പ്രതികരണങ്ങള്‍
andrew
2015-03-22 08:43:33 News
കിരണങ്ങള്‍ ആം വിരലുകള്‍ നീട്ടി സുര്യന്‍ അവളെ ഇക്കിളി ഇട്ടു . നാണിച്ച ഭൂമി തളിരിട്ടു .
മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ചു വന്ന ഭൂമി യെ നോക്കി അവന്‍ പാടി '' നിന്‍റെ മനസാം തേന്‍ മാവ് പൂത്തിടുടോ - ഈ കരിം കുയില്‍ ഒന്ന് പാടിക്കോട്ട് .                                                      
മാഞ്ഞു
വിദ്യാധരൻ
2015-03-22 08:20:07 News
ജാരകാമുകന്മാരും  കരിവണ്ടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല 

യാം ചിന്തയാമി സത്തം മയി സാ വിരക്ത 
സാപ്യന്യമിച്ഛതി ജനം സ ജനോനിസക്ത:
അസ്മൽകൃതെ ച പരിതുഷ്യതി കാ ചിടന്യ 
ദിക്ക്താം ച തം ച മദനം ച ഇമാം ച മാംച  (ഭർത്തൃഹരി)

(സ്വപത്നിയാൽ താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്നറിഞ്ഞ നിമഷം ഭർത്തൃഹരി രചിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം )

ആരെയാണോ ഞാനെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌, അവെൾക്കെന്നോട് സ്നേഹമില്ല. അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരുവനെയാണ്. അവനാണെങ്കിൽ വേറൊരുത്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നാലാമതൊരാൾ എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രേമഭാജനവും അവളുടെ കാമുകനും അവന്റെ കാമുകിയും ഞാനും അവുളം ഞങ്ങളെ വലക്കുന്ന മദനനും ഒന്നിച്ചു തന്നെ നശിക്കട്ടെ.  

Sudhir
2015-03-22 06:35:42 News
ദൈവത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പിശാച് ! ശ്രീ ആൻഡ്രു പറഞ്ഞത്
ശരിയാണെന്നു എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു.വിശ്വസിച്ചാലും ഒരു ദിനം ദൈവം
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന ആശയിൽ അവർ കഴിയുന്നു. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരാധനാലയങ്ങളും പൂജയും പ്രാര്ത്തനയും തകൃതിയായി നടത്തുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഹ്ര്യസ്വമായ ജീവിതം അങ്ങനെ പൊലിഞ്ഞ് പോകുന്നു .  ആൻഡ്രുവിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ! സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്.
Ninan Mathullah
2015-03-22 06:20:35 News
Sathyanandan, to be frank your mocking was only light compared to the mocking spirit of a few others here. I could have used a softer word for it instead of the word ‘mocking’. I deserve some blame for not explaining the truth the first time. Teachers usually make children think and make them answer the question. Socrates used this method to teach. So I was not in a hurry to make a statement. I am thankful to you that it is your comment that prompted me to explain it and so thanks for that opportunity to clear the doubt of some readers.  Different people understand my writing in different ways depending on their state of mind. Those who are destined to understand the Truth I explained must have understood it or search more for it. If a person does not understand Jesus as the truth, they might understand it later or they have different destiny. I believe all major religions of the world are from God and there are threads of Truth in all religions. It is a fact that corruption crept into all religions eventually.   What ever I wrote is based on scriptures and not just ‘thonnalukal’ as some of the commentators do here. They make statements that they can’t prove based on any scripture. Truth remains the same always. It is not decided by how many people believe it or not in each country. No other scriptures of different religions define the Truth as Bible defines it. There are only vague references in other religious texts. If I am wrong instead of making baseless statements prove it by quotations from other religious texts. Vedas refers to the Truth as light. Bible says Jesus is that light. I believe all other religious scriptures are stepping stones to Christ for searchers of Truth (choondupalakakal). The writer of Hebrews refers to this. “God, who at various times in various ways spoke in time past to the fathers (different races) by the prophets” Hebrews 1:1,Veda Munis, Vyasa Muni, Budha, Muhammad etc) has in these last days spoken to us by His Son (Jesus Christ) whom he has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power…. (Please continue to read). For those who do not see the truth in it, it will be incoherent statements. Sathyanandan has every right to believe whatever you want to believe. I am not here to prove you what you believe is wrong. You believe what God has revealed to you. To me all people commit mistakes, and to be born as dogs and donkeys in the next life for that is not desirable. I see a better option to repent about my mistakes and ask to God for salvation through Christ. My mistakes are wiped out. To me it is desirable than being born as dogs in the next life. If you prefer your faith you have every right to choose it. If you do good only and then you join Krishna, to me it is like a drop of water join the ocean and it loose its identity. In Christian faith you do not loose your identity. Life after death is a mystery. We know only what is revealed to us. Most of us have vague concepts of life after death. What we enjoy here can be just a glimpse of what we are going to enjoy in eternity. Just as Sathyandan can’t talk for all readers as to how each understand my writing, how can you talk for all Hindus? I have several Hindu friends and acquaintances. Some of them are very broad minded and accept me as I am. Some have a superiority complex that theirs is the oldest tradition. Some can’t accept the fact that in the past they were rulers of Kerala, and now that things have changed. Among people with Christian name you will see all types of people. So people understand my writings in different ways depending on their state of mind. Sathyandan at least believe in God. When Anthappan says he agrees with Sathyandan in his post, he has really changed to a belief in God?   When Anthappan says religion makes people weak, he is talking for all the people. Is it logical to talk for all the people? He doesn’t know the peace it gives me and millions of others. If wages of sin is death, there is a solution for it. Jesus Christ is the solution. You need not feel guilty. Several of Anthappan’s statements are baseless statements. When Antappan says that ‘God is a thing that we created’, is it not his ‘thonnal’ or is there anything to support his statement?
Dr. Know
2015-03-21 18:51:29 News

