പ്രതികരണങ്ങള്‍
Tintu mon
2014-12-20 07:54:59 News
OH! Grandpa it is not lingum; it is link.  How many times did I tell you about this but still you say lingum.  You are always thinking about lingam.  Grandma has to do something about it. 
കുഞ്ഞാപ്പി (94 വയസ്സ് )
2014-12-19 23:34:02 News
അവനവന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പാട്പെടുമ്പോളാണ് പത്തു ലിംഗം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വയാനക്കാരൻ ഓരോത്തരെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നുത്? കലികാലം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ
One congress man
2014-12-19 22:34:25 News
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പറയുമ്പോൾ ചിലര്ക്ക് സഹിക്കില്ല .....ഷോലി  എഴുതിയതിൽ  എന്താണ് ശരിഅല്ലതത് !!!! കാടടച്ചു  വെടിവേക്കല്ലേ !!!!!ome to the point. Mani may also currupted ..
But Ommenn Chandy........ what your opinion about him....how much he might got from this drama !!!!
വായനക്കാരൻ
2014-12-19 21:41:34 News
പത്മരാജന്റെ(പത്മാവതി എന്ന പേരിന്റെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം?) രതിനിര്‍വേദത്തില്‍ പപ്പുവിലൂടെ നാം കണ്ടതുപോലെയുള്ള കൗമാരചേതനയുടെ സ്വതന്ത്രമായ യാത്രകളുടെ നല്ല ആവിഷ്കരണം.
Praveen
2014-12-19 20:30:34 News

ASp¯ s_tÃm-Sp-IqSn k¼qÀ® aZy-\n-tcm-[\w F¶ R§-fpsS Cu \mSIw ChnsS Ah-km-\n-¡p-I-bm-Wv. C{X-bpw-\mÄ R§-tfmSv kl-I-cn¨ _lp-am-\-s¸« sslt¡m-S-Xn, anÌÀ _nPp cta-jv, kvt\lw-\n-dª _mÀ DS-a-IÄ, Sqdnkw hIp-¸v, hnhn[ k`-IÄ, _lp-am-\-s¸« amWn kmÀ, kÀtÆm-]cn \½psS FÃm-sa-Ãm-amb kp[o-c-³ Ah-dp-IÄ: FÃm-h-tcmSpw Fsâ  kz´w-t]-cnepw sI.-]n.-kn.kn \mS-I-k-an-Xn-bpsS t]cnepw \µn {]Im-in-¸n-¨-sIm-Åp-¶p.

F¶v \mS-Im-Nm-cy³ Ipªq-ªv, ]pXp-¸-Ån.

വായനക്കാരൻ
2014-12-19 20:22:29 News
ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന അരിക്ഷാമത്തെ കപ്പകൊണ്ട് നേരിടാമെന്നവര്‍ മനസ്സിലാക്കിയ  തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ് മലബാര്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാറിന് ഒരു കത്തെഴുതി. മലബാറില്‍ കപ്പക്കൃഷി വ്യാപകമാക്കണമെന്നും അത് പാവങ്ങള്‍ക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിത്തീരുമെന്നുമായിരുന്നു ആ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. 'വീതം വെപ്പും ഗ്രൂപ്പിസവു'മൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ജനനന്മയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ മുഖമുദ്ര. തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവിന്റെ നിര്‍ദേശം ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാറിന് സ്വീകാര്യമായിത്തോന്നി. മലബാറില്‍ കപ്പക്കൃഷി വ്യാപകമാക്കേണ്ടതിലേക്ക് അവര്‍ വിളംബരം നടത്തി. പരസ്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു. (കളക്ടറെ കല്‍ക്കട്ടര്‍ എന്നും മലബാര്‍ ജില്ലയെ മലയാം ജില്ല എന്നും ആണ് ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ നാം വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്നോര്‍ക്കുക.) കപ്പ എങ്ങനെ കൃഷിചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആ പരസ്യം. 1872-ല്‍ മലബാര്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട്ഗസറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ പരസ്യം ഇതാ ഇങ്ങനെ:

