പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2014-02-02 14:11:15 News
കീര്‍ത്തനമങ്ങു രചിച്ചതല്ലേ!

ഭക്തിയായ്‌ ജീവിപ്പാനാഹ്വാനമേകുന്ന 
ഭക്തികീർത്തനം രചിച്ചവനെ 

എന്ന് എഴുതിയാൽ ദിദ്വീയാക്ഷര പ്രാസം നില നിറുത്താം.  സംകീർത്തനം രചിച്ചത് ദാവീദു രാജാവാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത്‌ കവിയിത്രി വളരെ നല്ലതായി രചന നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് വായനക്കാരനായ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രം.  ആധുനികത കൊണ്ടും അത്യന്താധുനികത കൊണ്ടും വായിച്ചാൽ മനസിലാകാത്ത കവിതകൾ എഴുതി കാവ്യാ ലോകത്തെ മലീമസമാക്കാനും അത് വായനക്കാരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെയ്ക്കാനും ചില അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ 'തിലകന്മാർ' (തിലകം =പൊട്ടു ) ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇളകാതെ നല്ല ഭാഷയിലും വൃത്തത്തിലും കവിത എഴുതുന്ന കവയിത്രി തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു 


വിദ്യാധരൻ
2014-02-02 13:53:19 News
അധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലും കൊലയും എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ്.  പക്ഷെ ഇന്ന് മതങ്ങൾ കുലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കനല്ല എന്നത് പകല് പോലത്തെ സത്യമാണ്.  കൃഷ്ണൻ അർജുനനോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അത്' അധർമ്മത്തെ ചെറുത്തു ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കനുമാണെന്ന്‌  ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാക്കവുന്നതെയുള്ളൂ 

"ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് 
നായം ഭുത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭുയ:
അജോ നിത്യ :ശ്വാതോതയം പുരാണ:
ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ " (സാംഖ്യായോഗം -20)

ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടു പിന്നെ ഇല്ലാതാവുകയോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ജന്മരഹിതനും എന്നും ഒരേ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നവനും പണ്ട് പണ്ടെയുള്ളവനുമായ ഈ ആത്മാവ് ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും നശിക്കുന്നില്ല. ഇതേ സത്യം തന്നെയാണ് യേശു ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഉപദേശിച്ചത് . അബ്രാഹാമിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചും മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ യേശു ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴും ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് കള്ളന്മാരെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിലോ, ഹെരൊദാവിനെ കുറുക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലോ, കള്ളനെയും ഗണികകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും അധർമ്മമായി ഒന്നും ഇല്ലെന്നും അത് ധർമ്മം പുനസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടികൊടുക്കുന്നു.
കൃഷണനും യേശുവും മരണം ഇല്ലാത്ത ആത്മാവിൽ അധിഷ്ടിതമായാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഇവെരെല്ലാം മരണ ഭയം ഇല്ലാത്തവരും മരണമില്ലാത്ത ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ളവരും ആയിരുന്നു 
       ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയില്ലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ ഭയന്ന്  ദുരിയൊധനനെപ്പൊലെ അവാർഡു പൊന്നാട (നേട്ടം) ഇവയിലൊക്കെ കണ്ണ്നട്ടു, ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാം എന്ന് ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടു  സാഹിത്യ മണ്ഡലം കലക്കി അധർമ്മം നില നിറുത്താൻ ശ്രമിക്കും.  അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യ സല്ലാപത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നിലെ 'തന്ത്രം' മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് . നല്ലൊരു ലേഖനത്തിനു നന്ദി 

anil pennukkara
2014-02-02 10:45:28 News
heart felt condolences
benny kurian, new jersey
2014-02-02 08:39:11 News
Thank you for inroducing this book and the reality of life... I am right away ordering a copy. Thank you

One True Believer
2014-02-02 08:35:53 News

Thank you Mr. Joy Ittan for writing this. The Indian Orthodox wing have been humiliating us by writing articles with false statements and lies before also. At that time no one responded with any comments or articles with the truth. Please continue to write and show the reader community with Truth in the future also or promote someone else from the Malankara Archdiocesan Council to do this.        

vaayanakkaaran
2014-02-02 07:34:50 News

നല്ല കവിത!

