പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2017-10-01 23:14:07 News
ധര്‍മ്മവും അധര്‍മ്മവും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ്, ഒന്നില്ലാതെ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല.  സകാരാത്മക ശക്തിപോലെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് നിഷേധാത്മക ശക്തിയും . 

പ്രകാശവും ഇരുട്ടും 
സുഖവും ദുഃഖവും 
ജനനവും മരണവും 
പ്രഭുത്വവും ദാസ്യവൃത്തിയും 
ധർമ്മവും അധർമ്മവും 

"തന്നിഷ്ടം ധര്‍മ്മമായിത്തീരുംകള്ളനെപ്പോലെയാം നൃപന്‍
അസത്യം പറയും കക്കും ചുമ്മാ കൊല്ലും നൃജീവികള്‍
പണംമാത്രം കലിയിലെ ജന്മാചാരഗുണാത്രയം
ബലത്തില്‍ മാത്രമൂന്നുന്നു ധര്‍മ്മം, ന്യായം(സ്ഥാലീപുലാക ന്യായവും) വ്യവസ്ഥയും
ദാമ്പത്യഹേതുഭോഗേച്ഛ മായംകച്ചവടങ്ങളില്‍
രതി പുംസ്ത്രീത്വനിദാനം പൂ ണൂല്‍മാത്രം ദ്വിജത്വവും
കുടുംബഭാരം കേമത്തം: കീര്‍ത്തിക്കായ് ധര്‍മ്മസേവനം
ദുഷ്ടപ്രജകളാലേവം നിറയുംക്ഷിതിമണ്ഡലം
സംരക്ഷിക്കില്ല നീചന്മാര്‍ വൃദ്ധമാതാക്കളെ..."

(ശ്രീമഹാഭാഗവത വിവര്‍ത്തനം - അക്കിത്തം.)
വിദ്യാധരൻ
2017-10-01 23:01:29 News
'ഉള്ളത് സൂക്ഷമം എന്ന സർവ്വ ശക്തൻ മാത്രം'- എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അധ്യാരോപ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉള്ളതിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ആരോപിച്ച് സങ്കൽപ്പിച്ചു അജ്ഞതയുടെ പിടിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് .  ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ചന്ദ്രരൂപം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . പക്ഷെ പാറകളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ ചന്ദ്രനിൽ പാലൊളി പൂനിലാവ് കാണുന്ന മനുഷ്യൻ ഉള്ളതിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ആരോപിച്ചു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു . ദിവസവും ഇത് കലക്കി കുടിപ്പിക്കാൻ മതവും അതിന്റെ പിണിയാളുകളും. കേരളം ദൈവത്തിന്റെ നാടാണെന്ന് അധ്യാരോപം നടത്തിയിരിക്കുന്നു .  മനുഷ്യൻ അവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമകാരണത്തിന്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്‌മം. അത് സൂഷ്മമായി ശുദ്ധ ബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.  'അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി' സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ആവശ്യം അത്യാവശ്യം   

യാത്രേമേ സദസദ്രുപേ 
പ്രതിഷിദ്ധേ സ്വസംവിദാ 
അവിദ്യയാത്മ നികൃതേ 
ഇതി തദ്‌ ബ്രഹ്മദർശനം -(ഭാഗവതം )

അവിദ്യരൂപിണിയായ മായ (മിഥ്യ ) വെറുതെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചവും അതിലെ രൂപങ്ങളും ഇ  എവിടെയാണോ സൂക്ഷമ ബോധം അതിനെ രണ്ടിനേം പ്രതിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നത് അവിടെയാണ് സൂക്ഷമ ദർശനം , ചൈതന്യ ദർശനം, ബ്രഹ്മ ദർശനം .    നല്ല ലേഖനം 
andrew
2017-10-01 21:28:17 News

Beautiful & well-written article to provoke, provide & promote free thinking in humans who has an open mind to learn more. Ever since the humans developed the mushroom cells over the reptile brain; he was a creative artist. The creative and artistic part of the human brain created his god in his own concept. When you make an image of god in your imagination, you already sculptured an idol of god in front of you. Very few humans can kill that self-made god and travel beyond in the paths of reason, science and true knowledge. That is why Buddhism teaches to kill the Buddhas on your way on the long journey of Nirvana. Judaism has very similar thoughts and so teaches that any concept of god is immature& wrong. Once you make a concept of god; like: - single, trinity, born in a human form and so own; you have created a false idol of god [maya] and so the idol prevents you from seeking the real god or deceive you all your life. Judaism teaches that even uttering name of god is idol making.

