thampan 2016-03-01 11:46:43 News
Anthappan, why you think Trump will ruin the economy?  Hillary and all the establishment over the decades have done nothing for the middle class.  During election they come to get your vote, then will sleep with lobbyists and rich folks.  Trump might not be perfect, give him a chance and see how it is....
Anthappan 2016-03-01 10:31:52 News

I just want to caution

That Trump will destroy this nation.

Move your ass and vote

Hope my point you got.

Don’t you have any botheration?

About your next generation

Malayaaless are lazy

Because most of them are hazy

Move your ass fast

For the vote to cast. 

നാരദർ 2016-03-01 10:12:59 News
കുട്ടന് വയറു നിറഞ്ഞു കാണും . 
വിദ്യാധരൻ 2016-03-01 08:15:59 News
കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങു 'കുട്ടാ' 
സരിതയിങ്ങെത്തീടും വൈകിടാതെ.
ചപ്പി തീർന്നൊരു മാമ്പഴം നീ 
ചപ്പുവാൻ വീണ്ടും കൊതിച്ചിടുന്നോ?
ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ടെന്തിനാ നീ 
വേണ്ടാത്തെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിടുന്നെ
പാത്രം കഴുകാം തുണി അലക്കാം 
നിലമൊക്കെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാം 
എന്തെല്ലാം പണിയുണ്ട് ചുറ്റും നോക്കിൽ 
പാവം ആ ഭാര്യക്ക് സഹായമല്ലേ ?
ഒന്നല്ല രണ്ടു ജോലി ചെയ്തു 
തളർന്നെത്തുമവൾക്ക് സന്തോഷമാകും 
ചുമ്മാ കിടന്നുറങ്ങി നീ യീ -
ദുസ്വപ്നം കണ്ടു ഞെട്ടിടല്ലേ 
'അന്തപ്പൻ' പറയുന്ന മാതിരി നീ 
എഴുനേറ്റു പോയി ഹില്ലരിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യ്‌ .  
വിദ്യാധരൻ 2016-03-01 08:02:31 News
നാം ഏതൊന്നിനെ പുറത്തു തിരയുന്ന അത് നമ്മളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഈ വാഴ് വിനെ അഹാങ്കാര രഹിതമായി (തവ നന്മയറിയാതെ ആഹന്തയാൽ മർത്ത്യകം പരിണമിച്ചിടുന്നുലകതിൽ പലവിധം)   നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.  തിരുരവം പോലെ വിപിനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ചെറു അരുവിയും മലരു പോലെ പൊട്ടിവിടരുന്ന  പ്രാഭാതവും എല്ലാം ഈ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രകാശനംതന്നെ.  ചൈതന്യം അതിന്റെ ആലയമായ മന്ദിരത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നീങ്ങുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത തൃഷ്ണ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി ഭാവിക്കുന്നു (ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടി തുണപ്പു നീയല്ലാതെ ദുഃഖങ്ങൾ പകരുന്നതില്ലെന്നുടയതെ ).   സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് വാദിക്കുന്ന പാമരന്മാർക്കു പോലും നിന്നെ അളക്കുവാൻ ആകുന്നില്ല (നിന്നെ അളക്കുവാനാകുന്നില്ല സുരസ്നേഹിതരാം പാമാർന്മാർക്കും ) എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടമാടുന്ന മത തീവ്രവാദവും ആശയകുഴപ്പങ്ങളും കുഴാമറിച്ചിലുകളും.  അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി  എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അഖിലം  ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയു.

സാധാരണ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക്   നമ്മെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി കവി നമ്മൾക്ക് ഒരു വിശ്വദർശനം നല്കുന്നു.  വാക്കുകളെ നറുംപാലിൽ നീരെന്ന പോലെ കവി കോർത്തിണക്കി ചിന്തിക്കും തോറും രുചി പകരത്തക്ക  രീതിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു കവിത അനുവാചകർക്കായി നല്കിയിരിക്കുന്നു .  കവിക്ക് ഈ വായനക്കാരന്റെ കൂപ്പ്കൈ..
andrew 2016-03-01 06:45:01 News

വിവരംകെട്ട വിഡ്ഢികള്‍ ആണ് ട്രുമ്പ്നിഉ സപ്പോര്‍ട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നു ട്രുംപ് തന്നെ സമ്മതിച്ചു. വിവരംകെട്ടവരും വിദ്യ രഹിതരും ട്രുംപിനെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയുമ്പോള്‍ അവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നവരോട് കൂടുതല്‍ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാരിയം .

വിഡ്ഢി എന്നും വിഡ്ഢി 12 മാസവും വിഡ്ഢി , 24 മണിക്കൂര്‍ വിഡ്ഢി .

ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുന്ന educated idiotsഉം ഉണ്ട്

Hilary is the only one who can save this country. U S is still a World leader. Any wrong action from this country will destroy World piece. So we need a President with World Citizen ability and qualification. That person is Hilary.

