മുതലാളി 2015-11-27 18:35:27 News
ഇവനൊക്കെ പോയി വേറെ പണി നൂക്ക്ക്കട്ടെ.  മലയാളികള്ക്ക്~ എന്തിനാണ്‍~ ഈ അവശരെ?

"മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർഗ്ഗശേഷി അവ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൃഷിയിലും production of wealth ലുമാണ്. അത് കൃഷിയിലൂടെയും കച്ചവടത്തിലൂടെയും വ്യവസായ സ്വർണ്ണക്കട ജൌളിക്കട…..എന്തായാലും അതിലൂടെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു. സാമ്പത്തികോൽ‌പ്പാദനം തന്നെ സർഗ്ഗശേഷി. പിന്നെ, സാഹിത്യം, കല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സർഗ്ഗശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ചവരുടെ എണ്ണം ന്യൂനപക്ഷം പോലും അല്ല സൂക്ഷ്മന്യൂനപക്ഷം ആണ്. അതിന്റെ കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടിസ്ഥാന ഉദ്വേഗം ചരിത്രപരമായി സാമ്പത്തികോൽ‌പ്പാദനത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണ്.അതേസമയം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തുമതം അവരെ വായനയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുമതം സ്വതന്ത്രമായി ച്ന്തിയ്ക്കുന്നതിലോ മറ്റു മേഖലകളിൽ വ്യാപരിയ്ക്കുന്നതിനോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല. വായന അന്യമായിത്തീർന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയ്ക്ക് കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്ത് എത്താൻ ഇട വരാതായി. അതെ സമയം സിനിമയിലേക്ക് അവൻ കയറി വന്നു. കാരണം സിനിമയ്ക്കകത്ത് സാമ്പത്തികോൽ‌പ്പാദനമുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയി അവന്റെ ചിന്ത. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിയ്ക്കേണ്ട മേഖലകളിൽ അവൻ ഒന്നും നേടിയില്ല. ബാക്കി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കോമൺ സെൻസ് പ്രയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ അവന്റെ സർഗ്ഗശേഷി വളരെ അധികം ഉയർന്നതാണ്. ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർഗ്ഗശേഷി ചരിത്രം".-സക്കറിയ 
T. P. Mathew 2015-11-27 12:47:32 News
Beautiful article. But who the hell in power and political cracy's world  understands  it or wants to understand it. Keep writing. T. P.Mathew
MOHAN MAVUNKAL 2015-11-27 09:59:47 News
AS USUAL EXCELLENT!!!!!!!!!!!!
വായനക്കാരൻ 2015-11-26 21:42:12 News
‘ഇവിടുത്തെ മലയാളി സമൂഹം ചേരിതിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ പൊതു നന്മക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നുഎന്ന് ഈ ലേഖകൻ ആശിച്ചുപോകുന്നു.
’ സ്വപ്നം കാണുക സഖാവേ സ്വപ്നം കാണുക'
Vayanakkari 2015-11-26 11:55:20 News
Good, Westchester Malayalee Association. Do some thing like this such as retirement planning, investment seminar  etc.. etc. instead of giving reception to your Kerala/Indian MLAs, Kerala political corrupted leaders. Kerala filim beauties, filim stars, news paper, TV big shots, religious priests, swamys etc. Please do not waste your time, do not waste your money to carry them on your shoulders and heads. What a shame recently, increasingly  we see such news and photos. That is too much. If I see such news I just skip. I know that is what many readers do now a days. Where as news like some shown above are really newsworthy and interesting. 
Varughese Philip 2015-11-26 06:02:48 News
Sabu,
Great. Very appropriate for thanksgiving.
Keep on. ....
Tom Abraham 2015-11-26 01:19:21 News

My thanksgiving morning the best ever by reading this article on religion, man and democracy. 

