Jose Vilayil 2014-05-06 07:28:00 News
A touching article. There are many places in Kerala itself that even Keralites don't know. I liked the attached pictures as well. Kerala is World's 10th beautiful place according to National Geographic Magazine. I think Njavulu and Njara pazham are same. Nice writing.
വിദ്യാധരൻ 2014-05-06 07:01:05 News
ബിജുണി ബിജുണിയുടെ കാര്യം സ്വന്തമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ തോളത്തു കൈഇട്ടു നിന്ന്, 'നമ്മെളെല്ലാം വേറെ പണിയില്ലാത്തവരും വെറുതെ ക്മ്പുട്ടരിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു വെറുതെ വിളംബരം നടത്തുന്നവരുമാണെന്നൊക്കെ" ഒറ്റകാലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു മിടുക്കൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എനിക്ക് പണിയുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഞാൻ ഇതെഴുതുന്നത്. എന്റെ തൊഴിൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതിനെ ആരും പുച്ഛിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങളുടെ വായിലെ വാക്കുകള തന്നെ നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ഇവിടെ ചൂണ്ടികാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
Jiji Abraham 2014-05-06 06:50:06 News
Very good article. I wish I was able to travel with you. When I read about picking bluberries, I remembered our last trip when you did some action from the top of the orange tree.
P T Chacko 2014-05-06 06:48:00 News
I read the article with genuine interest. It is "bond" with the writer's childhood besides the nature and its beauty which I always treasure. The pictures are very refreshing and "great". I am following all of your articles in the present series. Keep it up, P T Chacko
വിദ്യാധരൻ 2014-05-06 06:34:52 News
കാഹളം ഈ സന്ദർഭത്തിനു ചേർന്ന ഒരു വാക്കല്ല. കാഹളം ഒരു വാദ്യമാണ് . സുഷിര വാദ്യം. യുദ്ധ സമയത്ത് കാഹളം ഊതാറുണ്ട്. തയ്യാറാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ . നീതിക്കായുള്ള സമരം, നീതിക്കായുള്ള യുദ്ധം, നീതിക്കായുള്ള ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാം. നീതി അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് വേണ്ടത്. ശത്രുവിനെ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ തോല്പ്പിക്കനല്ല നേരെ മറിച്ചു ചിന്തിപ്പിച്ചു എല്ലാവരെയും ഒരുപ്പോലെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കകൂടിയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വേണ്ടത്. .
Malavika 2014-05-06 05:58:48 News
Nice report. Like seeing the show. Planning to attend the NJ show. Thanks.
George Thumpayil 2014-05-06 05:57:40 News
Thank you very much Sir. Appreciate your comments
Thomas Mahew 2014-05-06 05:19:57 News
I Remember the FOMAA Youth Festival James Illickal as Chairman conducted in Florida was a Memorable one during John Titus and Salim's Administration. He is a great leader and will bring lot of Good things to FOMAA. So does Saji Karimpanoor, did an outstanding job publishing the Souvenier under John Titus administartion and did an Excellent Job as RVP under Sashidharan Nair and Aniyan George Administration. Good Choice for FOMAA.
Manu 2014-05-06 04:46:05 News
The vigor to uphold drama stages in this era of quick entertainment is worth billion million likes. Way to go!!
Roy Chengannur 2014-05-06 01:36:26 News
The truth will come out very soon Let us pray for the family 
Dr James Kottoor 2014-05-05 22:18:24 News
“I enjoyed the beautiful exposition of the life and ideals of Pope John XXIII. I felt it like a sermon from retreat preacher with great spiritual insight. I had the rare opportunity to be in Rome to bury that great soul and enthrone his successor Paul VI. Of the two declared saints, why only John is praised sky high by most of the writers? Is it not because of they both stand poles apart in their ideals and life lived? By praising one and keeping quiet about the second they say a lot without saying, in order not to appear as judgmental about the second. Yes John and Francis are birds of the same feather. They both like Francis of Assisi are at home only with poor, marginalized, exploited and weeping. Pope John has always been my idol of adoration. To the erring his exhortation was always "to use the medicine of Mercy" rather than punishment. He was always critical, but critical first about himself and his worthlessness. "To sweep clean the dust of empire accumulated on the throne of Peter" was the reason he gave for convening Vatican II. In it his first attack was against the sullied seat of Peter he was occupying. The dust on it must be swept clean which means all reform must start with self-reform starting with each one impatient with a church which may appear more as a prostitute than a teacher. Mother and prostitute (Mater ET meretrix) while called to be Mother and Teacher (Mater ET Magistra) is the present state of the church. I am infallible only when I happen to say the truth that is how he described his ability to hand out infallible pronouncements. And to the Protestants he said: "I am your brother John" and they responded with a brotherly embrace. Pope Francis is doing the same when he dialogues with Atheist editors and respond first with an embrace to the question of the Editor: "Can I embrace you?" What an awful number of lessons have we from Pope John and Francis? Are we listening, are our bishops listening, is the church in India listening, or is there a church in India at all, instead of churches divided among themselves as Latin, Syro (Zero) Malabar and Syromalankara competing among themselves for territorial expansion and empire building instead of copying the examples of John and Francis to become pastors with the smell of the sheep? These I think are the questions we should ponder very seriously. Thank you Joseph Padannamakkel for the inspiring article and continue to inspire us more... James kottoor
Mathew Joseph 2014-05-05 20:08:52 News
It is nice to see more Youngsters coming to the Leadership role in FOMAA. The KCCNA convention conducted by James Illickal as the Chairman was Amazing. 5000 plus people attended, It was Malayalalee festival. Also as the Trustee Board chairman and President of the Largest Malayalee Association in Florida, He did an outstanding Job. So does Saji Karimpanoor, he is an excellent Leader and a Writer. The combination of these 2 guys is great.... All the best.
vaayanakkaaran 2014-05-05 19:24:54 News
'മോതിര കൈവിരല്‍ നഖം കടിച്ചും 
മുഖം കുനിച്ചും വിരല്‍ പിണച്ചും
നീ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ 
നിന്‍റെ നാണം കാണാനെന്തു ചന്തം, 
നിന്നെ കാണാനെന്തു ചന്തം'

ഹന്ത നാണത്തിൻ ചന്തം മാത്രമല്ല ഇന്ത കാലത്തെ ചന്തം.
Truth man 2014-05-05 18:54:57 News
Thank you very much your travel experience dividing to us.
And this is very valuable for next tourist going from u.sa
Thanks
Truth man 2014-05-05 18:47:05 News
The problem is that malayali has no unity.They are blame together .please support if you have heart  .otherwise you will lose everything. Today him tomorrow to her and later you