പ്രതികരണങ്ങള്‍
EM Stephen
2014-10-26 10:32:46 News
Dear Mathew Thanks for this article.
Vivekan
2014-10-26 09:46:03 News
സാഹിത്യം എഴുതുന്നതിനു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടു സാഹിത്യ ഗുരു ചമഞ്ഞുള്ള മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ ലേഖനം 16 Oct-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടതാണ്. സുധീർ അതിനെ 17 Oct-ൽ പുകഴ്ത്തിയെഴുതി. രണ്ടും നീണ്ട എഴുത്തുകൾ. സുധീർ മണ്ണരിക്കോട്ടിനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സത്യം മറച്ചുകൊണ്ട്‌ (അസാധാരണമാം വിധം), 'സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതികളിൽ ഒരാൾ' എന്നു ആ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടെഴുതിയതായി എനിക്കു തോന്നി. ഒരു പക്ഷേ സുധീർ  അതെഴുതുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നും ഞാൻ ധരിച്ചു. 'പുളു' എഴുതിയിട്ട് അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ 'പരസ്പരം പുറം ചൊറിയുന്നു'വെന്നു പരുഷമായി ഞാൻ എഴുതിയതിനെ സുധീർ മനസ്സിലാക്കിയെന്നു പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുറിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുമായി, പക്വത കുറഞ്ഞ കമന്റു പൂശിയതുകൊണ്ട്, സംവാദിക്കാൻ പോകണ്ടാന്നും തീരുമാനിച്ചു. ഈ കമന്റുകളെല്ലാം മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ ലേഖനത്തോടു ചേർന്നു കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ തുടരാതെ, അസ്ഥാനത്തായി ഇവിടെ, മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ 'വായനക്കാരനായി' പേരിട്ടു മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ എഴുത്തിനെ പൊക്കിപ്പറയുന്നതാര്?  അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലും അക്കാര്യം പരുഷമായി വീണ്ടു കുറിച്ചത്. 'വായനക്കാരൻ' ലേഖനത്തിൽത്തന്നെ കമന്റു തുടരണം. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലേഖനം കൂടി വായിച്ചു നോക്കട്ടെ, എത്ര ശുഷ്ക്കമാണതെന്നു ബോധ്യപ്പെടാൻ! ഇവിടെ പൂച്ചയ്ക്ക് പോന്നുരുക്കിന്നിടത്തെന്തു കാര്യം?
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran)
2014-10-26 07:56:18 News
ഇന്ദ്രിയത്തിന്  അതിവിഷയമാകുമ്പോൾേ
വേശ്യയും ഭാര്യയെന്നത്  
തോന്നലോ അതോ 
അതിന്ദ്രീയ ജ്ഞാനനോ 
ഈ മായയുടെ ഒരു മായം‌കളി.  

