പ്രതികരണങ്ങള്‍
Odamkolli
2016-07-04 15:43:57 News
This cinema shows, actually waste of our money. it is not worh it. . What a senseless question? Poor imported MCs. What they know this imported Pravasis. This young glamour MCs are not knowledgeable about us. Consider learned, malayalm knowing Mc, with correct accent. Even you can consider above 60 persons also. Here this case local Mcs, local programs got only poor consideration. We must promote local talents. For MCs also give consoderation for local talents. They do 100 times better than this imported glitter Cine people.
FOAMAkuttan
2016-07-04 14:38:51 News
ഈ കവിത അടുത്ത തവണത്തെ ഫൊക്കാനയുടെ ഉണർത്തു പാട്ടായിട്ടു അവന്മാര് ഉപയോഗിക്കും നല്ല കവിത .  വിദ്യാധരൻ അതിനെ കൊഴുപ്പിച്ചു . 

Varughese George
2016-07-04 12:11:37 News
We need Fokana. Where else we can proudly display our $69 suit.This is the only place other than our churches we can shine with little bit of Manglish and little bit of this and that.
Vayanakkaran
2016-07-04 11:51:26 News
So, the election is like a vote through the mail or through the internet? All delagates cannot come physically to one place just for voting. Travelling from state to state is expensive. In convention it was OK there at Toronto. Probably the so called election will be undemocratic. You people pick your own people as you please. The old guards cling the chair. That is what happening in many organizations. Why you violate the constitution? Before admitting any association in FOKANA, you should examine its\\\' manifesto and constitution. This case you failed and you admitted religious associations as you wished. The members or any body can question that any time, especially in general body. That is the most powerful body- general body. No time limit to question the iregualarity. Through the back door you people give permission to such association to enter in to FOKANA. So that can be questioned any time. Why this time? What when? where and all those lames excuses are invlaid. Everyt thing can be questioned in court of law. All this things are applicable not just FOKANA but all umbrella oragnizations or in any press organizations. Dictator ship or clinging on the same position for years or controlling the organizations for years are not good. No exemptions, Any way please select the less evils. Good luck Any way this Cinema show and such things are waste of public money. We want a turn around, giving chances to real people, real common people in stages and every where. We do not want imported celebrity shows All waste. We want to hear from literary thinkers and writers. Can some body write a real picture of this years\\\' conventions.

2016-07-04 11:34:19 News
ഫൊക്കാനായിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അധികാര പ്രേമികളുടെ തള്ളലാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം.
Pooman
2016-07-04 11:16:58 News
Fok anal lover is correct.  The current President's term is over and his convention turned out to be a success (even with the paid movie stars in).  The current President should dismantle this unorganized organization and either merge with FOMA or WMC.  Let us see what's going to happen in Florida this week.  All the VAZHAKALI leaders should be sent to Guantanamo jail.
nadan
2016-07-04 11:12:49 News
Exactly.  All comments very much valid.  Pothu janam is NOT kazhutha any more.  F, F & F (F....g FOKANA & FOMA)
GONV
2016-07-04 10:25:29 News

ഫൊക്കാനയുടെ ഗോര്ബച്ചേവായി ശ്രീ തമ്പി ചാക്കോ മാറുന്നു എന്നു കരുതണം .  തമ്പി ചാക്കോ ഫൊക്കാനയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവെന്നത് നേര് തന്നെ.  എന്നാൽ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവും ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല.  ഫൊക്കാനയെ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ചതിൻറെ ഉത്തരവാദി ആരാണെന്നു ഓർത്തു നോക്കുക.

Fokanalover
2016-07-04 10:00:15 News
We all know who controls fokana. That group will control it forever
renji
2016-07-04 09:45:38 News
observer is right. What a waste of energy and resources! Suresh Gopi, the ambassador for disunity and disharmony being honored by a crowd, mostly of the minorities, whose releative's survival back home in the future may be in jeopardy by Suresh Gopi's allies such as Amit Shah! To add insult to injury, they are being paid! What a shame!!!!
vayanakaaran
2016-07-04 03:50:14 News
ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണോ
ഫൊക്കാന നടത്തിയ സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് ഇ മലയാളി ഒന്നും എഴുതി കണ്ടില്ല. അതിൽ പങ്ക് കൊണ്ട
ഒരു സാഹിത്യകാരനും,കാരിയും ഒന്നുമെഴുതിയില്ല.അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തെ വളരെ തുച്ഛമായി പൊതുജനം
കാണുന്നു എന്നതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ ഇത്?
