പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2017-08-24 12:01:30 News

                                               സങ്കീര്‍ണ്ണത നിറഞ്ഞ ദൈവം
                                                 (സമ്പാദകൻ -വിദ്യാധരൻ)

പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായി ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അസ്തിത്വത്തെയാണ്. ദൈവം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈശ്വരവിശ്വാസികൾ‌ ദൈവത്തെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൂർണമായി നിർവചിക്കാനാകാത്ത നിത്യ സത്യമാണ് എന്നും, സർവ നന്മകളുടെയും പൂർണഭാവമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈശ്വരന് "തമോഗുണത്തിന്റെ" അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഹാരത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളും നൽകി കാണാറുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ചും പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചും വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ വിളിച്ചുവെങ്കിലും ശക്തി ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ദൈവ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പൊതുവേ സമവായമുണ്ട് .

ചിലർ തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലും മറ്റു ചിലർ സ്വർഗമോഹം, നരകഭയം, മോക്ഷം, പരമപദപ്രാപ്തി, നിർവാണം തുടങ്ങിയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. കാണുന്നതിനപ്പുറം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ രൂപ വൈഭവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവിക സാന്നിധ്യം അപേക്ഷിച്ച് കൊണ്ടാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാനോ, മനുഷ്യശക്തിക്ക് അതീതമായി ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ദൈവം എന്ന പ്രാചീന ഗോത്ര സങ്കൽപ്പത്തെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായി മാത്രം കാണുന്നു.

മതം എന്നാൽ അഭിപ്രായം എന്നാണ് അർത്ഥം. വിവിധ മതങ്ങൾ ദൈവത്തെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് പറയുന്നത്. മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയും ദൈവത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ "പരബ്രഹ്മം", "ഈശ്വരൻ", "ഓംകാരം" അഥവാ "പരമാത്മാവ്" എന്നത് ദൈവത്തെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. ത്രിമൂർത്തികളും ത്രിദേവിമാരും പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായവരാണ് എന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം. ഇവർ ഈശ്വരനെ തൂണിലും തുരുമ്പിലും വരെ കാണുന്നവരാണ്. വിശ്വദേവതാസങ്കൽപ്പം എന്നും പറയാം. ശൈവ ശാക്തേയ വൈഷ്ണവ മതങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ഇന്നത്തെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാം. ശൈവമതക്കാർ "പരമാത്മാ ശിവൻ, വൈഷ്ണവർ "നാരായണൻ", ശാക്തേയർ "ആദിശക്തി ദേവി", ഗണപതേയ മതക്കാർ "വിഘ്നേശ്വര ഗണപതി" എന്നും ഈശ്വരനെ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നു.

അറബിയിലെ അല്ലാഹു എന്ന പദം സെമിറ്റിക് മതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവ സംജ്ഞയായുപയോഗിക്കുന്നു. പ്രാചീന അറബ് ഗോത്ര സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒന്നാണിത്. സൃഷ്ടിയെയും സ്രഷ്ടാവിനെയും ഇവർ രണ്ടായി കാണുന്നു. യഹോവ എന്നും YHVH എന്ന ചതുരക്ഷരിയായും പുരാതന യഹൂദരും യഹോവയുടെ സാക്ഷികളും ദൈവത്തിനെ കുറിക്കുന്നു. അതേ പേരു തന്നെ ക്രിസ്തുമതാനുയായികളും ദൈവത്തിനെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരു സെമിറ്റിക് മതമായ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ പൊതുവെ ദൈവത്തെ കുറിക്കാൻ "കർത്താവ്‌", "ക്രിസ്തു" അഥവാ "ദൈവം" (ഗ്രീക്കിൽ അഡൊനെയ്‌); "പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് (ത്രീത്വം)" തുടങ്ങിയ സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. "ബോധം" ആണ് ബുദ്ധമതത്തിലെ ദൈവം. പൊതുവെ ബുദ്ധ-ജൈന മതങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദ മതങ്ങൾ ആയും കണക്കാക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിലും നിരീശ്വരവാദത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ചാർവാക മഹർഷിമാർ ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകദൈവ-ബഹുദേവത- നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി ഹൈന്ദവ ധർമത്തെ പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടാറുണ്ട്. സമകാലീന മതങ്ങളിലെ അനാചാരങ്ങളെയും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഡിങ്കമതത്തിൽ "ഡിങ്കൻ" എന്നൊരു ദൈവത്തെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിങ്കമതം ഒരു പുതിയ നിരീശ്വര-യുക്തിവാദ മതമാണ്.
 