'കല്‍ക്കട്ടരു'ടെ പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരത്ത് സഫലമായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ട മരക്കിഴങ്ങ് ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ എളയ മഹാരാജാവായ രാജവര്‍മ രാജ അവര്‍കള്‍ ഗവണ്‍മെന്റിലേക്കറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കൃഷി മലയാം ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താത്പര്യമായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപയോഗമായി വരേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മഹാരാജവര്‍കളുടെ കത്തില്‍നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളെ ചുരുക്കമായി എടുക്കുന്നു.

മെനയാക്ക അല്ലെങ്കില്‍ ടപിയോക്ക എന്ന മരക്കിഴങ്ങ് ലഘുവായും രുചികരമായും ഉള്ള ആഹാരമാകുന്നു. ഇതിനെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭൂമിയിലും കൃഷിചെയ്യാം. അതിന്റെ വിളവ് അധികമാണ്. ഈ കൃഷി മിക്കവാറും വെള്ളം കൂടാതെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മഴ പെയ്തശേഷം ഭൂമി കിളയ്ക്കുകയോ ഉഴുകയോ ചെയ്യണം. ഓരോ വാര ദൂരത്ത് കുഴികള്‍ കുഴിക്കണം.

തികഞ്ഞു വളര്‍ന്ന ചെടികളുടെ തണ്ടിനെ ഓരോ പൂട്ടുനീളത്തില്‍ മുറിച്ച് കുഴികളില്‍ ഈരണ്ട് കഷ്ണം കണ്ട് ഒന്നൊന്നിനുമേല്‍ ഒന്നിനെ വിലങ്ങനെ കിടത്തിവെച്ച് തോലിട്ട് മൂടി പിന്നെ മണ്ണിട്ടുമൂടണം. നട്ടശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ അവയ്ക്ക്‌വെള്ളം നനയ്ക്കണം. നൂറുവാര നീളം വീതിയുള്ള സ്ഥലത്തെ കൃഷികൊണ്ട് മുന്നൂറ് റാത്തല്‍ കിഴങ്ങ് കിട്ടുമെന്നും അര റാത്തലുണ്ടായാല്‍ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് മതിയാകത്തക്കവണ്ണം യോഗ്യമായിരിക്കുമെന്നും വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു.

