പ്രതികരണങ്ങള്‍
vaayanakaaran
2014-10-24 11:48:52 News
നാട്ടിലെ പ്രശസ്തരെ കുറിച്ച് എന്തെഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെയുള്ള എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ, അത് പ്രശംസ, പുറം ചൊറിയൽ, ഉതിവീർപ്പിക്കൾ, മുഖസ്തുതി, പിന്താങ്ങൽ അങ്ങനെ അനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നു. പ്രശസ്തിയുദെ ഒരു മഹിമ. പ്രശസ്തിയില്ലാത്തവന്റെ ദുർഭാഗ്യം. എങ്കിലും ജയിക്ക നീണാൾ നീ അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യമെ... ശ്രീ മണ്ണിക്കരൊട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരു കരൊലേട്ട് (കരയിലേക്ക്) നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Ponmelil Abraham
2014-10-24 10:06:24 News
Congratulations and best wishes on her extra ordinary achievements as well as for her continuous involvement in her chosen field. 
വായനക്കാരൻ(vaayanakkaaran)
2014-10-24 07:44:41 News
 മലയാള ഹാസ്യസാഹിത്യകാരന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രഗൽഭ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന സഞ്ജയനെ, ഓർപ്പിച്ചതിന് നന്ദി.
Truth man
2014-10-24 06:41:03 News
American are flying to Iraq ,Syria ,Pakistan to kill Isis terrorist group but real devils are here . They are worshiping devils and drinking alcohol , using heroine .Those people  will become s special kind of terrorist .they are able to kill everyone in the future because they are not believing God.One day they will get chance to to join Isis so America must wipe out these kind of sathan worship otherwise big problem in future
anti-RSS
2014-10-24 06:40:11 News
Godse is their hero. They want their religious coountry as the jihadis do. What can secular, left people do? In today's manorama carried an item about Modi people taking a photo without the approval of the photographer. Many wrote comments. they say it a s small thing. did they behave the same way when Congress ruled? we should fight these people and reclaim India
Ninan Mathulla
2014-10-24 04:36:12 News
It is childish to claim that my writing only comes under real definition of writing. These so called writers take all the credit in writing. Same problem is seen in scientific fields also. Rare are scientists like Newton, Einstein and Louis Pasteur that enriched humanity. Most of the so called scientists learn by heart the theories or inventions of real scientists, and take all the credit. Same is observed with writing also. Without writing even a single book or article or giving useful message to people these so called writers steal the stage by the presentation of their erudition in too many useless words. To them certain definition of writing of their own making must be met to be called a writer. I believe writers are prophets. They get messages from God and convey to the people. For Prophet Jonah, his mission was to preach to people. Preaching is a type of communication. At times we all preach, at least to our children. We all agree that communication need to be effective. If the person intended for it understood, then it was effective. Not necessary that all understood it. The articles written in emalayalee, readers understand in different ways. The so called writers may comment that the article do not meet their definition of writing, and thus discourage people from writing. Two traits are common in man- to find fault with others and not to find own fault, and both are rooted in pride. Recently India succeeded in the Mars mission. Western media couldn’t admit or accept India into the club. Is it the same mentality here that some writers do not want others to get into this writers club? If they are gatekeepers of Heaven, not a single one will go inside other than those who scratch their back. Please do not discourage writers. Please give only constructive criticism. Let those God choose as prophets write. Even if it is useful to one person, it is effective. Most readers who find articles published here useful do not respond. Mostly those who want to be in an exclusive writers club post scathing criticisms.
വിദ്യാധരൻ
2014-10-23 19:55:58 News
രാവിപ്പോൾ ക്ഷണം അങ്ങ് ഓടുങ്ങിടും ... എന്ന എ . ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ കവിതയെ ആസ്പതമാക്കി വായനക്കാരൻ എഴുതിയ നല്ല കവിതക്ക് അഭിനന്ദനം. എത്ര എത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ നിമിഷകൊണ്ട് കൊഴിയുന്നു. ഞാൻ എന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു കവിത എഴുതിയിരുന്നു. എഡിറ്റർ അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു.