 Sankara; even with all his high esteemed sublimated theology made his own idol of Vedanta and regarded it as the ultimate, in that process he too created his own god. Judaism & Islam tried to keep the image of god in a mystic fog outside human conception.  But it is a pure imitation of the worship of Egyptian god RA, the Sun. Both cults took the theo- [god] part out and filled their religion with rules, rituals and hundreds of don’t do that laws. So, the law became the god, but they claimed the source of law was a god of which they were fully ignorant.

 Christianity & Hinduism threw the god concept in the gutters and whatever bubbled up, they made them gods. In fact, ‘Hinduism’ is a fallacious term to begin with and there is no religion as Hinduism. Hinduism is a collection of several different hundreds of schools of thoughts including polytheism to atheism. What we see now a day in the name of Hinduism is temple cults where few humans claim superiority over others & pretend to be gods. They claim to be walking images of god. Once humans become rational enough; these gods will flee like roaches in light.

 Christianity; embraced the concept of priestly god- the walking image of god on earth, fertilized it with the Roman concept of the Emperor being the god on two legs. Formulated a well efficient political system very similar to the Romans and was able to spread it very successfully all throughout the globe.

 None of these religions can lead you to any god. All these religions are self-contained, egoistic cults.  

Sudhir
2017-10-01 20:46:54 News
സാഹിത്യകാരന്മാരോട് എൻ വി പറഞ്ഞു പേന കൊണ്ട് കിളക്കരുതെന്നു. ജോസ്
ചെരിപുരം പേന കൊണ്ടെഴുതുകയും തൂമ്പ കൊണ്ട് പറമ്പിൽ കിളക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.  അദ്ദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടം മനോഹരം. എഴുത്തിലും
കൃഷിയിലും ഒരു പോലെ താല്പര്യമുള്ള ശ്രീ ജോസിന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ
ഫലവത്താകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മത്ത പൂത്തതും കാ പറിച്ചതും
കറിക്കരിഞ്ഞതും നീ അറിഞ്ഞോടി ..അടുത്ത വീട്ടിലെ കറുത്ത പെണ്ണെ മീനാക്ഷി
എന്നൊക്കെ പാടാൻ  അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ മോഹമുള്ളയാളാണ് ജോസ്.
എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയും എഴുതുക. നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്..
ശ്രീ പാറക്കലിന്റെ വിവരണവും കൊള്ളാം.
Professor Kunjappu
2017-10-01 13:07:35 News
ധാര്‍മ്മികത നാലയലത്തുകൂടിപോലും പോയിട്ടില്ലാത്തോര്‍ ഗാന്ധിജിയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന ഇക്കാലത്ത്, ശ്രീകുമാറിന്റെ ലേഖനം തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല!

Dr. KUNJAPPU 
Anthappan
2017-10-01 12:54:20 News
If Trump appoints her as the secretary of health it would be a wonder.  His action so far demonstrates that he has all the characteristics of a racist. 
കാന്താരി
2017-10-01 11:53:19 News
'അളിയന്റെ പടവലം' 
അതിന്റെ മുഴുപ്പും നീളോം 
അതുകണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും 
എളിയിൽ വച്ചമർത്തല്ലേ 
അതുവേഗം ചുങ്ങിപോകും 

andrew
2017-10-01 06:42:01 News
ഉഗ്രന്‍.
വിട്ടു കൊടുക്കരുത്  ഒരു കാരണവശാലും , അളിയന്‍റെ  പടവിലങ്ങ  ഉഗ്രന്‍ തന്നെ .
വിദ്യാധരൻ
2017-10-01 00:50:34 News
ഇടകൾ തൂർന്നു നിൽക്കും കറിവേപ്പിന്റെ കൂട്ടം 
പടവലങ്ങ കണ്ടാൽ NK  മിസൈല്‍ എന്നു തോന്നും
പാവാട ഇട്ട ഒരു സുന്ദരികുട്ടിയെപ്പോൽ   
പാവയ്ക്ക  തൂങ്ങി നിൽപ്പൂ പഞ്ചാരകുട്ടന്മാർക്കായ് 
വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതന തക്കാളി വാഴ തയ്യും
ഉണ്ടെല്ലോ പഴവർഗ്ഗ ചെടികൾ   അങ്ങിങ്ങായ്
പരിമളം തൂവീടുന്ന മുല്ലയാൽ പുരയിടം  
ഹരിതമാക്കി നിങ്ങൾ ചെരിപുറ ദമ്പതിമാർ
തൂമ്പയിൻ തുമ്പാൽ നിങ്ങൾ കവിത കുറിയ്ക്കുമ്പോൾ
നാമ്പിടും തരിശായ ഹൃത്തിലും കാവ്യശകലങ്ങൾ 