Most of the people who wrote Vedas and Bible were blood suckers who never worked hard for their living.  They created more problems for humanity than helping.

Christian
2015-03-21 18:43:49 News
Anthappan and Sarthyanadan are mocking Christianity while saying Hinduism something great. I doubt. Christianity is a belief in Christ, one life, life after death, judgement and eternal bliss or damnation.
Hiduism is another belief that people die and live again and again till they reach brahma. Is that Krishana? That is also just a belief with no proof at all. How can we say one is better or worse?
Anthappan
2015-03-21 18:31:34 News

I fully agree with Sathyanandan but don’t blame that on me for disguising as Sathyanandan and writing in Malayalm.   Only a confused person can write incoherently about the truth like the person whom Sathyanadan is referring to.  Religion makes the people weak and prevents them from enjoying the life on earth.  They always make them feel guilty of the mistake they do and scare them saying that the wages of sin is death.  There are always many chances here for us to correct our mistake and move forward.  You don’t have to have a lazy, nonproductive, nonworking, unmarried Bishop or priest to tell you that only the ‘The God we created’ can help you.  We created a God who meets our demand and run after it (God is thing we created) by ignoring our own inner voice of the truth.  Truth resides within everyone.  Under fear and misguidance nobody will be able to experience it.   

jayan
2015-03-21 15:39:24 News
തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അഥവാ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു  കൂട്ടം പൊതുപ്രവർത്തകരും, ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒരു പോലെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും....
സത്യത്തിന്റെ മുഖംമൂടി അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞെട്ടുന്നത് കാലയവനികക്കുള്ളി മറയപ്പെട്ട ഏതാനം ആത്മാക്കൾ മാത്രം. സത്യവും ധര്മവും കൈമുതലാക്കിയ വ്യക്തികൽ ഈ നാടിനു അന്യമായിര്ക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കുറച്ചു വൈകിയാണെങ്കിലും നാടിനു ബോധ്യമാകും. ഇവിടെ ഇനിയും ഒരന്ഗത്തിന്  ബാല്യമുണ്ടോ ??തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അഥവാ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു
വിദ്യാധരൻ
2015-03-21 13:04:51 News
'കവിതഥ ' കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മട്ടാണ് കാണുന്നത് നാരദരെ.  'കവിത' സമ്മേളനം എന്നെഴുതിയപ്പോൾ മനപൂർവ്വം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു 'ഥ' കടന്നു കൂടിയതാവാം ഒരു പക്ഷെ, 
 കവി +തഥാ(അപ്രകാരം) = കവിതഥാ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കവി + തഥൈവ (അപ്രകാരം ) എന്നോക്കെയാകാം. എന്തായാലും, കവി 'എപ്രകാരം' ആയിരുന്നോ 'അപ്രകാരം' ആയിരിക്കണം എന്ന ധ്വനി 'കവിതഥാ' -യാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ട് .  കവിതയേക്കുറിച്ചു നമ്മളുടെ പൂർവികർ ഏതു വിധേന സങ്കല്പിച്ചിരുന്നോ അപ്രകാരം തന്നെ തുടരണം എന്നും പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല . 