മെനയാക്ക അഥവാ മരക്കിഴങ്ങ് പൊടിയാക്കിയിട്ടോ അങ്ങനെത്തന്നെയോ ഉപയോഗിക്കാം. ഏതുവിധമായാലും നല്ലവണ്ണം കഴുകേണ്ടതും വേവിക്കേണ്ടതും എത്രയും ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍, ഈ കിഴങ്ങിന് വ്യാപനശക്തിയുള്ള എത്രയും വിഷകരമായ സത്ത് അതിനുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കഴുകുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമെ കളവാന്‍ പറ്റുകയുള്ളൂ. പൊടിയാക്കണമെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന വഴികളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു മാര്‍ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കിഴങ്ങുകളുടെ മൊരി നല്ലവണ്ണം ഉരച്ച് കഴുകിക്കളയണം. കിഴങ്ങ് നീളത്തില്‍ കീറണം. അകത്തുള്ള നാരുകള്‍ കളയണം. അരയിഞ്ച് വീതി, രണ്ടിഞ്ച് നീളത്തില്‍ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെളുത്ത തോട് നീക്കി നുറുക്കണം. രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കഴുകണം. അവയെ സാവധാനത്തില്‍ വേവിക്കണം. പിന്നെയും കഴുകണം. പിന്നെ വെയിലത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കണം. തണുപ്പില്ലാത്തസ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണം. ഇതധികമാസത്തേക്കും ചില സമയം ഒരു കൊല്ലത്തേക്കും കേടുവരാതെ നില്‍ക്കും. എന്നാല്‍ ഇതില്‍നിന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം ആവശ്യമുള്ളതെടുത്ത് ഇടിച്ച് പൊടിയാക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മാര്‍ഗത്തില്‍, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കഴുകി മൊരി കളയണം. നീളത്തില്‍ കീറി അകത്തെ നാരുകള്‍ കളഞ്ഞതിനുശേഷം ഒരു തൊട്ടിയിലോ മരികയിലോ വെള്ളത്തില്‍ അവയെ മുക്കി ഒരമുള്ള കല്ലിന്മേല്‍ ഉരയ്ക്കണം. അല്പനേരം അനങ്ങാതെ വെച്ചാല്‍ അടിയില്‍ ഊറിക്കൂടും. ഇതിനെ അധികപ്രാവശ്യം കഴുകി പതുക്കെ നീരാറ്റി ചട്ടിയില്‍ വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിലാദ്യം പറഞ്ഞവിധം അല്പമായി നിത്യോപയോഗത്തിനുവേണ്ടി ശേഖരിക്കുന്നതിന് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞവിധം വില്‍ക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിവെക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ കിഴങ്ങുകള്‍ അങ്ങനെതന്നെയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവയെ കഴുകി മൊരി കളഞ്ഞ് കീറി മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം നുറുക്കി ഉപ്പും കുരുമുളകും തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും മഞ്ഞളും കൂട്ടി വേവിക്കണം. മെനിയോക്ക എന്ന ഈ സാധനം ഇത്ര രുചികമായ ഭക്ഷണദ്രവ്യം അന്നത്തോട് ചേര്‍ത്ത് ഭക്ഷിച്ചാല്‍ ക്ഷാമകാലത്തെ അരികൊണ്ടുള്ള ആവശ്യത്തെ അധികമായും കുറയ്ക്കാം. ഇനി മരക്കിഴങ്ങ് കൃഷികൊണ്ടുള്ള ആദായത്തെ കാണിക്കാം. മിക്കവാറും എല്ലാ ഭൂമികളിലും ഇതുണ്ടാകുന്നു. ഈ കൃഷിക്കുള്ള അദ്ധ്വാനം മറ്റു കൃഷികള്‍ക്കുവേണ്ടുന്നതില്‍ നന്നേ കുറഞ്ഞിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഒന്നുരണ്ട് മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ മഴയും വേണ്ട, നനയ്ക്കയും വേണ്ട. പറമ്പുകളിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റെല്ലാവിധ ഫലസാധനങ്ങളെക്കാളും അധികമായിട്ട് വിളയുള്ള ഇത്, വില്‍പ്പനയായിട്ടോ സ്വന്തം ആഹാരത്തിനായിട്ടോ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ടോ ഇതിന് ഒരുക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം ലഘുവായിട്ടുള്ളതാണ്.''

- ജെ.സി. ഹനിങ്ടണ്‍
ആക്ടിങ് കളക്ടര്‍, 1872  
(കടപ്പാട് മാതൃഭൂമി)

