naradan 2016-06-03 18:48:15 News
ഓടയില്‍ നിന്നും സ്റ്റേജില്‍ 
ചിന്ത ഇല്ലാത്ത  ജീവികള്‍ 
vincentemmanuel@aol.com 2016-06-03 13:47:34 News
Go Leela Go.. she has potential  and will do good for the organization
കുബുദ്ധി 2016-06-03 13:39:09 News
മിക്കവാറും എഴുത്തുകാരുടെ ഭാര്യമാർ ആർ. എൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ആട് ജീവിതം ഉണ്ടാകും.?   ചുമ്മാ ഇരുന്നു കഥയും കവിതയും എഴുതി വിട്ടാൽ പോരെ?.
നാരദർ 2016-06-03 12:57:16 News
മിക്കവാറും എഴുത്തുകാർ RNs ആണ് .  
ആട് തോമ 2016-06-03 11:44:17 News
ഫുഡ് സ്റ്റാമ്പും, ഹെൽത്ത് ബെനിഫിട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങി അമേരിക്കയിൽ   കുറുക്കന്മാർ ആടിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇരുന്നു കഥകളും കവിതകളും എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്.  ഇവന്റെ ഒക്കെ എഴുത്ത് വായിച്ചാലേ അറിയാം പൊള്ളയായ ജീവിതം ആണെന്ന് .  മിക്കാവാറും ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസിലാകാത്തത് എഴുതി വിട്ടിട്ട് ആധുനികം അത്ത്യന്താധുനികം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ജനനങ്ങളെ പറ്റിക്കലാണ്.  ഇവനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കി, ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ കഥയിലൂടെ ഞങ്ങളും ഒന്നറിയട്ടെ.  അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഇവനൊക്കെ ഇവിടെ ആട് ജീവിതം ആണോ നടത്തിയതെന്ന് 
bijuny 2016-06-03 10:27:24 News
Anthappan. Agree to some of your views. I'm not a Xtian. Still I will not buy your criticism that churches are reasons for evil among children / adults. Have you ever thought what would have happened in the absence of churches and temples and mosques in our community. Apart from the "God" aspect there are lot of other purposes - evident and not so evident, visible and not so visible, obvious and not so obvious purpose for these places of worships in the fabric of any society. May be you are just focused on the God and priest aspect that you are so critical about it.
I agree, the "author" who wrote "narmam" you as subject should have stopped "writing" long back.
I'm not sure about Aadu Jeevitham, but every most  will have a story of Adima Jeevitham at some or other point in life. For Adima Jeevitham, it doesn't matter what position you hold or what salary you get or which country you live in or work.  Readers can interpret Adima in their own way.
Anthappan 2016-06-03 09:55:03 News

I will deduct all theological and religious gibberish out of Mr. Matthulla’s article and give an A for him.  He invites us to get involved in the political process of this country.  FOMA , FOKANA, and KERALA politics are not going to do anything to the next generation of the children growing in United States of America.  If parents are just taking care of their comfort and handing over every responsibility to a GOD which is not there, they are going to witness a confused and lost generation here.   E-Malayalee page was inundated with comment on Kerala Politics.  I have seen very few commenting on American Politics except Mr. Andrew and Tom Abraham whom I disagree with.   People think Trump is going to be the savior and make everyone millionaires.  He is fraud and fake.  To develop his business, he bribed and lobbied all the senators from both isles.    He now says that they are all thieves and he is going to make America great (BS)

I recommend Hillary as our next president and she will do a stellar job to unite the nation and take this country to a higher level.  She is the most experienced person to do that job.  If you are planning to vote for Trump,  Please read the 34 things about Trump before you take that detrimental step.

 

 Clinton takes on Trump: Her 34 toughest lines

  • Hillary Clinton on Thursday cast Donald Trump as dangerous with a petulant streak
  • Here are 34 of her most fiery charges

New York (CNN)Hillary Clinton on Thursday blitzed presumptive Republican nominee Donald Trump with a barrage of pointed and sarcastic attacks, casting him as dangerous with a petulant streak that could threaten U.S. national and global security.

Here are 34 of her most fiery charges:

1. "Donald Trump's ideas aren't just different -- they are dangerously incoherent. They're not even really ideas, just a series of bizarre rants, personal feuds and outright lies."

