ALEX VARGHESE 2015-10-24 12:53:24 News
Very Good.
pravasi 2015-10-23 22:58:03 News
Madhavaaaaaa!!!!!!!!
Sreekumar Purushothaman 2015-10-23 14:00:49 News
നന്നായിട്ടുണ്ട് മീനു ... ആശംസകൾ..
Aniyankunju 2015-10-23 07:07:34 News
P T Chacko achaayan [ex-Malaysia] truly deserves the award and recognition.
Tom 2015-10-23 06:09:57 News
It is shameful see Malayalees, Indians & immigrants supporting Republicans. Is it another form of getting attention?
A.C.George 2015-10-22 17:36:00 News
Good points raised to present times by Blesson Houston, my friend. Thank you  for your time and patience Blesson. 

This time responding A.C.George, Houston from Syracuse, New York from my son's house            
vazhipokkan 2015-10-22 13:36:36 News
ചുരുക്കത്തിൽ അതു വഴി വന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു അവാർഡ്‌ തരമായി ... 
MOHAN MAVUNKAL 2015-10-22 13:23:53 News
As usual a great one. Keep up the good work!!!!!!!!!!!!!!!
shaji 2015-10-22 11:53:31 News
Very high position Maybe second highest position after Obama. Proud.
shaji 2015-10-22 11:49:43 News
May be that is why Biden did not run.
Zach Thomas 2015-10-22 11:40:28 News
Heartfelt condolence
Tom Mathews 2015-10-22 04:31:48 News

Dear  Meenu:

After a long while, it was especially heartening to read a poem from you .Once again you have demonstrated your fluent and natural style of writing in this poem. I share most of your feelings of trans-plantation to a new country and a new life style. Please find time to write more often.

Your friend, Tom Mathews, New Jersey

വിദ്യാധരൻ 2015-10-21 20:05:31 News
പനരസംമടിച്ചു 
'തവിക' ചൊല്ലി 
രസിക്കുന്ന 
അമേരിക്കയിലെ 
അരസികരെ 
നിങ്ങടെ സർക്കാർ 
നിങ്ങളെ തല്ലികൊല്ലാത്തതാണ് 
ഞങ്ങടെ ചേതവും ഖേദവും 
Anthappan 2015-10-21 19:45:20 News

When the pen becomes the sward it can bring out the devil hiding in religion.  The news quoted here is the example for it.   As Gandhi said, when the writers write for the freedom, the goddess of the freedom will ask the highest price from the freedom fighters and that is their life.  The news below reflects the essence of Mr. Karoor Soman’s article. 

A Bangladeshi blogger known for his atheist views has been hacked to death by a gang armed with machetes in the capital Dhaka, police say.

Niloy Neel was attacked at his home in the city's Goran area.

He is the fourth secularist blogger to have been killed this year by suspected Islamist militants in Bangladesh.
Imran H Sarkar, head of the Bangladesh Blogger and Activist Network, told the BBC that Mr Neel had been an anti-extremist voice of reason.
"He was the voice against fundamentalism and extremism and was even a voice for minority rights - especially women's rights and the rights of indigenous people," he said.
BBC World Service South Asia editor Charles Haviland says that, like previous victims, Mr Neel was not only secular but atheist and, like two of the others, he was from a Hindu, not a Muslim, background.”

വയലാർ 2015-10-21 19:29:16 News
            കവി 

ഇത്തിരിയൊഴിഞ്ഞു നി-
          ന്നീ വിശ്വപ്രകൃതിതൻ
നൃത്തമുദ്രകൾ കണ്ടു 
          രസിക്കാനല്ലെൻ മോഹം 

എൻ നിരന്തര തപ- 
        ശ്ശക്തിയാൽ വികസിക്കു-
മെന്നന്തർല്ലോകത്തിലീ 
         ബ്രഹ്മാണ്ഡാമൊതുങ്ങേണം 

ചെന്നുണർത്തേണം, നിദ്രാ-
         ധീനമാം കാലത്തിനെ-
യെന്നിലെസ്സംഗീതത്തി-
           ന്നുല്ലോലകല്ലോലങ്ങൾ 

ഗോളങ്ങളപാരത-
           യെന്ന പാൽക്കടലിന്റെ-
യോളപ്പാത്തിയിൽ പായും 
            ചൈതന്യപ്പായ്ത്തോണികൾ 

നാളെയെൻ സ്വരകാന്ത-
           വീചികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന 
ചാലുകൾക്കുള്ളിൽക്കൂടി 
            സഞ്ചാരം തുടരേണം 

ആധിയിൽ മരവിച്ചു 
           കിടന്ന ശൂന്യാകാശ 
വീഥിയിൽ പ്രനവമാം-
            യെൻ നാദം വിടർന്നപ്പോൾ 

ഓരോരോ പരമാണു-
             ബിന്ദുവുംമതിൻശക്തി 
ധാരയിൽ സ്വയം ജീവ- 
            ചൈതന്മാർജ്ജിച്ചപ്പോൾ 

ചലനം ചലനമെൻ 
             മന്ത്രമീ ബഹിരന്ത 
സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
             സത്യത്തിൻ തിരി നീട്ടി 

അന്നുതൊട്ടിന്നോളവു-
              മിജ്ജീവപ്രഞ്ചത്തിൻ 
സ്പന്ദന, പരിണാമ,
                നിർമ്മാണ ക്രമങ്ങളിൽ 

എൻ ചിരതപശ്ശക്തി 
                വീശിയ സംസ്ക്കാരത്തിൻ 
സഞ്ചിത സർഗ്ഗജ്വാലാ -
                  വീചികൾ തുടിക്കുന്നു !

ഇത്തിരിയൊഴിഞ്ഞു നി-
                   ന്നീ വിശ്വപ്രകൃതിതൻ 
നൃത്തമുദ്ര കണ്ടു 
                   രസിക്കാനല്ലെൻ മോഹം