em. si. pi
2017-08-24 11:11:55 News
ഇരയായ നടിയോട് അനുകമ്പയോ അനുരാഗമോ കാണിക്കുന്ന പൂവ്വാലന്മ്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം. എന്ത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് ബഹുമാന്യ എം എൽ എ പി.സി.ജോർജ് പറഞ്ഞതിൽ, വെറുതെ കിടന്നു കുരക്കുകയോ, കൂവുകയോ ചെയ്യാതെ ജോര്ജിനെപോലെ ധൈര്യമായി പറയുക. വൈകാതെ നടി അഭിനയക്കാൻ പോയത് എങ്ങനെ ? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സംശയം. നടികളുടെ മാദകസൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങുന്ന പഴയ കാല അമേരിയ്ക്കൻ മലയാളി കിഴവന്മാർ  ശ്രീ ജോർജിന് നേരെ ചുമച്ച് ചുമച്ച് നെഞ്ചു വേദന  വരുത്തരുത്.
ബന്ധു
2017-08-24 11:07:12 News
ഇവനും ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഒത്തിരുനാളായി കണ്ടിട്ട് 
Tom abraham
2017-08-24 10:59:03 News

What other great news for pravasi ! Athar is on ventilator!

George V
2017-08-24 10:49:12 News
ബെഡ്‌ഡിക്ട അച്ഛനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സഭ, ഫാദർ കോട്ടൂർ ഫാദർ പുതൃക്കയിൽ, സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവർക്കു വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇണ്ടാസ്  ഇറക്കിയ സഭ, മലങ്കര വര്ഗീസ് വധത്തിലെ  പ്രതി ഫാദർ തെക്കേക്കരക്കു കോർ  എപ്പിസ്കോപ്പ പദവി നൽകി ആദരിച്ച സഭ, വൈദികരുടെ പീഡനക്കേസ്സുകൾ എല്ലാം സഭക്കെതിരെ സഭയെ കരിവാരി തേക്കാൻ ഉള്ള ഗൂഢ ശ്രമം ആണെന്നും അതിനെ വിശ്വാസികൾ ചെറുത് തോൽപിക്കണം എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മടയ ലേഖനം ഇറക്കുന്ന സഭ. ഒരു ചെറിയ പീഡനക്കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായി അകത്തായ ഒരു സിനിമ നടന്  വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര വലിയ അപരാധം ആണോ 
Alert
2017-08-24 10:22:11 News

America is trying hard to get rid off a misogynic and see what's happening! The Malayalee organizations and their leaders craving for identity bring any notorious criminals and nasty leaders from Kerala and entertain here. Kurian, Dilep, and now this guy! What a shame! Don't try to spew shit when you are in America.  


SchCast
2017-08-24 10:12:59 News

Is there any presence of immaterial things in this Universe?  Let us look at a recent article. So before you guys stamp on the gullible emalyalee readers, think twice because you cannot take excuse in the name of Science and Technology. The article below is by Joe Heschmeyer   in Filed under Science.