2. "He's not just unprepared -- he's temperamentally unfit to hold an office that requires knowledge, stability and immense responsibility."

3. "This is not someone who should ever have the nuclear codes because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin."

4. "We cannot put the safety of our children and grandchildren in Donald Trump's hands. We cannot let him roll the dice with America."

5. "He has no ideas on education. No ideas on innovation. He has lots of ideas about who to blame but no clue about what to do."

 

Hillary Clinton: Donald Trump 'unfit' to be president 01:00

6. "This is a man who said that more countries should have nuclear weapons, including Saudi Arabia."

7. "This is someone who has threatened to abandon our allies in NATO -- the countries that work with us to root out terrorists abroad before they strike us at home."

8. "He believes we can treat the U.S. economy like one of his casinos and default on our debts to the rest of the world, which would cause an economic catastrophe far worse than anything we experienced in 2008."

9. "He has said that he would order our military to carry out torture and the murder of civilians who are related to suspected terrorists -- even though those are war crimes."

10. "He says he doesn't have to listen to our generals or ambassadors because he has -- quote -- 'a very good brain.' He also said, 'I know more about ISIS than the generals do, believe me.' You know what? I don't believe him."

11. "He says climate change is a hoax invented by the Chinese, and has the gall to say that prisoners of war like John McCain aren't heroes. (Pauses for boos) Exactly."

12. "He praises dictators like Vladimir Putin and picks fights with our friends -- including the British prime minister, the mayor of London, the German chancellor, the president of Mexico and the Pope."

13. "We are not a country that cowers behind walls. We lead with purpose and we prevail."

14. "He says he has foreign policy experience because he ran the Miss Universe pageant in Russia."

15. "If Donald gets his way they'll be celebrating in the Kremlin."

16. "And to top it off, he believes America is weak. An embarrassment. He called our military a disaster. He said we are -- quote -- a 'third-world country.' And he's been saying things like that for decades. These are the words of someone who doesn't understand America or the world."

17. "If you really believe America is weak -- with our military, our values, our capabilities that no other country comes close to matching -- then you don't know America. And you certainly don't deserve to lead it."

18. "What's Trump's (ISIS plan)? Well, he won't say. He is literally keeping it a secret. The secret, of course, is he has no idea how to stop ISIS."

19. "Through all his loose talk there's one constant theme: demonizing Muslims and playing right into the hands of ISIS."

20. "Donald Trump doesn't know the first thing about Iran or its nuclear program. Ask him -- it will become very clear very quickly."

21. "There's no risk of people losing their lives if you blow up a golf course deal. But it doesn't work like that in world affairs. Just like being interviewed on the same episode of '60 Minutes' as Putin was is not the same as actually dealing with Putin."

22. "We cannot put the lives of our young men and women in uniform in Donald Trump's hands."

23. "The stakes in global statecraft are infinitely higher and more complex than in the world of luxury hotels."

24. "We all know the tools Donald Trump brings to the table -- bragging, mocking, composing nasty tweets. I am willing to bet he is writing a few right now."

25. "I don't understand Donald's bizarre fascination with dictators and strongmen who have no love for America."

26. "He praised China for the Tiananmen Square massacre -- he said it showed strength. He said, 'You've got to give Kim Jong Un credit' for taking over North Korea -- something he did by murdering everyone he saw as a threat, including his own uncle, which Donald described gleefully, like he was recapping an action movie."

27. "I will leave it to the psychiatrists to explain his affection for tyrants."

28. "I just wonder how anyone could be so wrong about who America's real friends are. Because it matters. Because if you don't know exactly who you're dealing with, men like Putin will eat your lunch."

29. "Every president faces hard choices every day, with imperfect information and conflicting imperatives. ... Making the right call takes a cool head and respect for the facts. It takes a willingness to listen to other people's points of view with a truly open mind. It also takes humility -- knowing you don't know everything -- because if you're convinced you're always right, you'll never ask yourself the hard questions."

30. "Now imagine Donald Trump sitting in the Situation Room, making life-or-death decisions on behalf of the United States."

31. "Imagine him deciding whether to send your spouses or children into battle."

