വിദ്യാധരൻ 2014-04-07 10:38:03 News
"നിങ്ങൾ കരയും കടലും കടന്നുപോകുകയും മനുഷ്യരെ മതത്തിൽ ചേര്ക്കുകയും നിങ്ങളെക്കാളും നരക യോഗ്യർ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങൾ വിധവമാരുടെ വീടുകളിൽ ഉപായത്തിൽ നീണ്ട പ്രാർഥന നടത്തുകയും അവരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങി കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. " ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വേദത്തിൽ യേശു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അട്ട്ലാണ്ട ജോർജിയയിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് തമ്പുര്രാൻ സുഖിച്ചു ജീവിച്ച കൊട്ടാരത്തിന്റെ വില രണ്ടര മില്ലിണ്‍ ഡോളറണ് . ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്ന യേശു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് " എൻറെ ആലയം പ്രാര്ഥനാലയം അത് നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റിയെന്നു" യ്ശു എന്ന നല്ല മനിഷ്യനും അന്ട്രൂസും, സുധീറും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ. അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുപോയ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വരെ വെളിച്ചം കാണിക്കുക. പക്ഷെ നിങൾ അവരെ ക്രൂശിക്കാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നു.. ബാപ്തിസ്റ്റ് ജോണ് പറഞ്ഞതുപോലെ 'സർപ്പ സന്തതികളെ" ഇരുട്ടിൽ നിങ്ങൾ തപ്പിതടയാതെ ഭൂമിയില സ്വർഗ്ഗ രാജ്യം അനുഭവിക്കാൻ വിവരും ഉള്ളവർ പറയുന്നതു വിളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുക! കാരണം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വെളിച്ഛത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാണാം എന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു സ്വർഗ്ഗം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിലാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. നിങൾ മരക്കുരിശിൽ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ പ്രാർഥിചതാണ്. " സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ എന്ന്" . ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ മനസ്സുള്ളവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ. സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ എന്ന് അഭിനധ്നം അര്ഹിക്കുന്നു. കാരണം അവർ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് കൊട്ടി അടക്കുന്നില്ല.
Paulose manakkalil 2014-04-07 09:45:51 News
സുധീരും ആ ന്ഡ്രൂസ്സും കൂടി എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പംക്തിക്ക് ആയുസ്സില്ല. എന്നാൽ കര്ത്താവിന്റെ വചനങ്ങളോ ഒരിക്കലും മാറി പോവുകയില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വസ്സികളായ ഞങ്ങള്ക്കും ചിന്തിക്കാൻ അറിയാം. പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കു, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കു. സ്വര്ഗ്ഗ രാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു.
Thelma 2014-04-07 09:16:18 News
Dear Meenu, What you have said hear is very true. It is exactly what I am writing in my novel 'American teenager' in the magazine 'Dwani' which Mr.Kureekaattil James is publishing from Detroit. Congratulations !!!!!!! Kollam Thelma
Anthappan 2014-04-07 08:56:12 News
Thank you to Mr. Andrews for not giving up on the brothers and sisters those who are in the quagmire of religion. You need to use the sledge hammer to unblock the frozen brain of the slaves. When Abraham Lincoln proclaimed freedom for all the slaves, some of the slaves did not understand the meaning of the word freedom. Because, they were systematically brainwashed and kept in the darkness as the religious crooked leaders are doing. Hope continuous bombarding will help and one day the light will dawn on the slave’s brain.
തവള 2014-04-07 04:17:48 News
ഞാൻ അന്ധകൂപത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു തവള രാജാവാണ് . ഇവിടെയുള്ള മാക്രികൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരും. എന്റെ സമ്പ്രാജ്യം ഇന്ത്യാ മഹാസമുദ്രംപോലെ വിശാലമാണ്. അവിടെ ചില നീർക്കോലികൾ കടന്നു വന്നു കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. വേണങ്കിൽ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിൽ എത്താം. പോട്ടകുളത്തിലെ  പൊത്തിൽ ഇരുന്നോ ഇടക്ക് ഒരു പരലിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചു തിന്നു എന്റെ അഥിതിയായി ജീവിച്ചോ. എങ്കിലും ഒരു മാക്രിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കില്ല, അവർ എന്റെ അടിമകൾ ആണ്. അവൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചുകൂടാ. ചിന്തിക്കുന്ന നിമിഷം അവനു സ്വർഗ്ഗം നഷ്ടമാകും. അവന്റെ കാലുകളിലും കയികളിലും നിന്ന് സംഗീതം ഉയർത്തുന്ന ചങ്ങലകൾ സംഗീതം നിറുത്തും. അവന്റെ കാലിലെ ചങ്ങലയും പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണയും ഒരുപോലെയാണ്. അവൻ ഫാമിലി കൊണ്ഫ്രെൻസ് മത സമ്മേളനം തുടങ്ങി അവന്റെ മടിമത്വ ബോധത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അച്ഛൻ ബിഷപ്പ് സന്യാസി തുടങ്ങിയുള്ള മാലാഖമാരേ പരിചരിച്ചു അവന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ചെകുത്താനെ നീ അവരെ വിട്ടു പോ!
Thomas Oliyamkunnel 2014-04-06 23:31:02 News
Condolence  on behalf of Oliyamkunnel family vazhithala
വിദ്യാധരൻ 2014-04-06 20:01:06 News
തോമാച്ചൻ അനോണിമസ് എന്നായിരിക്കും. തോമാച്ചനെ മനസിലായി, അനോണിമസ് ആരാണെന്ന് ചോതിക്കണ്ടവരോട് ചോതിച്ചാൽ ചിലപ്പൊൾ പറഞ്ഞു തരും.
Sudhir 2014-04-06 19:36:43 News
പീറ്റർ നീണ്ടൂർ മലയാളത്തിലെ പഴയ കാവ്യ രൂപങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന കവിയാണ്‌. ഓട്ടം തുള്ളലും, വഞ്ചിപാട്ടും, വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടും,
നാടൻ പാട്ടുകളും ഈ കവി എഴുതുന്നു. വായിച്ചാൽ
മനസ്സിലാകാത്ത ആധുനിക കവിതകൾ അത്തരം
കവിതകളെ പിന്നിലാക്കുന്നത് വായനക്കാരുടെ
ഉദാസീനതകൊണ്ടാണു.