Ben
2014-10-23 18:14:21 News
Raju can start a new association with president, secretrary , tresurer , board of trustee etc..etc,,Raju only like super star santhosh padit...that should be a change...
vaayanakkaaran
2014-10-23 17:20:22 News
മനുഷ്യഹൃദയ വ്യാപാരത്തെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല ഒരു കഥ. ഉചിതമായ പേരും.
Anthappan
2014-10-23 17:02:33 News
Jesus never provoked Devil. He was very gentle and diplomatic in dealing with devil and that is clearly evident in the conversations took place between the Devil and Jesus during the 40 days test in the wilderness. Of course these are all symbolic. This kind of struggle between the dual nature is taking place in every human mind and we should know how to subdue the the negative energy which undermines equilibrium of life. Organized religion confuse people and fish in the muddy water and they are part of the problem.
James K John, Chicago
2014-10-23 16:08:46 News
Mr. Vasudev is absolutely right in pointing out the necessity of proficiency in the language for a writer. Through vast and consistent reading only one can acquire knowledge on wide variety of subjects and appropriate vocabulary, phrases and idioms are indispensable to present the ideas and knowledge of the writer.
Tom
2014-10-23 15:11:34 News
Some of the prominent leaders (old oficials) from KANJ are listed in their council!
(shawn- Justin- Shiela etc). What about Aniyan? Did KANJ divide?
Malayalee community likes to know.
vaayanakkaaran
2014-10-23 15:02:50 News

ഷിഫ്റ്റിപ്പോൾ ക്ഷണമങ്ങൊടുങ്ങിടും സ്വഹൃഹം പൂകാറാകും 

മിടുക്കർ മക്കൾ സ്കൂൾവിട്ടണയുമടുത്തെത്തിയാശ്ലേഷിക്കും 

പാവം പതിയെത്തുമുൻപുണ്ടാക്കണം രുചികരമാമത്താഴം...  

മനുജൻ മനമാരുകണ്ടു, എന്തിനോ പിഴുതാനയാളാ ജീവനും.

pmathulla
2014-10-23 13:20:15 News
Right use of words is important to avoid misunderstanding. Two reasons can be for this situation. The person does not have the vocabulary, or the language doesn’t have word in its vocabulary. When God showed Prophet Daniel and Apostle visions of things to come, there were no words available in the language to express it. So they used symbolic languages to convey the meaning. People reading their writing will face some difficulties if there is no grace from God to understand it. They will interpret these symbols wrong or will call it garbage. Book of Revelation is full of such symbolic language. Imagine prophet writing in first century AD about events in our time where TV was not there. In such case he use symbolic language. All do not understand that.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
CID Moosa
2020-07-12 22:42:20 News
Trump wanted to sell Puerto Rico following Hurricane Maria' Washington, July 13 US President Donald Trump considered selling Puerto Rico in the aftermath of the destructive Hurricane Maria in 2017, former acting Homeland Security Secretary Elaine Duke has told the New York Times. In an interview with the newspaper on Friday, Duke said that "the president's initial ideas were more of as a businessman", Xinhua news agency reported. Let us kick him out before he sells America
P P Cherian,Dallas
2020-07-12 22:35:28 News
Please read the Marthoma Metropolitan circular no 372.It says installation of sufragan Metropolitan not appointment.