വിദ്യാധരൻ
2016-07-03 21:12:44 News
ഒത്തിരി മരുമക്കൾ ഉള്ളൊരു അമ്മാവൻ 
വെള്ളം ഇറങ്ങീട്ടു ചാകുകില്ല 
എന്നപോൽ ഒത്തിരി പാപ്പാന്മാരായാലും 
ആന ഇടയുവാൻ  സാധ്യതയാ.
ആനപുറത്തേറി ഒരു  ചുറ്റു ചുറ്റുമ്പോൾ 
'ആനയെൻ' സ്വന്തമെന്നുള്ള തോന്നൽ
ആ തോന്നൽ മൂത്തു കലശലായ്  പാപ്പാന്മാർ
അടിപിടികൂടുന്നു ആനക്കായ് 
പണ്ടൊരു നാളിലാ ആനയെ കിട്ടാഞ്ഞു 
പോയൊരു പാപ്പാൻ ആമ വാങ്ങി 
ആന മുക്കുന്നകണ്ടു ആമമുക്കിയാലത് 
ആനപിണ്ഡമാകുന്നത് എങ്ങനയാ?
കാശുവന്നുള്ള കീശ നിറഞ്ഞാലുടൻ 
അച്ചായന്മാർക്ക് നോട്ടം ആനയോടാ  
അർദ്ധപട്ടിണി കിടന്നാലും വേണ്ടില്ല
കോണകം പുരയുടെ മുകളിൽ വേണം
എന്നപോൽ വാങ്ങണം കുലകൊമ്പൻ ആനയെ
വാങ്ങീട്ട് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടവേണം .
ഇങ്ങനെ മോഹങ്ങൾ മൂത്തു മുഴുത്തിട്ട് 
കാട്ടുന്ന ഗോഷ്ടികൾ കഷ്ടമത്രേ! 
സത്യം പറയുന്ന കവികൾക്കും നല്ല 
പാരിദോഷികങ്ങൾ നല്കിടണേ 
രാത്രി ഒട്ടേറെ  വൈകിയെൻ  സ്നേഹിതാ
ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെഴുതാം 
നമ്മളെകൊണ്ടു കവിത കുറിപ്പിക്കാൻ 
ഉണ്ടാകും എന്നാളും കോമരങ്ങൾ  
Observer
2016-07-03 19:31:32 News
FOKANA Convention as usal waste of my registration money. I also lost my little sponsor money. What did I got there? Nothing. I lost some time and money. Poor progrmas. Very poorly organized. Is it just a Cinema program or just award nite? Fokana Convention is just a cinema star nite. What a pity? Where is your so called noble ajenda? Cine star worship. Cine star photos. They are not our role models even. Why we have to spent a lot of money and time to these kind of star worship program? I am cutting short the additiona program and coming back to my city. "Kadalasu Kaduva program" Next Converntion I am not particatating next prgram. I am cutting short and coming back to my house.
Thomas T Oommen
2016-07-03 16:06:41 News
Thank you for your support for a domestic airport in Aranmula
Thomas T Oommen

കുതിരവട്ടം
2016-07-03 13:26:53 News
ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാം  ഹി ഹി ഹി ഹി ഹി ഹി 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Anish Chacko
2020-01-23 22:53:19 News
കഥ വായിച്ചവരോടും അഭിപ്രായം അറിയച്ചവരോടും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ! കഥയുടെ ആത്മാവ് തൊട്ടു വായിക്കപ്പെടുക എന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് എഴുതെപ്പെട്ട അതേ wave length ൽ ഈ കഥ മനസ്സിലാകയും ഗഹനമായ അഭിപ്രായം രേഖ പെടുത്തുകയും ചെയ്ത വിജിക്ക് വീണ്ടും thanks !
josecheripuram
2020-01-23 22:40:18 News
A Party become strong because other parties are weak.Then think why can't we be strong,there is no unity.
josecheripuram
2020-01-23 22:28:16 News
The people who Subjected to Politicians&Power are slaves.Have you ever thought what benefit I get from them?
joseph abraham
2020-01-23 22:17:25 News
Well written. Poetic description of factional feud among believers. Ultimately the humanity and Christ are defeated in the game for power and money
josecheripuram
2020-01-23 22:13:42 News
I'am in America,I will end up here,where else I go?Citizen ship is a big problem?A person is born where that person belong.OK if that country is no more existing.where you go?Christ born in Bethlehem.Spend time in Egypt,lived in Nazreth,Galleli, died in Calvari who knows where all he lived,and who knows where he is?So we who believe in him ask What nationality we are?He say Human.Are we human?So no one knows where we will be born where will live&were will end up?
