Anthappan 2013-11-03 16:58:45 News
Why can't these sexual perverts go to rehabilitation center and get treatment?  It is very difficult to educate them  about sex now as Andrews suggested because they are screwed up pretty good. 
Ramachandran Nair 2013-11-03 16:52:20 News
"ത്ലാപ്പിട്ടു കേറുന്നു നേതാക്കൾ   തെങ്ങിന്മേൽ  
പ്ലക്കോന്നു അതുപോലെ    താഴേക്കു വന്നിടുന്നു"

'പ്ലക്കോന്നു' എന്നൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിവില്ല. എങ്കിലും വളരെ ഉചിതമായി വിദ്യാധരൻ അത് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ, നേതാവ് താഴേക്കു വരുന്നതിന്റെ സ്പീഡും  രസവും ചന്തികുത്തിയുള്ള വീഴ്ചയുടെയും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം മനസിൽ നിരൂപിക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു 


Terminator 2013-11-03 15:23:57 News
ബസിൽ കയറി സ്ത്രീകളുടെ ചന്തിക്കു പിടിച്ചു നടന്നവന്മാർ എം.പി., എം.എല്ലെം ഒക്കെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും 

കുറുപ്പ് 
കുരിയൻ
കുഞ്ഞാലി 
നാടാർ 
ജോസഫ്‌ 

അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവന്മാരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ.   നമ്മുടെ നാട് ശരിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.  വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവനൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേല നോക്കി കൂടെ? ദയവു ചെയ്യുത് ഫോമാ ഫൊക്കാനാ മീറ്റിങ്ങിനു ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരരുത് 

andrews 2013-11-03 08:38:10 News
the modern humans are a clear proof that humans evolved from animals. but animal instincts are very closely associated with nature. Humans as they went through various stages of evolution lost the real touch with nature. Man was a primitive hunter. Now he don't have to use the same energy to seek food. Humans has a lot of trapped energy. This energy has to be diverted to positive and creative paths. other wise all the trapped energy flows to sexual  sentiments. Progressive sex education must be given to humans from the very childhood days. Sex education must be scientific. Boys and girls must attend school together. Then they will realize the difference  and accept and respect it. Society regarded sex as a taboo and religion preached sex is sin. parents without knowing the consequences repeated the stupid idea. Children must learn sex education from parents. you cannot tell your kid that sex is a sin and then you do it. kids are not stupid. They observe you a lot and imitate you a lot. So educate them in the right way. Otherwise sooner or later they learn perverted sex from ignorant friends, media, blue films and so on. Religion teaches that sex is sin. Sin is punished. the punishment is very severe, eternal torture in hell.
It is natural for a kids to love their parents. Now they are confused. They are taught that sex is sin and at the same time they see mother or father dragging the other to do sin. That is one of the reason for kids; when they grow up to hate one or both parents. They get confused, so they seek short cuts for relief of energy and frustration. That is why they seek salvation in drugs and suicide.
Sex in its right path is a divine inspiration. It is sublimated love. Animals, before they engage in sex they attract each other and love and respect each other. They don't have the capacity to mate all year around. Sex is  a divine thrive and energy in animals to keep its species continue. But humans on the course of evolution achieved the capacity to engage in sex, 24 hrs, and 365 1/4 days a year. That means for humans, there is no season for sex. What is it revealing ? humans has a lot of sleeping and suppressed energy in them. Every human is a walking volcano. Humans must be given the right education and many vents instead of suppressing sex. Suppressed sex will find its way out. It will be perverted.
Religion, politics, society, parents- all are responsible for this mess.