John Pathrose
2020-07-12 22:29:32 News
മടിക്കാതെ അനുമോദിക്കാം ....................... ചെത്തുകാരൻ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു്, മീൻ പിടിക്കാനിറങ്ങി. പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോഴാണയാൾ ഓർത്തതു്, ചൂണ്ടയെടുത്തുവെങ്കിലും, ഇര എടുക്കാൻ മറന്നുവെന്നു്! അപ്പോഴാണു്, തൻ്റെ വായിൽ ഒരു മണ്ണിരയേയും കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടു്, ഒരു പാമ്പു പോകുന്നതയാൾ കണ്ടതു്. പാമ്പിൽ നിന്നും മണ്ണിരയെ പിടിച്ചു വാങ്ങി, പകരം, തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന മധുരക്കള്ളയാൾ, പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു! അതും കുടിച്ച്, പാമ്പതിൻ്റെ വഴിക്കു പോയി; അയാൾ മീൻ പിടിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആരോ തന്നെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നതു പോലെ, അയാൾക്കു തോന്നി. നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തേ കണ്ട പാമ്പു്, കുറെ മണ്ണിര കളേയും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു! അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തന ശേഷി, അപ്രതീക്ഷിതവും അസാധരണവുമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും. തക്ക സമയത്തും, അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകരങ്ങൾ, അസാമാന്യ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും! അർഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, കിട്ടേണ്ട അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങു ശേഷിയുമായി, പലരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു! നൽകാൻ മടിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു്, നഷ്ടപ്പെട്ട അനേക അംഗീകാരങ്ങളുടെ, കഥ പറയാനുണ്ടാകും! അന്ത്യദിനത്തിലെ അഭിനന്ദനങ്ങളും, ആദരാജ്ഞലികളും ആത്മാർത്ഥതയുടെ പ്രകടനമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയാത്ത, നല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രചോദനവചനങ്ങൾക്കും, മരണശേഷം എന്തു പ്രസക്തി? അനുശോചന പ്രസംഗങ്ങളേക്കാൾ, അനുമോദന പ്രസംഗങ്ങൾക്കാണു്, കൂടുതൽ സ്വാധീനശേഷി ! -John P
M. A. George
2020-07-12 22:22:48 News
തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യുവ നേതൃത്വത്തിനായി വഴി മാറുക. K.M. മാണിയുടെ നേതൃത്വം പാർട്ടിക്കു നൽകിയ കെട്ടുറപ്പും അംഗീകാരവും അന്യംനിന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കേരള കോൺഗ്രസ് കാരനും Jose K മാണിയുടെ നേതൃത്വെത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. K M മാണിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തങ്ങളുടെ ഉയർച്ചക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണെന്ന് കണ്ട് പാർട്ടി വിട്ടവെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി P J ജോസഫിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെ വന്നവർ ഇനിയും തിരിച്ചു പോവില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് കർഷക പാർട്ടിയെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് Jose K മാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
RAJU THOMAS
2020-07-12 22:06:28 News
My bad on the quote. Please read it as corrected here: "Our reach should exceed our grasp, Or what is a heaven for?" Who wrote that? Who? Ah! it's easy now--just Google it. I only knew the mistake when I read it here. After all, who is perfect? None, yea, none. Me? No, no way. But I do try, as we all shall, as a duty we owe first to ourselves to improve on our mistakes and do better and, second, to our readers and to upcoming/aspiring writers so they be not misled by our grammatical mistakes.
ഞാനും പിന്നെ
2020-07-12 21:50:07 News
മിനിമം നൂറ് പേർ എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത സംഘടനകൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കരുത്. മെമ്പേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ്സും ഐടിയും വെരിഫയി ചെയ്യുകയും വേണം.
RAJU THOMAS
2020-07-12 21:24:22 News
Don't you worry. ശ്രീ നമ്പിമഠം എഴുതിയ കാലികപൊരുത്തമില്ലായ്മയെപറ്റിയല്ല --അതൊക്കെ പണ്ഡിതർക്ക്. സാംജീ , I liked this, as I did all the other articles you wrote in Emalayalee. പ്രശ്‍നം വ്യാകരണമാണ്. പറയട്ടെ! ക്ഷമിക്കണം. Basic ആയ തെറ്റുകൾ സഹിക്കാൻമേലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. 1) പൗവർ, ക്യാനഡ ; 2) സമസ്തപദശേഷി : പലവിധ, വിദേശനിർമ്മിത, കൊട്ടാരംപോലെ, വീട്ടുവളപ്പിൽ, കണ്ടേതീരൂ, കുരുമുളകുചെടി, ചുറ്റുംനിന്ന, ആർത്തുകൂവി, വിളിച്ചുചോദിച്ചു, നേരിടേണ്ടിവന്ന, etc. 3) ല്ലൊ/ല്ലോ ; 4) സംവൃതം/വിവൃതം: കു/ക് --അവനു/അവന്; 5) യ്ക്ക/ക്ക-- and more, all basic, though--otherwise not just good, but great (and please give us more). You can do it, I know. If you can't, cease aspiring. "Our reach can exceed our grasp, Or what is a for?"