'നരത്വം ദുർല്ലഭം ലോകേ വിദ്യാ തത്ര 
ച ദുർല്ലഭാ കവിത്വം ദുർല്ലഭം തത്ര 
ശക്തിസ്തത്ര ച ദുർല്ലഭ വ്യുൽപത്തിർ
ദുർല്ലഭ തത്ര വിവേകസ്തത്ര ദുർല്ലഭ'

Sudhir Panikkaveetil
2015-03-21 11:16:22 News
ഭാരത ക്ഷമേ നിന്റെ ആന്മക്കൾ എഴുത്തുകാർ
വെറുതെ വിലപിച്ച് കണ്ണുനീർ ഒപ്പുന്നവർ
ഫലമില്ലതിനൊന്നും പേനയെ ഉപേക്ഷിച്
പടവാൾ എടുക്കാഞ്ഞാൽ.... സുധീർ
വായനക്കാരൻ
2015-03-21 10:52:16 News
വർഷയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നടത്തിയ വഴിപാടിന്റെ ശക്തിയായിരുന്നിരിക്കണം. സപ്തം‌ബർ 11ൻ പൊലിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ സാൻഡിയിൽ പൊലിഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നം.
Sathyanandan
2015-03-21 10:08:49 News
'മോക്കിംഗ് സ്പിരിറ്റി'ലല്ല കമന്റു കുറിച്ചതെന്നു സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള  'സത്യനിർവ്വചനങ്ങൾ' അർത്ഥമില്ലാത്തതെന്നും നിങ്ങൾക്കു തന്നെ നിശ്ചയയമില്ലാത്തതാണ് എഴുതിയതെന്നും കാണിക്കാൻ എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ, മലയാളത്തിൽ അതെഴുതി അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. പത്രാധിപർ അതെടുത്തു ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഇട്ടശേഷം പിന്നീടു മനസ്സുമാറ്റി അതെടുത്തു വെട്ടി നാശമാക്കിയാണ് ഇട്ടതും.

നിങ്ങൾ സത്യം എന്താണെന്നു കുറിച്ചത് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയെന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും തന്നെ നിങ്ങൾ സത്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കറങ്ങി നടന്നുവെന്നും രണ്ടു തവണ അക്കാര്യം വിസ്തരിക്കാൻ പാടുപെടുന്നതായും കണ്ടു. കൃസ്തുവും ബൈബിളും എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന നിങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ട് 'സത്യം' വിശദമാക്കാൻ പേനയുമായി കറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ അക്കാര്യം മറന്നുപോയി എന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അതെങ്ങനെ ''മോക്കിംഗ് സ്പിരിറ്റു' പുരട്ടിയതാവും സഹോദരാ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചു ക്രിസ്തുവാണ്‌ സത്യം എന്നു പറയുന്നു. എങ്കിൽ അതു മുമ്പേ പറയാമായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ എഴുതിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കയറി പിടിക്കേണ്ടതില്ല.
 
"... When Elijah intervenes for the son of the widow of Zarephath, bringing the boy back to life, the boy's mother remarks that now she knows that Elijah is a man of God, and that the word of the Lord in his mouth is truth..." (1 Kings 22:16 ; 2 Chron 18:15)
സത്യമെന്ത് എന്നു വിശ്വസിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അതു മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ സത്യം എന്തെന്ന് എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതു വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് നിങ്ങളെ ചോടിപ്പിച്ചു. അകാരണമായി നിങ്ങൾ 'ക്രിസ്തു, ബൈബിൾ' എന്ന വാക്കുകൾ എഴുതി സത്യം എന്തെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു,
കോഴികള്ളൻ കള്ളസാക്ഷിയെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കോഴിയെ കട്ടതു താനല്ലെന്നു പറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ, "ഇപ്പറഞ്ഞതു ശരിയോ, സത്യം പറയൂ" എന്നു ജഡ്ജി ചോദിച്ചാൽ അതു ക്രിസ്തുവാണെന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കള്ളൻ പറയില്ല. ഉവ്വോ? അപ്പോൾ സത്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു പോവാൻ എപ്പോഴും ആവില്ല. ദൈവകാര്യം പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് സത്യം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. അന്നേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു വിശ്വസിക്കാത്ത റോമൻ ഭരണകർത്താക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ കയറ്റി വധിക്കാനുമാണ് വിധിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ദൈവകാര്യത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതു സത്യം എന്നു ജൂതന്മാരോ, ഇസ്ലാമികളോ,  വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മിശിഹായും, അള്ളായും, കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞതു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒത്തിരിയുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും, ബ്രിട്ടനിലും യൂറോപ്പിലും എല്ലാം. ബൈബിൾ മാത്രമേ സത്യം വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തഗതികൊണ്ടു മാത്രം.