നല്ല കവിത. 
വിദ്യാധരൻ
2014-10-26 07:01:55 News
മിണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല വായനക്കാരാ എഡിറ്റർ മുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കുന്നു നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണി അമ്മ എന്ന കവയിത്രിയിലെ സ്ത്രൈണതയും മാധവിക്കുട്ടിയിലെ സ്തൈണത ഇല്ലായ്മയും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കവിതയായിട്ടാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ 'മാതൃ ഹൃദയം' എന്ന കവിതയെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികവുമായി വളരെ ഉന്നതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മാധവിക്കുട്ടിയെ പതിഞ്ചാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു വിടാൻ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിതരായെങ്കിൽ , മാധവിക്കുട്ടി ഒരു കലഹക്കാരിയീയിരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നിലനില്ക്കുന്ന വ്യവ്സ്തികളെ എതിർക്കുന്ന സ്വാഭാവം അവരുടെ കവിതകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു അതിൽ സ്ത്രൈണതയുടെ ലാഞ്ചനപോലും കാണാനില്ല എന്നാൽ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകളിൽ സ്ത്രൈണ ഭാവം പ്രകടമായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും പ്രകടമായികാണുന്ന ബാലാമണിയമ്മയുടെ 'മാതൃ ഹൃദയം' എന്ന കവിത നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് "ഉമ്മ വെയ്ക്കാൻ വയ്യിതിനെയുമെന്നാകി- ലമ്മയ്ക്കു കാട്ടിത്തരില്ല ഞാനെൻ മുഖം " തൻ ചെറു പൂച്ചയെ പ്പുല്കി നിന്നിങ്ങനെ കൊഞ്ചിനാൾ ചെറ്റു കയർത്തുകൊണ്ടെന്മകൾ' (ബാലാമണിയമ്മ -മാതൃ ഹൃദയം ) ഒരു പക്ഷെ ബാലാമണിയമ്മ പൈതലായിരുന്ന മാതവിക്കുട്ടിയെ, സ്ത്രീ സഹചമായ സ്ത്രൈണതയോടെ ചുംമ്പിക്കാൻ അടുത്തപ്പോൾ 'മതവിക്കുട്ടിയിലെ ' കലഹക്കാരി തലപൊക്കുകയും 'എന്നെയല്ല എന്റെ പൂച്ചയെ ചുംമ്പിക്കു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മനശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ അത് പലതലങ്ങളിലെക്കും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും. ഇതിനു മാധവിക്കുട്ടിയെ മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. പലപ്പോഴും പ്രശസ്തിയുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ, അവരുടെ കുട്ടികൾ കലഹക്കാരായി മാറാറുണ്ട്. ഇത്തരം കലഹക്കാർ കവികളും കവിയിത്രികളുമായി മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുകഴുത്തുകയും, സ്ത്രൈണതക്ക് ഒരു പുതിയ നിർവ്വചനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ സ്ത്രൈണത എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല. സ്ഗതകുമാരിയുടെ സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾ 'നിങ്ങൾ എൻ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുത് എന്ന കവിതയിൽ ഒളിഞും തെളിഞ്ഞും നില്ക്കുന്നു. :ഒരു തള്ളക്കിളിയരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്കിരയുമായിത തിടുക്കത്തിൽ പറ - ന്നണയുന്നു, പെട്ടന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു !" എന്ന കവിത സ്ത്രൈണതയുടെ ഉദാത്തഭാവത്തെ എടുത്തു കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ റോസ് മേരിയുടെ ചാഞ്ഞ മഴയിൽ സ്ത്രൈണ നൈർമല്യമാർന്ന ശബ്ദംമല്ല നാം കേൾക്കുന്നത് നേരെമറിച്ച് , എത്രിർപ്പിന്റെ ശബ്ദമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. ആരോ തന്നിൽ അടിച്ച് എല്പ്പിച്ച, കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥിതികൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉണങ്ങാത്ത മുറിപ്പാടിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ചലത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമുള്ള ശബ്ദം. മാധവിക്കുട്ടിയുടെയും റോസ്മേരിയുടെയും എതിര്പ്പിന്റെ ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിടെ ഇടയ്ക്കിടെ അമേരിക്കയിലും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത്തരക്കാർ ഒന്നോർക്കണം. നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ത്രൈണതയുടെ മൃദുല സ്പർശം ഏൽക്കാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്നു. അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഗതകുമാരിയെപ്പോലെയോ ബാലാമണിയമ്മയെപ്പോലെയോ സ്ത്രൈണഭാവം ഉള്ള കവിതകളെ സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഹിന്ദുവായും ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യനായും മറ്റു ചിലപ്പോൾ മഹമദീയനായും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങികൊണ്ടിരിക്കും . ലേഖകൻ തന്റെ ലേഖനത്തോടു നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണു അഭിമതം.
vaayanakaaran
2014-10-26 05:18:48 News
വായന്കാരാൻ (അത് ഞാനോ കര്ത്താവേ) - മണ്ണികരൊറ്റ് അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ
കുലപതികളിൽ ഒരാൾ എന്ന സുധീര് എഴുതി. ആരും
പ്രതികരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് ശരി എന്ന് ജനം
കരുതികാണും.

