വിദ്യാധരൻ 2016-01-19 20:11:56 News
"അല്ലെങ്കിലും സഖി വല്ലകാലത്തുമാ 
നല്ലകാലം മർത്ത്യനില്ലാതിരിക്കുമോ ?
കണ്ണീരുമുഗ്രനിരാശയും മാത്രമാ -
യെന്നുമൊരുത്തനധപതിച്ചീടുമോ ?
ഏതു രാവിന്റെ കൊടും കൂരിരുട്ടിലും 
പാത തെളിച്ചിടും വിണ്ണിൻ വിളക്കുകൾ (നക്ഷത്രങ്ങളും നിലാവും)
ഏതേതഗാതമാമാഴിപ്പരപ്പിലും 
മേതാനുമുണ്ടാഅഭയദ്വീപുകൾ 
ഉല്ലസിക്കാമേതു ചുട്ട മണല്ക്കാട്ടി-
നുള്ളിലും ശീതളശ്വാദ്വലഭൂമികൾ !" (ചങ്ങമ്പുഴ)
Ninan Mathullah 2016-01-19 19:57:48 News

Appreciate Vayanakkaran’s words. Both ‘Advaitha’ of Sankaracharyar and Thathwamasi are agreeable with Christian thinking to some extent. God is only one. Jesus Christ is the mind of God or the wisdom of God. So Jesus is God incarnated. God is the supreme source of energy. Energy can be converted to matter and matter to energy. If God converted this supreme energy into matter to create this whole universe then you can see God’s manifestation in matter. Aham Brahmasmi that Munis wrote must be from this thinking. That doen’t mean that matter is God. God is spirit. God can take the form of matter. As a person I respect Anthappan. That doen’t mean that I need not disagree with Anthappan if he says or do things against Dharma. Jesus asked Peter to get out of his face as Peter talked what is not from God. Krishna had no problem advising Arjuna to wipe out all the Kauravas as Krisna had already killed them. I have only problem with some of Anthappan’s ideas. Just because a few misused religion doesn’t mean all those who practice religion are bad or we need not practice religion. It is like ‘Eliye pedichu illum chuduka’. It is the selfishness in man that lead to the misuse of religion. This is due to a lack of faith in God. Faith in God and love of money are inversely proportional. ‘Thomman ayayumbol Chandi murukunnu ennapoleyanu’. God want us to be always happy. If we can’t be always happy it is because of lack of faith in God. All the stealing, killing and plunderin you see here is due to a lack of faith in God. If I have complete faith in God that God is faithful and capable of taking care of my affairs, then I need not get insecure and take matters into my own hand to kill and steal.

santhosh 2016-01-19 18:42:31 News
അതിമനോഹര വിവരണം. മകരജ്യോതി നേരിൽ കണ്ട
അനുഭൂതി. വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുക!!!വായാനക്കാരൻ 2016-01-19 14:27:25 News
ഞാൻ കാത്തിരുന്ന സുദിനം അടുത്തെത്തി. 'തത്വമസി'യുടെ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയ അന്തപ്പനും മാത്തുള്ളയും, 'നീ അത് തന്നെ ആകുന്നു' എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, ഈശ്വരൻ നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ തന്നെയാണു, അഥവാ നാം തന്നെയാണു, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടു ഈശ്വരനോട് എന്ന പോലെ  പെരുമാറണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ, നോക്കൂ പരസ്പരം കൈ നീട്ടി ആലിംഗനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ആനന്ദദായകമായ കാഴ്ച!
Beena Mathew Jacob 2016-01-19 12:09:35 News
Excellent article! Great accomplishments for a well-deserving person. Congrats!
Sajimma Joseph 2016-01-19 02:07:47 News
കഞ്ഞിരപ്പളിക്കാരുടെ പേര് കാത്തല്ലോ!എല്ലാവിധ ആശംസകളും !!
Anthappan 2016-01-18 13:30:42 News

Mr. Matthulla-  Your own statement says that the religion is the prime reason for the turmoil in the world.  And that is what Andrew and I was trying to tell you from the very beginning.  Let us dissect what you said for the benefit of E-Malayalee readers and especially for the people who skim through this page.

