പ്രതികരണങ്ങള്‍
Joe
2020-06-21 23:45:17 News
It looks like this guy never read about any other presidents. Typical trampian. Never read anything.
T
2020-06-21 23:00:46 News
ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഹെൽത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും . ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈമലയാളി മുന്നിൽ തന്നെ.
T
2020-06-21 22:05:46 News
Trump is the greatest of all Presidents. God bless him.
സാബു മാത്യു
2020-06-21 21:31:57 News
മഹാ കഷ്ട്ടം എന്നുവേണം പറയാന്‍. ലേഖങ്ങള്‍ക്കും സാഹിത്യത്തിനുമെല്ലാം ഇ മലയാളീ ഒരു നിശ്ചിത മാനദണ്ഡം വച്ചാല്‍ നന്നായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ആര്‍ക്കും കയറി നിറങ്ങാവുന്ന ഒരു പൂരപ്പറമ്പുപോലായി. എണ്ണമല്ല പ്രധാനം വണ്ണം തന്നെയാണ് .
CID Moosa
2020-06-21 15:13:20 News
He sounds like Trump
Dr. Prakash
2020-06-21 15:11:16 News
If you are irresponsible like Trump then it is your fault.
Healthy and Vigorous
2020-06-21 15:09:19 News
Joe Biden releases medical assessment, described as 'healthy, vigorous' WASHINGTON — President Donald Trump may call Joe Biden “sleepy,” but the former vice president’s physician states that the 77-year-old is in good health and nowhere near slowing down. Dr. Kevin O’Connor of The George Washington University released a three-page medical summary of Biden's health on Tuesday at the request of his patient, in which he described Biden as a “healthy, vigorous, 77-year-old male, who is fit to successfully execute the duties of the Presidency to include those as Chief Executive, Head of State and Commander in Chief.” Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks at a campaign event in Nashua, N.H., on Dec. 8, 2019.Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks at a campaign event in Nashua, N.H., on Dec. 8, 2019.Cheryl Senter / AP There is no new notable change in Biden’s medical history based on previous medical records released during his time as vice president. Biden survived two brain aneurysms in the late 1980s — one did not rupture. And while the condition was later complicated by subsequent deep vein thrombosis and pulmonary embolism, O'Connor states there are currently no serious threats to Biden’s health and medical conditions from his past are currently under control. Biden is taking blood thinners and medication for acid reflux, cholesterol and seasonal allergies. Dr. John Torres, an NBC News medical correspondent, notes that acid reflux can occasionally cause a hoarse voice, which has become noticeable at times on the campaign trail. O’Connor has been Biden’s primary physician since 2009, and also released the results of Biden's most recent physical exam, which showed him to be in stable health. Notably, his doctor points out that Biden’s good health can be attributed to his decision not to smoke, drink and commitment to working out “at least five days per week.” Critics of the former vice president’s age often suggest the septuagenarian is mentally and physically too old to be president, however, O'Connor makes no mention of any mental deficiencies, stating that Biden’s last physical showed his that his “cranial nerves and vestibular function are normal.” Massachusetts Sen. Elizabeth Warren and former New York City Mayor Michael Bloomberg, two of the other septuagenarian Democratic candidates, have also released medical assessments. Vermont Independent Sen. Bernie Sanders has not yet released his. Biden has also had his gallbladder removed and has been preemptively treated for non-cancerous polyps and skin abrasions in recent years.