Abrahamji45@gmail.com

വിദ്യാധരൻ 2015-11-25 22:11:04 News
ഒള്ളതാ നിങ്ങളാ ചൊന്നതാം വാക്കുകൾ 
ഇല്ല ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്കാ ഗുണം 
ഇല്ല വരില്ലകതാരിൽ നിന്നൊരിക്കലും 
'നന്ദി'യെന്നുള്ളം കുളിർക്കുന്ന വാക്കുകൾ 
 എന്ത്കൊണ്ടെന്നറിയില്ല മാനസം 
ഇങ്ങനെ കൊട്ടൻ അടിച്ചീവിധമായെന്നു  
അടിമുടിതൊട്ടു ചൊറിഞ്ഞു കേറീടുന്നു 
മറ്റൊരു മലയാളിയെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ 
വെട്ടിതിരിച്ചിടും  ആനനം പെട്ടെന്ന് 
കാണാത്ത ഭാവത്തിൽ നേരെ നടന്നിടും,
ആാരായിരിക്കാം അവനെന്ന ചിന്തയാൽ 
ആ ദിനം ഒക്കയും പട്ടി നക്കി പോകും 
മലയാളി ഇങ്ങനെ ആകുവാൻ കാരണം 
ആത്മ വിശ്വാസം, അഭിമാനക്കുരവാണോ? 
എന്താകിലും വേണ്ടില്ല 'താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങ്' എത്തുമ്പോൾ
ഒള്ള കള്ളൊക്കെ അടിച്ചകത്താക്കിടും 
പള്ളയിൽ മുഴുവനും ടർക്കി നറച്ചിടും 
എന്നാലും സൂക്ഷിക്കും 'നന്ദി'  പറയാതവൻ 
ചീത്ത വിളിച്ചിടും സായിപ്പിൻ കൂട്ടത്തെ 
പൊള്ളയാ സായിപ്പിൻ നന്ദിയെന്നും പിന്നെ 
കുത്തിടും പിന്നീന്ന് സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ
പാടില്ലവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല 
ആത്മാർത്ഥതയവനിൽ തൊട്ട്തീണ്ടീട്ടില്ല 
ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞവൻ 
കള്ളകത്താക്കും പാതിരാനേരത്തും 
എന്നാലും ചൊല്ലില്ല നന്ദിയെന്നാ വാക്ക് 
ചൊല്ലിടും ഡിക്ഷണറീൽ പോലുമില്ലാ വാക്കെന്നു 
  ഇല്ല വരില്ലകതാരിൽ നിന്നൊരിക്കലും 
'നന്ദി'യെന്നുള്ളം കുളിർക്കുന്ന വാക്കുകൾ 
 എന്ത്കൊണ്ടെന്നറിയില്ല മാനസം 
ഇങ്ങനെ കൊട്ടൻ അടിച്ചുപോയതെന്ന്? 

എന്താകിലും കവി നന്ദി ചൊല്ലീടുന്നു 
ഇങ്ങനെ ലളിതമാം വാക്കുകൾ ചേർത്തു നീ 
ബിംബങ്ങൾ കഠിനമാം വാക്കുകൾ ഇല്ലാതെ
ചാരുതയാർന്നൊരു  കവിത രചിച്ചതിൽ

Anthappan 2015-11-25 18:04:56 News

The founding father of this nation didn’t have the prejudice that Trump, Carson and Cruz are trying to inject in to the mind of some right wing Christens.   George Washington said “Observe good faith and justice toward all nations. Cultivate peace and harmony with all.”  But unfortunately the people who say that they can lead this nation and maintain peace with rest of the nations have no clue what they are talking about.  They are out there to annihilate the black, brown, yellow and all other raises.  Many Malayaalee Christians are subjugated by these hate mongers and misinterpreting the teaching of Jesus who was a reformist and a visionary.  Many Malayaali Christians are brain washed by the religious leaders and pawn in their hand.   We are insincere to what we are doing like celebrating Thanksgiving and many other celebrations.  We are living in a comfort zone and trying to blindly follow some traditions.  America buried all American Indians and celebrating Thanks giving. 

Thanksgiving Address by American Indians

Greetings to the Natural World

The People
Today we have gathered and we see that the cycles of life continue. We have been given the duty to live in balance and harmony with each other and all living things. So now, we bring our minds together as one as we give greetings and thanks to each other as people.  Now our minds are one.