വായനക്കാരൻ
2014-12-19 19:53:35 News
സുധീർ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ വായനക്കാർ  ഇല്ലയെന്ന ഒരു ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം  ചില എഴുത്തുകാർ ഒരേ സൃഷ്ടി അമേരിക്കയിലുള്ള അഞ്ചോ പത്തോ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും പുറമെ അവ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നയുടനെ അവയുടെ എല്ലാം ലിങ്ക് (ഒരേ സൃഷ്ടിയുടെ പത്ത് ലിങ്കുകൾ) അറിയാവുന്നരുടെയെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം  ഈമെയിലായി അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ  എണ്ണം കൂടാനാണോ  കുറയാനാണോ സാദ്ധ്യതയെന്നറിയില്ല.
Sabu Jacob
2014-12-19 13:39:32 News
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ച വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൃതിയാണ് മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവല്‍. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ചേദനാ മല്ലിക്കെന്ന വനിതാ ആരാച്ചാരുടെ കഥ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മീരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Sudhir Panikkaveetil
2014-12-19 13:00:42 News
ഇ- മലയാളിയുടെ ഈ സംരംഭം അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ. അമേരിക്കൻ മലയാളികളിൽ വായനക്കാരേക്കാൾ അധികം എഴുത്തുകാരാണെന്ന് ഒരു രസികൻ പറയുകയുണ്ടായി.  എഴുത്തുകാരെ ഇല്ലെയെന്നു ചിലർ എഴുത്തുകാർ  തന്നെ പറഞ്ഞു.  (അവരൊഴികെ എന്നായിരിക്കുമോ ഉദ്ദേശിച്ചത്) ശ്രീമാൻ എ.സി.ജോർജിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ചിലരൊക്കെ നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളെ വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായി കണ്ടു.  ചിലർ
വനിതകളുടെ രചനകൾ മാത്രം നല്ലത് എന്ന് പറയുമത്രേ.  അത്തരം പ്രതികരണത്തെ മുക്രയിടുന്ന മൂരികൾ എന്ന് ശ്രീ ജോസ് ചെരിപുരം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ചിലരുടെ രചനകൾ
നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലര്ക്ക് അലോഹ്യമാവുമത്രെ. അത്കൊണ്ട് അവർ
മിണ്ടുന്നില്ല.  ഓരോ ഗതികേടുകൾ!

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇ- മലയാളി ഒരവസരം കൊടുക്കുന്നു. ധൈര്യപൂര്വ്വം സ്വന്തം
അഭിപ്രായം പറയുക. ഇവിടെയെഴുതുന്നത്
ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ലെന്ന് പേരും ഊരും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ  മറ ഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട എന്ത് കാര്യം. വായനകാരുടെ (അങ്ങനെയൊരുകൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ) അഭിപ്രായങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം.
പിന്നെ ഇ-മലയാളി അവര്ക്കായി മാത്രം
എഴുതിയവരുടെ രചനകൾ മാത്രം അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചാൽ
 ശ്രീ സുനിൽ
പറഞ്ഞ പ്രശ്നം തീരും. അതായത്  ഇ-മലയാളിക്കൊപ്പം മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും
അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം രചന അസാധുവാക്കുമെന്ന് ഒരു നിബന്ധന.
Maliakel Sunny
2014-12-19 12:36:51 News
very good . all the best. 
malayalimankan
2014-12-19 11:49:39 News
A daredevil indeed! I had send many blogs (critizing others). Consider my name pleeeeeease. I promise, I will send more blogs.
ഒരു വായനക്കാരന
2014-12-19 11:09:43 News
താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശെരി. മണിയും ഉമ്മനും കുടിയുള്ള ഒരു ഒത്തുകളി അതിൽ മണ്ടന്മ്മാർ ജെനം. വിദേശികൾ കേരളത്തില് വരുന്നതെ മദ്യം കുടിക്കാന്നാ. ഇത്തരം വിവരക്കെടെ എഴുതാതിരിക്കു. എഴുതിയാൽ ജന വായന നിര്ത്തും മണിയാനെ സത്യം. ഒരു വായനക്കാരന
വായനക്കാരൻ
2014-12-19 10:26:37 News
ദയാപരനായ ഈശോയേ 
ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ കമന്റ് കിട്ടണമേ 