William Greider
2020-06-21 14:57:54 News
Theocracy Versus Democracy How the reckless Hobby Lobby decision has excited the imagination of the right-wing. By William Greider The public wrath directed at God-fearing Republican politicians in Indiana and Arkansas is pounding on the wrong Christians. The real culprits are the five Bible-thumping conservatives on the Supreme Court. They inspired this controversy with their inflammatory decision last year in the Hobby Lobby case. The Supreme justices ruled then that corporate owners possess religious convictions entitled to First Amendment protection against intrusions by the federal government. That case was about birth control and Obamacare’s mandated healthcare coverage. But the Court’s half-baked logic excited the imagination of right-wing activists and lawyers. If employers can reject the birth-control pills for their employees by citing their religious objections to contraception, do employers also have a right to refuse serving gay couples because they abhor same-sex marriages? Conservatives set out to initiate state laws and lawsuits designed to provoke more constitutional conflicts between church and state—cases that can wind up before the Supreme Court and will be decided by the same right-wing majority that issued the Hobby Lobby ruling. However, one citizen’s religious convictions may look like old-fashioned bigotry to other citizens who suffer the consequences. Alex Luchenitser of Americans United for Separation of Church and State wonders if the Supreme Court has opened the door to “a new era of inequality.” “Hobby Lobby,” he wrote in the Harvard Law and Policy Review, “is a sweeping decision that threatens to turn the Religious Freedom Restoration Act of 1993 (RFRA) into a law that, instead of protecting religious freedom, allows religious believers to force their faith on others in a variety of ways.” Before the recent uproar occurred, Luchenitser had predicted it. Hobby Lobby“may trigger a drastic uptick in claims for religious exemptions,” he said, though plaintiffs in the most publicized cases (like the photographer who refused to do wedding pictures for a gay couple) have so far lost in court. The Hobby Lobby decision “may particularly impact LGBT cases,“ he explained. Because there is no federal law prohibiting discrimination against LGBT citizens, so most of the new cases will originate at the state level under state laws. Complaints that gain traction can eventually wind up in federal courts. President Obama, for example, issued an executive order telling federal contractors they must not discriminate against gays and lesbians. “It will not be surprising if religiously affiliated federal contractors rely on Hobby Lobby to argue for an exemption to the prohibition against anti-LGBT discrimination,” Luchenitser wrote. This result is very different from what Senators Orrin Hatch of Utah and Teddy Kennedy of Massachusetts had in mind back in 1993 when they co-sponsored the original RFRA. Both senators emphasized that the original legislation was a bipartisan attempt to avoid petty church-state conflicts and defuse nettlesome issues that might mean a lot to various faith groups but have only a trivial effect on government’s objectives. Should horse-drawn Amish buggies be compelled to carry a state-required warning of a slow-moving vehicle? Does a municipal law banning the consumption of alcohol apply to serve wine at communion services? Did a public school ban on wearing headgear in class prohibit Jewish yarmulkes? The Roberts Court blew away the original law’s careful restraints. The justices reinterpreted the RFRA and granted First Amendment rights to the private religious views of some company owners. Some of the new laws enacted by state legislatures like Indiana’s attempt to expand things further. When Governor Mike Pence insisted Indiana’s law did not explicitly authorize discrimination against gays, he was technically correct. What he didn’t say is that the law is deliberately designed to encourage true believers to litigate and it strengthens their legal foundation for winning. There will be more lawsuits because the justices created their own ambiguities in Hobby Lobby that can provide the fodder for more Supreme Court decisions. The Court, for instance, did not ask the employees at Hobby Lobby how they felt about their boss’s declaration of conscience. Would they be fired if they express dissent? Does the First Amendment protect their conscience and free speech? Nor did the Supreme Court make clear whether these new religious rights apply only to closely held corporations controlled by families or also for very large companies theoretically “owned” by millions of shareholders and institutional investors including union pension funds. How would any prudent investor find out what his company’s religious values? The Hobby Lobby case opens important implications for corporate governance that I suspect most companies would dread. Walmart is a leading example of potential contradictions—the largest retailer in the nation with 2.2 million employees and controlled by a family of four billionaires with a total net worth around $156 billion. Wal-Mart swiftly announced its opposition to Arkansas’s “religious freedom” legislation and this “good guy” declaration was joined by many other influential corporate names. The media described their decision as “good for business,” and perhaps it was. But I have a hunch something more was involved. Savvy corporates may also see a dangerous potential for them in mixing law and religious values in an unstable brew. If the corporation has the right to protect itself from the government by hiding behind its supposed religious values, does the public have a right to know what those values are? The lawyer for Americans United for Separation of Church and State drew a strong conclusion: “Religions should not become a (T) trump card that allows one who professes it to hire or serve whomever they want. Hobby Lobby represents a step in the direction of such a retrograde society, atomized and divided by corporate theocracy.” Trump and Evangelicals are joining together to enforce their belief on the majority who believe that there is no right for these religious fanatics to enforce their beliefs on them. Vote Trump out and his theocratic supporters out of White House to safeguard our first amendment. Posted by Anthappan
Das
2020-06-21 14:30:43 News
Hi, your article, reading habits on decline, is thought-provoking indeed ! While on the subject, we may consider that such decline habits are measured per say Books are available in different formats, making it easier to consume the contents while performing various multitasking activities, anyway. We must find overall solutions thereby inculcating unique ways to address by sharing consciousness across individuals, childrens mainly, who are taught to read thus effectively developing this declining trend. Ma'm, your thoughts are appreciated that helps transform value-adding not only to youngsters but also to society at large . . . Happy Reading !
