RAJAN MATHEW DALLAS 2014-03-24 11:39:10 News
 പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമാണ് ! ഒരു മാസത്തെ അവധിക്കു ചെല്ലുബോൾ വില്ലേജു ഓഫീസിലോ മറ്റെതെഗ്ഗിലും സർകാർ ഓഫീസിലോ ചെന്ന് എന്തെഗ്ഗിലും സാധിക്കനമെഗ്ഗിൽ വലിയ, കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം ! നമ്മൾ കാശും കൊടുക്കും, കള്ളും കൊടുക്കും ! നിവിർത്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ  നീതിമാനും  ചെയ്തു പോകും  !  ഒരു സര്കാരിനും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല !       
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-03-24 11:19:12 News
 
What a joke ! HINDU RAKSHTRA ! That will only increase the Thaliban and other terrorism! There will be fights even in the military, police...everywhere...Most of the immigrants in Gulf will be sent back...India will become worse than Pakistan...
kurian-new york 2014-03-24 09:15:37 News
Do we need change to American culture ..which is self made principle to allow or open up or change or give up OUR CULTURE ....INDIAN VALUES....and allow this thinking of all are one gods creation and say yes to a new world order where kids can choose from anything available here...like in a market place...IS THAT THE OBJECT OF THIS ARTICLE... AND the very reason behind is to know the kids world is appreciable...parents and kids are in two world ...two technical gadgets... PLEASE LET THE PEOPLE OPEN YOUR EYES...DO NOT GIVE UP HOPE.. ....I AM LIVING EXAMPLE ....MY LIFE IS REAL EXAMPLE...PLEASE DO NOT SACRIFICE KIDS IN TO NEW WORLD ORDER OF ONE CULTURE.... I am born and brought-up in kerala and my wife is born and brought up from USA and we have three kids and very well knowing cultural difference leads to positive applications in to our kids life....if I can...then this community also can adopt good ...all win situation ...without sacrifice our identity....in my case indian and from my wife case indian American ...and for our kids ameican indian ...rest is in gods hand
അനിൽ പുത്തൻചിറ 2014-03-24 09:07:48 News
തികച്ചും ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയം. Congrats രാജശ്രീ
Fight for justice 2014-03-24 07:04:31 News
When you stand up for injstice you can loose your head and tail and also get excommunicated from the crooked churches.
andrews 2014-03-24 06:53:27 News
Sorry to hear your loss. Hope all of you will regain the strength to face the tragedy.
Antony and Teresa Makkatukulam 2014-03-24 05:24:05 News
We cannot describe the sorrow we are experiencing at the loss of our GODSON Joseph. He was such a lovable and devoted godson to us and a great father and husband. Our hearts and prayers go to Raine, and children, and his mom and family. He will be always in our thoughts and prayers. We hope and pray that God will give the family strength and comfort to face this great tragedy
Indian 2014-03-24 04:56:08 News

HINDU RASHTRA: THE ONLY WAY TO STOP THE PARTISAN POLITICS THAT IS DESTRYING INDIA.

Dr. BABU SUSEELAN

Having spent most of my life abroad, and viewing and analyzing India from a distance, I was confronted with the good, the bad and ugliness of Indian politics.

DECLARE INDIA AS A HINDU RASHTRA.  This is the only one cure for the plague of cynicism, Islamic terrorism, and appeasement of Muslims, internal disturbances created by subversive agents, anti Indian attitude of the media, political corruption, lack of ecjyotonomic progress, and crises created by regional- criminal politicians, and inefficiency and corruption in the bureaucracy. Our enemies have injected so many thought viruses in Indian political life.  The only cure for the illness and the only way out of the mess is to declare India as a Hindu Rashtra.

From Kashmir to Kerala, the government is mismanaging the economy, public funds are diverted to Muslims and Christians, and coercive religious conversion is encouraged and supported. Instead of moving the country forward, the central government controlled by the uneducated Italian catholic lady Antonio Maino and many state governments (Except Gujarat) work against the interests of the majority Hindus.

The Media, instead of unmasking the hypocrisy of corrupt, criminal politicians, subversive organizations, individuals who act as subversive agents who create and deepen the crises in India, endorse and support the patrician politics that divide the nation.  For years, our media contributed to the climate of corruption, subversive activities polarizing the nation, and helped to spread the contentious and dangerous messages of Muslims and anti national groups.

The Media supports “politics of destruction”. The print and TV media also invite and promote corrupt, criminal politicians, subversive groups and anti national, anti Hindu groups on the news and talk show programs for the simple reason that it brings applause from our enemies.

HINDU RASHTRA: SLOGAN OR CHOICE?

Naming India as a Hindu Reshtra will explode the conventional wisdom. IT will provide a strong Identity for all Hindus. Hindus from Kashmir to Kerala have a role to play. If large enough members of Hindu community demand a Hindu Rashtra, India’s criminal and corrupt politicians have to heed to their demands. The Hindus have to challenge criminal, anti India, anti Hindu politicians to do better and make them do better for Hindus and the Hindu Rashtra.