മരിച്ചു ചെല്ലുന്നവർക്ക് ന്യായവിസ്താരം കഴിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗവും നരകവും പ്രത്യേകം തിരിച്ചു ശേഷ ജീവിതം നല്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തെക്കാൾ, നല്ല ജീവിതം നടത്തിയവർ കൃഷ്ണനോട് ചേരുന്നു അഥവാ കൃഷ്ണപ്ലാനറ്റിൽ സമാധാനത്തോടെ കഴിയും, മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ മടങ്ങി വന്നു അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ജന്മവും ജീവിതവും നേടി കഷ്ടപ്പെടുകയും സമയം പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ഹിന്ദുവിശ്വാസം കൂടുതൽ കരണീയവും ആശാവഹവുമായി എന്നെപ്പോലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ കരുതുന്നു.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുന്ന നല്ലവനായ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നല്ല തേൻ വരിക്ക പ്ലാവിലെ ചക്കപ്പഴം തിന്നാൻ കൊതിവന്നാൽ അതു കൊടുക്കാൻ അവിടെ വരിക്ക പ്ലാവു മരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ബീഫക്കറി ചൂടു ചോറിനു കൂട്ടാൻ ചോദിച്ചാൽ  അതു കൊടുക്കാൻ അറവുശാലകളും അനേകം ഉണ്ടാവുമെന്നു കരുതാമോ? ഇതൊക്കെ ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആണ്, ആലോചിച്ചു മറുപടി പറയാൻ കഴിയും. ബൈബിൾ നോക്കി പറയുന്നതു നല്ലതു തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ചു ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഉൾകൊള്ളുന്നു എന്നറിയുമല്ലോ?