അതേപോലെ  സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പല മുഖങ്ങളിലേക്കും
വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു മനോഹര കവിതയാണ്
ചാഞ്ഞ മഴ എന്ന് ജെയ്ക്കബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അത് ശരി അല്ലെന്ന് പലരക്കും അറിയാം
പക്ഷെ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാനിക്കണ്ടെ...

Truth man
2014-10-26 04:51:39 News
Mr. Doubt  man I got an award .I said that I did n't get on that time.Fomma was not forward that function but backward.This is computer word everything should fast. I had no problem about the food .I went to 5star hotel  I ate good enough because I am a rich  man.Next time we have to choose good people for the literary function .Everybody has wright to show our opinion  in the emalayali .this is not their comment .But some comments are coming binami .I understood one that everybody reading the news so nobody can say lies. If I say the truth why you are worry.we need courage to tell the truth.that is not same but that is proud .
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran)
2014-10-25 21:31:56 News
സ്വർഗ്ഗമെന്നാലമേരിക്കയല്ലേ  
മന്നയെന്നാലതു ഡോളറല്ലേ 
മന്ന പൊഴിയിക്കുവതെങ്ങനെ  
സ്വർഗ്ഗീയ ഗായകർ പാടിയല്ലേ
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran)
2014-10-25 21:17:24 News

vaayanakaaran(ഞാനല്ല) ഈ അർഥത്തിലുള്ള കമന്റ് മറ്റു പേരുകളിൽ മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മണ്ണിക്കരോട്ടിന് പാരവക്കുകയാണോ അതോ മണ്ണിക്കരോട്ടിനെ (ലാനയുടെ സഹകപ്പിത്താൻ) അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ കപ്പിത്താനായി അവരോധിക്കയാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഏതായാലും ഞാൻ എന്റെ പേര് ‘വായനക്കാരൻ’ എന്ന് മാറ്റുകയാണ്

സഹ+ഉദരൻ
2014-10-25 21:09:18 News
എത്ര തിന്നാലും വയറു നിറയാത്ത ചിലവന്മാരുണ്ട്. ഇത്തരം കുടവയറന്മാരിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ചാർജ്ജു ചെയ്യുത് അടുക്കളയില കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കണം. എന്തായാലും ഇതുപോലെ തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ല തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ല. ഇത് എത്ര നാളായി തുടങ്ങീട്ടു? ഇനീം നിരുത്തീട്ടില്ലന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ? അവാർഡു തീറ്റാ അവാർഡു തീറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരം മാത്രമേയുള്ളൂ.
Joseph
2014-10-25 19:00:57 News
അതേയതെ. ട്രൂത്തു മാനെക്കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഇംഗ്ലീഷു പാണ്ഡിത്യവും  സംഗതികളെ കാണാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ടെക്ക്നിക്കുകളും വലിയ ഒരു വിഭാഗം സാംസ്കാരിക സംവാദത്തിനു വേണ്ടി പരതിയലയുന്നവർക്ക് പകർന്നു കിട്ടില്ല്യോ?
സംശയം
2014-10-25 17:35:52 News
ട്രൂത്ത്‌ മാന് അവാർഡ് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമം ഇതുവരെ മാറീട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്ന് ?
വിക്രമൻ
2014-10-25 17:32:25 News
എന്തിനാണ് സ്നേഹിതാ നിങ്ങൾ മണ്ണിക്കറോട്ടിന് പണിയുന്നത്. അദ്ദേഹം തെറ്റ് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചെയ്യിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് തുടരാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ? നേരമറിച്ച് ഇവിടെ പലരും 'അരിയും തിന്ന് അശാരിയേം കടിച്ചു പിന്നേം പട്ടിക്കു മുറുമുറുപ്പെന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ' ഒള്ള മലയാള സാഹിത്യോം കൊളമാക്കി അക്ക്ബർ കട്ടിക്കലിനെ ചീത്ത വിളിച്ച്, പിന്നേം ചവറു എഴുതിക്കൂട്ടി, അവാർഡ് കയ്യിൽ വച്ച് തലേൽ പോന്നാടയിട്ടു മൂടിപൊതച്ചു കള്ളന്മാരെ പോലെ സാഹിത്യ ആക്കാഡമി അവാർഡിനായി കാലും നീട്ടി ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ?
Truth man
2014-10-25 16:48:18 News
Food was bad and even though it was not enough .
Writers did not get Award on time.Except everything was good
That is the truth.But emalayali I think he will hide this comment
RAJAN MATHEW DALLAS
2014-10-25 16:16:53 News
 
