പ്രതികരണങ്ങള്‍
Jobin Mathews
2014-01-05 08:27:00 News
Good one! I am waiting to see the next part of it. Also I like to know who wrote this.
John Varghese
2014-01-05 08:07:08 News
"ഊമക്കത്ത് എഴുത്ത് ഉൾക്കരുത്തില്ലായിമയുടെ പ്രത്യക്ഷികരണം" എന്ന ലേഖകന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് തന്നെ ഉൾക്കരുത്തില്ല.  വിദ്യാധരനെ ഒരു ഭീരുവായി ചിത്രികരിച്ചു ഇത്തരം രചനകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാധരനാകട്ടെ അടികിട്ടും തോറും ശൗര്യം കൂടുന്നുതാനും. വിദ്യാധരൻ എന്ന പേരിൽ അയാൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി. അയാൾ ഊമക്കത്തല്ല എഴുതുന്നത്‌ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രതികരികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കവുന്നതെയുള്ള്.  അയാൾ എഴുതുന്നത് പത്രം നല്കിയിരിക്കുന്ന പേരും നാളും വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പിന്റെ പേരിലാണ് . ആ ഉറപ്പിന്റെ പേരിലാണ് പലരും എഴുതുന്നത്‌ . നമ്മളുടെ ഇഷ്ട്ടത്തിനു പത്രം തുള്ളാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു മഞ്ഞപത്രമാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വിടാൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെപോലുള്ളവർ മുതിരുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരുടെ സമനില തെറ്റിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിദ്യാധരൻ എന്നുള്ളതിന് തർക്കം ഇല്ല.  വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ കൗശലങ്ങൾ ആവാം. വിദ്യാധരൻ അതിൽ ഒരു വിടഗ്ദ്നാണെന്നതിനു സംശയംഇല്ല.  ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾക്ക് ഭാഷയുടെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമാണ്‌ 
Moncy kodumon
2014-01-05 06:18:53 News
Now we understood who don,t like vidyadaran
Why people scared vidyadaran let him write
Vidyadaran is the highlight of Emalayali.com
Sambar without Kayam is not good
'Anonymous Admirer'
2014-01-05 05:50:23 News
I am a fan of Vidyadharan. I have read hundreds of his comments. He is straight forward and frank in expressing his view points. Vidyadharan is an intellect and he knows to interpret each and every words of a piece of literature. The Bible says, "A tree is known by it's fruit"  But the mentality of some people is that they don't like to accept the good tree even though the fruit is good. His comments, chilarkku iruttadiyaakaam, chilarkku saaropadesham aakaam. It depends on how they take it. When they get offended of his comments they retaliate by accusing him of not revealing his identity. Other than that, they have nothing else to say. 
We live in a free country, he can right in his pen name or real name. He doesn't have to reveal his identity.
Vidyadharan is a versatile in Malayalam literature as well as in English literature. How do I know?
Because, "A tree is known by it's fruit." Vidyadharan is a great learned man and a great critic. My applaud to him. I like you Vidyadharaa, Bravo.!!!!!!!
T.Babu Thomas
2014-01-05 04:59:18 News
Thelma: You amaze me with your original and interpretive articles. You are born to be famous. Please keep writing!1 Babu Thomas
bijuny
2014-01-04 20:36:14 News
What is the point you are trying to say dear author?
In today's politics and democracy everything is about perception.
You want him to live in a big Bungalow?  Or do you want him to continue to live in his 3 bedroom flat? For you living in Liverpool it is a silly thing. But for people in Delhi, it is a big thing.
gopikrishnan
2014-01-04 19:51:34 News
good work..keep going pinto..all your wishes will come true one fine day...
Anthappan
2014-01-04 19:32:20 News

Godless Revival

"The world’s most voguish - though not its only - atheist church opened last year in London, to global attention and abundant acclaim.So popular was the premise, so bright the promise, that soon the Sunday Assembly was ready to franchise, branching out into cities such as New York, Dublin and Melbourne.“It’s a way to scale goodness,” declared Sanderson Jones, a standup comic and co-founder of The Sunday Assembly, which calls itself a “godless congregation.”But nearly as quickly as the Assembly spread, it split, with New York City emerging as organized atheism’s Avignon.In October, three former members of Sunday Assembly NYC announced the formation of a breakaway group called Godless Revival."