 

One common arguments from atheists is that matter is all there is, and that the immaterial (God, angels, the human soul, etc.) simply doesn't exist. This position is generally called “philosophical materialism,” although that term encompasses a number of distinct positions. In any case, here’s one of the clearest presentations of this argument:
 

"When we speak of immaterial things, we are speaking of something that has no physical substance. Now, if you think about this, everything we know to exist has physical properties. Your arm, leg, mind, blood, teeth, tongue, and everything else are physical. They are in the form of your physical body. Your brain can’t work without physical/material processes of chemistry and electricity. Electricity can’t work without the physical electrons. A windmill can’t work without the physical air that passes across its blades. Everything we know to exist is physical. [….]
 
So, if God is not material, what is God? If there is no answer for what God is, all we can say is God doesn't exist, or he exists nowhere and is comprised of nothing, which I don’t see how that isn't the same exact thing. It is rather interesting how the theist description of what there God is actually puts their God out of existence."

 
Or, a shorter version of essentially the same argument:
 

"If we are talking about immaterial existence, then there is nothing to differentiate an entity or "thing" which exists from one which does not exist."

 
Often (including in the second link provided), these discussions descend into debates over speculative science: whether or not dark energy or photons have mass, etc. But I think that this materialist argument can be answered easily, using agreed-upon evidence. In other words, the fact that the universe is made up of something other than matter is self-evident, and should be admitted by anyone, upon close reflection. In addition to matter, we also see immaterial forms that can dictate the nature and behavior of the matter itself.

We can observe forms in nature, and cannot account for them in purely material ways. This is true even of forms that cannot exist apart from matter.  Consider the following examples, from most to least technical:
 
1. Isomers: This is my favorite example. When two or more (different) compounds share the same molecular formula, you have 
isomers. For example, there are three different compounds with the molecular formula C3H8O: methoxyethane (a colorless gas that is extremely flammable and reactive); propanol (a liquid solvent used in the pharmaceutical industry); and isopropyl alcohol (rubbing alcohol).

These are different substances, with different chemical properties. Yet these differences are not material. They’re formal. That is, each of the three substances is made up of the identical atoms: three carbon, right hydrogen, and one oxygen. It is the arrangement of those molecules that determines whether the substance will be methoxyethanepropanol, or rubbing alcohol. The same matter, in different forms, produces different substances.

2. Phase Changes: A more obvious example of this would be the phase changes of water. Depending on its form (solid, liquid, or gaseous), it exhibits different properties, and is structured differently. Yet it maintains the same molecular and structural formula.

3. Surfaces: The surface of a table is not the table itself. Surfaces are immaterial, and have no mass, and occupy no three-dimensional space. If you doubt this, try to imagine a surface that is three feet deep. Whatever you are visualizing is not a surface, but a substance with surfaces of its own. But we can still observe that surfaces exist.

4. Shapes: Envision two different objects of equal mass, made of identical materials. The first is a wooden cube, and the second is a wooden sphere. The difference between the two objects wouldn't be material, but formal.
 
In each of these cases, the form itself is immaterial. To test this, take your wooden objects, and remove the matter that they have in common (the wood). Likewise, take your isomers, and remove the matter that they have in common (the carbon, hydrogen, and oxygen). The result will be the same: you will be left with nothing. But does that mean that the different objects were, in fact, the same? Of course not. It means only that, in each of these cases, differences exist between the substances, but these differences cannot be isolated by removing the material common to each. That’s because these differences are immaterial, rather than material.

Those cases are obvious enough. A less obvious, but dramatically more important, example of a perceivable form is life itself. Consider what philosopher Dr. Peter Kreeft fittingly named the “Dead Cow Argument”: imagine you come across two cows--one that is alive, and one that has just died. What is the difference between these two cows? Craig Payne, quoting Kreeft, explains:
 

"There appears to be no material difference (e.g., in size or weight or color) between the two cows. Yet something is clearly missing. What is it?” The obvious answer is that the cow is “clearly missing” its life – its “soul” or anima, in other words, its animating principle or form, that which causes the cow to live and develop as a cow."