A M 2013-11-03 07:06:24 News
 God Bless you for bringing an awareness to this problem.I hope more people will get involved and find a solution to these evil deeds to mothers who sacrificed their whole life for their kids.Your article brought tears to my eyes.My mother was one of the lucky ones
because I loved my mother and I am greateful to her.God have mercy on these poor mothers
Mathew Varghese, Canada 2013-11-03 05:27:36 News
Brilliant and satirical, Vidhyadharan!
Tom Mathews 2013-11-03 05:27:13 News
Dear Sheela: Once again, you have spoken so elequently on the subject of love and friendship through this short yet sweet poem. Congratulations!! Tom Mathews, New Jersey
Anthappan 2013-11-02 20:05:19 News
What happened to all FOMA and FOKKANA leaders? I thought they are good in climbing coconut tree.  Probably when they get to the top, they get drunk with toddy and forget about OCI card.  It looks like the overseas Indians have to cry for long time.
Jack Daniel 2013-11-02 19:56:15 News
That is called spirit!
വിദ്യാധരൻ 2013-11-02 19:55:06 News
പോയതില്ല ഞാൻ എങ്ങുമേ 
നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ 
ഉള്ളറക്കുളിൽ 
നീ  വിളിച്ചാൽ വീണ്ടും 
ആ വിളി  കേൾക്കുവാൻ 
കാതോർത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ

ചെറുതും മനോഹരവുമായ കവിതയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം  


വിദ്യാധരൻ 2013-11-02 18:15:33 News
വന്നുപോയി ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ 
എന്നിട്ടും ഓ സി ഐ ഇന്നും തെങ്ങിൽ 
ദരിദ്രവാസി മന്ത്രി എം. ൽ. എ, എം. പി. മാർ കൂടാതെ 
പരമ ദരിദ്രവാസികളും വന്നു പോയി 
ഇന്നു ശരിയാകും നാളെ ശരിയാകും 
എന്നുള്ള മോഹവുമായി ഞങ്ങൾ 
തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെയും 
വിങ്ങും ഹൃദയവും പ്രതീക്ഷയുമായി.
ത്ലാപ്പിട്ടു കേറുന്നു നേതാക്കൾ   തെങ്ങിന്മേൽ  
പ്ലക്കോന്നു അതുപോലെ    താഴേക്കു വന്നിടുന്നു 
ഉടനെ ഇറക്കുന്നു പത്രകുറിപ്പു അറിയിപ്പ് 
ഉടൻ ഒരു പത്ര സമ്മേളനം കൂടാതെ 
ഓസിഐ കാർഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉടൻതന്നെ
പാസ്സാകും കേന്ദ്രത്തിനും ഉല്ക്കണ്ടയുണ്ടതികം.
ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വാഗ്ദാനം നൽകി ഈ കള്ളന്മാർ 
മുങ്ങുന്നു നമ്മളെ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലാക്കി 
മോങ്ങുന്നു ജനം ഇന്നും ഓസിഐ കാർഡിനായി 
മോങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന നായ പോലെ
വീഴാതെ നോക്കണം തേങ്ങാ തലയിന്മേൽ 
മാഴ്കി മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ 


 

andrews 2013-11-02 16:18:15 News
It was fun to read the soul less praise words of the politicians. But who will; who has and who had anything to reduce the torture of a foreign Malayalees when they visit Kerala. Empty, empty talk.
A.C.George 2013-11-02 10:51:36 News

She is overly worried about American immigration policy. She is Indian citizen and Indian Ambassador to US. What she has done for Indian Pravasis to solve their problem like Passport issues, consulate mismanagement, OCI all other related issues. Nothing resolved. She published some Kavitha. Because she is a lady celebrity the media gave too much importance to her Kavith Samaharam and published everywhere. What a pity and injustice to the society. Who ever do some normal, justifiable service to the people and pravasis and then preach about all other things. Any way there are some people to carry such celebrities to their shoulders. Another sendoff, another penny for the pravasis. Good luck and all the best.

John Sebastian 2013-11-02 08:05:04 News
What nonsense is Nirupama talking.  Indian business' in USA are dishonest.  Can she prove they are keeping honest work ethics in America?  The latest example: Infosys agrees to pay $34 million to settle visa row with US.  How many more you want?  All these dishonest crooks should not come here and pollute the best air.
ഇടതൻ 2013-11-02 06:17:49 News
സ്വന്തം വീട്ടിൽ പ്രാർത്തിക്കത്തവന്മാരാ മൗന പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്.