വിദ്യാധരൻ 2016-03-11 07:36:40 News
മാർഗ്ഗംക്കളിക്കൊരുനുബന്ധം 

അന്തികള്ളടിക്കുവാൻ 
ചന്ദപ്പനൊത്തു ഞങ്ങൾ 
ചന്തക്കു പോകും നേരം
സുന്ദരി വന്നു മുന്നിൽ 
അന്തിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ 
എന്തൊരു വടിവാണ് 
ചന്ദനം കടഞ്ഞപോൽ 
എന്തൊരു മുഖശ്രീയാ 
അന്തിചുവപ്പാർന്ന കവിളിണ
ചെന്താമര അക്ഷികളും 
ചെന്തോണ്ടി ചുണ്ടുകളും
പന്തുതട്ടി കളിക്കുവാൻ   
പന്തുപോലെ മുലകളും 
ചന്തിരണ്ടും തെറിച്ചിട്ട് 
ചന്തമുള്ള നട കൊള്ളാം ! 
അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുംനേരം 
അന്തപ്പൻ വന്നു മുന്നിൽ 
ചന്ദപ്പാനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ?
ഇന്തുപ്പ് എന്ത്യേ ചൊല്ല്? 
എന്ത് ചൊല്ലാനറിയാതെ  
അന്ധാളിച്ചു നില്ക്കും നേരം 
ചന്ദപ്പൻ സ്ഥലം വിട്ടു 
ഇന്തുപ്പ്ലിഞ്ഞുപോയി 
സുന്ദരി കടക്കണ്ണാൽ 
അന്തപ്പനെട്ടെറിഞൊന്നു 
അന്തപ്പൻ വല്ലാതായി 
ഉന്തിയവൻ കണ്ണു രണ്ടും 
കന്ദർപ്പനായി അവൻ 
സുന്ദരിയാളുംമൊത്ത് 
വൃന്ദാവനം പൂകിയുടൻ 
Tom abraham 2016-03-11 06:11:05 News

Only our malayalee comment writers chasing me don't open their eyes to the realities of Hillary corruption. Florida is about to finish the republican rumble, Rubio mouth, and declare the next president of a stronger America, Don Trump. I was a democrat also. Now, independent leaning to Trump. As Trump States, " get out , take him out, bye, bye " He will take the terrorist head choppers out from ISIS, and the 1.6 billion Islam world learn about the power of democracy. 


ഇന്ദ്രചൂടൻ 2016-03-10 20:21:31 News
ഇന്തുപ്പേ ചന്തപ്പ 
അന്തപ്പൻ എത്താറായി 
തലയിൽ കാഷ്ടം വീഴാതെ നീ 
ഹെൽമെറ്റ്‌ വച്ചീടു നീ 
Jack Daniel 2016-03-10 20:11:49 News
I like Kanananaya Mathai. I was just practicing the Marggam Kaly with his song.  I never missed a step everything was falling in place when I started.  But my wife says I was on the floor when she found me. People would spread lies especially your own wife she gets pissed off.   
Anthappan 2016-03-10 20:05:34 News

George Bush was not elected

He was selected.

He lied to the American people

And took the war to the Iraqi people.

He was a moron

Supported by thousands of morons.

Malayalees lead double life in this country

Because their heart and soul is in their mother country.

Most of the people like the politics at home

Because they don’t like the politics of US, their second home.

Most of the politicians in Kerala are thieves

Because that is how they daily live.

Get involved in the politics of this country

Because it is also your country. 

ഇന്തുപ്പ് 2016-03-10 14:29:29 News
എന്താ മോനേ ചന്തപ്പാ 
കാഷ്ടം വേണോ നിൻ തലയിൽ?
റോന്തു ചുറ്റുന്നന്തപ്പൻ
എന്തേലെങ്കിലും വീഴ്ത്താനായ്
Paul D Panakal 2016-03-10 14:03:48 News
A lot is being published about FOMA and FOKANAA.  Unfortunately the local and online Malayalam news sites cover them with more publicity than they deserve.  These skeleton organizations are not doing anything for the Malayalee community as a whole and do not envision for tomorrow.  I wish some socially oriented - not high profile oriented - individuals come up and find ways to uniting these two organizations and present itself as the voice of Malayalees in America.  Otherwise, shame on the leaders.
കനാനായ മത്തായി 2016-03-10 10:22:00 News
ഒരു മാർഗ്ഗം കളി പാട്ട് 
( കനാനായ  മത്തായി  )

അന്തപ്പൻ എത്താറായി 
ചന്തപ്പാ ഓടിക്കോ നീ 
നിൻ കഥ കഴിയാറായി 
ചമ്മന്തി ആക്കും നിന്നെ 
അന്താപ്പൻ ഇന്ന് തന്നെ. 
സന്ധ്യക്ക്  കള്ളടിക്കാൻ 
ചമ്മന്തി തൊട്ടു കൂട്ടാൻ 
അന്തപ്പൻ ചതച്ചതാം 
ചന്തപ്പൻ ചമ്മന്തി ഭേഷ്! (അന്തപ്പൻ എത്താറായി ..........)