 
So the living and the dead cow, at this point, are still materially identical. Nevertheless, we can immediately observe that an immaterial difference exists, and a radically important one. As Kreeft notes, both cows have air in their lungs, but only one can breathe. This distinction is, as noted above, the “animating” principle of the matter: the form enabling a particular material substance to live. It is from this that we have the simplest understanding of what a soul is: the animating principle of a body.

Certainly, this is only the beginning of a discussion on the soul, not the end. We’re still left to determine what sort of a thing the immaterial soul is, whether a human soul is like a cow soul, and so on.  But this line of reasoning does dispel the notion that the material is all that there is.
 
 
Originally published at Shameless Popery. Used with author's permission

No women no life
2017-08-24 09:34:37 News

We are not inferior or superior to any one

ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധനെ ബഹിഷ്‌കരിക്കുക

p.c
2017-08-24 09:05:24 News
ഒടിക്കുഴിക്ക്‌ സാക്ഷി കുറുക്കൻ !.
Joseph Padannamakkel
2017-08-24 08:53:06 News
മാർത്തോമ്മ ഒരു ബിസിനസ്സ് ചെയ്തു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വ്യാപാരമായിരുന്നു. അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അയാളോടൊപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽപണമുണ്ടാക്കിയ കൊഹിന്റെ പേരിൽ കേസില്ല. വിവരം ചോർന്നു കൊടുത്ത അള്സമേഴ്‌സ് മരുന്നിന്റെ ഗവേഷകനായ ഡോ. ഗിൽമാനെ വെറും സാക്ഷിയാക്കി. കോഹിൻ നേടിയ ലാഭം 240 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. മാർതോമ്മായ്ക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയത് ഒമ്പതു മില്യൺ. ജയിൽ വാസവും ശിക്ഷയും മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് മാത്രം. അമേരിക്ക എന്ന മഹത്തായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നീതി വ്യവസ്ഥയുടെ ചിത്രമാണിത്. വാൾ സ്ട്രീറ്റിലെ പ്രമാദമായ ഈ കേസ്സിനെപ്പറ്റി ഇമലയാളിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. വായിക്കുക. http://emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=87265 
വിദ്യാധരൻ
2017-08-24 08:22:44 News

തൻറെ പെരുക്കാൽ മണ്ണിലൊളിച്ചപ-
രന്റെ പെരുക്കാൽ കണ്ടു ചിരിക്കും (സത്യാസ്വയംവരം)

തങ്ങളുടെ കുറവുകൾ മറച്ചുവച്ച് അന്യരുടെ കുറവുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനാണ് അധികം പേർക്കും താല്പര്യം. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മനുഷ്യ സഹജമാണെന്നും അവ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്പ്യാർ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു

Anthappan
2017-08-24 08:04:30 News
The biggest problem for the Christians are their inability to forgive and let the sinners rehabilitate by themselves. Here the self-righteous guy is out there with his sword to prevent the accused from achieving it. He claims that the name the accused has is something close to the name of his saint,  Thomas.  I can sit back and laugh at these hypocrites pouncing on the week, oppressed. Throw the first stone on him you fake who worship the God of Abraham, Isaac and Jacob.  
mathew v zacharia
2017-08-24 07:19:56 News
equating himself with change in name as Mar Thoma ( St.Thomas ) was an abomination.
Mathew V. Zacharia
Curious
2017-08-24 04:00:32 News
ഡാളസ്സ്കാര് ആ നാടിന്റെ പവിത്രത കളഞ്ഞു കുളിക്കാനുള്ള പരിപാലിഡിയാണെന്നു തോന്നുന്നു 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
കൊറോണ വൈറസ്
2020-09-19 21:27:39 News
എന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും , എന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിദ്ധ്യം അവിടെ കാണും . അതുകൊണ്ടു എന്നൊടുള്ള ആദരവിന്റെ സൂചകമായി മാസ്ക് ധരിക്കുക . അല്ലാത്തവനെ എല്ലാം ഞാൻ കേറി പെരുമാറും . കൂടാതെ അകലം പാലിക്കുക , കൈ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക . ഞാൻ ട്രംപിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ട്രംപ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര കേമനെം ഞാൻ മുട്ട് കുത്തിക്കും . ഇന്ന് ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഞാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് കേരള മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് . വളരെ വിനയത്തോടെ എന്നെ സമീപിക്കുക .
V.George
2020-09-19 18:37:45 News
So sorry if I hurt anyone's feelings. I did not mention any bishops by name other than the Rebel Catholicose Paulose Philoxinose of Kanadanadu The complete history of Malankara Orthodox Church written by Fr.Dr.Cheeran is available at the Parumala Church book stall. The infamous PARUMALA SYNOD COUP is clearly portrayed in the book. Names of all the players of the coup are also listed in the book. Fr.Dr.Cheeran is a well known historian and Orthodox priest. I don't find any reason for Fr.Cheeran to spread a baseless hearsay. This book must be read by every Ortho-Pathri members and get some insight about the arrogance of the so called Thiru-menees. Again, this split in the church has nothing to do with faith, it is fueled by few unscrupulous bishops who wants power, position and money. This is the right time for all Ortho-Pathri members to join their hands together and stand as true followers of Jesus.
Tired or tried?
2020-09-19 18:23:29 News
Please try to write in Malayalam. If you write in English, please follow the simple rules. If you want people to read your comment, write it right. Good luck!
George V
2020-09-19 18:23:24 News
മണ്ണാർക്കാട് പള്ളി, മാതാവിന്റെ സ്വന്തം പള്ളി ആണ്. മാതാവിന്റെ ദുപ്പട്ടയുടെ (ഇടക്കെട്ടു) മുന്തിയ ഒരു കഷണം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തെ തന്നെ ചുരുക്കം പള്ളികളിൽ ഒന്ന്. ആ പുണ്യ തിരുക്കച്ച വണങ്ങി പതിനായിരങ്ങൾ രോഗശാന്തി (അത്ഭുത) പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പള്ളിയുടെ കേസിൽ, സുപ്രീം കോടതി വിധി മാതാവ് അറിയാതെ ആണോ? അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും മാതാവെന്തേ കണ്ണടച്ചത് ? മാതാവിന് ഓർത്തോ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് എന്തുകൊണ്ട് ? യാകോബ പ്രാർത്ഥന ഏൽക്കാതെ പോയതെന്തുകൊണ്ട് ? യാക്കോബായ കുര്ബാനത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തുക. ഒരു പരിഹാര ക്രിയ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യക. അല്ലെങ്കിൽ കോതമംഗലം, കുറുപ്പംപടി, തുരുത്തിപ്ലി (രണ്ടാം മണർകാട്) ഒക്കെ സ്വാഹാ.
Porali
2020-09-19 17:52:23 News
Ellam oru udayippe.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-09-19 17:23:44 News
ബൈബിളിൽ വിവരിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആ വിവരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുകയാണ്. ഒപ്പം ചില ആചാരങ്ങളെ വിമർശിക്കയും. ഉദാഹരണം..മോശയുടെ ഭാര്യ മോശയുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ഗോത്രമഹിമയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. എനിക്ക് ബൈബിൾ വലിയ പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സാംസി കൊടുമണ്ണിന്റെ ലേഖനം അറിവും ജിജ്ഞാസയും നൽകുന്നു. പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ ശ്രീ സാംസി കൊടുമൺ കയ്യടക്കത്തോടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാത്തിരിക്കാം വരും അധ്യായങ്ങൾക്കായി.  നോവലിസ്റ്റിനു എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. 