Anniemol Kuriakose.
2020-06-21 14:09:34 News
Notice some of the news are calling him Mr. Trump - not President Trump. I do not even grant him the mister. I like to not capitalize his name - matter of fact, I hate to even use his name.
Daisey Mathew.
2020-06-21 14:06:22 News
6200 people came to Tulsa Rally. Vow What a big crowd.
Dr. Know
2020-06-21 13:17:53 News
It looks like Trump is going to fall apart before November election. He cannot walk down on a ramp and even lift a glass of water.
Tom Abraham
2020-06-21 12:47:11 News
Tired old man Biden is a “ puppet of the left gang “ ? Or is he a lame duck of the crooked donkeys ? Alas ! Other Nations lost billions of dollars !
Corona virus
2020-06-21 11:19:34 News
I was there too. very good crowd. I met six people from his team. very good people
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Goodman
2020-07-12 16:06:15 News
നല്ല കാര്യം, കേരളത്തിൽ ജാഥകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ചാകണം, എന്നാലെ കൊറോണയുടെ ശക്തി മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ.
ജോസഫ് നമ്പിമഠം
2020-07-12 15:43:38 News
a·nach·ro·nism Definition of anachronism - an error in chronology especially : a chronological misplacing of persons, events, objects, or customs in regard to each other. Something or someone that is not in its correct historical or chronological time,
Rosamma Chacko- Catholic
2020-07-12 15:41:02 News
കത്തോലിക്കർക്ക് കൊറോണ പിടിക്കില്ല. അൽഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സഭയിൽ ഇന്ന് ആൾ ഭൂതങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ. ഇവർക്ക് അൽഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പി വല കൊണ്ട് മൂടിയ കിണറ്റിൽ ഒരു കമ്പി പോലും പൊട്ടാതെ സ്ത്രികളെ കിണറ്റിൽ ഇടാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. കത്തോലിക്കരെ ഒരുചുക്കും ചെയുവാന്‍ കൊരോനക്ക് പറ്റില്ല
പെണ്‍ നാക്ക്
2020-07-12 15:35:40 News
മൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് വളരെ ശക്തിയേറിയതു ആണ് കടുവയുടെ നാക്ക് . ചിരവ നാക്കിന്റെ പല്ല് പോലെ അനേകം കൂർത്ത മുനകൾ കടുവയുടെ നാക്കിൽ ഉണ്ട്, ഇരയുടെ തൊലി കടുവ നക്കി കീറും. എന്നാൽ കടുവയുടെ നാക്കിനെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള നാക്ക് ആണ് ചില പെണുങ്ങൾക്കു. വമ്പൻ എന്ന് കരുതുന്ന പലരെയും അവർ നക്കി കൊല്ലും. -സരസു
ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മതഭ്രാന്തൻ
2020-07-12 13:57:54 News
തലയിലെ ചെളി ഇളക്കി നോക്കി ചേട്ടാ അതിന്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ ചേറാണ് . കട്ടപിടിച്ച ചേർ ഇപ്പോൾ കാലും കയ്യും അതിൽ പൂണ്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുർബ്ബാന കാണണം . എന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചേറ്റു കുണ്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമോ---പ്ളീസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ട് പി;പ്ലീസ് . ആൻഡ്രൂസ് അന്തപ്പാ ആരെങ്കിലും ആ കയ്യ് ഒന്ന് നീട്ടി തരുമോ പ്ലീസ്
josecheripuram
2020-07-12 13:56:52 News
Only human can smile,that is masked.Next our cognition is going to be impaired by a Virus.This little Virus can impair our smell/taste,means they effect our spinal nerve system>
josecheripuram
2020-07-12 13:50:51 News
I know you don't like it,I don't like it either.