The Earth Mother
We are all thankful to our Mother, the Earth, for she gives us all that we need for life. She supports our feet as we walk about upon her. It gives us joy that she continues to care for us as she has from the beginning of time. To our mother, we send greetings and thanks.   Now our minds are one.

The Waters
We give thanks to all the waters of the world for quenching our thirst and providing us with strength. Water is life. We know its power in many forms-waterfalls and rain, mists and streams, rivers and oceans. With one mind, we send greetings and thanks to the spirit of Water. Now our minds are one.

The Fish
We turn our minds to the all the Fish life in the water. They were instructed to cleanse and purify the water. They also give themselves to us as food. We are grateful that we can still find pure water. So, we turn now to the Fish and send our greetings and thanks. Now our minds are one.

The Plants
Now we turn toward the vast fields of Plant life. As far as the eye can see, the Plants grow, working many wonders. They sustain many life forms. With our minds gathered together, we give thanks and look forward to seeing Plant life for many generations to come. Now our minds are one.

The Food Plants
With one mind, we turn to honor and thank all the Food Plants we harvest from the garden. Since the beginning of time, the grains, vegetables, beans and berries have helped the people survive. Many other living things draw strength from them too. We gather all the Plant Foods together as one and send them a greeting of thanks. Now our minds are one.

The Medicine Herbs
Now we turn to all the Medicine herbs of the world. From the beginning they were instructed to take away sickness. They are always waiting and ready to heal us. We are happy there are still among us those special few who remember how to use these plants for healing. With one mind, we send greetings and thanks to the Medicines and to the keepers of the Medicines. Now our minds are one.

The Animals
We gather our minds together to send greetings and thanks to all the Animal life in the world. They have many things to teach us as people. We are honored by them when they give up their lives so we may use their bodies as food for our people. We see them near our homes and in the deep forests. We are glad they are still here and we hope that it will always be so. Now our minds are one.

The Trees
We now turn our thoughts to the Trees. The Earth has many families of Trees who have their own instructions and uses. Some provide us with shelter and shade, others with fruit, beauty and other useful things. Many people of the world use a Tree as a symbol of peace and strength. With one mind, we greet and thank the Tree life. Now our minds are one.

The Birds
We put our minds together as one and thank all the Birds who move and fly about over our heads. The Creator gave them beautiful songs. Each day they remind us to enjoy and appreciate life. The Eagle was chosen to be their leader. To all the Birds-from the smallest to the largest-we send our joyful greetings and thanks. Now our minds are one.

The Four Winds
We are all thankful to the powers we know as the Four Winds. We hear their voices in the moving air as they refresh us and purify the air we breathe. They help us to bring the change of seasons. From the four directions they come, bringing us messages and giving us strength. With one mind, we send our greetings and thanks to the Four Winds. Now our minds are one.

The thunders
Now we turn to the west where our grandfathers, the Thunder Beings, live. With lightning and thundering voices, they bring with them the water that renews life. We are thankful that they keep those evil things made by Okwiseres underground. We bring our minds together as one to send greetings and thanks to our Grandfathers, the Thunders. Now our minds are one.

The Sun
We now send greetings and thanks to our eldest Brother, the Sun. Each day without fail he travels the sky from east to west, bringing the light of a new day. He is the source of all the fires of life. With one mind, we send greetings and thanks to our Brother, the Sun. Now our minds are one.

Grandmother Moon
We put our minds together to give thanks to our oldest Grandmother, the Moon, who lights the night-time sky. She is the leader of woman all over the world, and she governs the movement of the ocean tides. By her changing face we measure time, and it is the Moon who watches over the arrival of children here on Earth. With one mind, we send greetings and thanks to our Grandmother, the Moon.

Now our minds are one.

The Stars
We give thanks to the Stars who are spread across the sky like jewelry. We see them in the night, helping the Moon to light the darkness and bringing dew to the gardens and growing things. When we travel at night, they guide us home. With our minds gathered together as one, we send greetings and thanks to the Stars. Now our minds are one.

The Enlightened Teachers
we gather our minds to greet and thank the enlightened Teachers who have come to help throughout the ages. When we forget how to live in harmony, they remind us of the way we were instructed to live as people. With one mind, we send greetings and thanks to these caring teachers. Now our minds are one.