I already voted for HILARY and is working for HILARY

Please vote for HILARY

kuttan 2016-03-01 04:44:09 News
സരിത വരുമോ ...? മൊത്തം വനിതകളുടെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവള്തന്നെ വേണം 
Anthappan 2016-02-29 20:47:55 News
Vote For Hillary. Hell with RSS
Anthappan 2016-02-29 18:14:48 News
Religion and Republicans have something in common and that is suck the blood of the people and get fattened.  You can see it on the face of Trump, He is getting ready to pounce on the Races other than White.  Look at who is supporting him; The guardian of KKK; David Duke.  Now you may ask who is David Duke as Trump asked the CNN reporter.  David Duke believes that the whites are the ruling class and rest of the human beings are inferior.  And you and I are in that group. Don't get fooled like Tom Abraham.  Get out there and vote for Hillary? She is trust worthy. If she had done anything terribly wrong she would not have ran for American presidency.  The male dominated and arrogant Republican Party would do anything to stop this lady from becoming the President of America.  But, look at what is happening.  Their party is disintegrating. Nobody can stop it.  The party will be destroyed from within no from out.  GOP is trying to rewrite the constitution of this country which was written by the founding fathers with all the people in mind.  Malayalee must abandon their lazy attitude and get out and vote.  If you want your next generation to survive this Racial discrimination then vote for Hillary and stop the momentum of GOP.  Don't waste your time going after FOKKANA, FOMMA and WORLD MALAYALEE what ever crap it.  Do you think your children are going to be happy with some dance and activities?  It is so disgusting to read the Manifesto released by the FOKKANNA Candidate.  These people cannot do any damn thing because they don't have the caliber to do it. They are mere bull shit.  If you really wish for this country to have good economy and progress only Democratic party can bring that to pass. And Hillary Clinton can do that. So my request to all Malayalees to get their ass out to the booth and VOTE FOR HILLARY, The next PRESIDENT OF USA.  There is no more supper Tuesday  Tomorrow is the day.
andrew 2016-02-29 18:00:02 News

ബ്രാഹ്മണ രും യൂദ പുരോഹിതരും .

Anthappan has opened a treasure chest of knowledge, so with a lot of respect to his great wisdom allow me to add to it.

Judaism was never a monotheist religion. The Israelite s { Hebrews} worshiped many Semitic gods and snake god was prominent one. The Jerusalem priests were not Hebrews. They were the priests of Zadok god and the rulers of the ancient land of Sal-om the modern Jerusalem area. They joined David's kingdom. The Babylonians captured & enslaved them. During the time in exile, they cunningly combined Northern & Southern { Israel & Judea} theo- literature and fabricated the priestly version of the Hebrew bible -the old testament. From the beginning to the end of these collection of books; god is not the hero, but the real Heroes are the priests. The Scribes [ writers] repeatedly wrote that god had ordered to bring fatty meat, fine wine, good fabric to the temple so that the priests can live luxuriously without working for it. Remember those priests were in Babylon for a long time.

Indian priestly class too came from the Persian region. The Hebrew bible & Brahmin Vedas has a lot in common. The priest is the Hero and they were able to cheat and exploit a large multitude for centuries. Three major religions originated from the Hebrew bible,-Judaism, Christianity & Islam. The Persian priests controlled the people of the Indian Sub- continent ever since they migrated to India.

Time to think – you want to be fooled & enslaved for ever ?

Remember : no priest is better than you.

They can do nothing for you. They cannot save you or curse you.

They are living on your hard work. Get them out from your life so you can enjoy paradise in this life every day.

Hope to see you all in the real paradise of everyday life.

andrew 2016-02-29 14:56:48 News
Dear readers ! please think before you vote.
GOP is not in favor of any one other than a few rich.
do not dump this country.
please vote for Hilary. She is the only one qualified to lead this nation and the World.
andrew 2016-02-29 14:05:17 News

Worst evil under the Sun – CASTE SYSTEM

Another beautiful and well thought article. Many of his findings are facts. But cannot agree in whole so my comments:- Origin of caste system was philosophical. Individual's character and attitude was categorized and he was given an attribute or distinction. For example if he was like 'god fearing' - in the general sense, [I don't know why we need a god to be feared] pious, philosophical- he was was given a priestly attribute. If he was a fighter, hunter, adventurous,domination- he was given a warrior attribute. If he was a business man, profit seeker -he was given merchant attribute. If he was meek, submissive- he became the server of the society. In the beginning it was not by birth or heredity it was purely by the character and attitude of the person. But the 'god fearing' group attained more knowledge and they were able to fool all. Different classes or type of people claimed it by birth and the caste system originated. It is one of the worst, horrible evil under the sun.

no one is superior, some are fortunate to be born in rich family and they cherish more while the unfortunate perish. Rational / logical distribution of wealth can reduce the severeness of this social injustice.

Priests has no power to punish or bring evil on you. It is a false myth promoted by them so that they and their sons {not daughters} can live like kings for generations and centuries. They exploited the ignorant with no guilt feeling, in fact they are the incarnation of devil.

