പ്രതികരണങ്ങള്‍
James Mathew, Chicago
2018-02-04 14:09:28 News
ജയൻ വർഗീസ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. മത തീവ്രവാദം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നത്. കഷ്ടം.

പിന്നെ വിദ്യാധരൻ സാറിനു ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നു പറഞ്ഞ എഴുതി വച്ചവരെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്നും കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞേനെ. ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന് ദൈവ വചനങ്ങളെക്കാൾ പ്രയോജനം ചെയ്തു. ഈ എഴുതുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഔദാര്യമല്ല? ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു മത തീവ്രവാദികൾ ന്യുയോർക്കിലെ ഒരു കെട്ടിടം ഇടിച്ച് തകർത്തു ഒത്തിരി മനുഷ്യരെ കൊന്നില്ലേ.
വിദ്യാധരൻ
2018-02-04 13:10:01 News
മാത്തുള്ള വീണ്ടും കാട് കേറി തുടങ്ങി.   ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണമാണ്  അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനേഷണമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രാമാണികമായ അന്വേഷണ പഠനം നടത്തുന്നതിന് അഭ്യവുഹങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട് . സംശയമാണ് ശാസ്ത്രഞ്ജന്റെ സമീപന രഹസ്യം. നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , എന്നുള്ള വേദവാക്യങ്ങളിൽ ഊന്നി മനുഷ്യരെ അന്ധകാരത്തിൽ തളച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായമില്ല. ആരോ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയാണമാണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്നും പ്രാകൃത മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞേനെ. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക സിദ്ധാന്തം   അവധരിപ്പിച്ച് അതിനെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുക . കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര . ശാസ്ത്രം ദൈവം എന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് അനുമാനം നടത്തിയിട്ടുമില്ല അത് തെളിയിക്കാൻ കുഴൽ കാണ്ണാടി വച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുമില്ല . അന്തപ്പൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടു പിടുത്തങ്ങളെ എടിത്തിട്ട് ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യവും ഉദ്ധരിച്ച് അത് ദൈവവമാണ് എന്ന് സമ്മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മതവാദികളാണ്. "സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങൾ ആകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങൾ ആകട്ടെ വാഴ്ചകൾ ആകട്ടെ അധികാരങ്ങൾആകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; അവൻ മുഖന്തരവും അവന്നായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. " (കൊലൊസ്സ്യർ 1 16, അന്തപ്പനോട് കടപ്പാട് ).  ഇത് ചിന്തിക്കാത്തവരും അലസരുമായ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനേ സാഹായിക്കു മതം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് 
        ഒരു മത തീവ്രവാദിയായ (ദൈവ കണം കണ്ടു ദൈവത്തെ കണ്ടില്ല ) ജയൻ വറുഗീസിന് 'ദൈവ കണത്തിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി -അയാളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ വെളിച്ചത്തായാൽ, അത് അയാളുടെ മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും എന്ന് തോന്നി . അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ അറിവിന്റ പുസ്തകം തുറക്കുകയും സംസാരിക്കുവാനും തുടങ്ങി " ദൈവകണം ഇത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ദൈവത്തിന്റ ഏർപ്പാട് തീർന്നു  എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിദ്യ പടവലങ്ങപോലെ കീഴ്പ്പോട്ട് വളരുന്ന ചില വിദ്യാധരന്മാർ എഴുതുന്നുമുണ്ട് " എന്ന് മൊഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ 'ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാട് തീർന്നു' എന്ന പദ പ്രയോഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് . ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇയാൾ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം . പിന്നീട്  അയാളുടെ,  ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരെ ശാസ്ത്രത്തെയും   പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനംവും  കൂടിയായപ്പോൾ, ഈ മഹാജ്ഞാനിയുടെ അറിവിന്റ ഭണ്ഡാരം തല്ലിപൊട്ടിച്ചാൽ വല്ലതും കാണും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആയിരിക്കും ഇയാളുടെ അറിവ് എത്ര ശുഷ്‌ക്കമാണെന്ന് തെളിയിക്ക തക്ക   രീതിയിൽ  അർത്ഥഗർഭങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഒരു പ്രാവാഹം തന്നെ ഉണ്ടായത്.    നിങ്ങളുടെ വേദം പറയുന്നതുപോലെ 'വീഴ്ച്ചക്ക് മുൻപേ അഹങ്കാരം "
      വ്യാജന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ജയൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന അന്വേഷണം നല്ലത് തന്നെ. ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അവന്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും. ഒരു പക്ഷെ മതത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ മോചിപ്പിച്ചു നഗ്നനാക്കി നിറുത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിയിരിക്കുന്ന പല യുദ്ധങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും 

ഇന്ന് ദൈവം പലർക്കും പാമ്പാണ് എന്നാൽ അത് പാമ്പല്ല കയറാണ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യനെ  ഭയത്തിൽ നിന്നും അത് നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മതത്തിൽ നിന്നും, അവരുടെ സൃഷ്ടിയായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും  വിമുക്തരാക്കുകയും ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗം ആസ്വദിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം ആനന്ദം മറ്റെന്തുണ്ട് ? ശാസ്ത്രജ്ഞമാർക്ക് അത് കഴിയട്ടെ 

'പാരതന്ത്യം മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം '
Ninan Mathulla
2018-02-04 09:27:59 News