അതിസൂക്ഷ്മമായ പരമാണുവിലും അതിമഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യം പൂർണമാണ്.
ഈ പൂർണത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നതും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാകുന്നു.
ഈ പൂർണ്ണ ചൈതന്യത്തിൽ,പൂർണ്ണം ഉത്ഭവിച്ചതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതും പൂർണം തന്നെ.
ഓം! ശാന്തി! ശാന്തി! ശാന്തിഃ!

ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്

abdul punnayurkulam
2014-02-02 07:08:05 News
Very informative. confusing. clarification helps.
SatheeshBabu
2014-02-01 21:12:23 News
മനോഹരമായ ബാല്യം ...സുഗന്ധമുള്ള ഓർമ്മകൾ..സുന്ദരമായ ആഖ്യാനം..ആ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വിട്ടതെത്ര നന്നായി..ഇല്ലെങ്കിൽ പയറുതൊരന്റെ സ്വാദ് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ..
വിദ്യാധരൻ
2014-02-01 21:10:12 News
യേഷാം ന വിദ്യ ന തപോ ന ധാനം 
ജഞാനം ന ശീലം ന ഗുണോ ന ധർമ്മ 
തേ മർത്ത്യ ലോകേ ഭൂവി ഭാരഭൂതാ 
മനുഷ്യ രൂപേണ മൃഗശ്ചരന്തി  (ഭർത്തൃഹരി )

ആർക്കാണ് വിധ്യയില്ലാത്തത്, തപസ്സില്ലാത്തത് ധാനമില്ലാത്തത് അറിവും സൽസ്വാഭാവും ഗുണങ്ങളും ധർമ്മവുമില്ലാത്തതു, അവർ മനുഷ്യലോകത്ത് ഭൂമിക്കു ഭാരവുമായി മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് .


വിദ്യാധരൻ
2014-02-01 20:55:47 News
വാങ്ങുന്നില്ല പശുക്കളെ വിലകൊടു -
     ത്തൊന്നെങ്കിലും സ്വന്തമാ -
യങ്ങുന്നീ വിഷയത്തിലെ ശ്രമമറി -
     ഞ്ഞിടാറുമില്ലൊട്ടുമെ;
എങ്ങും തന്നെ സുഭിക്ഷമാണ് തൈരും  
    പാലും നറും വെണ്ണയും 
ചങ്ങാതിക്ക് വിലാള പുംഗവ, മഹാ 
     ഭാഗ്യം ഭവൽ ഭാഗ്യമേ ! (അന്യാപദേശമാല)

അല്ലയോ മാർജ്ജാര പുംഗവാ, പശുക്കളെ ഒന്നിനെയും അങ്ങ് വില കൊടുത്ത് സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നില്ല. ഇവറ്റകളെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തെല്ലുപോലും അറിയുന്നുമില്ല. പക്ഷെ തൈരും പാലും വെണ്ണയും പൂച്ച മോഷ്ടിച്ചടിക്കുന്നു . പൂച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ  (വിലാളം -ബിഡാലം =പൂച്ച). 