ഒരു കുപ്പി കള്ളടിച്ച് 
ഒരു ചുവട് മുന്നിൽ വച്ച് 
ഒരു ചുവടു പിന്നിൽ വച്ച് 
വൃത്തത്തിൽ നൃത്തം ചെയുത് 
ചന്തപ്പൻ  നീങ്ങിടുമ്പോൾ 
നില്ക്കുന്നു മുന്നിൽ വന്ന് 
അന്തപ്പൻ അന്തം വിട്ടൂ  (അന്തപ്പൻ എത്താറായി ..........)
Anthappan 2016-03-10 09:23:20 News

You gutless creep; if you are coughing and sick then take some over the counter medicine and suppress it.  If you want me to respond then put it in words and I will respond to it even if it is shit. 

ചന്തപ്പന്‍ 2016-03-10 09:10:16 News
അന്തപ്പന്‍, ചന്തപ്പന്‍, കോയീനെ കള്ളന്‍.... 
Anthappan 2016-03-10 09:02:19 News
A Peek into American Politics.

Donald Trump's modeling agency has profited from the very same visa program that the presidential candidate himself has slammed -- and appears to have violated federal law in the process, a CNN Money investigation has found.

Throughout his campaign, Trump has loudly opposed the practice of U.S. companies using foreign workers instead of Americans -- specifically the highly-skilled workers brought to the United States through the controversial H-1B visa program.

"These are temporary foreign workers, imported from abroad, for the explicit purpose of substituting for American workers at lower pay. I remain totally committed to eliminating rampant, widespread H-1B abuse," Trump said in a statement on his website, though he backtracked on his position during a recent Republican debate.

While this visa program is best known for bringing over technology workers like engineers and computer programmers, Trump's own modeling agency has used the program for years, federal data shows. That's because federal law surprisingly lumps in fashion models with these other specialized workers -- though it's the only job that doesn't require higher education. (Instead, models must have "distinguished merit and ability.")

And now, the use of this visa by Trump Model Management, founded by Trump in 1999, is being questioned.

Ninan Mathullah 2016-03-10 07:25:50 News
Good work Dr. M.V. Pillai and FOMAA. We all have high potential in all of us. But most of us use only a fraction of it. Most are concerned about ourselves, our family or at the most our church or temple. Most of us limit our world to ourselves or our family. We all work and take care of ourselves and our family. The difference is what we have done for others that leave an impact here, and that determine our reward in the other life. Best wishes.
വിദ്യാധരൻ 2016-03-09 21:29:52 News
മണിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടൻ പാട്ടാണ് '"ഓടണ്ട ഓടണ്ട ഓടി തളരേണ്ട ...." പാട്ട്.  ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പുനർ ജന്മത്തിൽ ആ പാട്ട് താഴ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് പാടിയെന്നിരിക്കും 

കുടിക്കണ്ടാ   കുടിക്കണ്ടാ 
അമിതമായ്  കുടിക്കെണ്ടാ 
കുടിച്ചു നാം നശിക്കണ്ടാ   
ഒരു നല്ല കരളു നാം വാട്ടിടെണ്ടാ  
ആ നല്ല കരളു നാം  വാടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ
അകാല മരണത്തെ ഓടിച്ചീടാം   (2 )
Babu Thkekkekara 2016-03-09 20:51:08 News
Thank you Dr. M.V. Pillai for sharing this information.  And thank you Jose Abraham, Anandan Niravel and Shaji Edward for making this project a reality. I understand your hearty efforts behind this project, which will never go unnoticed.  I am really proud to be a part of FOMAA.  May God bless all the noble causes FOMAA undertakes for the benefit of our community.  
S.Johnson 2016-03-09 18:06:08 News
ക്രന്ബരി  ജൂസിന്റെ  കുപ്പിയില്‍  ഹെനസി  നറച്ചു  കുടിക്കു . ഭാരിയ , അച്ഛന്‍ , ഉപദേശി , കസ്റ്റംസ് - എല്ലാറ്റിനെയും  പറ്റിക്കാം .