32. "Imagine if he had not just his Twitter account at his disposal when he's angry, but America's entire arsenal."

33. "Do we want him making those calls -- someone thin-skinned and quick to anger, who lashes out at the smallest criticism? Do we want his finger anywhere near the button?"

34. "Making Donald Trump our commander-in-chief would be a historic mistake."

Clinton was right about Trump tweeting during her remarks.

"Crooked Hillary Clinton, who I would love to call Lyin' Hillary, is getting ready to totally misrepresent my foreign policy positions," Trump tweeted.

Crooked Hillary Clinton, who I would love to call Lyin' Hillary, is getting ready to totally misrepresent my foreign policy positions.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2016

Thomas K Varghese 2016-06-03 07:51:45 News
It is a good article.  It shows the  concern towards the future of our society which is becoming lazy and become slaves of political,religious and sociall manipulators.   People need to start--- Read, Think and Feel --- Thought provoking article. Thanks Mr.Mathulla.

Aniyankunju 2016-06-03 07:48:11 News
Chances of finding a match among donors of Indian origin is about 1 in 22000, and among donors other than Indian is about 1 in 500,000. Good Luck and GOD Bless!
Anthappan 2016-06-03 06:46:56 News

Malaya lees main problem is identity crises.   In order to make an identity, they run around the churches, temples, and organizations.  When we look at the Malayalee community as a whole, most of   them are Christians and they belong to a church.   The church is the main place most o people get confused.   Ladies in a house take initiative to go to church and worship.  They think God can help them where their husbands failed to fulfill the duties of a husband or a father.  Most of the husbands are after some of the identity in the church or any organizations offer.  They devote their time to get a position in the church as a secretary, president or anything.   Most of the people go after such positions are uneducated or educated with some other motives.   The relators, grocery store owners, Textile stores and other company owners sponsor any program put forth by the Organizations for promoting their sales or business.  When you add up all the aforesaid things together, you can find a community with massive confusion and issues.

The issues stemmed out of the confused society are contributing into the improper upbringing of our children in the society.  Churches or they leaders cannot do anything about these American born children facing.  If a boy touches a girl or talking to girl are all evil in the eye of church and they teach that the reward for evil is death.  Church, instead of addressing the issues psychologically or scientifically, instills fear into the mind of parents and children. As a result Some of our children are lost in drug, alcohol and other criminal activities.  There are so many of them behind the bar for their crime.  There are so many parents out their weeping for their children without knowing what to do .  There are so many educated people out their living a life of double standard abusing their wives and children.  They have a face of a civilized person and a heart of a cruel animal. 

If writers do some research and study before they write anything, it would definitely help shape good novel or story with true ‘Aadu Jeevitham’ reflected in it.  If a story or poem doesn’t reflect the life and plight of human life it is going to be worthless and readers will throw it out of the window.   A story like ‘Anthappante anthiam’  and it’s writer will vanish like a short lived fly.  Yes; I do think there is Adu Jeevitham in America but people don’t have the guts to write about it and the readers end up having trash like Anthappante Anthiam.   Kudos to E-Malayalee, for asking good questions and the writer for the apt answers.  

Rexon Rodrigues 2016-06-03 03:18:43 News
സമെരിടൻസ് യഹൂദർ ആണെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്ത് ഇസ്രേൽ പൌരന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. ശമെരിഅയിൽ ഏകദേശം 1200 കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത്ര തന്നെ ആളുകള് ടെൽ-അവിവിലും താമസിക്കുന്നു. ഇവരുടെ പാസ്‌ ഓവർ ആചാരങ്ങൾ ഇന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് എറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ബാലിയര്പ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവര്ക് മാത്രമാണ് വിളംബുക. പുറമേ നിന്നുള്ളവർക് ഒരു ഗലെരിയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലം കാണാം. പക്ഷെ ബലി വസ്തുക്കൾ തുടാൻ പാടില്ല.
George Thumpayil 2016-06-03 03:09:19 News
Thank you my college friend Peelikutty.  It was a surprise from Kottayam.  Hope you and family are keeping good health.  Your note brings in lot of nostalgic college memories.  Glad that you are reading emalayalee from Kottayam.
Satheesh Padmanabhan 2016-06-02 20:44:00 News
Glad to hear the news . Congratulations . You Made your Dadys' soul proud ...
Anthappan 2016-06-02 20:07:18 News
Hope Shibu will find a matching bone marrow soon.