To be honest, the crises Hindus face is now so deep and transformation required is so fundamental that real change can sometime feel almost impossible. How do we keep Hindus move with the slogan “HINDU RASHTRA” into a reality? We need to force Hindus into real freedom. Only free people can move away from cynicism into optimism.

When Theodor Herzl in late 1895 coined the term  Der Jeden Staat (Jewish State), he was ridiculed, insulted, and called him a delusional misfit. Instead of all negative publicity, Theodor Herzl was successful in creating a Zionist movement which resulted in the birth of a Jewish state in 1948. Herzl’s slogans provided the settings at which Jewish politicians could work hard to establish Israel, and the only Jewish state in the world. Now Jews around the world supports the Jewish state. Zionism support Jews upholding their Jewish identity and opposes Jewish discrimination, exclusion, and persecution around the world. 

Jewish people have been forced to wander around the world for more than 2000 years. Without any Jewish state, Muslims and Christians, through a combination of anti Jewish attitudes and measures have been discriminating, and even killing Jewish people. Now, a total of 15 million Jewish people exist in the world. But they are a powerful force to be reckoned with. With 7.5 billion Islamic people with 71 Islamic nations could not wipe out tiny democratic, progressive peace loving and pluralist Israel. Israel is committed to Cultural identity, commitment for pluralistic values, and respect for freedom and positive outlook, economic progress and democracy.

These democratic values, freedom and progress are possible only with Hindus declaring India as a Hindu Rashtra. Naming India as a Hindu Rashtra may generate both positive and negative comments and images and expectations from friends and foes.

Our own hope has been dramatically renewed by recent conference organized by Hindu Janjagrtai  at Goa. It seems Hindus are slowly waking up from the slumber by the miraculous work by Tapan Ghosh and Radheshyam Brahmachari in West Bengal, Hindu Aykavedi in Kerala, and Hindu Munnani in Tamilnadu and Hindu organizations in different parts of India is working for a Hindu Rashtra.  More important, these Hindu movements offer a campaign plan.

Intellectuals and prominent professional luminaries from different parts of the world have written and expatiated the abstract concept, the functional concept, strategies and action plan for a Hindu RASHTRA. Tapan Ghosh and Brahmachari (Calcutta), Dr. Bala Aiyer (Houston) Bhagavat Goel (New Delhi) V. Sundaram (Chennai), Deivamuthu (Mumbai) Narayan Kataria and Arish Sahani (New York) Dr. Subramaniya Swami (New Delhi) Swami Jyothi (Bangalore) Dr. Togadia (New Delhi) Sarvarkar Vinayak (London) have written and advocated all Hindus to build around  a set of creative ideas, to get Hindus moving. Hindus can now say that Hindu Rashtra is not a slogan but a concrete reality. Whenever we feel stuck, paralyzed, intimidated, or overwhelmed, whenever we feel helpless and hopeless, we need to understand, that our situation is never as static as it may appear to be.  Hope always involves that breaking open of new possibilities from seemingly hopeless circumstances. We know too well the death and mayhem resulting from nefarious activities of the bogus secular, criminal, corrupt anti national, anti Hindu politicians. We know the destruction caused by atheist, phony secularists who relentlessly work against Hindus and for appeasing Muslims and our enemies. We have to include in our activities and in our deliberations ways to overcome the destruction caused by the anti national political parties. We need to plant seeds of change in every Hindu who are indoctrinated and brainwashed to act like zombies for our enemies.

Unlike Islam, Marxism, and Christianity Hindu Dharma is not a closed dogma and we do not have any sect or way of worship or one Messiah, or one prophet. Hindus have different Panthas or ways of worship. We respect and approve the Vedic system, Buddhist system, Jainism, Sikhism, Vaishnava, Shaiva, Shakta, Ligayat, Arya Samaj, Brahma Samaj and these special ways reach the truth. Hindus respect and approve Bhakti Marga, Jnana Marga, and Karma Marga. According to one’s intellectual and physical inclination, capacity and nature our Vedic system offers freedom to act and think to reach slavation.  According to Dr. Radhakrishnan Hinduism is not a closed dogma or sect but it is a great commonwealth who believe in Dharma and truth who seek Vasudeva Kudambakham.

Hindus call our way of life as santhan Dharma. Hindu Dharma promotes freedom, democracy, pluralism, and respect nature and wholeness of all living and non- living entities. Our great Rishis have developed different thought system and means to achieve equanimity, patience, health, forgiveness, control of mind, purity of thought and action, peace, progress, development of the intellect, knowledge and transcendental living.