വിദ്യാധരൻ
2014-01-04 16:03:51 News
ഒരുക്കുന്നുണ്ട്‌ ലേഖകാ നിങ്ങൾ 
വീണ്ടുമൊരു കലഹത്തിനുള്ള കോപ്പുകൾ 
ആധുനികതയുടെ മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറി. 
ഉണ്ടായിരുന്നാധുനികർ ഒത്തിരിപ്പേർ 
ഉണ്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർമാത്രമിന്നു 
ഒച്ചവയ്യിക്കുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടെ 
ഊർദ്ദശ്വാസം വലിക്കും കാസരോഗിയെപ്പോൽ.
കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ലവരെ 
നീർക്കോലി കടിക്കിലും 
അത്താഴം മുടങ്ങിടാമെന്നല്ലൊ-
പഴമക്കാർ ചൊല്ലിടുന്നു  
താടി കേശാതികൾ നീട്ടി 
മുട്ടോളം നീണ്ട ജുബ്ബയും ധരിച്ചു 
തോളിൽ ഒരു സഞ്ചി തൂക്കി 
കഞ്ചാവടിച്ചു കറങ്ങി 
ആരുടേയും കണ്ണിൽ നോക്കാതെ 
മാനത്തു നോക്കി 
കാലു വലിച്ചുവച്ചതിവേഗത്തിൽ 
കുതിച്ചു പോകുന്നാധുനികർ 
ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമെന്ന 
പുസ്തകത്തിൻ പുറം ചട്ടയിലെ 
ഓ വി വിജയന്റെ ചിത്രമെന്നപോൽ
ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയിവരുടെ 
അടിവേരുകൾ തേടി അധോലോകത്ത് 
സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളെ എതിർക്കുവോർ 
രാഷ്ട്രീയപ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളെ എതിർക്കുവോർ 
മതത്തെ ചങ്ങലക്കിടാൻ വെമ്പുവോർ 
മദ്യത്തിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റയും ലഹരിയിൽ 
ഉന്മത്തരായി മരച്ചുവട്ടിൽ ഉറങ്ങുവോർ 
അവരുടെ രചനകളിലെ താളുകൾ 
ഏതോ യുദ്ധക്കളത്തിലെ ചിന്നിയ 
കബന്ധങ്ങൾപ്പോലെ കിടക്കുന്നു 
ചിതറി അങ്ങുംമിങ്ങും 
അതിൽ നിന്നെടുത്തൊരു താളുഞാൻ 
ഏതോ ബുദ്ധിജീവി എഴുതിയ വരികൾ 
കുറിചിട്ടിരിക്കുന്നിങ്ങനെ 
"പച്ചയിൽ മുങ്ങിപോയി പീ 
നീലയിൽ പോങ്ങിപോയി ജീ 
കൊന്നയും മുക്കുറ്റിയും 
ഓണത്തുമ്പിയുമേറ്റും 
മഞ്ഞയായി വൈലോപ്പിള്ളി" (നിറങ്ങൾ -സച്ചിദാന്ദൻ)
ആർക്കറിയാം അർഥം എന്തെന്ന് 
കാത്തിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ആധുനികൻ 
കേറിപ്പിടിച്ചു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുംവരെ   (തുടരും)