joseph abraham
2020-01-23 22:03:37 News
ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ , എൻ്റെ കഥ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടാമായതിൽ വളരെ സന്തോഷം . താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ പലതും വളരെ പ്രസക്തമാണ് . മനുഷ്യൻ ഒരു മത ജീവിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നതോടെ അവനിലെ മനോധർമ്മവും നർമ്മബോധവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇന്നുകളിൽ മുന്നിലുള്ള ജീവിതം അപ്രസക്തമാവുകയും അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മതങ്ങൾ തീർക്കുന്ന പാപബോധം അവനെ വില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായനയും വിനോദങ്ങളും നേരമ്പോക്കു പറയലിനുമൊന്നും താൽപ്പര്യമില്ല ഒഴി വുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അടുത്ത അമ്പലത്തിലേക്കോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ വച്ചു പിടിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂ ട്യൂബിൽ മത പ്രസംഗം കേൾക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടാനുള്ള സൂത്രവിധ്യയായ ചെയിൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ഫേസ് ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും . വായിക്കാനൊന്നും താൽപ്പര്യം തോന്നുകയില്ല . ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കു കൂടുതൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് അയാളുടെ എഴുത്തുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ അച്ചടി മഷി പുരണ്ടു അച്ചടിച്ച് വരുമ്പോഴുമാണ് . അതുതന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവർ നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോട് കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്നത് . അത്തരമൊരു സാഹചര്യം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം കുറവാണു അതു ആരുടേയും കുറ്റമല്ല മറിച്ചു ഒന്നാം തലമുറയോടുകൂടി മലയാളം മരിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് . മലയാളികളുടെ കുടിയേറ്റത്തിൽ കുറവുവന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശമാകും . ഇ മലയാളി ചെയ്യുന്നതു വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് . അവിടെയും വിലങ്ങുതടിയായി വരുന്നത് മലയാളം എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് . പിന്നെ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും സാഹിത്യം വായിക്കാൻ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുമില്ല. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയാൽ എത്രയെണ്ണം വിറ്റുപോകുവാൻ കഴിയുമെന്നതും ഒരു ചോദ്യമാണ് . അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല . അത്രയ്ക്ക് സമ്പുഷ്ടമാണ് സാഹിത്യം ഇവിടെയെന്നു കരുതാനും വയ്യ .മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ തോൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു യാത്ര മാത്രമേ കരണീയമായിട്ടുള്ളു . എഴുത്ത് കാരെ സാമ്പത്തികമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെകിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് . അങ്ങിനെ വന്നാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന് കൂടുതൽ സമയം എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും അതുമൂലം കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യം ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് .
josecheripuram
2020-01-23 21:45:17 News
India is the biggest Democratic country in the world,How many Indians know what is democracy?Democracy means Equality is in this world any where you see Equality?Then what the F---K,You talk about?
josecheripuram
2020-01-23 21:28:21 News
Why our Politicians or leaders did't see this was coming?Still they don't see the danger.None of them are thinking about more than five years from now.But BJP knows what they doing there will be a time, all these political parties will be banned,none of this opponent will be alive.If you want to survive,talk now,act now.
joseph abraham
2020-01-23 21:18:22 News
അദാനിയുടെ പോർട്ട് യാദ്ര്ഥ്യ മാകുന്നതോടുകൂടി പശ്ചിമഘട്ടം നാമാവശേഷമാകും . ഇപ്പോൾ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം പ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ അദാനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റികൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല . ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ മാലിന്യവും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടും എല്ലാം ചേർന്ന് തീരപ്രദേശം നശിപ്പിക്കും . കടലിൽ കല്ലിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടൽ വ്യാപിച്ചു വ്യാപകമായ തോതിൽ കരയെ കാർന്നു തിന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ലാഭകരമാവില്ല എന്ന് വിദഗ്ദർ വിധിയെഴുതിയ തുറമുഖ പദ്ധതി യുടെ പിന്നിൽ സൗജന്യമായ് കിട്ടുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ് മാത്രമാണ് ലക്‌ഷ്യം . ഇതുവരെയും അദാനിയുടെ പത്തു പൈസയും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കേരള സർക്കാരിന്റെ പണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പണികൾ നടക്കുന്നത് . പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആർക്കും ഒരു പരാതിയുമില്ല . വെള്ളപ്പൊക്കവും മലയിടിച്ചിലും കണ്മുൻപിൽ പലവുരു നടന്നിട്ടും കുലുങ്ങാതെ സർക്കാർ യദേഷ്ടം പാറപൊട്ടിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നശിക്കാൻ ഇനി അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ട . ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞപോലെ എന്തിനാണ് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ കയ്യിൽ നിന്നും കാശുമുടക്കി അഴിമതിക്കാരായ ഈ എമ്പോക്കികളെ ഇവിടേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് . അമേരിക്കയിൽ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന അനേകം മലയാളികളുണ്ട് , വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ സമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക്‌ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിക്കൂടെ . ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടു രോഗം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് . അമേരിക്കൻ മലയാളി കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പണക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ
josecheripuram
2020-01-23 20:54:12 News
Every Nation has a responsibility to know who are there citizens.who are legal immigrants.who are illegal immigrants.Can an Indian citizen go to any other country without proper documents.if he goes he is considered as illegal.If the Government is unable to provide basic needs of people they leave their country&migrate to better places.Do you think any one is willing to leave their country&They are forced to leave their birth place.