The Creator.
Now we turn our thoughts to the creator, or Great Spirit, and send greetings and thanks for all the gifts of Creation. Everything we need to live a good life is here on this Mother Earth. For all the love that is still around us, we gather our minds together as one and send our choicest words of greetings and thanks to the Creator. Now our minds are one.

Closing Words
we have now arrived at the place where we end our words. Of all the things we have named, it was not our intention to leave anything out. If something was forgotten, we leave it to each individual to send such greetings and thanks in their own way.

Now our minds are one

വിദ്യാധരൻ 2015-11-25 14:04:59 News
നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അമേരിക്ക ഒരു ദിവസം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും പരസഹായം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നത് അസാദ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്.  അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ച്ചുട്ടുപാടുമുല്ലവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  അമേരിക്കയുടെ നിലനില്പ് തന്നെ ദൈവ വിശ്വാസത്തിലാണ്.  "ദൈവത്തിൽ ഞങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു " എന്ന് ഡോളർ ബില്ലിൽ വരെ അവർ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .  റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാര്ട്ടിയിലെ മിക്ക പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനാർഥിമാരും ദൈവ വിശാസികളായ കപട ഭക്തന്മാരാണ് .  അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പൊഴിയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും മുഴച്ചു നില്ക്കുന്നു . ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു കള്ളന്മാരാണ് ഡോണാൾഡു  ട്രമ്പും , ബെൻ കാർസനും.  അമേരിക്കയിലെ വിഡ്ഢികളായ ക്രിസ്തിയൻ സമൂഹം വാളും പരിശയുമായി മറ്റു മതങ്ങളോടും ജാതികളോടും യുദ്ധത്തിനുള്ള  പുറപ്പാടാണ്.  സിറിയിൽ നിന്ന് മത തീവ്രവാദികളുടെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അഭയം നല്കരുതെന്ന് വാദിക്കുന്ന , ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാണ് ഇവർ.  ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും.  നാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ക്രിസ്തിയാനികൾ ദൈവ പുത്രൻ എന്ന് ഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ ഉൾക്കൊണ്ട്, " നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയല്ക്കാരനെ (ഹിന്ദുവെന്നോ , മുസ്ലിം എന്നോ എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ) സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ , ആരെങ്കിലും പട്ടിണിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ  താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങ് എന്ന ദിവസത്തിനു അർത്ഥ സമ്പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകും.  
Indian 2015-11-25 11:42:25 News
ദാദ്രിയില്‍ ആളെ കൊന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണോ? സുപ്രീം കോടതി വിധി പോലും ലംഘിച്ച് ബാബരി മസ്ജി പൊളിച്ചത് സഹിഷ്ണുതയാണോ? അതിനു ശേഷം കലാപത്തില്‍ ജനത്തെ കൊന്നതും സഹിഷ്ണുത? ഗുജറാത്തില്‍ കലാത്തില്‍ നിരപരാധികളെ കൊന്നത്? ഓ, അത് ഗോദ്ര സംഭവത്തിനു പകരം ചെയ്ത നിസ്സര സംഭവമാണല്ലോ?
ഒരു അര്‍ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെ ആര്‍.എസ്.എസ്. വളര്‍ത്തുന്നതും സഹിഷ്ണുത കൊണ്ടണോ? അതു ആരെ നേരിടാനാണു? മറ്റു ഇന്ത്യാക്കാരെ ആല്ലാതെ ആരെ?
മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളൂം സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണു. അല്ലാത്തവരാണു വിമര്‍ശകരെ അടിച്ചൊതുക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്.
അതു പോലെ തന്നെ നിങ്ങളോടു ഞങ്ങല്‍ സഹിഷ്ണുത കാട്ടി എന്നു പറയുമ്പോല്‍ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഔദാര്യം തന്നു എന്നാണുദ്ധേശിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ ജനിച്ച പൗരനു ആരൂടെയെങ്കിലും ഔദാര്യം വേണോ, അതോ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ? 
പ്രിയപ്പെട്ട അമീർ ഖാൻ 2015-11-25 11:33:15 News

പ്രിയപ്പെട്ട അമീർ ഖാൻ,

രാജ്യത്ത് ഭീതിദമായ സാഹചര്യമാണെന്നും രാജ്യം വിടാൻ ഭാര്യ നിർദേശിച്ചെന്നുമുള്ള താങ്കളുടെ പ്രസ്താവന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമിച്ചെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു...

ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടേ, ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു ആരാധകനാണ്. മാധുരി ദീക്ഷിതുമായി താങ്കൾ അഭിനയിച്ച "ദിൽ " ദൂരദർശനിൽ കണ്ട തൊണ്ണൂറുകളുടെ പാതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് താങ്കളെ. രാജാ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും ,സർഫരോഷും, ലഗാനും, ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സും, താരേ സമീൻ പറും, ധൂം 3 യുമൊക്കെ ആ ഇഷ്ടം ആരാധനയിലേക്കും ബഹുമാനത്തിലേക്കും വളർത്തി.

2014 ഡിസംബർ 19 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ "pk " ഞാനുൾപ്പെടെ ഹിന്ദു സമൂഹം അംഗീകരിച്ചത് അത് താങ്കളുടെ സിനിമ ആയതു കൊണ്ടു കൂടിയാണ്.  ഹിന്ദുക്കളെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും പുഛിക്കുകയും, വിഗ്രഹാരാധനയും ബഹുദൈവാരാധനയും പാപമാണെന്നും, ഹിന്ദു സന്യാസിമാരൊക്കെ ആൾ ദൈവങ്ങളാണെന്നും സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു pro- islamic ചിത്രമായിരുന്നു PK എന്നതിൽ അന്നുമിന്നും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. " മുസൽമാൻ കഭീ ഛൂഠ് നഹീ ബോൽതാ " - മുസ്ളിം ഒരിക്കലും കളവ് പറയില്ല...( ഒരു പാകിസ്ഥാനിയെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ) എന്ന് കഥാന്ത്യത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ അന്യഗ്രഹ നായകൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സിനിമ അതിന്റെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ ഉദ്യമം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും തീയേറ്ററിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെയും ശാപവചനം  താങ്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്നില്ല.

       താങ്കൾ സിനിമയിൽ ആൾദൈവത്തെ പ്രഹരിച്ചൊതുക്കിയപ്പോൾ അതിന് കൈയടിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ അതിന് മത വ്യാഖ്യാനം ചമക്കാനല്ല അന്ന് "അസഹിഷ്ണുവായ" ഹിന്ദു മെനക്കെട്ടത്.  സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും ആശാറാം ബാപ്പു, ഹരിയാനയിലെ രാംപാൽ എന്നിവരെ പോലെ കപട ആത്മീയ നാണയങ്ങളെ ഹിന്ദു സമൂഹം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.   ഹിന്ദു സന്യാസിമാർ മുഴുവനും ആൾദൈവങ്ങളും കപടരും ആണെന്നല്ല താങ്കൾ സിനിമയിൽ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും ധരിച്ചോട്ടെ. 

ഹിന്ദു മതം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയ  മതമാണെന് ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹിന്ദു മതത്തിലേതിനെക്കാൾവലിയ " wrong number"കൾ അമീർഖാൻ, താങ്കൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന Abrahamic മതങ്ങളിൽ ( Islam ,Xian ) ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത അറിയാതെ പോയതോ അതോ മറച്ചു വെക്കുന്നതോ? അവയെ ഒന്നും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടു പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഹിന്ദുവെന്ന Safe Zone ൽ വേഷമാടിത്തീർത്ത് മാറി നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ താങ്കൾ ചെയ്തത്? എത്ര "അസഹിഷ്ണുക്കൾ " താങ്കളുടെ വീടിന് കല്ലെറിഞ്ഞു.? എത്ര പേർ അസഭ്യം വിളിച്ചു?