രാഷ്ട്രീയ ചാണക്ക്യൻ
2020-07-12 20:06:07 News
മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക . ജോസ് കെ മാണി പയ്യന് എല്ലാം വേണം . കഷ്ട്ടം . പിജെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്‌ റിയൽ KK . പയ്യനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
James mepurathu
2020-07-12 19:25:09 News
P P Cherian in his report wrote:” MostRev . Geevarughese Mar Theodosius was installed as Suffargan“of The Mar Thoms SabhaThe metropolitan of the Mar Thoma Sabha never installed him as the Sufragan where as he appointed him as the suffargan Metropolitan.I watched the function on Utube . If I am wrong I would like to be corrected. I congratulate the newly appointed Suffragan Metropilitan and wish him all the best. James Mepurathu
രാജു തോമസ്
2020-07-12 19:05:19 News
ഹേ നിരൂപകാ, ബലേ ബേഷ്! കഥ സുഖിച്ചു. പ്രശ്‍നം തലയണ തലയിണ ആയിപ്പോയി എന്നതാണല്ലൊ!
Goodman
2020-07-12 16:06:15 News
നല്ല കാര്യം, കേരളത്തിൽ ജാഥകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ചാകണം, എന്നാലെ കൊറോണയുടെ ശക്തി മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ.
ജോസഫ് നമ്പിമഠം
2020-07-12 15:43:38 News
a·nach·ro·nism Definition of anachronism - an error in chronology especially : a chronological misplacing of persons, events, objects, or customs in regard to each other. Something or someone that is not in its correct historical or chronological time,
Rosamma Chacko- Catholic
2020-07-12 15:41:02 News
കത്തോലിക്കർക്ക് കൊറോണ പിടിക്കില്ല. അൽഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സഭയിൽ ഇന്ന് ആൾ ഭൂതങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ. ഇവർക്ക് അൽഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പി വല കൊണ്ട് മൂടിയ കിണറ്റിൽ ഒരു കമ്പി പോലും പൊട്ടാതെ സ്ത്രികളെ കിണറ്റിൽ ഇടാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. കത്തോലിക്കരെ ഒരുചുക്കും ചെയുവാന്‍ കൊരോനക്ക് പറ്റില്ല
പെണ്‍ നാക്ക്
2020-07-12 15:35:40 News
മൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് വളരെ ശക്തിയേറിയതു ആണ് കടുവയുടെ നാക്ക് . ചിരവ നാക്കിന്റെ പല്ല് പോലെ അനേകം കൂർത്ത മുനകൾ കടുവയുടെ നാക്കിൽ ഉണ്ട്, ഇരയുടെ തൊലി കടുവ നക്കി കീറും. എന്നാൽ കടുവയുടെ നാക്കിനെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള നാക്ക് ആണ് ചില പെണുങ്ങൾക്കു. വമ്പൻ എന്ന് കരുതുന്ന പലരെയും അവർ നക്കി കൊല്ലും. -സരസു
ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മതഭ്രാന്തൻ
2020-07-12 13:57:54 News
തലയിലെ ചെളി ഇളക്കി നോക്കി ചേട്ടാ അതിന്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ ചേറാണ് . കട്ടപിടിച്ച ചേർ ഇപ്പോൾ കാലും കയ്യും അതിൽ പൂണ്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുർബ്ബാന കാണണം . എന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചേറ്റു കുണ്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമോ---പ്ളീസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ട് പി;പ്ലീസ് . ആൻഡ്രൂസ് അന്തപ്പാ ആരെങ്കിലും ആ കയ്യ് ഒന്ന് നീട്ടി തരുമോ പ്ലീസ്