പ്രതികരണങ്ങള്‍
Truth man
2014-06-12 15:26:50 News
Mr. Vidyadaran  your zone is changing daily .I think you scare 
Something. You are scare Lana people
Truth man
2014-06-12 15:21:04 News
Everything gone for what.This is America forget about Indian
Politics.you people are misleading our children.If any children
dead here ,the Indian politician will come here to help?
വിദ്യാധരൻ
2014-06-12 12:52:14 News
(ട്രൂത്ത്‌മാണ് ഒരു മറുപടി)ശാസ്ത്രം ഐച്ഛിക വിഷയം ആയി എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ പ്രൊഫസ്സറിന്മാർ അവരുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണർത്തി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി കടംങ്കത പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കും. ചിലർ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും ചിലർ അതുംകൊണ്ട് തലമുടി നരക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കും. പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതയും കഥകവിതയും ഏതാണ്ട് ഇത് പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ആശയങ്ങളെ മുര്ച്ചു അറിഞ്ഞു ഭാഷയുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ഈ-മലയാളിയുടെ പേജിൽ വിതറും താത്പര്യമുള്ളവർ കൂട്ടി വായിച്ചു ആസ്വതിക്കുക അല്ലാത്തവാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പ്രാകി ഇറങ്ങി പോകുക. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയൂന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ മുൻപെഴുതിയതു പോലെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കാൻ ഐൻസ്റ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച സമീപനം വ്യത്യസ്ത മാണ്. ഭാവനയുടെയും, ഉപമയുടെയും, അല്ങ്കാരത്തിന്റെയും, ശ്രീധരനുണ്ണി പറഞ്ഞ താളലയശ്രുതി ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു കവിത എഴുതണ്ടതിന്റെയും പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ്‌. സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനോടോത്തു കഴിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു നിമിഷമായും, ചുട്ടുപോള്ളിയ ചീനച്ചട്ടിയിളിരുന്ന ഒരു നിമിഷം ഒരു മണിക്കൂറായി തോന്നുഎന്ന ചെറു കവിതയിലൂടെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പൊരുൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഐൻസ്റ്റിനും പ്രൊഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവും കവിത മാദ്ധ്യമമായി ഉപയോഗിച്ച് അനുവാച്ചകരോട് സംവതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞാപ്പു സാറിന്റെ കടംങ്കത നിരന്തരം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ ട്രൂത്തുമാൻ നല്ല മലയാള ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഭാഷയില എഴുതുക. ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാവര്ക്കും പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ഭാഷ നമ്മളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യം അതിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്‌. അത് വ്യാകരണം ഇല്ലാതെ എഴുതരുത്. പ്രത്യകിച്ചു കുഞ്ഞാപ്പു സാറിനു അതിൽ നിര്ബന്ധം ഉണ്ട്. വെറുതെ എന്തിനു ചൂരൽ പ്രയോഗത്തിനു വിധേയപ്പെടുന്നത്?
Thomas T Oommen
2014-06-12 07:31:20 News
Please contact me at [email protected] 
Jose Abraham
2014-06-12 07:24:57 News
Is this a regional meeting or national meeting. I haven't seen the names of any regional leaders who currently holding various regional positions in FOMAA.