 നിങ്ങൾ അത് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും, പ്രേക്ഷകർക്  ഫോണിൽകൂടി  അഭിപ്രായം  പറയാൻ അവസരം നൽകുകയും കൂടി ചെയ്‌താൽ നന്നായിരുന്നു ...
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Pisharadi
2020-08-03 18:11:12 News
ങ്ങെ, അപ്പോ നായരുതന്നെയാണൊ ഇപ്പോഴും പ്രസിഡൻ്റ്, വേറൊരാൾ അങ്ങേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
JACOB
2020-08-03 16:18:23 News
Very sad news. Some parents think marriage will take care of their son's mental deficiencies. Wrong approach. That could destroy the other innocent person. Hope Nevin gets life in prison with no parole, if convicted.
amerikkanmollakka
2020-08-03 14:44:12 News
ഈശോ മിശിഹാ തമ്പുരാൻ എല്ലാബരോടും സ്നേഹത്തിൽ കയ്യാനല്ലേ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ജനാബ് മാത്തുള്ള സാഹിബും ആന്ത്രോസ് സാഹിബും തമ്മിൽ ജഗള. ഏതു ഇബ്‌ലീസാണു ഇബരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുന്നത് , അടുപ്പിക്കയല്ലേ ബേണ്ടത്. സാംസി സാഹിബേ ഇങ്ങള് ഇമ്മിണി ബല്യ എയ്തതുകാരനാണ്. എന്തിനാണപ്പ ഈ ബൈബിൾ ഒക്കെ യാത്ര ബിഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുബരുന്നത്. അതല്ലേ മാത്തുള്ള സാഹിബിനു ഇടങ്ങേറ്. അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും.

2020-08-03 11:57:08 News
അപ്പച്ചനും അനിയനും മത്സരരംഗത്തുണ്ട് അമ്മച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടി വന്നാൽ ഉഷാറാകും പെങ്ങളും നാത്തൂനും കൂടി കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ, സംഗതി കലക്കും
NinanMathulla
2020-08-03 09:51:31 News
‘Pusthakathile pasu pullu thinnukayilla’. The majority of Hindus that voted BJP in to power and ignore the injustice done by RSS extremists to minorities and other religion, doesn’t see this message in Ramayama , “not to have ‘vairagya budhi to anybody’ as there is a reason for everything here including the different religions here. So the motive of leaders of many religions is not the spiritual side of religion or the message in their religion but the power in it. Innocent and ignorant get misled by the sugarcoated messages of the leaders. The same is the reason Jesus advised not to do as the religious leaders do.
RajeevanBalakrishnanCT
2020-08-03 09:11:45 News
Personal Banker Of Trump And Kushner Hit With Investigation. According to a new report published by The New York Times, Deutsche Bank has launched an internal investigation into the longtime personal banker for Trump and his son-in-law, Jared Kushner. The Times reported Sunday that the bank was looking into Rosemary Vrablic after she and two colleagues bought an apartment for about $1.5 million in 2013 from Bergel 715 Associates. What happened to boobby?

2020-08-03 09:06:11 News
വരും! അങ്ങേര്‍ വരും, വരാതിരിക്കില്ല. ആവസ്യത്തിനു ഇര വായനക്കാരന്‍ വിതറിയിട്ടുണ്ട് .