PPM Ali
2014-02-01 20:03:07 News
   lets enjoy-ad,match or snacks!
NG Jerome
2014-02-01 18:47:18 News
Sorry to hear the sad news....
Iextend my heart felt condolences
NG Jerome
Tom abraham
2014-02-01 16:52:46 News
Very informative, argumentative, and constructive thinking.
Eager to read the next .. 
Will you participate in today s American malayali sayithya sallapam ? At 8 pm ? 
George Parnel
2014-02-01 13:58:42 News
My dear Malayalee friends of Houston, take it easy and know that the elected Executive Committee only has 1 or 2 years to govern (I don't know). Those who are unhappy, find a way to change the constitution and get involved. Time goes so fast. I am from Baltimore with no interest other than to see my fellow Malayalees have fulfilling life.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
anti-rss
2021-01-25 04:13:26 News
മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ആർ.എസ.എസും. ബിജെപിയും എത്ര നിന്ദ്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് മോദിയെ പറഞ്ഞാൽ വിഷമം. രാഹുലിനെ പപ്പു എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ത് മാന്യതയാണ്‌? ആർ.എസ.എസ.-ബി.ജെ.പിയെ വിമർസിച്ചാൽ അത് ഹിന്ദു മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നാക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി.
Vayanakkaran
2021-01-25 04:06:34 News
സോളാർ കേസ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എതിരായതു കൊണ്ടുമാത്രമാണ് സരിത ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിണറായിക്കെതിരായിരുന്നെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായ പ്രദീപിന്റെ ഗതിയായേനെ.
വിളഞ്ഞ കള്ളി
2021-01-25 04:06:32 News
മദർ തെരേസയെ വിളഞ്ഞ കള്ളി എന്ന് വിളിച്ചത് ശരിയോ? ശശികലയെ സ്ഥിരം സമ്മേളനങ്ങളിൽ കൊണ്ട് വരുന്നത് ശരിയോ?
Nebu K Cherian
2021-01-25 03:51:49 News
I am a proud American again. Last four years were disgusting to the decent Americans.
Babu shankar
2021-01-25 03:49:02 News
Nice article. Keep writing sudhi sir.
Mat
2021-01-25 00:35:13 News
Mitt Romney said if this crime is not impeachable, whatelse is an impeachable offence? I still don't understand why people don't take this important for democracy. He thought he could do like the Russian or North Korean rulers, stay there for 12 years or more. Our "kuttisaippanmar" should know he would have you thrown out of the country, if he stayed another 4 years. He is a crook, bully, with no respect for anybody else except the Russian king; he just cared for himself and his family only , not the American people.
DemocRats
2021-01-25 00:09:11 News
Biden administration is not favorable for the American people. He destroyed 11000 jobs in a single day and millions of dollars out of it.Due to COVID-19,a lot of people lost their job. I addition to that Biden issued executive order to stop pipelines project.He is not trying to create job rather destroying jobs.Another setback for the people is the withdrawal of price cuts policies of Trump administration that may cause price increases for insulin and eppipens.
Anand
2021-01-24 23:02:38 News
വാക്സിനേഷന് എതിരെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല. വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ട്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശ്രീ കോര ചെറിയാൻ
RAJU THOMAS
2021-01-24 21:57:51 News
ഇതൊരു ചെറുകഥ തന്നെയാണ് , നീണ്ടയൊരു ചെറുകഥ. ഹാവൂ , കഥാന്ത്യത്തിലെ ഭാവനാസമ്പുഷ്ടവും ഭാവസാന്ദ്രവുമായ ആ മുഹൂർത്തം ! Well done, Samcy, very well done! I envy you.
George Maracheril
2021-01-24 19:59:03 News
Excellent Story. After a long time, I read and enjoyed a beautiful novel like short story. Hearty Congrats my dear friend Samsy👌
CID Mooosa
2021-01-24 17:24:03 News
Trumpers or Bideners, the rioters to be condemned. Black lives matter group did lot of destructions but no one condemning that incident, they only condemn what happened in the capital.There is not righteousness in condemning only one group. Both the groups are condemned as far as I observe.
101%
2021-01-24 15:51:47 News
I agree 100% with the comments of Trump Vs. Biden
ഡിങ്കൻ
2021-01-24 15:23:53 News
എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും തല താഴ്ത്തി നിന്നാൽ വിലയുണ്ടാകില്ല. അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്നത് ട്രംപല്ലെങ്കിൽ, ചൈന ലോകം ഭരിക്കും.. അത് വളരെ ലളിതം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ... സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി യത്നിച്ച് യത്നിച്ച്, സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളായ പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ മൂത്രപ്പുര, ഒരേ കുളിമുറി.. ആഹാ എത്ര മനോഹരം ഈ സമത്വം സുന്ദരം... മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനന്തരഫലങ്ങളുണ്ട്
Avj
2021-01-24 14:12:07 News
അമേരിക്കയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സിനെ മുഴുവൻ മാളത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചത് ആരാ? അതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയത് ആരാ? നിങ്ങടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ട്രംപ് അല്ലിയോ ? അയാളുടെ നാക്ക് ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. അതുകൊണ്ട് അനുഭവിചോ
സാംസി കൊടുമൺ
2021-01-24 13:57:37 News
പ്രിയമുള്ള അപരിചിതന്‍, താങ്കൾ കഥ വായിച്ചതിനും കഥയെ ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനും നന്ദി. വായിച്ച എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.