   Ninan Mathullah2016-01-18 05:37:40 News

1.Recently we saw lots of crocodile tears from some in this forum about the plight of woman, and the need to consider them as equals. When the issue touched their religion, and how they treat woman, we see the true colors and the lame excuses against it. Those who know the history of Kerala know the plight of woman, 2. poor and low castes and the persecution they suffered from the ruling upper class before British came to India. Now Anthappan is accusing the British of taking the freedom away. 3. Yes they took the freedom away from the upper caste to persecute the lower caste and women (remember sati and temple Devadasi). All this politics and agenda behind conversion by BJP is their longing to go back to their good old days of ‘savarna medhavithwam’ using religion for it. Poison is injected in to the minds of people to view other groups as enemies. They are using people like Vellappally to come to power using religion for it. Yesterday a report came at the Malayalam Society meeting here in Houston from a person here after visiting Kerala that if you have a ‘Kaavi mundu and Kuri on head nobody can protect the victims of his abuse and atrocities. He had to suffer for expressing his opinion. Recently we saw in Sri Lanka how that country was destroyed by the conflict between Simhala (savarna) and Tamil (low caste) people. The leading force was the Simhala Budhist priests that instigated the situation. If we let these so called Sanaysins the same situation is waiting for us. Instead of uniting together and pulling together for the development of the state, different types of politics everywhere just to come to power. Poor and innocent are used here as pawns.

 

1.     Here you are making an assumption that I belong to certain religion and most probably belong to RSS an off Shot of Hindu religion  (Hindus can make the same assumption about as Catholic, Protestant, Mormon or any other right wing religious group)

2.       Cast & Class system are the introduction of Hindu religion.  The cruelty towards women was in its ugliest form when Hindu religion argued that the woman must jump into the pyre of her husband (Sati) -  Pharisees (Thought to be equal to Brahmin, Sadducees, Puritans, and Zealots were some of the division exited among the Jewish community during the time of Christ.  Jews considered Samaritans as the lower cast and deprived of their freedom.  Jews prayed to their God that would never be born as a woman or dog.  

3.       The persecution of lower caste and women by upper class (‘savarna medhavithwam’) using religion for it.  Poison is injected in to the minds of people to view other groups as enemies.  The marginalized society(outcast, sinners) in the valley of Galilei were the product of the Jewish religion (equal to Hindus) in Judea.  

4.       ‘Kaavi mundu and Kuri on head nobody can protect the victims of his abuse and atrocities (Jesus addressed the Priests as hypocrites and white washed tombs.  You and I know very well that the how many priests are abusing children and misguiding people and kill them.  Jim Johns and David Koresh are the best example. 

We all know what is going on in the world in the name of Allah.  You and I know What Trump and his right wing Republicans are trying to do in this country.  Everything is in the name of Religion and we all know that their ideas will never bring peace or unity to this world.  But I can tell joining with you that the Christ you are trying to sell to others was right and his solution is the best solution for the world.   His cardinal teaching, ‘Love your neighbor as you love yourself’ was not labeled under any religion.  He never created any religion.  But people like you, without any thinking, are following some blind leaders and trying to inject the same poison you are talking in your comment into the mind of some weak and non-thinking readers through this page.      And that is what Thekkemury is also trying to do.  I don’t think there is any substance in his writing to make people to think and run away from the religion or their watch dogs.  He quoted Bible, Vedas, Quran and came back to square one and asking people to follow the same morons and their ideas which is sowing the seed of bloodshed in this world now.  He is trying to Shackle the people back when they are trying to escape.  The poem he quoted clearly asserts that facts that there is no freedom for women. But his interpretation is the interpretation he probably heard from his rotten Gurus. 

Mr. Matthulla, I don’t have any intention to win over you on this subject.  I know that I am that ‘Thathwamasi’    Mr. Sudheer Panikavettil and Vidyaadharan said.  I humple request to you and Thekemurry is to go back and follow Jesus rather than following the religious experts and their crooked interpretation.  And, if you do that, I am pretty sure that we will meet in the same place and agree upon the many things we are arguing about.  

“Five percent of the people think; ten percent of the people think they think; and the other eighty-five percent would rather die than think.”  Thomas A. Edison

Fakelady 2016-01-18 06:09:15 News

All that the woman devotee has to do is dress like a man, put some moustache. Ayyappan will  know who is in front of him.


Ninan Mathullah 2016-01-18 05:37:40 News

Recently we saw lots of crocodile tears from some in this forum about the plight of woman, and the need to consider them as equals. When the issue touched their religion, and how they treat woman, we see the true colors and the lame excuses against it. Those who know the history of Kerala know the plight of woman, poor and low castes and the persecution they suffered from the ruling upper class before British came to India. Now Anthappan is accusing the British of taking the freedom away. Yes they took the freedom away from the upper caste to persecute the lower caste and women (remember sati and temple Devadasi). All this politics and agenda behind conversion by BJP is their longing to go back to their good old days of ‘savarna medhavithwam’ using religion for it. Poison is injected in to the minds of people to view other groups as enemies. They are using people like Vellappally to come to power using religion for it. Yesterday a report came at the Malayalam Society meeting here in Houston from a person here after visiting Kerala that if you have a ‘Kaavi mundu and Kuri on head nobody can protect the victims of his abuse and atrocities. He had to suffer for expressing his opinion. Recently we saw in Sri Lanka how that country was destroyed by the conflict between Simhala (savarna) and Tamil (low caste) people. The leading force was the Simhala Budhist priests that instigated the situation. If we let these so called Sanaysins the same situation is waiting for us. Instead of uniting together and pulling together for the development of the state, different types of politics everywhere just to come to power. Poor and innocent are used here as pawns.