The concept of Rshtra is nothing new. It can be found in Rig Veda. From ancient days to modern times, Hindu Rashtra was in existence. Eminent personalities have again and again insisted that Bharat Bhumi is punyaBhumi and now the time has come that Hindus around the world must join together and declare Bharat as a HINDU RASHTRA.

Hindu Rashtra may polarize anti national, anti Hindu people. Social issues may be created by our enemies. It is likely that these issues will come before Hindus. These issues only add fuel to an already explosive climate created by our distracters.  Hindus must face it, confront it and resolve social issues that may be created by ant Hindu forces. Hindus have to work together for a change. Hindus have too many enemies who want to destroy us from within and without. Hindus should not be reluctant to take the first step to declare Bharat as a Hindu Rashtra. Does anyone believe that it is not a good thing?

Anthappan 2014-03-24 03:55:48 News
The people who cut Prof. Joseph's hand off and the one who declined to take him back to the job are all controlled by the same fear and evil.
Jacko Mattukalayil 2014-03-23 23:30:14 News
"...മാതാപിതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റരീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന്‌ സത്യത്തില്‍ പൊതുവായ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇല്ല...."

ഇതു എഴുതിയതിനു മുകളിലും താഴെയും നിങ്ങൾ പറയുന്നതും വിവരിക്കുന്നതും മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ?  അതുതന്നെയല്ലേ മാതാപിതാക്കളും അവരവരുടെ അറിവിനും പ്രാപ്തിക്കുമനുസരിച്ചു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ?

സായിപ്പ് കൊച്ചു കണ്ണുംപൊത്തി നില്ക്കുന്ന പടം ഇക്കൂടെ വെച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണാവോ?

Jacko Mattukalayil 2014-03-23 22:47:03 News
"കൃതികള്‍ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഒരേയൊരു `കൃതിവെച്ചും' അവാര്‍ഡുകൊടുക്കാം. ഊരിലെപ്പഞ്ഞം ആരറിയാന്‍?"

"ന്യായാധിപനാകാനുള്ള യോഗം ജാതകത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയും, എന്നാല്‍ കയ്യിലിരിപ്പുമൂലം ഗുമസ്‌തപ്പണിയിലേര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്‌ത എന്നെപ്പോലു ള്ളവര്‍ക്ക്‌ ജാതകവശാലുള്ളത്‌ ലേശമെങ്കിലും അനുഭവിച്ചല്ലേ തീരൂ..."

"സംഘാടകരുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന്‌ നോക്കുമ്പോള്‍ സാഹിത്യകൃതികള്‍ വിലയിരുത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല. വിലയിരുത്തിയെന്ന്‌ കുറേപ്പേരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുമാത്രം..."

ജോണ്‍മാത്യൂ വീണ്ടും കലക്കിയിരിക്കൂന്നു. വളരെ ശരിയായ നിഗമനം തന്നെ! അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ താങ്കൾ! ആരെയും പിണക്കാതെ ഉള്ളതു പറയുന്നു.

Joseph Nampimadam 2014-03-23 15:13:34 News
സലോമി പറയാതെ പോയത് 

പള്ളി മേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ 
കല്ലെറിയല്ലേ!
തിരുമേനിക്കരമനയുണ്ട്
പാതിരിക്കു പള്ളിമേടയുണ്ട്
മനുഷ്യ പുത്രിക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ 
ഒരു മുഴം കയർമാത്രം. 
വിളക്കു മരമേ,വിളക്കു മരമേ 
വെളിച്ചമുണ്ടോ?
കൈയ്യിൽവെളിച്ചമുണ്ടോ 
(ചില്ല് മേടയിളിരുന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ എന്നാ നാടക ഗാനത്തിന് ഒരു പാരഡി ജോസഫ്‌  നമ്പിമഠം 
Moncy kodumon 2014-03-23 12:41:48 News
I did not go to church this Sunday .My mind never allow me to go to church because of salomi,s problem.Lot of people killed by religion.what about abhaya case ,other one more family destroyed .Religiosity  is more than spirituality in the Sabha. Everybody need money I mean all religious readers never think about the way of mother Theresa .They don,t want to solve the problems of the poor people.They want million dollar church.But save that money and give to the poor people.In the temple and church ,they are keeping billions of gold,now we trust in gold .If we can sell all that gold our starving problems will solve  .Now you think God is great or Gold. we can,t believe this cruel leaders.They wait to solve the problem until a death. This is a very shame story in the world
josecheripuram 2014-03-23 10:53:07 News
Chirist had the courage to talk against the exisiting corrupted authorities and he paid with his life but he still lives.The followers of Chirist don't have that kind back bone so don't espect any thing better from them.
josecheripuram 2014-03-23 10:44:47 News
When Nazies came for Gypzees,I did not say anything because it was not concerning me.Then they came for other spicies,I kept quiet.Then they came for the Jews.I was not a Jew.Finally they came for me no body was there to talk,because no one was left to talk.