Jose
2020-01-23 20:40:57 News
Dear Mr.President, I am a democrat. I trusted my party all through my life. I was hoping that a democrat would win the last election. But, for better or worse, (I thought) you won . Congratulations. But, political process must go on. I am glad I live in this country and have the freedom to express my views. Ever since you became president, my party was trying to throw dirt on you. But you took all those like a strong person. You responded well when you had to. Again congratulations. All through these years, you led my country courageously. I want to thank you from the bottom of my heart. Your goal is to make “ AMERICA GREAT AGAIN”. You are slowly achieving that. Your accomplishments are many. My party knows that. But, because of dirty politics, they cannot acknowledge that. (Sorry about that). In spite of my party affiliation, I thank you for your courageous leadership and dedication for this country. Wish you the best. Thanks again for being my president. -(a former democrat) If I were a democrat, this is what I would have written. But, I am not a democrat or a republican, just an American without any political affiliation.
josecheripuram
2020-01-23 20:38:04 News
My brother in law had problem to travel to India with OCI card.He lives In Delewere.His flight Ethihad starts from Chiago.He took a flight from Delewere to Chiago.When he went to the counter to bored Ehihad they asked him for the passport in which the permanent visa was stamped.OCI card was not valid.He had to stay two days in Chiacgo to get his old passport& proceed.Why other Air lines worry about Visiting India by a an Indian?When he reach India,let them decide what to do with him.It looks like the Politicians & officials in India doesn't want us to visit India?
Shout, Never be Silent
2020-01-23 19:09:21 News
Fascism; religious or political, of which there is no difference usually comes with gentle steps; with sweet sounds & sweet ideology. The vast majority simply accepts it with less prudence. Fascism comes masked in different forms. It is like a dark cloud The cloud becomes pitch dark, the darkness spreads out beyond with no limits. But never give up, don’t be silent, shout, shout Keep the small flame of Hope in your hand, we will see bright dawns But never, never be silent! The vast majority of the silent make the Fascism possible. -andrew
നിങ്ങളും ഒരു രാജ കുമാരന്‍ അല്ലേ!
2020-01-23 18:49:18 News
നിങ്ങളും ഒരു രാജ കുമാരന്‍, ഞാനും, നമ്മള്‍ എല്ലാം രാജ കുമാരനും കുമാരിയും രാജാവും രാഞ്ഞിയും. പിന്നെ എന്തിനു ആണ് വെറുതെ വല്ലവരുടെയും പൊക്കി കാണിക്കുന്നത് - നാരദന്‍
Manu
2020-01-23 18:41:34 News
പ്രിയ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ ഇനിയെങ്കിലും ഉണരൂ. oci കാർഡ് എന്ന ഓലപ്പാമ്പിനെ കാട്ടി നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളെ, ബന്ധുക്കളെ കഹ്ഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ രാജകീയ വരവേൽപ് നടത്താതിരിക്കു. നാട്ടിൽ പോയി കക്കൂസും, വീടും പണിത് സ്വന്തം അനദ്ധ്വാനിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കു. അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ സമൂഹത്തതിന്റെ അത് മലയാളിയുടെ തന്നെയായാലും ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കു. ഇവിടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഗവണ്മെന്റ് ടാക്സ് ഇളവ് തരും, നിങ്ങളുടെ പടം ടി.വി.യിൽ വരും നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ പടം വരാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കോമാളിത്തം ഒഴുവാക്കു. ആനകളും, ആമകളും, കാക്കത്തൊള്ളാരയിരം സംഘതനകളും ഒന്നായി അമേരിക്കൻ മലയാളി എന്ന് യോജിക്കു. അപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങളുടെ ശക്തി, അധികാരം, തൊഴുത് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ പടം വരാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന സേവനം ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് നൽകു.