bharthav
2017-09-30 19:32:48 News
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അത് ക്വാർട്ടറിന്റെ  കുപ്പി ആയിരുന്നു.  ഇത്തിരിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു
small thief
2017-09-30 19:28:45 News
ഭർത്താവ് ശരിയല്ല
എഴ്ത്തുകാരി രേവതിക്കുട്ടി
2017-09-30 15:17:03 News
നിജസ്ഥിതി  അറിയാൻ  പാലൊരൊടും തിരക്കി, പിന്നെ ഈ വാർത്തയും  മനസിരുത്തി  വായിച്ചു.  അതനുസരിച്ചു  ജനകീയനോട്  യോജിക്കുന്നു.  അവിടെ ഒരു എലെക്ഷനോ, പിന്നെ  ഒരു എലെക്ഷൻ  കമ്മീഷണറോ  ഇല്ലായിരുന്നു  എന്ന്  മാനിസിലാക്കുന്നു.  ഈ  മുന്ന്  പൊസിഷനും  വലിയ  കാശു  കിട്ടുന്നന്നതു  വല്ലതുമാണോ ?  വല്ലതും  എഴുതി എടുക്കാൻ  പറ്റുമോ? ഐ മീൻ  വല്ല  TA  - DA   വല്ല  ശമ്പളമോ, കിമ്പളമോ  കിടക്കുമോ?  സംഗതി  ഫൊക്കാന  ഫോമയാക്കളും  വലിയ ആനയാണോ?  സംഗതി  അതിനു ചുറ്റും ഓടിയാൽ  മതിയോ?  കസേര  ചന്തിയിൽ  ഒട്ടിച്ചു വരട്ടെ.  പിന്നെ  സ്ത്രീകൾക്ക്  പ്രാമുക്ക്യ  മുണ്ടല്ലോ  അല്ലൈ.  വല്ല  പൊന്നാടയോ  പലകമോ കിട്ടാൻ  പരുവമുണ്ടോ?  ഏതായാലും  ഈ ചെറിയ  എഴുത്തുകാരി രാവതികുട്ട്യ ഒന്ന്  പരിഗണിക്കണം . ഒന്ന്  പൊക്കി  തള്ളിവിടണം .
Professor Kunjappu
2017-09-30 14:04:01 News
സ്ഥാലീപുലാക ന്യായവും Non-Invasive Techniques-ഉം മുന്‍നിറുത്തി "കത്തി"യെ രക്ഷിച്ചുകൂടെ!