 

andrews
2014-01-04 13:54:06 News
 -ദൈവത്തില്‍ നിന്നു കിട്ടി -Power and rights are given to them by god- that is the only thing they preach. But cunningly ignore the responsibility. God personally won't give power and privileges to any one. This is a human claim.
george sabu
2014-01-04 09:28:23 News
ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സാക് പൂന്നൻ പോലെ ഉള്ള ആളുകളെ  കാണാൻ വളരെ പ്രയാസം . എല്ലാ പ്രസങ്ങകരും പണം എങ്ങെൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പ്രസങ്ങിക്കുന്നത്. 
വിദ്യാധരൻ
2014-01-04 08:25:23 News
അക്ഷരങ്ങളെ ഹ്രസ്വമെന്നും ദീർഘമെന്നും 
രണ്ടായിതിരിക്കണം 
ഹൃസ്വത്തിനു ലെഘുവെന്നും 
ദീർഘത്തിനു ഗുരുവെന്നും 
വൃത്തശാസ്ത്രം  ചൊല്ലിടുന്നു 
ലെഘു ഉച്ചരിക്കാനെടുക്കും സമയം 
ഒരു മാത്ര അല്ലയോ
ഗുരുവിനു രണ്ടു മാത്രയും 
ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം ഹൃസ്വമായി 
ഹൃസ്വാക്ഷരം ലെഘുവതാം 
ഗുരുവാം ദീർഘമായതു 
അനുസാരം, വിസർഗ്ഗം താൻ 
തീവ്രയത്നമുരച്ചിടും ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം,
താനോ പിൻ വന്നാൽ ഹൃസ്വവും ഗുരു 


Pravasi malayalee
2014-01-04 02:42:18 News
Congratulation mr Jacob Koshy and mr Roy Chengannur   We all are support mr Ramesh now UDF will get more strength 
Sunil M S
2014-01-04 00:51:03 News
I quote:

"WHAT A JOKE? IF A DELEGATE KILL SOMEBODY OR ENTER INTO DRUG TRAFFICKING, WHAT SHOULD THE POLICE DO ?" - Rajan Mathew, Dallas.