Vipin Immanuvel. [Pastor]
2020-07-12 13:47:38 News
The Lincoln Project, a group of former top Republican strategists, release a new video on Saturday targeting trump’s “law and order” message by exposing his “billion-dollar criminal enterprise.” The new ad recounts how many top former Trump officials have been convicted of felonies. “It’s not a campaign, it’s a billion-dollar criminal enterprise,” the narrator begins. The ad noted the criminal convictions of Paul Manafort, Rick Gates, Mike Flynn, George Papadopoulos, Michael Cohen and Roger Stone. “Nixon was bad, Trump is worse,” the narrator declares. “Trump is the most corrupt president in U.S. history. There’s only one way to end the Trump crime spree — throw him and his crooks out of office,” the ad concludes.
Dr.Revathi Menon
2020-07-12 13:37:22 News
Should the U.S. designate racial violence as terrorism?. White supremacist violence in the U.S. is on the rise with deadly incidents increasing sharply over the last five years, according to new figures from the University of Maryland’s Start center. It’s part of a global trend that has led to increased scrutiny of what the United States defines as terrorism.
Anuoop Thomas
2020-07-12 13:20:01 News
കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ചെയ്തത് കേരളകത്തോലിക്കാ സഭക്കാണെന്നു തോന്നുന്നു. അച്ചന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പണിയുമില്ല - വെളുപ്പിനേയുള്ള കുർബ്ബാനയും മഠത്തിൽ നിന്നുള്ള കാപ്പിവരവും നിന്നു. മാനന്തവാടി മെത്രാന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് മിഷൻ സൈറ്റിൽ കയറാൻ പോലും അറിയാതിരുന്ന അച്ചന്മാരിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്താൻ വരെ പഠിച്ചു. ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്. പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പൊതുക്കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പലരും അക്കാരണത്താൽ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടു പോകുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഒരു കാലത്ത് നിരന്നു നിന്ന് 'കടക്കു പുറത്തെ'ന്ന് പറഞ്ഞ വാട്സാപ്പും ഫെയിസ്ബുക്കുമൊക്കെ അകത്തായി. ഓൺലൈൻ കുർബ്ബാന വേണ്ടന്നു പറഞ്ഞവർ, ടിവിക്കു ചുറ്റും തിരിയും ചെണ്ടുകളും വെക്കണമെന്നും കുർബ്ബാന വരുമ്പോൾ തിരികൾ കത്തിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞവർ, ഓൺ ലൈൻ കുർബ്ബാന കാണരുതെന്നായി. എന്തെല്ലാം വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പള്ളി തുറന്നപ്പോൾ ചെയ്തതെന്നറിയാണോ? പ്രത്യേകം അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ, തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ റപ്പായേൽ സേനാംഗങ്ങൾ.....! എല്ലാം പവനായി ശവമായെന്നു പറഞ്ഞ പോലെയായി. ആദ്യമൊക്കെ പള്ളികൾ തുറന്നപ്പോഴേ ഒരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായ യൂറ്റ്യുബ് കുർബാനകൾ കാണുന്നത് 4 ഉം 5 ഉം ആളുകൾ. ഭരണങ്ങാനത്തെ ഒരു കണക്ക് ഈയിടെ കേട്ടു - 10000 ത്തോളം അംഗങ്ങളും 2000 ത്തോളം കുടുംബങ്ങളുമുള്ള ഈ ഇടവകയിൽ 10 കുർബ്ബാന വെച്ചിട്ട് വന്നത് 100 ഓ 110 ഓ പേർ - അതും ആയിരം പേരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്ത്. ഒരിടത്തും പിടിക്കാതെ നിൽക്കാനും നടക്കാനും പഠിച്ച കുട്ടികളെപ്പോലെയുണ്ട്, വിശ്വാസികൾ. ഇനി അവർ മുട്ടേൽ നീന്തുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഓരോ ഇടവകയിലും അച്ചനു സുഖമാണോന്നന്വേഷിച്ചവർ കാശു കിട്ടാനുള്ളവർ മാത്രം. അങ്ങനെയൊരാൾ ചത്താലും ഇരുന്നാലും