Dr. KUNJAPPU 
കാവ്യാനന്ദൻ
2017-09-30 13:50:16 News
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏതു ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ?
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Boby Varghese
2020-09-19 14:50:10 News
Mr.V.George, your truth is nothing but hearsay. You must be mentioning about Vattakunnel Bava Thirumeni. Thirumeni never threatened to split the church. Whatever you heard was simple rumor. Fr. George Koshy is living in New York . Fr. Koshy was the secretary of Vattakunnel Thirumeni at that time. You please check with him before spreading rumor and claim it as " the truth".
CID Moosa
2020-09-19 14:48:39 News
You got it man ..That is what exactly I meant. Yes, Trump must be tried for negligent homicide. He hid the truth and let people die... Almost 1000 people died in USA, yesterday. You don't understand it until it home. You must be a retired teacher still grading people.
Sudhir Panikkaveetil
2020-09-19 13:56:21 News
സമൂഹ നന്മക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സേവകർ. അവർ നേതാക്കന്മാരല്ല. ശ്രീ തോമസ് ടി ഉമ്മൻ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാസികൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കും. തുടരുക സേവനം. വിജയാശംസകൾ.
Tired or tried?
2020-09-19 12:44:47 News
"He must tired for negligent homicide".???????????????????????? CID needs to do the homework before spitting garbage.
Raju Mylapra
2020-09-19 12:27:18 News
Is this report is about Fomma election?
V. George
2020-09-19 12:22:50 News
RECEIVED FEW FRIENDLY PHONE CALLS ABOUT MY EARLIER COMMENT ON THE CHURCH DISPUTE. DISPUTE IN THE CHURCH STARTED AS EARLY AS 1912. BOTH GROUPS WERE WASTING ENORMOUS AMOUNT OF MONEY FOR LITIGATION. IN 1953 AN YOUNG PRIEST WAS ELEVTED AS BISHOP FOR THUMPAMON (PATHANAMTHITTA) DIOCESE. HE HAD A VISION TO UNIFY THE CHURCH. NEXT 5 YEARS HE TRAVELED EXTENSIVELY TO NORTHERN PART OF KERALA AND BECAME A KEY FIGURE TO END THE DISPUTE. CHURCH BECAME ONE IN 1958 AND THE UNIFIED CHURCH PROGRESSED A LOT BOTH SPIRITUALLY AND FINANCIALLY. EARLY 1970 A BISHOP SYNOD WAS CONVENED AT PARUMALA TO ELECT THE NEXT CATHOLICOSE. THE THUMPAMON BISHOP WAS NOMINATED BY THE MAJORITY. ANOTHER SENIOR BISHOP WHO WAS SLIGHTLY OLDER THAN THE THUMPAMON BISHOP THREATENED TO SPLIT THE CHURCH IF HE DON'T GET THE POSITION. THUMPAMON BISHOP WHO CONSIDERED THE GREATNESS OF THE CHURCH MORE IMPORTANT CONCEDED. THIS DRAMA TOOK PLACE IN PARUMALA GAVE THE IDEA OF SPLITTING THE CHURCH TO BISHOP PAULOSE PILOXINOSE. PAULOSE PHILOXINOSE CONSPIRED WITH THE THEN PATRIARCH AND MASTERMINDED TO SPLIT THE CHURCH AGAIN. THIS IS NOT AN ISSUE OF FAITH. LET THE GOVERNMENT LOCK DOWN FEW OF THESE CHURCHES. SHUTTING DOWN MANARCADU CHURCH WILL BE THE END OF REVENUE FOR BRAND NEW MERCEDEZ, BISHOP'S PALACES, GOLD-DIAMOND NECK ORNAMENTS, DIAMOND RINGS ETC. OTHERWISE LIFE OF THE PEOPLE WILL GO NORMAL
foman foman
2020-09-19 12:12:42 News
Thank you for your support to our community.
Av
2020-09-19 11:13:08 News
ഒബാമ ഭരിപ്പോൾ ഫോക്സ് ന്യൂസ് എത്രയോ ഡോളർ അവരുടെ ഭരണത്തെ വിമർശിക്കുന്നതിനു മാത്രം ചെലവാക്കി ഇപ്പോൾ സിഎൻഎൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്. വിമർശനം മാധ്യമ ധർമ്മം തന്നെയല്ലേ ? ഭരണത്തിലെ പാളിച്ചകൾ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് മാധ്യമധർമ്മം.
Political Observer
2020-09-19 09:15:12 News
One of the biggest enemies of Mr. Trump is the media. They are very silent when President Trump does something worth mentioning. They (most of them) take pleasure in seeing and sensationalizing news against Mr. Trump. It has not worked before. It will not work now. Unfortunately, some malayalees believe everything that they see on television. One has to have an unbiased mind to see the truth. For the last few months we have seen a lot of destruction , looting, violence in the name BLM. Democrats don’t have the guts to say this is wrong. They believe that as long as the violence and destruction continue, they can blame it on Mr. Trump. Why? Because all these are happening “under Mr. Trump’s watch” . But the truth is that most of these destruction and looting are happening in states governed by democrats. Take the case of PORTLAND. How long has the unrest been going on? Obviously, the democratic governor, either cannot control it or does not