The 'ദളിദര്‍ -they were not poor or rich. They are the original inhabitants of this land, they lived in unison with Nature, they were a part of Nature, not dominating but like the rest of the plants and animals. They had no religion.The terms rich and poor was not applicable to them. They got all their needs from Nature – Mother Earth. But civilization, religion, politics – they all destroyed their resources and they were pushed to poverty without no exit ways. They were DE-humanized as 'untouchables'. But those so called upper class men had no discrimination to the untouchable women in the cover of night. If they need blood transfusion do they ask for upper class blood?

Stop respecting or worshiping any human of any kind. Do not go to their temples. Make a temple of your own like the great Guru did.

Why we blame the North Indians. Kerala is filled with discrimination. The way the പുലയര്‍ & പറയര്‍ were treated by others is horrible. Time to regret for the foolishness & cruelty of your fathers and help those poor humans. They were made poor by your fathers. They were the original inhabitants of Kerala. Nature was their resource, the Nature was exploited by your fathers and they confiscated land and became richer and richer, while the poor became poor & poor.

Ezavas of Kerala were not poor or Hindus. They were rich land lords, merchants, doctors and so on, they too were victimized by the upper class. Ezavas Practiced Jainism and Buddhism. But later Braminism destroyed those religions and Ezavas were forced into the Temple Religion of the Priests. Now Anthappan's findings has lot of facts, so they too deserve praise. To be continued..

Anthappan 2016-02-29 13:51:47 News

Super Tuesday will change the course

If you go and vote of course

Hillary must be your choice

Because there is no other choice  

Trump elected will bring chaos

Because he doesn’t have any ethos

Ted Screw is hated by the Republican Party

Because he is from Tea party

Rubio will be stepping on two boats

Because he wants all the votes.

Recite the Slogan Hillary

And it will resonate until January 

andrew 2016-02-29 12:54:35 News

Sam C has accomplished a great task and a new approach to Novel writing. I too always felt like വിധ്യദരന്‍. Malayalees has a tendency to be thankless, having no gratitude and loyalty. Sam C has illustrated that very well. Lust and greed and pomp and pride of Malayalees is unique. Wishing you the best in future efforts.

Sri Sudhir deserves a lot of praise. He has devoted his time and writings to promote and develop and encourage many writers.

This article is special, so far he has written 100 നിരുപണം . He deserves a പൊന്നാട . Many may ignore unsung hero like you. But from my heart a പൊന്നാട 

Anthappan 2016-02-29 10:09:47 News

Divisions were there in every religion because it was stemmed from the desire to rule and exploit fellow beings.   Many people used to think of first-century Judaism as a monolithic block, a solidly unified religion, from which Christianity split off as a new religion.  In contrast, we now know that there were many different sub-groups within ancient Judaism, and that the early "Jesus Movement" was just one of many different Jewish groups.  Moreover, the separation of Christianity from Judaism was not sudden, but happened gradually over several generations and even continued today.

Pharisees - a group of influential Jews active in Palestine from 2nd century BCE through 1st century CE; they advocated and adhered to strict observance of the Sabbath rest, purity rituals, tithing, and food restrictions based on the Hebrew Scriptures and on later traditions.

Sadducees - another prominent group of Jews in Palestine from 2nd century BCE through 1st century CE; they were probably smaller "elite" group, but even more influential than the Pharisees; they followed the laws of the Hebrew Bible (the Torah), but rejected newer traditions.

Essenes - a smaller group or "sect" that lived a communal "monastic" lifestyle at Qumram (near the Dead Sea) from 2nd century BCE through 1st century CE; the "Dead Sea Scrolls" found in this location in 1947 are usually associated with them.

Herodians - probably a faction that supported the policies and government of the Herodian family, especially during the time of Herod Antipas, ruler over Galilee and Perea during the lifetimes of John the Baptist and of Jesus.

Zealots - one of several different "revolutionary" groups in the 1st century CE who opposed the Roman occupation of Israel.

High Priest, Chief Priests, Priests, and Levites - Members of the tribe of Levi who were responsible for the temple and its sacrifices, and thus were the religious and social leaders of the Jewish people.

Scribes - men specially trained in writing and thus influential as interpreters and teachers of the Law, and agents of the rulers.

Elders - the "older men" of a community who formed the ruling elite and was often members of official "councils".

Disciples of John the Baptist - during his lifetime and for several centuries thereafter, certain groups of people considered themselves followers of John the Baptist; some of them became Christians, but others maintained that John was earlier and more important than Jesus.

Followers of Jesus of Nazareth - starting with smaller numbers of Jews in Galilee and Judea during his lifetime, those who believed in Jesus grew over the decades, spreading the "Jesus Movement" to other nations, cultures, and languages throughout the ancient Mediterranean.

 People are being exploited in the name of God everywhere in the world.  Only way to get out of this prison is to take you out of the situation.  Unless and until people think freely they will be subjected to this kind of religious slavery.   Padannammakkal is at least provoking the thoughts. Of the readers.