വിദ്യാധരൻ
2014-06-12 07:24:54 News
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിക്ക് ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. വള്ളത്തോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതു ഖേദ പൂർവ്വം സമ്മതിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാർക്ക് കവിത എഴുതികൂടാ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മഴവിൽ കോടിയുടെ ശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനം എടുത്തു കാട്ടി ഒരു കവി മാരിവില്ലിൽ കാണുന്ന സൌന്ദര്യത്തെ ശ്രീധരനുണ്ണി കീഴോട്ടു നോക്കിയിരുന്നു കവിത എഴുതിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല മേല്പ്പോട്ട് നോക്കി സംഗതികളുടെ നിജാവസ്ഥ അറിയണം എന്ന് നിന്ദാപരമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് ലോക പ്രശസ്ത ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രഞ്ജനായ ഐൻസ്റ്റയിനെപ്പോലും വെല്ലു വിളിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം മിസ്ടറി എന്ന കവിത എഴുതിയത്. "രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നയിച്ചിടാം ജീവിതം ഒന്ന് അതുഭുതത്തിൻ വഴിയും മറ്റൊന്ന് അതുഭുതങ്ങളില്ലാത്ത വഴിയും രണ്ടിലും ദര്ശിച്ചിടാം ദുർഗ്രഹവും നിഗൂഡവും ഗുപ്തവുമാം രഹസ്യത്തിന് സൗന്ദര്യം ഇവിടയല്ലോ എല്ലാ സാഹിത്യ കാവ്യ കലയുടെ , ശാസ്ത്രത്തിൻ പ്രഭവ സ്ഥാനം ബുധുക്കളെ " (ഐൻസ്റ്റയിൻ ) (പരിഭാഷ -വിദ്യാധരൻ ) ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രിനാരായണഗുരുവിന്റെ മനോഹരമായ കവിത ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു നേരല്ല ദൃക്കിനെ നീക്കി നോക്കിൽ, വേറല്ല വിശ്വം അറിവിൻമരുവാം പ്രവാഹം കാര്യത്തിൽ നില്പ്പിതിഹ കാരണസതയെന്യേ വേറല്ല വാരിയിൽ നില്പതു വീചിയത്രേ ഇവിടെ അതാര്യമായ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ സുധാര്യമാക്കി തരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുവും ഐൻസ്റ്റിനും ഋഷി തുല്യന്മാരായ കവികളാണ്. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ധത്തെ ക്കുറിച്ച് എൻസ്റ്റീൻ എഴുതിയ കവിത എന്റെ എളിയ ഭാഷയിൽ, കുമാരാനാശാന്റെ കരുണ എന്ന കവിതയുടെ ഈണം പിടിച്ചു ഇവിടെ എഴുതുന്നു. "മാൻമിഴിയാളുമൊത്തു കഴിക്കും വിനാഴിക, മാനിനെപോലെ ഓടും തോന്നിടാം നിമിഷമായി ഇരിക്കൂ ചുട്ടുപൊള്ളും തവയിൽ നിമിഷങ്ങൾ ഇരുന്നതായി തോന്നാം നാഴികപ്പോലെ അപ്പോൾ ഇതുതാൻ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ത പൊരുൾ കേൾപ്പൂ ഇതിൽ നാം ദർശിപ്പതോ കാവ്യത്തിൻ സൗന്ദര്യവും" പരിഭാഷക്കായി ഉപയോഗിച്ച ഐൻസ്റ്റിനിന്റെ കവിത താഴെ ചേർക്കുന്നു Mystery There are two ways to live your life— one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. The most beautiful thing we can experience is the mysterious: it is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed. Relativity and the "Physics" of Love Sit next to a pretty girl for an hour, it seems like a minute. Sit on a red-hot stove for a minute, it seems like an hour. That's relativity!
Jacob Joseph
2014-06-12 06:48:36 News
Mr. Thomas Oommen , hope one day your effort and the community efforts and wishes will fullfill. Please try to continue to get the basic needs of the oversees Indan community, that is the travel hurdles OCI restrictions etc. may be the nee govt.may have some more visions and comon sense. A posditive sign I see is both potfolio is hanfling by the same minister ( extrrnal affairs and Overseed Indians) At least we don't have to deal with cromees like Vaylar Ravi. My family and me have the OCI Card and life visa in the us passport, will expire in 2018, will it needs the entire proceds from begining when it expires ? Can you hive me an if idea? Thank you very much. Jacob joseph new york. 
Jacob varghese
2014-06-12 00:04:46 News
Congratulations to all the supporters on blood donation campaign.keep up your good work.
vayanakaran
2014-06-11 19:38:00 News
സി.എം.സി. എഴുതിയപോലെ ദിലീപ് വീണ്ടും
കല്യാണം കഴിക്കുമോ, സുധീറിനെ ബാങ്കുകാർ
അവഗണിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇ മലയാളി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. 
