Anthappan 2016-02-28 18:12:08 News

David Duke (KKK) is back

Trump turned his back

He pretends he doesn’t know him

But media is after him

They wanted to him to disavow

But he asks them How

He got away so far with nonsense

Insulting peoples commonsense   

Use your power of vote

To kick this crook out.

Screw Ted Cruz (Screw)

Before we get screwed

Rubio is like a boy

He needs a big toy

Sanders is a grandpa

He needs to go to a SPA

Cast your vote,

For Hillary you note.  

Professor Kunjappu 2016-02-28 16:12:47 News

 

എന്‍റെ പഴയ മാന്യസുഹൃത്തിന്:

മലയാളം ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചവര്‍ക്ക് “അകാല”പ്രയോഗം പുത്തരിയല്ല. അകാലമരണവും അകാലജനനവും എന്നേ മലയാള ഭാഷയില്‍ കുടിയേറി!
Untimely എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍. “അകാലി”യെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ, ആവോ?  സമയമുണ്ടെങ്കില്‍ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തോട് ചോദിക്കൂ.


പിന്നീട് എഴുതിയ കാര്യത്തിന് വാലും തുമ്പും കിട്ടുന്നുമില്ല.


ദയവുചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് എഴുതൂ!


പേരു വെച്ച് എഴുതിയതിനു നന്ദി! അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രതികരിക്കണമെന്നു തോന്നിയത്.
Dr. Kunjappu   

Dr.Sasi 2016-02-28 14:06:42 News
അകാല(ത്തിൽ )മരണം , അകാല(ത്തിൽ) ജര  എന്നിവ വികലമായ  ഭാഷ പ്രയോഗങ്ങളാണ് !മരണവും ജരയും  എല്ലാം തന്നെ കാലത്തിലാണ്‌ സംഭവിക്കു്നത്!അകാലത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല . മ്മേൽവിലാസം  തെറ്റി ആര്ക്കും കത്ത് ലഭികാറില്ല .മദനമോഹങ്ങൾ സാധാരണമാണ് !എന്നാൽ അലപ്പം വിചാരം ചെയനുന്റ്ടു.ഭർത്താവ്‌ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്  ഭാര്യയുടെ കാമം  തീര്കാനനല്ല.മറിച് ഭർത്താവിന്റെ കാമം തീര്കാനാണ് .താല്പ്പര്യം ;ഭാര്യ  ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കാമം തീര്കാനനല്ല! മറിച്ചു ഭാര്യയുടെ കാമം തീര്കാനാണ് .
മയ്യില്പ്പീലി കൊണ്ടു പോലും മതിലുകൾ കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോല മനസ് കവിക്കുന്ടു.ഭാഷ കൊണ്ടു എന്തിനു മതിലുകൾ തീര്കണം !
(typing error noticed .Kindly disregard)
(Dr.Sasi) 
Jack Daniel 2016-02-28 13:11:05 News
When spirit gets low people do this kind of thing.  Get spiritually uplifted and go home.  Always trust in me.  
Anathappan 2016-02-28 10:53:45 News

Trump hates all Race

And that is on his face

He will divide the nation

And isolate us from all nations

We don’t need a wall

And that will be our fall

We need a leader

Not a trouble maker

Vote Malayalee vote

For Hillary you vote

We need to acknowledge

Her experience and knowledge

She will keep the nation united

And not like Trump, divided 

oru Malayalee 2016-02-28 10:42:42 News
ഇപ്പോള്‍  മനസിലായേ ?
Vote for Hilary and be proud.
Vayanakaran 2016-02-28 10:33:30 News
 സ്ത്രികളെ  പേടി ഉള്ള  ഒരു കമന്റുകാരന്‍  പ്രിയങ്ക  ഫാന്‍  ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ  പ്രശ്നം എല്ലാം  പ്രിയക  Prime Minister  ആയാല്‍  തീരും എന്ന്  സ്ഥിരം  കീറ്റു മായിരുന്നു . ഈയിടെയായി  വിവര കേടു തന്നെ എഴുതി വിടുന്നു. ഭാരിയ ഒന്ന് പെരുമാറി എന്നു തോന്നുന്നു. അതാകാം പേടി യുടെ  കാരണം .
Jack Daniel  അമ്മാവനെ ഒന്ന് സന്നര്സിക് . വിവരകെടും  പേടിയും പമ്പ കടക്കും .
Then vote for HILARY
Hilary is our next president.
vayanakaran 2016-02-28 10:31:34 News
കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും
സാങ്കല്പ്പികം എന്ന്  നോവലിൽ ശ്രീ സാംസി
എഴുതിയിട്ടുണ്ടൊ?
Tom abraham 2016-02-28 08:58:49 News

Anthappan, your lines are good, 

No lofty thoughts, no balanced food !