want it to stop. The federal government offered to help if requested by the state. But the governor was too proud to accept help from Mr. Trump's Administration! What a waste!. He would rather the chaos and destruction continue rather than getting help to bring back some peace to his state. What this and other governors need to know is that their inaction and or incompetence will backfire. Unfortunately, they have to wait till the election. At least the lesson they need to learn from all of these is that they don’t have any ammunition left to fight with Mr. Trump .If they have not learned any lesson, all they need to do is to go and look in a mirror. If a JACKASS is staring at you, you are a true democrat..
benny kurian
2020-09-19 05:21:12 News
Touching............
Foaman
2020-09-19 03:43:13 News
Radical Christians supporting Trump and Jerry Falwell Jr should not be elected. They are immoral and not good role models
Sudhir Panikkaveetil
2020-09-19 03:05:27 News
വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ വേഗം മുഴുവനായി മാറും. ശ്രീ ജോർജ് സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ബംഗ്ളാദേശികളും ഇവരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര ആരോഗ്യകരമല്ല. അവർ മുസ്‌ലിം മതക്കാർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ സംഘി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ സത്യം പറയാതിരിക്കാമോ? കേരളം മുസ്‌ലിം രാജ്യമാക്കണമെന്നു മതേതര ഭാരതം എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാം. വന്നവർ ആരും തിരിച്ച് പോകില്ല. മലയാളി പെണ്ണുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവര്ക്ക് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ല. എളുപ്പം അവരെ പെണ്ണുകെട്ടി സ്വന്തമാക്കാമത്രേ. അങ്ങ് ബംഗാളിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമുള്ളവനും നാട്ടിൽ വന്നു പെണ്ണ് കെട്ടി മക്കളുമായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യഭാര്യ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നു .. കുഴപ്പമില്ല മുസ്‌ലിം അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യയാകാം.മലയാളി പെണ്ണിനും കുഴപ്പമില്ല. അതുവരെ ഹിന്ദുവാണെന്ന് നടിച്ച് നടന്നവൻ മുസ്‌ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്ദ്യ ഭാര്യ വന്നപ്പോഴാണത്രെ.പാവം മലയാളി പെണ്ണ് അയാൾ മുസ്‌ലിം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല സുന്നത്തിനെക്കുറിച്ച് കന്യകയായ ഒരു പെണ്ണിന് എന്തറിവ്. കഷ്ടം.!! അങ്ങനെ പറ്റിക്കൽസ് നടക്കുന്നു. അല്ല അ തിഥികൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ പ്രയാസമായത്കൊണ്ട് ഹിന്ദിയും ബംഗാളിയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടുകൾ കൂണ് പോലെ മുളക്കുന്ന. അതിഥി ദേവോ ഭവാ .. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് അത്ര താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമായതുകൊണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ കുറയും. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഗൗരവതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി ഇത് വരും. ഈ വീഡിയോക്ക് നല്ല പ്രചാരം കിട്ടട്ടെ.
V.George
2020-09-19 02:53:15 News
IT IS SAD TO SEE THAT PEOPLE LIVING IN AMERICA IS GETTING HIGH BLOOD PRESSURE FOR THE CHURCH FIGHT IN KERALA. DOES ANYONE KNOW THE TRUTH? THE CHURCH RESOLVED ALL THE DISPUTES AND BECAME ONE IN 1958. THEN IN THE EARLY 1970s THERE WAS AN ELECTION FOR CATHOLICOSE. THE IDEA OF SPLITTING THE CHURCH CAME FROM THE MIND OF AN ORTHODOX BISHOP WHO WANTED TO BECOME THE NEXT CATHOLICOSE. AFTER A TUG OF WAR FOR THE POSITION, THE DESERVING CANDIDATE CONCEDED, AND THE BISHOP WHO THREATENED TO SPLIT THE CHURCH BECAME THE CATHOLICOSE. BISHOP PAULOSE PHILOXINOSE AND THE THEN PATRIARCH SIMPLY TOOK ADVANTAGE OF THE SITUATION AND FORMED A REBEL GROUP THAT BECAME THE PATRIARCH FACTION. THIS IS THE TRUTH. THESE BISHOPS ARE JUST FIGHTING EACH OTHER FOR MONEY AND POSITION. WHY YOU FOLKS WASTE YOUR ENERGY OVER THIS ISSUE. IF ALL LAMBS KEEP QUIET THE FIGHT WILL SUBSIDE BY ITSELF. THESE BISHOPS ARE ENCOURAGING YOU TO DIP YOUR HANDS IN BOILING OIL. PLEASE DON'T FALL FOR IT.
CID Moosa
2020-09-19 02:45:22 News
He can block anything he wants but that is not going to change his destiny. He was lying to Americans through out this pandemic period. If he asked the Americans to wear mask, he could have saved at least 160000 lives. He must tired for negligent homicide.
independent
2020-09-19 02:11:24 News
അല്ല സത്യത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സിലിരിപ്പ് ?