Raymond Davis, an American, shot and killed two native youths while waiting for traffic signal at a road crossing in Lahore. Pakistani police said it was clear murder. Saying that Davis was an official attached to the US Consulate in Lahore, USA claimed protection for him under the Vienna Convention, and demanded his immediate release. The stand US took in that incident fully endorses the view expounded in my article. Specific consent and permission by the diplomat\\\'s country should be a must before he/she is detained and proceeded against.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
COVID doesn’t discriminate
2020-10-21 02:19:28 News
ഒരെണ്ണത്തിന് മാസ്ക്കില്ല . ട്രംപിന്റെ പിൻഗാമികൾ . കോവിഡ് പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ . ആര് ചത്താലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾ ജയിക്കണം
Anthappan
2020-10-21 02:11:38 News
President Trump says he's "like, really smart," but he communicates at the lowest grade level of the last 15 presidents. He has the standard of a 4 th grader. His vocabulary is very poor. Language is very powerful tool to communicate and anybody can improve it. There are plenty of tools availble out there. We need leaders who read, understand, and communicate to us. Trump doesn’t read. He never listen. Without reading you cannot get out of your own darkness. Religious leaders and politicians don’t want many people to come out of darkness and find out how dirty they are. We need leaders sincere in serving people. Most If them selfish like Trump; self absorbed and self-centered.
Tom Tom
2020-10-21 01:49:13 News
മണ്ടൻ മലയാളീസ് ഈ വ്യാജനെ അനുകൂലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല! സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കണമെകിൽ അതിന് വിവരം വേണം.
George Kutty
2020-10-21 01:34:40 News
ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എങ്ങിനെയാണാമോ അമേരിക്കൻ ജനതയെ റപ്രസൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലാന്ന് പല മലയാളികളും മറന്നു പോകുന്നു. കഷ്ടം!
Kosavan
2020-10-21 01:30:10 News
Why don't you use your name and email publicly instead of accusing others for their comments, Mr. To The Editor? Many write their genuine comments only because they can write their honest opinions without compromising their identities. I really appreciate Emalayalee for that!!
To the Editor
2020-10-21 00:32:06 News
Dear Editor; it is time to stop the trash commenters. Publish the comments of Genuine commenters with real e mail which is visible.
Korah Cherian
2020-10-21 00:20:59 News
Thampy Narayan and Sivasankaran totally different personality in all respect. The article written well. Please be careful when releasing any article to press and media. Emalayalee is well known and globally Malayalees reading it.
Pisharadi
2020-10-21 00:13:34 News
ഇത്രയും വോട്ടു കൊണ്ട് വിജയിക്കുമോ!
Biden Bedridden ആയോ?
2020-10-21 00:05:54 News
ബൈഡന് ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച ലീവ് വേണമെന്ന്... എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? വെറുതെ ഒന്ന് ഊഹിക്ക്... ഉത്തരം അറിയുമ്പോൾ ഞെട്ടരുത്... ട്രംപുമായുള്ള ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറാവാൻ!! ഡിബേറ്റ് വെറും ഒന്നര മണിക്കൂർ... ഈ കണക്കിന് ചൈനക്കാര് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ബൈഡൻ പിന്നെ രണ്ട് മാസം ലീവിലായിരിക്കും, അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കാൻ. കഷ്ടം കഷ്ടം
Trump's triumph
2020-10-20 23:55:57 News
കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ കുറച്ച് അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു, ഒബാമക്ക് പോലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വോട്ട് കൊടുത്തു. പാർട്ടിക്കല്ല, വ്യക്തിക്കും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു. തെറ്റ് മനസ്സിലായി... ഇനി ഇല്ലാ... നവംബറിൽ ഞാൻ ട്രംപിന് വോട്ടുചെയ്യും. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പോലീസ് വിരുദ്ധരുടെയും നിയമവിരുദ്ധരുടെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും പാർട്ടിയായി മാറി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കലാപം, കൊള്ള, അഗ്നിക്കിരയാക്കൽ, എന്നിവയെ ബൈഡൻ വിമർശിക്കുകയോ അപലപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തെരുവിലെ അക്രമങ്ങൾ അതിരുകടന്നതാണ്, എന്നിട്ടും ബൈഡൻ തുടങ്ങിയ ജനാധിപത്യവാദികൾ കുറ്റവാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.
J. Mathew
2020-10-20 21:34:17 News
Adm. William McRaven endorsed Biden. He is disgusted with the lie Trump is spreading that his team did not kill Osama Binladen. For Trump all our great soldiers are ‘losers and suckers’
Grandchildren
2020-10-20 21:20:03 News
Mathew appacha please come home. You have to take yor medicine. We love you. You will get violent without medicine. Please come home. Three times you posted the same comment. What is going on? You haven’t taken shower for three days and brushed your teeth either.
true man
2020-10-20 21:10:58 News
Fomaa is the backbone for everything. Onnu podo
I salute you Adm.
2020-10-20 20:27:01 News
“Retired Adm. William McRaven, the former commander of the U.S. Special Operations Command, is perhaps best known to Americans as the Navy SEAL who oversaw the 2011 raid that killed Osama bin Laden. In a new op-ed for the Wall Street Journal, the retired admiral talks about the ballot he cast this week in Texas. Truth be told, I am a pro-life, pro-Second Amendment, small-government, strong-defense and a national-anthem-standing conservative. But, I also believe that black lives matter, that the Dreamers deserve a path to citizenship, that diversity and inclusion are essential to our national success, that education is the great equalizer, that climate change is real and that the First Amendment is the cornerstone of our democracy. Most important, I believe that America must lead in the world with courage, conviction and a sense of honor and humility.”
J. Mathew
2020-10-20 20:16:49 News
Rioters were Biden supporters. When they got arrested Biden campaign managers spent a lot of campaign money to release them from jail. They used campaign money for their bail. All these facts are true and everybody except some CNN addict malayalees know. Sam,if you publish your full name and give your number I shall call you. Biden and all his family members are corrupt. Biden is not mentally or physically fit for the highest position of the this county. Even little children know that the law and order is a state government responsibility. Democrat state governments are failure in this regard.