നന്നായി പീറ്റർ ജി.
Mr. Anonymous Thomaachan 2014-04-06 19:20:24 News
ആരെടാ ഈ വിദ്യാധരൻ ? ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശംപ്പോലും അയക്കാൻ വയ്യാന്നു പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിപോകും 
വിദ്യാധരൻ 2014-04-06 18:47:54 News
സ്വന്ത വിഗ്രഹം സൃഷിട്ടിച്ചു പ്രതിഷ്ടിച്ചു ആനന്ദം കണ്ടിരുന്ന സാദാം ഹുസൈന്റെ അന്ത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മ്ലക്കറിവ്വുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വായനക്കാർ നെഞ്ചിലേറ്റാത്ത എഴുത്തുകാരുടെ അന്ത്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതുപോലെ സ്വന്തം വൈകാരിക  വിക്ഷോഭ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവനമാരുടെയും ഗതി ഇത് തന്നെ. അത്തരക്കാർക്ക്‌ പല ആവർത്തി വായിച്ച് പഠിക്കാൻപറ്റിയ ലേഖനം 
BIJU CHERIAN 2014-04-06 18:01:51 News
Respected Achen, In your article His Holiness Patriarch was addressed as Beatitude.....You should address Patriarch as " His Holiness Moran Mor Ingatious ..." is our tradition
good 2014-04-06 14:44:58 News
At least she is not in company of Kummanam and group. But she has a good house in TVM and also property/house in Aranmula, no?
വിദ്യാധരൻ 2014-04-06 12:01:45 News
ഭൗതികമായാ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി കേരളം കുതിക്കുമ്പോൾ അവൻ കാല് ഉറപ്പിച്ചു ചവിട്ടിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിനെക്കുറിച്ചോ വരാൻ പോകുന്ന തലമുരയെക്കുരിച്ചോ ചിന്തിക്കാറില്ല. ആഗോളവത്ക്കരണം നല്കുന്ന സുഖത്തിൽ അവൻ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണുകയാണ്.   കാടും പടര്പ്പും മലകലകളും അടിച്ചു നിരത്തി വലിയ വീട്, കണ്ടങ്ങളും പാടങ്ങളും അടിച്ചു നിരത്തി വലിയ വിമാനങ്ങല്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ താവളങ്ങൾ, റോഡു ഇല്ലങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറുകൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതിന്റെ പട്ടിക. ആഗോളവത്ക്കരണം മൂന്നാം ലോകങ്ങളിൽ അടിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തി അവരെ ഉന്മാത്തരാക്കിയപ്പോൾ, അത് അടിചെല്പ്പിച്ചവർ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സമതുലനാവസ്ഥ നിലനിരുത്തുന്ന ഉത്തരവാധിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചില്ല. ഒരു മരം വെട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ മറ്റൊരു മരം വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിലും, ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ന്നിന്നുള്ള മലിന ജലത്തെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനു വേണ്ട സംവിതാനങ്ങളും അവർ മുൻക്കൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാരിയത്തിൽ ജനങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ അഴിമതികളിലൂടെയും സ്വാർത്ഥമായ പണസംമ്പാതനത്തിനു മുതിരുമ്പോൾ അവരെ നിലക്ക് നിറുത്താൻ പൗരസംഘടനകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന സത്യമാണ്.  കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്ക്തിയും, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി വാ തുറക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും നിഷേധാത്മകമായ വാക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് " കേരളം ഒരിക്കലും ശരിയാകില്ല". അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചു നന്മ കണ്ടിട്ടും, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി അവന്റെ തലമണ്ടയുടെ കോശങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടിയ ഇല്ല, ഇല്ല, ഒന്നും ശരിയാകില്ല എന്ന നാശ മന്ത്രമാണ് . സുഗതകുമാരി എന്ന കവയിത്രി ഇന്നും അറ്റുപോകാതെ നില്ക്കുന്ന ആറുമുള എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിനും , പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സന്താനങ്ങലെക്കുരിച്ചും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുരിച്ചുമുള്ള ചിന്ത കുടികൊള്ളുന്നു എന്നതിൽ സംശയിക്കണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം അവരുടെ കവിത വായിചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അവർ എത്രയോ വർക്ഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയാൻ തുടങ്ങിയാതെണെന്നു 

ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിയെട്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ മലയാളിക്കൊരു കത്ത്  എന്ന് എഴുതിയ കവിതയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ 

ആഴിക്കുമപ്പുറത്തൈശ്വര്യ ലക്ഷ്മിതൻ 
ആകാശചുംബികൾ മിന്നുമാ ഭൂമിയിൽ 
ഇമ്മല നാടിന്റെ ദാരിദ്ര്യ തപ്തമാം 
നൻമടിത്തട്ട് വിട്ടെത്തിയ കൂട്ടരേ 
ഏതു പരിഷ്കാര മോടിയിലും, നവ്യ 
ഭോഗലഹരികൾ നീട്ടും സുഖത്തിലും 
നിങ്ങൾ മുഴുകിലും ഞാനറിയുന്നിതെ 
നിങ്ങൾ തന്നുള്ളിലോരെകാകിയാം ശിശു 
ഇന്നുമുറങ്ങാതിരിക്കുന്നു, മൂകമാ -
യിന്നും കുരുന്നു കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നിതെ 
...................................................

മുന്നിൽ കുടമണി മുട്ടിക്കിലുങ്ങിടും 
ഖിന്നോമൊരു കാളവണ്ടിയും ചെമ്മണ്ണു
തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നടപ്പാതയും, കണ്ണ് 
പോങ്ങുന്നിടത്തോക്കെയോമാനപ്പീലികൾ 
തിങ്ങുന്ന തെങ്ങിന്റെ പച്ചത്തിരകളും 
വന്നു നിറഞ്ഞു പോകുന്നു; നേരല്ലയോ 
എന്നുമാഴിയാത്ത കെട്ടിതു നമ്മളെ 
യോന്നാക്കിടുന്ന മഹാസ്നേഹ ശൃംഖല '

N. isaac 2014-04-06 09:20:35 News
It was a tragedy The sabha members distroy the family of Prof Joseph
after the death sabha open the eyes shame shame .SABHA is the one discreminating the people left and right sepecialy in Kerala .Sabha is destroing the unuity of the people
who is gaining. The bishop, methran ,and the priest . shame,shame .I am a victim of the stupid sabha also
Mohandas 2014-04-06 08:01:26 News
ഏറ്റവും വലിയ വര്‍ഗീയവാദികളും 
ആ 'കഠിനാധ്വാനി'കള്‍ തന്നെ..
എന്‍ എ ആര്‍ ഐ കള്‍