Truth man
2014-06-11 17:54:34 News
Thanks ..I am very exited ...keep going
Truth man
2014-06-11 16:30:31 News
Mr. Vidyadharan , you are talking about joy.c. Kunjappu .
What he did wrong .He written modern poem or not
I don,t have much knowledge about poem .
Truth man
2014-06-11 16:08:46 News
Cmc you are correct
cmc
2014-06-11 14:07:50 News
do you think the public is worried about what dilip does with his life? find better things to publish in the media.
Regi Cherian
2014-06-11 11:14:13 News
He is the best. Good luck Mr.Johnson
പ്രതികരണങ്ങള്‍
എലികത്രിക
2021-03-05 18:51:24 News
എടാ ചുണ്ടെലി , വിദ്യാധരൻ മാഷ്‌ വളരെ വ്യകതമായിട്ട് ഗവർണറുടെ കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞട്ടുണ്ട്. അല്ല റാറ്റിനെങ്ങനെ മനസിലാക്കാനാ! മുഴുവൻ വായിക്കെണ്ടെ . കാള പെറ്റെ കയറെടുത്തൊന്നു പറഞ്ഞപോലാണ് . നല്ല ഒരുകവിതയുടെയും അഭിപ്രായ കവിതയുടെയും ചുവട്ടിലാണ് എലിക്ക് കാഷ്ടിക്കാൻ കണ്ടത് .
ഡെമോRAT
2021-03-05 18:25:13 News
ട്രംപിനെ പഴി ചാരിക്കോളൂ, ഗവർണ്ണറെ പറയരുത്. ഞങ്ങളുടെ കൂമൂ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്നവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യില്ല. ചെയ്താലും 10 ആളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കില്ല. ഫേക്ക് ചാനൽ ഫ്രീഡോ ഞങ്ങളോട്‌ അത് നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പൗരൻ
2021-03-05 17:33:59 News
ഒരു പക്ഷെ ഞാനായിരിക്കും ആ വേതാളം.
വിദ്യാധരൻ
2021-03-05 17:30:34 News
ഭാവങ്ങളുണ്ട് പലതും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഭാവം മാറുന്നതിനൊത്ത് രണ്ടുപേർക്കും. ഭാര്യയായും അമ്മയായും മകളായും പിന്നെ, താരുണ്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകും കാമുകിയായും മാറുന്നു സോദരിയായും വേശ്യയായുമവൾ. മാറുന്നു പുരുഷനും അതിനൊത്ത് വേഷം. ഭർത്താവായി, അച്ഛനായി, മകനായി പിന്നെ വൃത്തികെട്ട കൂട്ടികൊടുപ്പുകാരനായും. ചാടിവീഴുന്നു ചിലർ സ്ത്രീകളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്നു കഷ്ടം! പതിയിരിക്കുന്നു ഭരണകൂടങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ ചതിക്കുവാൻ തക്കം പാർത്ത് കാമകിങ്കരന്മാർ ഉണ്ടതിൽ മന്ത്രിമാർ, തന്ത്രിമാർ, മെത്രാന്മാർ, ഉണ്ട്, അധികാരമുള്ള പ്രസിഡണ്ടും ഗവർണറും. തീരുകില്ല എഴുതിയാൽ ഇക്കഥകളൊക്കെ തീരാത്തൊരു സീരിയൽ കഥയായി തുടരുന്നത്. കാത്തിടുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ പാത്തിരിക്കുന്ന കാമാസക്തിയുണ്ടാണിലെന്നപോൽ . മാറുകില്ല ഇവിടെയൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ലല്പവും മാറാതെ നമ്മുടെ ചിന്തയെ മൂടിനിൽക്കും തിമിരമൊക്കയും അഭികാമ്യമാണ് ഇത്തരം ചിന്തകളി 'സ്ത്രീദിനത്തിൽ' അഭിന്ദനം സമയോചിതമാം കവിതയ്ക്കും, 'പൂമൊട്ടിനും'. -വിദ്യാധരൻ
Shankar Ottapalam
2021-03-05 16:58:54 News
മാതൃഭാഷയോടുള്ള വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കവിത നന്നയിട്ടുണ്ട്.
