goes before a fall. You were born with a silver spoon in your mouth. With this attitude, if you ever get a spot in Malayalam music industry, you will only be mentioned as the great legend Yesudas' son. He earned his spot with his unconditional dedication. I don't agree with all his untimely opinions, sometimes. But, old generation like me listens to his songs at least a few times everyday. Grow up young man. We all like you; but you have to earn our love. All the best.
Able to publish 12 books is no simple thing. Especially considering the responsibility as the wife a vicar, family life, time for social involvement and writing books is extraordinary effort. Thanks Meenu for reminding readers of possibilities with her inspiring life. Best wishes!
എല്ലാ തംബു സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നതു ജോ ജയിച്ചാൽ ത്രീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കയുടെ പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് എന്നാൽ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ത്രീവ്രവാദികൾ ആണ് ഈ രാജ്യത്തിനു ഭീഷണി, അത് ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാരണാധികാരി. ആഭ്യതര ത്രിവ്രവാദമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാശത്തിനു പ്രധാന കാരണം.
Yes Vijay,you did a good decision. In Kerala there is very good and talented youngsters better than you. Let them get chances to grow. Music industry is not a family business! You didn't deserve any award,that's why you get anything. Stick with your profession. Thanks again your proper decision.
I STAND WITH DR. FAUCI!! TRUMP IS A LIAR & SCIENCE DENIER!! Trump and Fauci Are Now Openly At Each Others’ Throats On a call Monday, the president called his top infectious disease expert a “disaster” after an interview in which Fauci said he wasn’t surprised Trump caught COVID-19. Article snippet: "The extent to which Donald Trump has muffed the government’s coronavirus response has been catastrophic. In recent weeks, however, his handling of the situation has somehow gotten even worse. With more than 220,000 Americans dead, cases are exploding across the country. The nation is reporting 55,000 cases a day on average, with nearly a dozen states on Friday tallying their highest infection totals to date. Trump has tried to minimize the problem with his oft-repeated lie that the United States caseload appears higher than that of other nations because it tests more of its citizens. “No country in the world tests at this level,” the president tweeted over the weekend. “The more you TEST, the more CASES you will be reporting. Very simple!” Except the U.S. doesn’t test better than its peers, and the surge in cases is also bringing a surge in hospitalizations—with systems in several states, including Wisconsin, Utah, and Montana, being overwhelmed by the spike. “Many of our ICUs are strained,” Julie Willems Van Dijk, a deputy secretary of the Wisconsin health department, told Politico last week." Vote out the Traitor The mass murderer.
Exactly and to the point. What an amazing talent to ridicule, otherwise talently enriched, big bro? You will get what you weep for in the industry. Such a poor attitude Mr Vijay. Shame on you.
മരിച്ചവരെ കാക്കകളാക്കുന്ന സങ്കൽപ്പവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാക്കകളാകുന്നവരുടെ നൊമ്പരവും. There is contrast here (a technique in literature). The ritual of feeding crows is practiced among Hindus in India as they believe their ancestors who are dead will come back as crows. This has been clarified by many that the crow is not the ancestor but the bird is used as a vehicle for the souls to see the world and accept food from their family. Good poem which appeals to the senses of readers. Best wishes Madam Pushpamma Chandy.
That's all ; anything left out?