‘ഈശോയേ’ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്തുള്ളയുടേയോ അന്തപ്പന്റേയോ അഡീഷനൽ കമന്റുകിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Ninan Mathullah
2014-12-19 10:25:21 News
Government is not an individual. Several comments in this forum criticize as if an individual is the govornment and put all the blame on one person. This arise from the prejudices these individuals holding. Govornment consists of three branches- Executive, Legislature and Judiciary. All three has to take into consideration each other. Some of the comments here criticizing people in responsible positions as if they do not know anything is stupidity. Why these individuals didn't stand for election and come to these positions. For things to work team spirit is important. For team spirit sometimes people have to forgive and forget instead of crucifying the individual. It is not easy to get things done as a team. People who never held any responsible positions or were ever elected to any positions criticize others as if they will make it heaven here. They will not rule for a single day if given the responsibility as they do not know how to work in a team or get things done. Please think twice before criticizing people in responsible positions.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Binu k p
2020-06-02 05:01:51 News
Interested to read
The real racist
2020-06-01 22:27:17 News
'I am outraged': Bishop overseeing church responds to Trump photo-op Anderson Cooper 360 Bishop Mariann Edgar Budde, who oversees St. John's Episcopal Church in Washington DC, responds to President Trump's photo-op at the church shortly after his remarks about the protests over the death of George Floyd.
Rajan Mathai
2020-06-01 21:33:28 News
Roy did the right thing. I appreciate. Malaylees always blame if some one pose for pics.
Shaji v Nanuet
2020-06-01 21:14:04 News
I am so sorry what I said before thanks! Roy is great! I didn't know that! Thanks and sorry again!
Oru Fomma member
2020-06-01 21:09:27 News
Anyway I read all comments! What you guys problem? Oru malayalee photo ittathano kushapam? Above members meetingil aarayum kandilla!verutha irunnu kuttam paryatha do something for community! Please! Otherwise no one will help you in your time comes!good things do , appreciate him, don't blame him! Al malayalees always blame each other ! Come on man , we much know our reality!again don't blame Mr Roy! Maybe he become our governor or senector one day, we never knows! So be careful!
JACOB
2020-06-01 17:01:41 News
Crime family. Some people have no conscience. Let the law handle this case.
Oru Pravasee
2020-06-01 16:59:22 News
Roy cheyithathu nalla kariyam !Karabiya muttinilkkunathu athaham sahichukollum! Verutha veebu parayaan eluppam! We need practical!whatever he did it and I am proud of him!
Gandhi
2020-06-01 16:58:26 News
Hi Roy First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. – Mahatma Gandhi Quotes
KURYAN
2020-06-01 16:45:13 News
shame on emalayalam publishing this kind of cheap news and half naked same photos.
1st degree Murder
2020-06-01 16:44:51 News
An independent autopsy into the death of George Floyd was released by his family on Monday and it showed that he was in fact killed by asphyxia after having his neck compressed by Derek Chauvin. According to USA TODAY’s Nicquel Terry Ellis, the report concludes Floyd’s death was “homicide caused by asphyxia due to neck and back compression that led to a lack of blood flow to the brain.”
JACOB
2020-06-01 14:09:21 News
All corporations are scared of Jesse "Shake-down" Jackson. This is protection money. Google is a good company.
RAJU THOMAS
2020-06-01 12:46:45 News
Very good indeed! And all done remotely via individual smart phones! Superb planning and coordination! Congratulations to all that participated this laudable enterprise! Amazingly professional-grade! [Why do I use so may exclamation marks? I can't help it.] The entire piece is poignantly realistic, and with not a single excess in dialogue or sentiment or acting. And the English is standard American, and grammatical, idiomatic--unlike the subtitles to most Indian films (except for some confusion between the two-dot ellispsis and the three-dot ellispis). Yet why was the beautiful ending lyric not translated?
Fact Check
2020-06-01 12:35:11 News
Please read it as 'quit writing trash'
Boby Varghese
2020-06-01 12:02:51 News
Why Roy's blood is not boiling when more than a dozen blacks were killed in Chicago during memorial day weekend and another dozen kids were killed in Baltimore ? You must be a hypocrite.
Fact Check
2020-06-01 11:59:44 News
Here are the famous 5 personalities who were deeply inspired and motivated by Mahatma Gandhi's teaching and followed his principles: Barack Obama. Martin Luther King. Steve Jobs. Albert Einstein. Nelson Mandela. Any how you don't have any such credentials. So quit write trash