പൗരൻ
2021-03-05 16:54:04 News
വാക്സിൻ കിട്ടിയവർക്കല്ലേ ചൊറിയൂ? ഇവിടെ ആർക്ക് കിട്ടി? നിങ്ങളറിയുന്ന പത്താളിൽ, നാലാൾക്ക് കിട്ടിയോ? ഉള്ള വാക്സിൻ തന്നെ ഗ്വാണ്ടനാമോ ബേ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീക്കുകയായിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മതി, തീവ്രവാദ കുറ്റം ആരോപിച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടിവന്നു. ട്രംപില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക തെണ്ടിപ്പോയേനെ.
ചിലരെ കണ്ടാൽ ചൊറിച്ചിൽ വരും.
2021-03-05 16:47:56 News
ചൊറിയാൻ വാക്സിൻ എടുക്കണോ? എനിക്ക് ചിലരെ കണ്ടാൽ ചൊറിച്ചിൽ വരും. ചിലരുടെ എഴുത്തു കണ്ടാലും ചൊറിച്ചിൽ വരും. ചിലരുടെ മോന്ത ഇ മലയാളിയിൽ കണ്ടാലും ചൊറിച്ചിൽ വരും. ചില ചിമ്പാൻസികളുടെ ക്മൻറ്റെ കണ്ടാൽ ചൊറിച്ചിൽ വരും. എൻെറ അമ്മായി അമ്മയെ കണ്ടാലും ചൊറിച്ചിൽ വരും. -സരസമ്മ ny
True American
2021-03-05 16:19:10 News
Stock Market is tanking. When asked about it, Beijing Biden asked, " what the hell is stock market? "
LAWSUIT
2021-03-05 16:19:07 News
Donald Trump Jr., along with his father Donald Trump, Rudy Giuliani, and Rep. Mo Brooks (R-AL), were hit with a new lawsuit for their role in inciting the violent January 6th Capitol riot that left seven people dead and multiple injured. According to CNN, the lawsuit “alleges Trump, Trump Jr., Brooks, and Giuliani broke Washington, DC, laws, including an anti-terrorism act, by inciting the riot, and that they aided and abetted violent rioters and inflicted emotional distress on the members of Congress.” All four men spoke at a rally that took place just before rioters stormed the Capitol. Brooks told rallygoers that it was time for them to “kick ass” and even to sacrifice their own blood in the name of liberty, while Giuliani demanded a “trial by combat” to determine the outcome of the 2020 presidential election. Additionally, the lawsuit, filed by House impeachment manager Eric Swalwell (D-Calif.), alleges that Trump and his allies violated “a civil rights law meant to counter the Ku Klux Klan’s intimidation of elected officials,” CNN writes.