എനിക്കെന്തെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരിവിടെ ഉണ്ടായി - അതാണ്, ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൊയ്തെടുത്തത്! ഓൺലൈനിൽ കുർബ്ബാന നടന്നാൽ നേട്ടം ശാലോമിനാണെന്ന സത്യം ഒരിടത്ത്, ഓൺലൈനിൽ ഇവരു കുർബ്ബാന നടത്തിയാൽ കാണാനാളില്ലെന്ന സത്യം മറ്റൊരിടത്ത്! തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ബിഷപ്പ് മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുത്തെന്നും അതിപ്പോൾ പാരയായെന്നും പാംപ്ലാനിയിലെ ഒരു ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. അദ്ദേഹം എടുത്ത വായിലെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാംപ്ലാനിയിൽ എന്നല്ലെന്നാണ്. പണ്ടിതു പോലെ അറക്കലെ ഒരു സ്നേഹിതനെ ഒരന്യദേശത്തു വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു. എന്തു ചെയ്‌താലും അദ്ദേഹം വീട്ടുപേര് പറയുമായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഒരു മെത്രാനുണ്ടായാലത്തെ ഗുണം. പണ്ട് പലരും പറയുമായിരുന്നു, മെത്രാന്റെ ഇന്നാരാണെന്ന്. ഇപ്പം അതാരും പറയുന്നില്ല! വീട്ടുപേരിതായതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണം വേണ്ടെന്നു വെച്ചെന്നു പറഞ്ഞവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടികൾ വിശ്വാസികൾ തന്നെ! ഇന്നിതാ കൂദാശ ഒരിടത്തു കിടക്കുന്നു, കൊറോണാ വേറൊരിടത്തും. വൈദികർ കൊറോണാ വന്നു മരിക്കുന്നു, കന്യസ്ത്രിയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു...... കടന്നു പോയവരോട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അവരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. ഒരു ചാത്തം വെക്കുന്ന കാശ് ആ ജിജോ കുര്യനച്ചന്റെ കൈയ്യിൽ കൊടുത്താൽ, കീറിത്തയ്ച്ച പടുതാക്കു കീഴെ നിന്ന് ഒരു വീട്ടുകാർ കൂടി ഓടിട്ട വീട്ടിലേക്ക് കയറും! ഈ കായലിൽ നിന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭ കരകയറണമെങ്കിൽ, പാഷണ്ഡകുരിശ് താഴെയിറക്കേണ്ടി വരും! സി. ലൂസിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഗെയ്റ്റിനടുത്ത് ഒരു ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു - അനുവാദം കൂടാതെ ആരും അകത്തു പ്രവേശിക്കരുത്. ഇന്ന് മുതൽ പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ നഗരത്തിൽ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി നടക്കുന്നതുപോലെ സി. ലൂസി നടക്കും. സി. ലൂസിക്ക് കാപ്പിയുണ്ടാകാൻ മടിച്ചവർ പോലീസുകാർക്ക് കഞ്ഞിയും വെക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്റെ പേടി അതൊന്നുമല്ല - രാവിലത്തെ കുർബ്ബാന കാണണ്ടെയെന്ന് ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരൻ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുമോയെന്നാ? എത്രനേരമാ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കാവലിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം മറന്നാലും ഈ ചെറിയ ഉപകാരത്തിന് ഫാ. കുമാരനോട് നന്ദി പറയാതിരിക്കരുത്! ലോകത്ത് പോലീസ് സംരക്ഷണമുള്ള ഏക കന്യാസ്ത്രി സി. ലൂസിയാണെന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പള്ളിയുള്ളിടത്തെല്ലാം കുറെ ഉപദേശികളും കാണും - ഞാൻ മുൻ ഖലിഫായാ, എന്റപ്പനാ സൂയസ് കനാൽ വെട്ടിയത്, എനിക്കവിടെ നല്ല പിടിയാ, എന്നിങ്ങനെ അവകാശ വാദങ്ങളുമായി. ഇന്നു കത്തോലിക്കാ സഭക്ക് പറ്റിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ സൈസുകളാണ് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ ഇത്ര നെട്ടോട്ടം? അത്മായനെന്നല്ല ആർക്കും, ഞാൻ നീതിയെ നടത്തിക്കൊടുക്കൂവെന്ന് വാശിയെടുത്തു നോക്കിക്കേ? ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അപരനുപകാരമാവട്ടെയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നോക്കിക്കേ? പള്ളിയിൽ ആള് വരുമൊന്ന് അപ്പോൾ കാണാം!