       എന്തായാലും അമീർ പിന്തുടരുന്ന മതധാരയുടെ ആഗോള ഭൂരിപക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, അതേ നാട്ടിലെ മത- ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ ഒരംഗം, ഭൂരിപക്ഷ വിശ്വാസങ്ങളെ താറടിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നന്ന്. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയ സിനിമ നിർമിച്ചു എന്നാരോപിച്ച്   പട്ടാളം തന്റെ മകൾക്ക് ബലാൽസംഘ ഭീഷണി നൽകിയിരിക്കുന്നെന്ന് ഗോവ ച ലച്ചിത്ര മേളക്കിടെ വിലപിച്ച ഇറാനിയൻ സംവിധായികനെ അമീർ മറന്നോ? എന്തിന് , മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിന് ഫ്രാൻസിലെ "ചാർലി ഹെബ്ദോ " വാരികയിലെ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ മതവിഭാഗം നൽകിയ പുരസ്കാരം അങ്ങ് മറന്നു പോയോ? സരസ്വതിയെയും ഹനുമാനെയും ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദു ആരാധനാ മൂർത്തികളെ ബ്രഷും ചായവും കൊണ്ട് ബലാൽസംഘം ചെയ്ത എം എഫ് ഹുസൈൻമാരെ രവിവർമ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ച "മതേതര"ൻമാർ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ മണ്ണാണിതെന്ന് അങ്ങ് മറന്നു പോയോ?  

          വസ്തുതകൾ എതിരായിരിക്കെ "ഇന്ത്യയിൽ അസഹിഷ്ണുത നടമാടുന്നെന്നും, പലായനം ചെയ്യാൻ ഭാര്യയും താനും ആലോചിച്ചെന്നു"മുള്ള അങ്ങയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ രാഷ്ട്രീയമോ, മതമോ ഇല്ലെന്ന് ആശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ "ദിൽ " തുടങ്ങി "PK" വരെ അങ്ങയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ആരാധകനായ എനിക്ക് , എന്നേ പോലെ "അസഹിഷ്ണുക്കളായ  ഹിന്ദുക്കൾക്ക് " ഇതു വരെ അങ്ങയെ ഒരു മതത്തിന്റെയോ, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാനായിരുന്നില്ല, ഒരു കലാകാരനായി കാണാനായിരുന്നു, ആരാധിക്കാനും, ബഹുമാനിക്കാനും ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. കലയ്ക്കും കലാകാരനും മത-വർണ-വർഗ - ജാതി- ലിംഗമില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ കലാകാരൻമാർ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.   
    

" പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് പോയാപ്പോരേ; എന്റെ രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചിട്ട് കെടുത്തിയിട്ട് വേണോ " എന്ന് ക്രിക്കറ്റർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ചോദിക്കും പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. " ഭയവും വെറുപ്പും വിതക്കരുതെന്ന് " അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞതു പോലെയും പറയുന്നില്ല. മോശം സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യമുപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ദേശസ്നേഹികളുടെ ലക്ഷണമല്ല എന്ന് പരേശ് റാവൽ പറഞ്ഞതു പോലെയും ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നില്ല.പക്ഷേ....

                  
                   സ്വതവേ ഇസ്ലാമികഇരവാദിയായ ഷാരൂഖ് ഖാൻ പതിവ്   വാചാടോപം നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ അജണ്ട ഉണ്ടെന് കരുതി സമാധാനിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ.   ഇപ്പോൾ രാജ്യം ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാതായി എന്ന് തോന്നുന്ന അങ്ങ് എത് സുന്ദര പറുദീസയിലേക്കാവും പോവുക എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നു. മതനിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കാത്ത, ലോക സമാധാനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കോ? മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും കളിയാടുന്ന മധുര മനോജ്ഞ വിപ്ലവ ഭൂമിയായ ചൈനയിലേക്കോ? സ്വർഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ? ഖലീഫ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അനുദിനം പുരോഗതിയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുന്ന സിറിയ/ ഇറാഖിലേക്കോ? പരസ്പരം പള്ളികളിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കളിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലേക്കോ ? വംശീയവെറി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ആസ്ത്രേലിയയിലേക്കോ? "ഖാൻ " എന്ന വാലു കണ്ടാൽ തുണിയഴിച്ച് പരിശോധിക്കാത്ത അമേരിക്കയിലേക്കോ??

