വിദ്യാധരൻ 2013-10-24 18:15:25 News
പത്തനംതിട്ടക്കാര് കോട്ടയം കാരും മുഴുവൻ ചീത്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ലേഖകൻ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചതിനെ ഉദ്ധരിച്ചു അടിവര ഇട്ടു പറഞ്ഞതാണ്. ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ചില ചീഞ്ഞ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇവിടെ കുടിയേറിട്ടുണ്ട് , ജനിച്ച നാടിനോട് യാതൊരു കൂറും ഇല്ലാത്തവന്മാർ. ഒരു ചീഞ്ഞത് മതിയെല്ലോ നല്ലവരായ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേര് കളയാൻ. ഇവന്മാർ അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന ചില  പെണ്‍വാണിഭക്കാരായ  ഭരണ തന്ത്രഞ്ഞമാരുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാടും നാട്ടുകാരുടേം പേര് ചീത്തയാക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്ക് പാപ്പൻ ചേട്ടാ


പാത്തനംത്തിട്ട പാപ്പൻ 2013-10-24 17:43:28 News
കൊട്ടയംക്കാരെം  പത്തന്മ്തിട്ടക്കാരേം അടച്ചു വിദ്യാധരൻ ചീത്ത വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് . ഇതെന്തു ന്യായം? ചോതിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ?


Mandapam 2013-10-24 17:17:43 News
In fact like to go back to my good old HOME in pala, but I can't, when you think hard you will ( we all get the answers)
meesa madhavan 2013-10-24 16:36:20 News
why ? do u think that will last . good luck girl
വിദ്യാധരൻ 2013-10-24 15:30:51 News
"കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ്‌ ഈ പ്രവണത ഏറ്റവും പ്രകടമായി കാണുന്നതെന്നാണ്‌ സി.ഡി.എസിന്റെ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്‌ "
ഇവന്മാരാണ്  അറുമുള കച്ചവട മാഫിയാകൾക്ക് വിറ്റു, വെട്ടി തെളിയിച്ചു ആന വിമാനെങ്ങൾ ഇറക്കാൻ തലകുത്തി മറിയുന്നത് . ഇവനൊക്കെ തട്ടാന്മാരുടെ സ്വഭാവം ആണ് അമ്മേടെ മാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അര പണവട അടിച്ചു മാറ്റും.  സാമുഹ്യ ഉദ്ധാരകന്മാരും സംസ്ക്കാരിക നായകന്മാരുമായ പലരും ആറുമുള വെട്ടിത്തെളിച്ച് അവുടുത്തെ പാവപെട്ടവരായ കർഷകരുടെ വയറ്റത്ത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നീണ്ട ലേഖനങ്ങളും എഴുതി വിടാറുണ്ട്.  ഒരു വശത്തുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം വിറ്റു പണം അവിടിന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുക മറു വശത്തൂടെ വലിയ കോടാലി കൊണ്ട് തറവാട് കോളമാക്കുക.  ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നാലും അതിനെ തകിടം മരിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്ന് അവന്റെ പുറകിലെ വാറ്റു പുരയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഇതു നെറി കെട്ടവന്മാരുദെ കൂട്ടും പിടിക്കും. ഈശ്വരാ രക്ഷിത് !