വിദ്യാധരൻ
2015-03-20 21:26:19 News
ഓരോ മലയാളി പെണ്കുട്ടികളും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനോടോ, മെക്സിക്കനോടോ, വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനോടോ പ്രണയബന്ധത്തിലോ  ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, ഒരു 'സാൻഡി' (മലയാളത്തിൽ അവന്റെ തലേൽ ഇടി തീ വീഴണേ എന്ന്) ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടവനെ കൊണ്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് -  ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയെക്കാൾ അങ്ങനെ കരുതാനാണ്‌ എനിക്കിഷ്ടം. എന്തായാലും 'അക്ക്ബ്ർ കട്ടിക്കലിന്റെ അടി മേടിക്കാതെ രക്ഷപെട്ട് . 
Ninan Mathulla
2015-03-20 19:21:31 News
I do not know why nobody encourage such articles. Are we all biased or with 'Thimiram'?
പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിശക്കുന്നവ്നു അപ്പം
2020-10-31 15:42:33 News
ഒരു നേരം നൂറ് പേരെ ഊട്ടാൻ ആവില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അന്നം നൽകുക.. അതിനേക്കാൾ പുണ്യം വേറൊന്നുമില്ല- നാരദന്‍
പാപിക്ക് മോചനം ഇല്ല
2020-10-31 15:34:07 News
ക്രിസ്തിയാനി ആയി ജീവിച്ചാൽ കുമ്പസാരിക്കണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പേരിൽ മാത്രം കൃസ്തിയാനി ആയി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആണ് കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ ചെയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കുറ്റം/ പാപം ചെയ്താൽ അതിന് കുമ്പസാരം പരിഹാരമല്ല. പാപം ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കുമ്പസരിച്ചാൽ പരിഹാരം കിട്ടും എന്ന വിശ്വസം ആണ് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരം പാപികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ മാത്രമേ സഭക്കും, കുപ്പായക്കാർക്കും ഉപജീവനം നടക്കുകയുള്ളു. ' പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു' എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന പാപിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഇല്ല. -andrew
Anthappan
2020-10-31 15:33:14 News
Trump Republicans and Trump Christians are evil and lack thinking capability. Try to avoid them. They are undrmining the Kingdom of heaven Jesus preached. These people belong to a cult like Jim Jone’s and David Koresh’s . We know where they are heading towards. Republican Party is destroyed by them and now they are working on destroying the gospel of Jesus. ( by the by Jesus was a good tacher and a good leader, He dreamed about a society inclusive of all type of people) . Trump was the theif on the cross refused to repent. This is his reincarnation.
G. Puthenkurish
2020-10-31 14:14:20 News
Superstition is the religion of feeble mind- Edmund Burke. വിധവയായ ഒരു മരുമകൾ തന്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ മൂന്നുമാസം ഗർഭിണിയാണ്.' ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട തന്റെ മകന്റെ വിധവയിൽ നിന്നും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ അമ്മ ഞെട്ടി. ശേഷം ഈ വിഷയം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലും കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. അത് ആ പ്രദേശത്ത് ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും സ്വാഭാവികമായ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമായി. ആ മരുമകളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ്‌ ആരാണെന്നറിയാൻ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും പൗരപ്രമുഖരും ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങുകയും അതിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ആ സ്ത്രീയ്ക്ക് നേരെ ചോദ്യശരങ്ങൾ എയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇതിന് മറുപടിയായി അവർ തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 'മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പുണ്യനദിയായ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മൂന്നുതവണ ഗംഗയിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു. ഗംഗയിലൂടെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒഴുകി വന്നതോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്റെയോ മഹാത്മാവായ ഏതെങ്കിലും മുനിയുടെയോ ശുക്ലം അതിലൂടെ എന്റെയുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അത് വഴി ഞാൻ ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്തു.' ഈ വിശദീകരണം കേട്ട്, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പ്രമാണിമാരും കുടുംബത്തിലെ കാരണവർമാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒച്ച വെച്ചു. 'ഇല്ല.., ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ശുക്ലം കുടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആവുകയില്ല. നീ പറയുന്നത് വെറും അസംബന്ധമാണ്.' ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'എങ്കിൽ വിഭണ്ടക മഹർഷിയുടെ ശുക്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടാണ് ഋഷ്യശൃംഖൻ ജനിച്ചത്‌ എന്ന് നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ..?' 'ഹനുമാന്റെ വിയർപ്പ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ എത്തി ആ മത്സ്യം ഗർഭിണിയായിട്ടാണ് ഹനുമാന്റെ പുത്രനായ മകർദ്വജ് ജനിച്ചത് എന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു.' 'സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുന്തി ഗർഭിണിയായി കർണ്ണൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു.' 'അതേ പോലെ, മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് മത്സ്യഗ്നഥ (സത്യവതി) ജനിച്ചത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.' 'ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ മൂന്ന് റാണിമാർ പായസം കഴിച്ച് ഗർഭിണിയായി എന്ന് രാമായണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.' 'ഒരു മൺകുടത്തിൽ നിന്നാണ് സീതാ ദേവി ജനിച്ചത് എന്നും, അതല്ല ഒരു പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.' 'മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു പുരുഷന്റെയും ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെയാണ് മറിയം ജനിച്ചത് എന്ന് ഖുർആനും, അതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മേരി ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് ബൈബിളും പറയുന്നു.' 