TROPHY WIFE
2021-03-05 16:14:01 News
Baptist Preacher Tells Women To Be Like ‘Trophy Wife’ Melania Trump And Submit To Husband’s Sexual Desires. Pastor Stewart-Allen Clark, from First General Baptist Church in Malden in Missouri, is on leave after delivering a sermon telling women to lose weight and submit to the sexual desires of their husbands to keep them from straying. Clark took a leave of absence after widespread criticism of his sexist sermon in late February. Besides weight loss and sex, Clark told wives to wear makeup, dress nicely, choose appropriate hairstyles and appear less “butch.” Although the church in southeastern Missouri deleted videos from its website, a recording of the sermon is still on Facebook. “Now look, I’m not saying every woman can be the epic — the epic – trophy wife of all time like Melania Trump. I’m not saying that at all. Most women can’t be trophy wives, but you know … maybe you’re a participation trophy,” Clark said as a photo of the former first lady appeared on screen. “I don’t know, but all I can say is not everybody looks like that. Amen! Not everybody looks like that. But you don’t need to look like a butch either.” Clark includes one Bible verse in the sermon — which he told husbands in the congregation to display on the headboard of their beds. “The wife has no longer all the rights over her body, but shares them with her husband,” he said, quoting the verse. “So whenever she’s not in the mood, dig out your Bible.” Clark only briefly mentioned the second part of the verse, which says “in the same way, the husband does not have authority over his own body but yields it to his wife.” Here are a few more quotes from Clark’s sermon: – “Why is it so many times that women after they get married let themselves go? Why is that? Why do they do that? – “Men have a need for their women to look like women. Sweatpants don’t cut it all the time. Wearing flip flops and pajamas to Walmart – that ain’t going to work. Ain’t nothing attractive about that. It’ ain’t. And men want their wives to look good at home and in public, can I get an Amen!” – “Ladies, it’s the way God made us. It’s the way we are. Men are going to look. He made us to look. You want them to be looking at you. Don’t let yourself go.” – “Let me tell you something. I have a friend. He has put a ‘divorce weight’ on his wife. That’s how important this is.” – “Listen ladies, we are not lust monsters. We’re not that lust monster that chases you around the bed every night. We can’t help ourselves. God made us this way. He made us this way. Listen can I just tell you this? This may never pass your mind when you’re saying ‘I do,’ but I’m going to tell you it does his. It’s the main reason he married you.”
പൗരൻ
2021-03-05 15:47:29 News
Stock Market എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ, ജെയിംസ് ഇരുമ്പനം!! നോട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ ഗോളം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, അതിനെ Stock Traders ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി മല മണ്ടയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. ഉരുളുമ്പോൾ നിലത്തുള്ള നോട്ടുകളെല്ലാം അതിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന്, നോട്ട് ഗോളം പതിന്‍ മടങ്ങ്‌ ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് ഉരുട്ടുന്നവർക്ക് അറിയാം. മുകളിലേക്ക് ഉരുളുമ്പോൾ ചില നോട്ടുകൾ പിടിവിട്ട് താഴെ വീഴും, അത് പെറുക്കാൻ ബോളിന് പിൻപേ നടക്കുന്നവരാണ് Individual Traders. അധികാരികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ, Stock Traders ഗോളത്തിലെ പിടിവിടും, അത് താഴെയുള്ള സകല Individual Tradersനെയും ചതച്ചരച്ച് അവരുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോളർ കൂടി തന്നിലേക്കാകർഷിക്കുന്ന അതിഭീമൻ ഗോളമായി താഴേക്കുരുളും. ട്രംപ് കര്‍ശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴെ വീണില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്താകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
malayali democrat
2021-03-05 15:45:13 News
കൊമോയുടെ സതുതിപാഠകർക്കു അയ്യോ കഷ്ടം!!!!!!!!!!!!!!!!!!
malayali democrat
2021-03-05 15:43:57 News
Gas prices goin up, and up and up, up.........under our current presidant. what a shame???????????????? where is my stimulus check??????????????????? illegals are coming ..............in hundreds, thousands.................................
malayali democrat
2021-03-05 14:56:40 News
ട്രംബിനെതിരെ കളിച്ചവന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയായി ജനങ്ങൾ പൊ ക്കു കുന്നു. ആദ്യം പതിനയ്യായിരം പേരുടെ മരണത്തിനുത്തരവാദിയായ കൊമോ ചെറുക്കന്മാരെ. പിന്നെ ഇമലയാളിയിൽ ട്രംപിനെ തെറി പറഞ്ഞെഴുതിയഎല്ലാത്തിനെയും.
CID Mooosa
2021-03-05 14:51:54 News
How the gas prices gone up and when Trump was president two dollars and nine cents and now the administration changed Democracy and the price gone up.Bear up all these prices after getting some some free bees.