Moncy kodumon 2014-05-19 08:20:58 News
Congratulations 
വിദ്യാധരൻ 2014-05-19 07:41:13 News
ഊർജ്ജകണത്തിന്റെ ശക്തിതന്ത്രത്തെ കോപ്പർഹെഗന്റെ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നാണ് 'ഷ്റോഡിങ്റുടെ പൂച്ച' എന്ന വിരോധാഭാസ ചിന്ത ജനിക്കുന്നത്. നിർലക്ഷ്യമായ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പൂച്ച മരിച്ചിരിക്കാനോ ജീവിച്ചിരിക്കാനോ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് 'ഷ്റോഡിങ്റുടെ പൂച്ച' ഊർജ്ജകണത്തിന്റെ ശക്തിതന്ത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ പിന്നീട് സജ്ജീവമാകുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരൻ 'ഷ്റോഡിങ്റുടെ പൂച്ച' എന്ന കവിതസമാഹാരത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും കവിതകളുമായി എന്ത് ബന്ധം എന്ന് തലപുകയുമ്പോൾ, ഷ്റോഡിങ്ർ പിന്നീട് തന്റെ വിരോധാഭാസ ചിന്തക്ക് കൊടുത്ത 'ഊരാക്കുടുക്ക്' എന്ന പേര് വെളിവായി വരുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രന്ജനെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ കവിതയിലൂടെ ഈ വാഴ്വിന്റെ മനോഹാര്യത തേടുന്ന സാധാരണക്കാരന് ഓരോ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കവിതകൾ ഒരു ഊരാക്കുടുക്കാക്കി മാറ്റണമോ? കാണെപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതിൽനിന്ന് കാണാനാവത്തതിലേക്ക് കടന്നുപോയി, സൂക്ഷ്മംകൊണ്ട് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിനു സുന്ദരവും പേലവുമായ ഭാവാന്തരമുണ്ടാക്കി ഈ ലോകവാഴ്വിനെ വന്ദനീയമാക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണെല്ലോ കവി" (നിത്യ ചൈതന്യയതി ) കണ്ണിൽ കൂടി വരമോഴിയായോ കാതിൽകൂടി വാമോഴിയായോ ഒരു വർണ്ണന സഹൃദയന്റെ മേധയിലേക്ക് കവിതാ ശകലമായി കടന്നുവന്നാൽ പിന്നീടതിന് ആജീവനാന്തം ഉള്ളിലൊരു ഭദ്രദീപമായിരുന്നു പ്രകാശം പരത്തുവാൻ കഴിയണം. പ്രോഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതകളിലെ പാണ്ഡ്യത്തത്തിന്റെ അതിപ്രസരവും , ഭാഷയുടെ പെലവമില്ലായിമയും അനുവാചകന്റെ മനസ്സില് ഇടംതേടുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതകളെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുന്നു. സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ഊർജ്ജ തന്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കൃത്രിമ ഭാഷകൾ ഇല്ലാതെ കണ്ണിൽ കൂടി വരമോഴിയായോ കാതിൽകൂടി വാമോഴിയായോ ഒരു സഹൃദയന്റെ മേധയിലേക്ക് കവിതാ ശകലമായി ഒരു കവിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കുമാരനാശാന്റെ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതത്തിലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം. പരമാണുക്കൾ പത്തുകൂടിയാൽ പരസൂക്ഷ്മം പരസൂക്ഷ്മങ്ങൾ പത്തുകൂടുമ്പോൾ ത്രസരേണു പരമേഴത് ചെർന്നാലുണ്ടാകും സ്ഫുടം സൂര്യ - കിരണങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കും ഒരു രേണു അറിയോരാരേണുക്കൾ ഏഴും പിന്നെയും ചേർന്നാൽ യവ ബീജത്തിൽ കാമ്പാ ഏഴതു ചേർന്നാൽ വണ്ടീ - ന്നവലഗ്നമാ; മഥ പിന്നെയും ചൊന്നാനെവം മൃദുസർഷപമുൽഗയവങ്ങൾ; യവം പത്താ - മഥ പിന്നൊരംഗുലം; പന്ത്രണ്ടംഗുലങ്ങളാം വിതസ്തി; ഹസ്ത ഗജപാപങ്ങൾ പിന്നെ മേൽമേ- ലതിനൊക്കയും മേലാം പ്രാസമാം ധീര്ഘമാനം ' "പ്രവാചകൻ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ജനക്കൂട്ടം മറ്റൊന്ന് ശ്രവിക്കുന്നു കൂട്ടവാസി വേറൊന്നു ധരിക്കുന്നു സമൂഹം ചിലതൊന്നു വ്യഖ്യാനിക്കുന്നു സംഘാംഗം പലതെന്തോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു" ( വചനസഞ്ചാരം എന്ന പ്രോഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിത ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ആശയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കവിതയുടെയും സാതിത്യത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അതിന്റെ പ്രയോക്താക്കൾ ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം എഴുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനു എന്ത് പ്രയോചനം?