2020-08-03 08:48:14 News
"ശലോമിയുടെ വിരലുകൾ "..."സ്വപ്നയുടെ" . എന്താണു പറയുക ! ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ഒരു കഥ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത്തരം വെടലത്തരം ചിന്തിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി എന്തു പറയാൻ ! ഈശ്വരോ രക്ഷതി! നാണമില്ലേ? വിലസാൻ മറ്റിടമില്ല, അല്ലേ?

2020-08-03 08:46:52 News
സ്വയം റവറണ്ട് ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പുള്ളിയുടെ സെല്ഫ് പരസ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു. -mariyamma Houston

2020-08-03 08:37:59 News
മലയാള ഭാഷ ഉടന്‍ എങ്ങും മരിക്കില്ല. കാരണം; മലയാളി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഏഷണി ഉണ്ടാവും. ഏഷണി പറഞ്ഞു പരത്താന്‍ മലയാളം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം മരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് . -ചാണക്യന്‍
Pisharadi
2020-08-03 07:41:28 News
ഒരു കാപട്യവുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങിനെ ജയിക്കും?
vayankaran
2020-08-03 07:03:36 News
I wish Rev. Mathulla Sir and Mr. Andrews read Samsy's travelogue. Is there any blasphemy in this?
Tomabraham
2020-08-03 06:34:34 News
Biden s vice or virus President ? A killer Kamala !

2020-08-03 05:53:03 News
ഇസ്രായേലിൽനിന്നും അനേകം പേർ കുടിയേറി പാർത്ത സ്ഥലം ആണ് അലക്‌സാൻഡ്രിയ. അവരിൽ പ്രശസ്തൻ ആണ് ഫിലോ എന്ന തത്വ ചിന്തകൻ. ലോഗോസ് -വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫിലോയുടെ തത്വ ചിന്തയിലാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം തുടങ്ങുന്നത്. മാറി മാറി വന്ന രാഷ്ട്രീയ തത്വ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ' യോഹന്നാൻ്റെ' സുവിശേഷം വെട്ടി തിരുത്തി എഴുതിയത് ആണ്. ബൈബിളിലെ മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്നത് പോലെ ഉൽപ്രേഷയിൽ ആണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷവും എഴുതപ്പെട്ടത്. യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്തർ സത്തയിൽ മനസ്സിൽ ആക്കിയവ്ർ; അലക്‌സാൻഡ്രിയൻ യഹൂദ ക്രിസ്തിയാനികൾ മാത്രം ആണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. മറ്റ് മൂന്നു സിനോപ്റ്റിക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും യോഹന്നാൻ്റെ പേരിൽ കാണുന്ന സുവിശേഷം വളരെ വെത്യസ്തതമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്ന 'യേശുവിൻ്റെ മാതാവും, പ്രിയ ശിഷ്യനും' യഥാർത്ഥ വ്യക്തികൾ അല്ല. യേശുവിൻ്റെ മാതാവ്= യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം. പ്രിയ ശിഷ്യൻ = സുവിശേഷത്തെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസാര സത്തയിൽ മനസ്സിൽ ആക്കിയവർ; എന്നത് ആണ്. -andrew

2020-08-03 05:26:32 News
പതിവുപോലെ ലേഘനം ഉഗ്രന്‍. ഒരു സംശയം. ലോകത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ വച്ച് നോക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രികള്‍ അല്ലേ വളരെയധികം അപകടപരമായി ജീവിക്കുന്നത്? ജനിക്കുന്ന്തിനുമുമ്പ് തന്നെ പെണ്ണ് ആണെങ്കില്‍ അപകടത്തില്‍. പെണ്‍കുഞ്ഞ് ആണെങ്കില്‍ അധമന്‍മ്മാര്‍ റേപ്പ് ചെയിതു റെയില്‍ പാളത്തില്‍ ഏറിയും. പകല്‍പോലും ഒരു പെണ്ണിന് ഒറ്റക്ക് നടക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത നാട്ടില്‍, പെണ്ണിന് എന്ത് രക്ഷ?-andrew