'ഇതൊക്കെ നിങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും സാധ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അസാധ്യമാണ് എന്നും പറയുന്നു.' ഈ വിശദീകരണം കേട്ട അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാവിറങ്ങി പോവുകയും, അവർ പരസ്പരം പിറുപിറുക്കാനും തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. 'സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഗർഭിണിയൊന്നുമല്ല. അത് ബോധ്യമാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കാം.' 'ഈ കപട സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കളവ് പറഞ്ഞത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന അസംബന്ധങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അതല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അസംഭവ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ യുക്തി പറയുന്നു എങ്കിൽ, അതേ യുക്തി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന കഥകളിലും ഉപയോഗിക്കുക.' ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിർത്തി. മതപുസ്തകങ്ങളിലും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളിലുമുള്ള അബദ്ധജടിലമായ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. അന്ധവിശ്വാസപരമായ എല്ലാ അറിവുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുക ബൗദ്ധികമായ അടിമത്തം നമ്മളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Mary got pregnant by holy spirit can also be examined by the same arguments. (അവലംബം : Liberal world) Adv. K K Radhakrishnan
Sudhir Panikkaveetil
2020-10-31 14:11:22 News
Best wishes. Look forward to read your poem.
J.Mathew
2020-10-31 13:58:45 News
കുമ്പസാരം ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പററാത്ത കൂദാശയാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല.അത് ആരും നിർബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതല്ല.വേണ്ടാത്തവർ നടത്തേണ്ട.ഏതെന്കിലും ഒരു കൗൺസിലർ തെററ് ചെയ്താൽ കൗൺസിലിങ് തന്നെ നിർത്തലാക്കുമോ?
ദശാവതാരം പരിണാമം
2020-10-31 13:19:16 News
പരിണാമം എന്താണ് എന്ന് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ലാത്തവർ ആണ് ദശാവതാരം പരിണാമം ആണെന്നും ഹനുമാൻ മിസ്സിംഗ് ലിംഗ് ആണെന്നും ഗണപതി ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണെന്നും ഒക്കെ തട്ടി വിടുന്നത്. ചെവിയിൽ നിന്നും തുടയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ദൈവങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എന്തോരു ശാസ്ത്രം ആണോ? - chanakyan
fo observer
2020-10-31 13:14:58 News
നിയമം ലംഘിച്ചു നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 'വിജയികൾ' ഇപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം നടത്തുന്ന ജനറൽ ബോഡിയെ എതിർക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നും മണ്ടന്മാരല്ല, കേട്ടോ
szach
2020-10-31 13:03:42 News
Agree 100%. Keep writing Jolly 🙏🙏🙏🙏.
fo observer
2020-10-31 12:39:50 News
ജനറൽ ബോഡിയെ എതിർക്കുന്ന ഭാരവാഹികൾ. നാണമില്ലേ. നിയമപരമായി നടത്തുന്ന ജനറൽ ബോഡിയിൽ പകെടുക്കുക. അല്ലാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി ഐക്യം ആണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ചൊറിയുന്ന വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുക
Fokana Well Wisher
2020-10-31 12:07:49 News
Shame on you shame ,power giver and Kalathil, Dare to publish the names of participating organizations in your general body.You even don’t have a location ,changed locations three times today evening.Shame in you guys . You only need some chair .Did nothing in last 2 years . Your own associations don’t support you.Conducting general body secretly to get publicity.Hiding in the basement to conduct general body.Look in the mirror,You will be scared to death. Very funny 😄.
ചെരുപ്പിനൊത്ത് കാലു മുറിക്കുക
2020-10-31 11:26:07 News
ചെരുപ്പിനൊത്ത് കാലു മുറിക്കുക എന്നത് പരിഹാസ്യമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ മതങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ചെരുപ്പ് കാലിന് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ കാല് മുറിച്ചു ചേരുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്കുക. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് ഇന്ന് മതം നേരിടുന്ന തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. ശാസ്ത്രാവബോധമുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ജനത മത അസംബന്ധവാദങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്നു. അതു കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും മത പുസ്തകങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വച്ച കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളുമായി പൊരുത്തക്കേട് ഉള്ളത് അല്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ അധ്വാനിച്ചു വിയർക്കുകയാണ്. പല വാചകങ്ങളും മാറ്റി, അർത്ഥം മാറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ചും ശാസ്ത്രം എന്ന ചെരുപ്പിനൊത്ത് മത ഗ്രന്ഥമായ കാൽ മുറിച്ചു ഒപ്പിക്കുകയാണ്.
മാനം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ?
2020-10-31 11:21:22 News
മാനം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഏതു പെണ്ണ് പോകും കുമ്പസരിക്കാൻ?
Dr.Beena Philip
2020-10-31 11:16:10 News
What was wrong with Judge Eric Garland? republicans stole the seat from him and gave it to Kavana who cannot remember whether he raped a woman. This woman the mother of seven is from a conservative X'n sect. Women have no value for them. She said a woman must take orders from her husband. She belongs to the 14 th.century. How morally corrupt is your hero?. He is for himself not for the country. He is a puppet of the Russian Oligarchs. You guys are women, haters, You did not vote for Hilary because of being a woman, you are doing the same to Kamala. You hated Obama because he is black. You are fake Christians. Jesus will strike you down for your hatred. Lament and vote for Kamala/ Biden & save this country.
Ninan Mathulla
2020-10-31 11:10:32 News
Please watch this video. It is very informative. https://www.facebook.com/BlessedNdHighlyFavred/videos/1252099381835191