Jyothish Bahrain 2014-05-19 02:45:35 News
Dear Kishor,


We all pravasees in the gulf are really proud of you Kishore... and being a Calicutan, especially.  All the best to your new venture......

One of your favourite classmates from the ZGC College.....
Jyothish Koyilandy from the Kingdom of Bahrain
aJTH 2014-05-18 13:57:16 News
http://www.ndtv.com/article/india/i-am-single-who-will-i-be-corrupt-for-says-narendra-modi-484311
James Thomas 2014-05-18 13:05:58 News
വാസുദേവ് പുളിക്കൽ  വർഷങ്ങൾക്ക് മുംബ് വിചാരവേധിയിൽ ആരംഭിച്ച രീതി അനുകരിക്കുന്നതിൽ,  പിന്തുടരുന്നതിൽ ഒരു രസമില്ല മനോഹറെ, പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് വരൂ....
vaayanakkaaran 2014-05-18 09:32:45 News
ആഷാഢമാസം 
ആത്മാവിൽ മോഹം 
കവിതയാൽ മധുരമാമന്തരീക്ഷം.
Tom abraham 2014-05-18 05:40:26 News
IN THE US, former actor RONALD REAGON became the PRESIDENT. IN NORTH INDIA, BOLLYWOOD actors ALSO entered Politics.  Necessity is the mother of invention.
Innocent s victory is the victory of innovative thinking, and he with Mammootty and Mohanlal brought commonsense into politics.
Truth man 2014-05-17 21:02:24 News
Innocent,won by the support of LDF
He did not make his own party like
N.T Ramaravo  or Karunanidhi.
This is Kerala.
vaayanakkaaran 2014-05-17 13:43:15 News
 ക്വാണ്ടത്തിന്റെ കിങ്കരൻ = ഷ്രോഡിങ്കരൻ എന്നാക്കിയാലോ.
George Parnel 2014-05-17 13:14:14 News
Very good analysis except for the one name error: Mamata was probably meant, but used Mayawati in one place. Mamata is the one who wanted to be king maker not Mayawati. Well, all four ladies- Mamata, Mayawati, Jayalalitha and Sonia were dreaming big.
MMC 2014-05-17 12:48:51 News
Never understood the relevance of INOC in USA. Doses not matter now. Did'nt these people have anything better to do?
പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു 2014-05-17 12:13:22 News
നല്ല ചിന്ത!
കവിതയ്ക്കു അടിക്കുറിപ്പായി വിവിധ നാട്ടുകാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌.   കോപ്പി കരസ്ഥമാക്കുമല്ലോ!
Truth man 2014-05-17 11:40:51 News
Sukumaran nair long time later said only one truth .Fox don,t like
Grapes. Is it true?
vaayanakkaaran 2014-05-17 10:39:37 News
 ‘ഷ്രോഡിങറുടെ പൂച്ച’ എന്നല്ലേ വേണ്ടത്? ദാ ഉച്ചാരണം ഇങ്ങനെ: 
How to pronounce Schrodinger-
 https://www.youtube.com/watch?v=n29pzwK3UXI
vaayanakkaaran 2014-05-17 09:35:54 News
Thanks for pointing me to the nice poem, Dr. Sasi. Obviously, the guru had his own version.