With love Anthappan
വായനക്കാരൻ 2016-06-02 19:56:53 News
ആട് ജീവിതം അമേരിക്കയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവെറുടെ നിരീക്ഷണത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല.  എല്ലാ മലയാളികളും ആറു മാസം തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും അടുത്ത ആറുമാസം തൊഴിലില്ലായ്മ വേദനം കൈപറ്റുകയും, ഫുഡ്‌ സ്റ്റാമ്പും,  ഹെൽത്ത് കെയർ തുടങ്ങിയ ആനുകുല്യം വാങ്ങി കഴിയുകയുമാണ് എന്ന വാദം ഒരു നല്ല ശതമാനം കഠിനാദ്ധ്വാനികളയാ മലയാളികളെ അഭമാനിക്കലാണ്.  ഞാൻ പകാലോമറ്റം കുടുംബത്തിലെയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന പള്ളിയിലെ മെമ്പറാണ്, എനിക്ക് ആ തിരുമേനിയെ അറിയാം ഈ തിരുമേനിയെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ജീവിതം കളഞ്ഞു കുളിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ.  ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽകൂടി നേടാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നും തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഇല്ല.  പക്ഷെ അതിന് പലപ്പോഴും ഒരു ആട് ജീവിതം അനിവാര്യമാണ്.  കടകളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും തറ തുടക്കുകയും മാന്യമായ ജോലി അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, അവൻ എത്ര പകലോമറ്റം കുടുംമ്ബത്തിലെയാനെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത്കാര്യം അവന്റെ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പോകണ്ടേ ? അതോ പകലോമറ്റംക്കാര് അവനു ചിലവിനു കൊടുക്കുമോ ? ദുരഭിമാനം അതാണ്‌ മലയാളിയുടെ പ്രശ്നം കൂടാതെ വിവരക്കേടും പൊങ്ങച്ചത്തരവും.  എന്റെ ഉപ്പാപ്പ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെടായി അടിക്കുന്നതിനു ഒരു മലയാളിക്കും മടിയില്ല.  മലയാളിയുടെ അപ്പനോ അച്ഛനോ ഒരു പക്ഷേ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ആയിരിക്കും. എന്നെപ്പോലെയുള്ളവരെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ അവർ വളരെ പാട്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പാവം അച്ഛൻ ഡോക്ടറോ എന്ചിനിയറോ  ആയിരിക്കും.  ആത്മാർത്ഥയില്ലാത്ത അമേരിക്കയിലെ  വർഗ്ഗമാണ് കഥകളും കവിതകളും  എഴുതി പടച്ചു വിടുന്നത്.  ആട്ടിൻ കൂട്ടിൽ കിടന്നു ആടിന്റെ ജീവിതം നയിച്ചവന്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന കൃതികൾ  വായനക്കാരുടെ മിത്രങ്ങളായിരിക്കും അവർ ജീവിതത്തിൽ പോവഴികൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും.  ആടുജീവിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ടല്ല അതെഴുതാൻ ചങ്കൂറ്റം ഇല്ലാത്തതാണ് കാരന്നം.  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കണ് ആട് ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒബാമാക്കുണ്ടായിരുന്നു.  അമേരിക്കയിലെ പല സമ്പന്നർക്കും ആട് ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കാൻ മലയാളിക്ക് എന്തുണ്ട് ? ആരും വായിക്കാത്ത ആട് ജീവിതം ഇല്ലാത്ത കുറെ കഥകളും കവിതകളും.  ആട് ജീവിതം ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എഴുതാത്തതാണ്.  നിങ്ങൾ എഴുത്ത് കാർ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ  വെറുതെ കള്ളിന്റെയും കണ്ചാവിന്റെയും ലഹരിയിൽ ഇരുന്നു ആട് ജീവിതം ഇല്ലാത്ത കഥകൾ എഴുതാതെ സ്വന്തം ആട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതു.  മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം എല്ലാം ധന്യമായി തീരും.

സത്യം ഏവ ജയതേ .