When you going to stop
2020-07-12 13:12:00 News
ചാകാൻ കിടന്നാലും ഇവറ്റകൾ(ഡൈബം) തിരിഞ്ഞുനൊക്കില്ലന്നറിഞ്ഞിട്ടും....എന്തിന്.. എന്തിനുവേണ്ടിട്ട്....?മതത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രഹസനങ്ങൾ ഇനിയും നിർത്തിക്കൂടെ? കൊറോണ കാലം;ലോകം നശിച്ചു നാറാണത്തുക്കല്ലാലായ്.... ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കു !!! തലയിലെ ചെളി ഇളക്കി നോക്കു !!!!
Pisharody Rema
2020-07-12 09:21:28 News
Thank you So much Sir for reading my story and your enlightening words on Stream of Consciousness. Thank you once again..
Make your Life a Gift
2020-07-12 06:21:07 News
You are a gift of Nature. Let your Life to be a gift to all that is in Nature. Be a gift to each & all. Be a gift if you enter anyone’s life. Be a gift if anyone enters your life. Do not enter anyone’s life if you cannot be a gift. -andrew
POLITICS- REALLY?
2020-07-12 03:08:38 News
You can vote for republican or democratic party. If you think that your vote will make a difference, you have not lived long enough. Politicians change their colors like chameleons. Once they are in charge, you will find that they are untouchable. I bet this is a universal phenomenon. Let us talk about the United States. At times, a strong president can make a big difference. When Ronald Reagan became president, Iran released all 52 American hostages who were held for 444 days in Iran. Why? Because they knew that he was not to be messed with.. But those kinds of strong presidents are few and far in between. With the unexpected emergence of coronavirus, the whole world culture changed. Politicians started pointing fingers at their opponents as if the accusers had better strategy. Come on, how long do you think they can fool us? These are the people who drew the “RED LINE”.(I believe Susan Rice was the national security advisor at that time).These are the people who made a deal with Iran to curb their nuclear production.(I guess the bribe did not work) These people were in charge when the “ Benghazi “ erupted. These are the people who came up with Joe Biden who could not finish” the pledge of allegiance” to compete with Mr.Trump. Sarcastically speaking, “GOOD LUCK” Today, America needs a strong leader-someone with guts,determination and proven experience. I see those qualities in Donald J Trump. -Jose
തലയിണമന്ത്രം
2020-07-12 00:17:58 News
മലകൾ കീഴടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തലയിണയുടെ മുകളിലൂടെ കേറാൻ പഠിക്കണം പണ്ടൊരാൾ മല കയറാൻ പോയി. വളരെ രാത്രിയാതുകൊണ്ട് മല കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല . അന്ന് രാത്രി എവിടെ താങ്ങും എന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അങ്ങകലെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു അവിടേക്ക് കാലു നീട്ടി വച്ചു നടന്നു . അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റക്കെയുള്ളു. അവരോട് അവസ്ഥ പറഞ്ഞു . അവർ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ രാപാർത്തുകൊള്ളു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു . തൻറെ അഥിതിക്കായ്‌ കട്ടിൽ ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ നിലത്തു കിടന്നോളാം നിങ്ങൾ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കോ . അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ അഥിതിയാണ് കട്ടിലിൽ കിടന്നോളു . അവസാനം അവർ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തി . നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കട്ടിലിൽ കിടക്കാം പക്ഷെ ഇടയിൽ ഒരു തലയിണ വയ്ക്കാം . അങ്ങനെ അവർ രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ മല കയറാൻ പോകാൻ തയാറായപ്പോൾ , സ്ത്രീ പറഞ്ഞു . നിങ്ങൾക്ക് മല കയറാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . അയാൾ ആകാംഷയോടെ കാര്യം തിരക്കി . അവർ പറഞ്ഞു " നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലയിണയുടെ മുകളിലൂടെ കയറാൻ അറിഞ്ഞു കൂടാ പിന്നെ എങ്ങനെ മല കയറാൻ സാധിക്കും .