Trump is our capitalistic  Appan !

Hillary can beat Bernie the Moothappan !

No lies with Trumpappan, he will sue,

Clintons to jail, for dollars to citizens, due.

No, no, noway can she win, nor beat our hero,

Before Trumppan, she will be a zero.

Thanks to you for making me a poet !

But, remember, I am no Laurette .

Ninan Mathullah 2016-02-28 05:03:54 News

The original inhabitants of India were the dark skinned Dravidiians as the authors of the Indus valley civilization. The Aryans came later by 1500 BC, although the BJP government is trying to rewrite history with the theory that Aryans were indigenous to this place. The Dravidiians were pushed to the south eventually to become the four southern Dravidian states. Aryan rulers continued the conquering of the south from Asoka’s time onwards. Is it reasonable to assume that the Nair and Pilla groups are the Dravidian elements and the Marthanda Varma’s ancestors from the Aryan elements from north? One clue is in their appointing Brahmins (paradesi Brhamins) to important positions. Was it Makkathayam or Marumakkathayam followed by the ‘Paradesi Brahmins’ and the Raja kudumbam of Marthanda Varma?

വിദ്യാധരൻ 2016-02-27 20:42:49 News
ജരാനരകൾ ബാധിച്ചെങ്കിലും 
മതനമോഹത്തിന് കുറവിലൊട്ടുമെ
ഒന്നിച്ചുണരുന്നവ പൂക്കുറ്റിപോലെ ചിലപ്പോൾ 
ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ  പാതിവഴിയിൽ 
കത്തി ചമ്പലാകുന്നു;  ഞാൻ വൃദ്ധനാകുന്നു .
വിദ്യാധരൻ 2016-02-27 20:36:11 News
ഇല്ല വിഴുങ്ങാനവില്ല നിങ്ങൾ -
തരുന്നതൊക്കെ കിഴങ്ങുപോലെ 
വ്യവച്ഛേദിക്കണം സര്വ്വതിനേം 
അറിയണം അതിനുള്ളിൽ 
മറവായിരിക്കുന്ന നിഗൂഡതയെ
സത്യത്തിന്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് 
അസത്യം മരണത്തിന്റെ 
നൃത്തചുവടു വയ്ക്കുന്നു.
അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി 
മനുഷ്യർ അന്ധരാകുന്നു 
ബന്ധിതരാകുന്നു 
മരണം വരേയും 
സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ 
അനന്ത വിഹായസ്സിൽ 
പറക്കാനവാതെ 
നിലത്തിഴയുന്നു 
മൃത്യുവെ കൈവരിക്കുന്നു 
എവിടെ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സത്യം?
എവിടെ കാരുണ്യം , ദയ, 
തുടങ്ങിയ സുകുമാരഗുണങ്ങൾ ?
വഴിമാറി അവയൊക്കെ 
ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാം  
പണത്തിനും പ്രധാപത്തിനും.
പണം പണം അതിന്റെ 
കിലുകിലാരവമെങ്ങും 
ശബരിമലയിലും വിശുദ്ധനാട്ടിലുംമക്കയിലും  
അലയടിച്ചുയരുന്നു അതിന്റെ മന്ദ്രനാദം 
അതിനെ നാദബ്രഹ്മമായി കരുതി 
മതിമറക്കുന്നു മർത്യൻ 
Anthappan 2016-02-27 19:33:50 News

Tom,

Now you can go home

Hillary is winning

And Trump is running

A president can be a woman

And that is not uncommon

Sirimavo Bandaranaik was a woman

Golda Meir was a woman

Margret Thatcher was woman

Indira Gandhi was a woman

Are you afraid of women?

They are many times better than men.

Tom, stop your jargon

And board Hillary’s bandwagon

Vote for Hillary

She will be the president in 217 January.  

വായനക്കാരൻ 2016-02-27 16:51:19 News
അപ്പോൾ ഈ ചേമ്പറും മാധവൻ നായരുടെ ചേമ്പറും രണ്ടാണല്ലേ?
Anthappan 2016-02-27 16:09:58 News

Trump and Christy

And that is going to be misty

Christie’s Fort Lee lane closure

Matches Trump university closure

They both are fake

And America will rake

Trump is a cheat

As Christy is fat