എവിടെയാണെങ്കിലും താങ്കൾക്കും ഹിന്ദുവായ ഭാര്യ കിരണിനും ഇന്ത്യയിലെ " അസഹിഷ്ണുക്കളായ ഹിന്ദു"ക്കൾ എന്നും നൻമകൾ മാത്രം നേരുന്നു...!!

വിദ്യാധരൻ 2015-11-25 11:23:32 News
യദാർത്ഥത്തിൽ അവശരായുള്ളവർ എഴുത്തുകാരും അതിലും അവശരായവർ അഭിപ്രായ തൊഴിലാളികളുമാണ്. എഴുത്തുകാർക്ക് അഭിപ്രായ തൊഴിലാളികളെ കണ്ണിനു കാണാൻ പാടില്ല എന്നത് സത്യം.  പക്ഷെ എഴുത്തുകാരില്ലാതെ അഭിപ്രായക്കാർ പട്ടിണിയാകും എന്ന് പരിഗണിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതാൻ തുനിയുന്നത്.  പത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് തിന്നു ചീർക്കുന്നവർ  'ദൈവ കച്ചവടക്കാരാണ് '. ഇവന്മാർ ഉറക്കെ തുമ്മിയാൽ അത് ദൈവം തുമ്മുന്നതായിട്ടാണ് ജനം കരുതുന്നത്.   പള്ളികളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാഴ്ചദ്രവ്യമായും നേർച്ചദ്രവ്യമായും, അംഗത്വത്തിനുള്ള പൈസയായും ധാനധര്മ്മാതികളുടെ പേരിലുമൊക്കെ വളരെ അധികം വരുമാനമാണുള്ളത്. ഇതിനെ നയിക്കുന്ന അച്ചന്മാരേയും, സന്യാസിമാരേയും (പണ്ടത്തെ സന്യാസിമാർ എല്ലും തോലും ആയിരുന്നു), തന്ത്രിമാരെയും (ഉടുപ്പിടാതെ ചാരം വാരിതേച്ചു നടക്കുന്നവർന്മാർ ) കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവർ പണമുള്ള ഭക്ത ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരും പണം ഉള്ളവരുമാണെന്ന്. ഇവരെക്കൂടാതെ പണം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് വർഷം തോറും സംഘടനയുടെ (സാഹിത്യ സംഘടന , സാംസ്ക്കാരിക സംഘടന ) സമ്മേളനം നടത്തുന്നവർ.  ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ പേരും ചിത്രവുമൊക്കെ  ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണ്.  ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും വ്യതിസ്ഥരല്ല പുരോഹിത വർഗ്ഗവും.  അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പത്രാധിപന്മാരും അഭിപ്രായതൊഴിലാളികളേം ചില എഴുത്തുകാരേം (ഒരിക്കലും അവാർഡും , പൊന്നാടയും കിട്ടാത്തവരേം) വെറുതെ വിട്ടിട്ടു, ധനവാന്മാരായ മേല്പ്പറഞ്ഞ  വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വരിസംഖ്യ ഈടാക്കണം എന്ന്, ദയാപുരസരം അഭ്യർഥിക്കുന്നു  
nadan 2015-11-25 09:41:40 News
I totally support the view of the guy named WRITE FOR ANYTHING. This AVASA pathrkkar should stop doing what they are doing. Most of us have no tolerance for their doing.
mvabraham 2015-11-25 09:37:01 News
Who is asking you to print it? We readers have options including online media, absolutely free. YOu guys: printers/editors/owners, do any one of you print your so called pathrams on time? Do you have a schedule? Any consistency? YOu print when you have money to give to the printing press. YOu send it whenever you have money to pay to USPA. WHy should we pay to you for the obituaries, matrimonials, for favors received, death notices etc etc when you cannot bring out a timely pathram? We only need one or two pathrams. We only need those pathrams that are trustworthy, genuine and true to advertisers and readers. Some of you guys took our subscription money for 3 years and no pathram. Some of you took one year of advertisement from potential advertisers and what good it is doing for their business. Better stop this nonsense and do some other job.