Ninan Mathullah 2016-01-17 20:03:29 News
Thanks Mr. Anthappan for responding the way you did as it gives me an opportunity to explain, although many of the things you wrote about me is not in my comment but your contribution as interpretation. Reply is coming. In the meantime, appreciate the award winning writers. I believe a true writer will never dream of awards. His job is to do his job. Award is something that follow him. For some it is after their death. Writing is a gift from God. God gives the inspiration to write to true writers. So it is very important to spend time in meditation to get ideas to write. The present day writers are the successors of Old Testament prophets and Munis that wrote Vedas. They had the courage to get into the palace and to look at the king straight in the face and tell him what he is doing is not right. They had the anointment and courage to do this. The writers and media of this day need the same courage instead of being the mouthpiece of different political parties and divisive and racist forces in society
നാരദർ 2016-01-17 13:12:08 News
പാവപ്പെട്ടവന്റ്റ് ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈജു പറഞ്ഞതാണ്. എന്തിനാ തെക്കേമുറി അവരുട കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കുന്നെ ? അവര് പകൽ കാലത്തെ അദ്ധ്വാനം കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ അല്പം ആത്മ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പാഞ്ഞോട്ടേ ?
Anthappan 2016-01-17 13:07:32 News

See how skillfully he is trying to attract Hindus into his religion! Beware of him people!   First he says that Brits were brought to India by God (His God is a politician who likes war and bloodshed) and then he says the conversion of people to his religion is the answer for making Hindu’s to budge to permit women to go the temple.  Brits came to loot India and not to build nation and take care of her people.   They brought Christianity also along with them.   They sold Bible to people like him and took their freedom away.  Now they talk like a puppet and whish for those days when Brits were ruling this country.  They link all these events to God and his (God is an egocentric male) will.   I know,  

A C George 2016-01-17 11:16:56 News
Happy Anniversary-Congratulations,Sweet memories
വിദ്യാധരൻ 2016-01-17 08:32:59 News
ഏകുന്നു കവേ ആശംസ ആയിരം 
ഏകട്ടെ ജീവിതം സർവ്വ സൗഭാഗ്യവും 
ഇത്രനാൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ത്രീയോടൊത്തു 
മിത്രത്തേപ്പോൽ കഴിഞ്ഞതത്‌ഭുതം!
സരസമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചില 
രസകരമായ കല്യാണാനുഭവങ്ങൾ 
എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
ഒന്നുമേ ഇല്ലതിൽ എന്താ മറന്നതോ?
മറക്കുക ക്ഷമിക്കുക മുന്നോട്ടു പോകുക 
അറിവുള്ള ദമ്പതികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ? 
എന്തായാലും അതിൻ രഹസ്യമെന്തെന്നറിയാൻ  
ഹന്ത! തത്പര്യംഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കവേ 
കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ കവികളെക്കുറിച്ച് 
കോട്ടം ഇല്ലാതെ കാര്യം പറയാരോത്തെന്നു 
കോട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തെ ദാമ്പത്യം ഉണ്ടോ ഭുവിൽ 
വീട്ടിലല്പം കലഹം ഇല്ലേൽ എന്നാ രസം?
അത്  കഴിഞ്ഞുള്ള സ്നേഹ വും പ്രേമവും
മധുവിതു കാലത്തെപ്പോൽ  തേൻ കിനിയുന്നവ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാൾ ഞാനും എൻ ഭാര്യയും 
തുല്യമായെടുത്തൊരു തീർപ്പ്‌ 
ഉണ്ടായാലൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ 
മണ്ടിടും ഞാൻ ഉടനെ പുറത്തേക്ക് 
അന്ന് തൊട്ടു ഇന്നേവരെ കവി 
ഖിന്നനായി മണ്ടുന്നു  പുറത്തു ഞാൻ 
ഏകുന്നു കവേ ആശംസ ആയിരം 
ഏകട്ടെ ജീവിതം സർവ്വ സൗഭാഗ്യവും 
ബൈജു 2016-01-16 21:21:19 News
എന്റ പോന്നു ചേട്ടാ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നതാണ്. അതിനെ ആത്മ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് തടയാതെ വയാഗ്രകൊണ്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓരോ ഉപദേശിമാര് വന്നിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഞ്ഞിയിൽ കല്ലിടനായി