St.Addai's Church
2020-09-19 17:05:07 News
St.Addai's Church Nalunnakkal, Kottayam was forcefully confiscated by Patriarch group. It is time to return the Church to the Orthodox church. The Church property belongs to my great great Grand Pa, Mathews Karippal.
Catholicos-Designate.
2020-09-19 16:59:09 News
As per the Constitution & established traditions of the Malankara Orthodox Church; The Catholicos Designate becomes the Catholicos. Vattakkunnel Bhava was a C.Designate for a long time. Ougen Bhava became sick, Vattakkunnel Bhava became the Catholicos. I was with Augen during his last days, Vattakkunnel Bhava is my teacher, Mentor and above all, we were very close friends & a Father-son relationship. Vattakkunnel Bhava was a Savior & necessity for the church & that time. Fr. Koshy came after I left, but he was with Bhava during the fights and he too knows many things. Patriarch people tried all the worst they can to tarnish him & even get arrested. There were days Bhava had to hide away from intimidating Subpoenas initiated by patriarch side. The unknown, inner side of V.Bhava was saintly, very humble, simple but he never sacrificed his Nobility. Please don't tarnish Vattakkunnel Bhava.
വയ്യാവേലി
2020-09-19 16:58:15 News
വഴിയെ പോയ വയ്യാവേലിയെ എടുത്ത് തോളിൽ ഇതായിരിക്കും സ്ഥിതി.
CID Moosa
2020-09-19 16:43:43 News
കേരളത്തിലെ ഓരോ മന്ത്രിമാരെയും കുറിച്ച് ശരിക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം . കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കല്ലേ രാപ്പനി അറിയുകയുള്ളൂ .
Jack Daniel
2020-09-19 16:32:27 News
I am glad to see Raju Mylapara. I though he fled NY after writing an article about Trump. Why can't you write something about Biden? I am pretty sure you have lots of material on him. The NY board member definitely will like it and get a chance to sit on the lap of Abraham, our forefather of all, Jews, Muslims and Christians.
സൂക്ഷിക്കണം
2020-09-19 16:27:44 News
ഇതെന്താണ് ഹർത്താലോ ? ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്ളാക് ലൈവ്സ് മറ്റേഴ്സുംമായി കൂടി കലർന്ന് കൂടുതൽ സംശയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും . ബിൽ ബാർ ഇത്തരം സമരക്കാരെ രാജ്യ ദ്രോഹ കുറ്റം ചാർത്തി ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ പരിപാടി ഉണ്ട് . അതുപോലെ ഏതോ പൊടി കലക്കി സമരക്കാരുടെ മേൽ തളിക്കാനും പരിപാടി ഉണ്ട് .
CID Nazeer
2020-09-19 16:18:34 News
Mr. V. George Next time before you publish anything, check with bobby. He is like google and knows everything. He knows about Thirumeny and his mental status; he knows about Biden and his mental status; Hillary and her mental status; he knows everything about economy; he knows about why mask doesn't work; he knows about the origin of the virus; he knows about anything you want. But, never ask anything about him. Because, he does not know anything about him.
H1B
2020-09-19 16:12:23 News
പറ്റാത്ത പണിക്ക് പോണോ മൂസാക്കായെ? മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ പോരെ? പൊട്ടത്തരം വിളിച്ചു കൂവുന്നത് ആളുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്നു, മുറി ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ടക്ഷരം തെറ്റാതെ എഴുതാനും അറിയാൻ പാടില്ലായെന്ന് ലോകത്തിനെ അറിയിക്കണോ? നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപിനെ കുറച്ചുകൂടി ചീത്തവിളിക്കൂ. ആളുകൾക്ക് മനസിലാകട്ടെ ആരാണ് വിഡ്ഡിയെന്ന്. ദയവായി ഒരിക്കലും സ്വന്തം പേര് വെച്ച് എഴുതരുതേ.
JACOB
2020-09-19 16:08:24 News
Churches are not countries. You do not conquer another church saying once upon a time it was our church. Those who want a church can collect money and build a new church (with proper permits). In the Bible, there is no history of one church taking over another church by force. Study the Bible and act like brothers and sisters in Christ. You shall not covet another man's property. Good principle for individuals and institutions. This whole mess was created by a non-Christian judge named Arun Mishra. He had a big ego. He was a bigger dictator than the British government. He retired. Thank God! Tyranny of judiciary in India.