Varghese Pothanicad 2013-10-24 15:07:43 News
Let that be a lesson to all spiritual leaders, regardless of their religion or denominations.
biju_ny 2013-10-24 14:46:27 News
Kudos to author to a very valid and relevant topic. It is real and happening. And thanks to the commentator above Mr James for pointing to one of the  real reasons for people like me ( consider myself well informed? ) trying to sell the property back home and ease tax related complications for future. For most people who have plans to settle here in USA , a day probably will never come  , when they can benefit from the assets they have back in Kerala , either by  living there or by transferring assets as $$s to USA ( too complicated in future - IRS here and changing rules and computerization/registration of land/asset dealings in Kerala ).  Now, if some could tell the best possible approach to bring assets there as $$ here, will greatly appreciate.
James Thomas 2013-10-24 13:36:17 News
All those good days are gone. Investing in India by a US Indian is a torture. He has to go through tons of paper works, double taxation and many reporting. It is not worth it. It does not get any easier for US citizens who live abroad. The IRS appears to be moving to stricter enforcement methods to track down those who may owe taxes. From the year 2013, foreign banks would also be required to provide certain information, such as the names of all their U.S. account holders, directly to the IRS. The tax agreement between India and the United States may reduce or eliminate any double taxation of your income. The IRS allows credits for foreign income taxes you pay, while living outside the United States. These credits may offset any U.S. tax you might owe on your Indian income. However, to claim the credit you must file your U.S. tax return, every year. Not filling your US taxes can only increase your tax liability. Suppose you live in India for 5 years and then return to the United States. The IRS may question your failure to file returns for the past five years, in such cases; they normally make assessments based on their best estimate of your income. The interest and penalties on any old tax amounts accumulates rapidly. In a few years you may end up owing a lot more than the original taxes owed. Voluntarily filing as opposed to the IRS coming to you, can make a big difference in how you will get treated when penalties are assessed, for failing to file U.S. tax returns. New foreign account reporting requirements are being phased over the next few years, making it ever tougher to hide income in foreign countries. The IRS is now focusing on banks and bankers worldwide in an effort to find U.S. taxpayers who may be hiding assets overseas. The rules for filing U.S. tax returns remain the same for U.S. citizens and resident aliens, regardless of whether they are residing abroad or in the United States. Those who hold 'Green Cards' are resident aliens, and the same tax rules that apply to U.S. citizens, generally also apply to green card holders. Rules for filing income, estate, gift tax returns and for paying estimated tax, are generally the same whether you are in the United States, India, or any other part of the world. Generally, your income, filing status, and age determine whether you must file an income tax return. The requirement for filing a return for the year 2012 is that your gross income from worldwide sources is at least the amount shown for your filing status in table. Check the IRS website for the latest information on filling requirements. Their website address is http://www.irs.gov. Citizens of the United States, as well as those who are deemed to be U.S. residents, are required to report foreign bank accounts to the IRS if they meet the defined guidelines. Reporting foreign bank accounts is called FBAR and such reports are submitted on Form TD F 90- 22.1. FBAR is a report of foreign bank and financial accounts held by U.S. Citizens/residents abroad. If you are a U.S. citizen or green card holder who has bank accounts abroad, you must file a FBAR report on Form 90-22.1 if the aggregate value of the accounts exceeds $10,000, during a calendar year. U.S. citizens and residents who have financial accounts in India, such as NRO, NRE accounts, where the value of the account exceeds the equivalent amount of US$ 10,000 at any time during a calendar year, must file a 'Report of Foreign Bank and Financial Accounts' (FBAR) on form number TD F 90-22. The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) was enacted in 2010. FATCA affects US tax payers who hold foreign assets that exceed US$50,000. The IRS requires Information about such assets on a new form (Form 8938). This form must be attached to the taxpayer's annual return. FACTA reporting applies for assets held in taxable years beginning after March 18, 2010.
A.C.George 2013-10-24 12:08:02 News

Exemplary action from the Pope.  We need to hear real actions like these.

Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum 2013-10-24 10:12:35 News
Dear Vincent...
I agree with you. We have been trying to convince our leaders. They fail to understand. The two months restriction is removed.. but the problems with getting a visa to India is too much. They think we are seeking visa for working in India? Meanwhile they want our money to shore up the value of Rupee. Now, the new outsourcing contractor, BLS is not doing their job. They are giving our people a real hard time. Worse than Travisa. meanwhile India Visa "shops " are mushrooming in NY, NJ areas taking advantage of the helpless Pravasi Indians.  These private agencies can do a job which our consulate and govt.'s outsourcing agencies cannot do. They charge a lot of fee skimming our community. Another round of protest is necessary NOW. 

Sudhir Panikkaveetil 2013-10-24 09:57:59 News
Congratulations and best wishes ! Sudhir
Joji 2013-10-24 09:35:44 News
This is a complete nonsense. who will bring Dollars to USA at this current rate?
Joji 2013-10-24 09:34:17 News
Is this strictly for business owners? how many of them have real business?
Joji 2013-10-24 09:32:00 News
കല്കി മുകേഷേ , നല്ല തീരുമാനം
T V John 2013-10-24 09:24:47 News
Hearty Congratulations Gladson. Combination of intelluctual, managerial and political leadership and saviness