‘മാത്തുള്ളയും ജയൻ വറുഗീസും അനുമാനങ്ങളുടെയും സങ്കല്പ്പങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ദൈവത്തിന് രൂപ കൽപ്പന നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ യുക്തി ചിന്താ വാദം എന്നു വിളിക്കുന്നു . ഇവിടെയാണ് ശാസ്ത്രവും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം . ശാസ്ത്രം അനുമാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നു എങ്കിലും അവസാനം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി തെളിയിച്ച് അവരുടെ വാദപ്രസ്താവത്തെ ന്യായികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്’ .   This quote is from Vidhyadhran’s comment. Our knowledge of God is not based on imagination, inference or guess. Our knowledge of God is limited to what God has revealed to us. This revelation comes in three ways. Nature proclaims the glory of God without words or speech (Bible). God the creator deals with man through his mind. God has given this desire to seek and search God in all minds. Only after suppressing that desire a person can talk for atheism. God also reveal himself to man through the prophets of God, and their religions. So threads of truth are in all religions. Religion is a faith. It is not blind faith. It is based on the revelations in nature, in one’s own mind and from the revelations in religious scriptures. Since religion is a faith based on this it does not have to prove anything. On the other hand Science claim to accept only proven things, and science could not prove, Big Bang, evolution, fossils or these particles they claim here. It is mostly imagination and inference. If you have a fraction of the faith to believe these things then you can see the God behind nature.

ചിരിക്കാതെ വയ്യ
2018-02-04 09:22:16 News
ട്രംപ് കൊടുത്ത ഒന്നര ഡോളർ ശംബള വർദ്ധനവും മേടിച്ച് എല്ലാ ട്രംപ് മലയാളി പടയാളികളും ബിയർ അടിച്ച് പൂസായി എവിടെയോ കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു --അയ്യോ കഷ്ടം -ഹി ഹി ഹി ഹി 
Ponmelil Abraham
2018-02-04 06:31:53 News
Remarkable and extraordinary achievements.
Cannite wellwisher
2018-02-04 06:17:16 News

 

ഗോട്ടിമാലയില്‍ 6അം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ജനത ആണ് മായന്‍സ്, കൃഷി,കളിമണ്‍ വസ്തുക്കള്‍,എഴുത്ത്,കലണ്ടര്‍,ഗണിതം,കെട്ടിട നിര്‍മാണം എന്നിയയില്‍ വളരെ ഉന്നത നിലവാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവര്‍ കുറെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചു എങ്ങോ മറഞ്ഞു. സുഖ ജീവിതം കെട്ടുറപ്പ് ഉള്ളതാക്കാന്‍ പുരോഹിതര്‍ പല അടവുകളും ഇറക്കി ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷരെ പറ്റിക്കും.

മായന്‍ മനുഷരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ 

നാരദന്‍
2018-02-04 05:21:17 News

നുയോര്‍ക്ക് , ക്വീന്‍സ്, ജാക്ക്സണ്‍ ഹിഗ്ട്സ്,നുജെര്സി,ഡാല്ലാസ്,ഹൂസ്ടന്‍, മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കട,ബാര്‍&രേസ്റൊരന്റ്  ഒക്കെ ഉടന്‍ ഉള്ള ലിസ്റ്റില്‍ ഉണ്ട് .

ട്രുംപന്‍ മലയാളികള്‍ സന്തോഷിക്കട്ടെ 

Tired of Trump
2018-02-03 23:10:14 News

Washington (CNN)House Speaker Paul Ryan deleted a tweet Saturday touting the GOP tax overhaul after critics called him out for appearing out of touch with the reality of low-income individuals' financial situations.

The tweet shared the story of a secretary who, according to a report by the Associated Press, was "pleasantly surprised her pay went up $1.50 a week."
"A secretary at a public high school in Lancaster, PA, said she was pleasantly surprised her pay went up $1.50 a week ... she said [that] will more than cover her Costco membership for the year," Ryan tweeted with a link to the full article.
A basic Costco membership costs $60 a year.
  People, including several prominent Democrats, noted on social media that $1.50 per week is not a significant pay bump.
  "Paul Ryan deleted his embarrassing tweet of a blatant admission because he and Republicans don't want you to know the truth: the #GOPTaxScam is a gift to corporate America and the top 1% at your expense," Rep. Nancy Pelosi, D-California, tweeted. "He also doesn't want you to know he got $500.000.00 from the Koch family."
  Thomas Koovalloor
  2018-02-03 23:03:35 News
  Dear Sudheer Sir,
   I really appreciate you for spending time to read the article about Joseph Koovalloor, and making a positive comment about his challenging job. I am so happy that he has a passion towards the earth, and bio-dynamic organic agriculture and farming. I hope one day people realize the importance of keeping earth fertile without using chemicals. 
   
  CID Moosa
  2018-02-03 22:44:39 News
  മത ഗുണ്ടകൾക്കാണ് പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തിടുക്കം !

  ദൈവം
  2018-02-03 22:42:19 News
  പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തീലൂടെ നിങ്ങൾ 
  എന്നെ തുരത്താമെന്നോർത്തിടേണ്ട  
  കുരങ്ങന്റെ വാല് മുറിച്ചു നിങ്ങൾ 
  മനുഷ്യനെ തീർക്കാമെന്നോർത്തിടേണ്ട  
  'ദൈവ കണിക'യിലൂടെ നിങ്ങൾ 
  എന്നെ പിടിക്കാമെന്നോർത്തിടേണ്ട 
  നിൻറെ മുതു മുത്തച്ചന്മാർ 
  എന്നെ പിടിക്കാൻ ഓടി ഓടി 
  ഒടുവിൽ കാല പുരിക്ക്‌പോയി 
  ഞാൻ മാത്രം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു 
  ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ 
  എന്നെ തൊട്ട് കളിച്ചിടേണ്ട 
  അക്കളി തീക്കളി ആയിമാറും 
  അഗ്നിയായ് വായുവായി തീപ്പൊരിയായ് 
  ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൊക്കെ 
  എന്റെ മക്കൾ ജയനേം മാത്തുള്ളേയും 
  പന്ത്‌ തട്ടാമെന്നോർത്തിടേണ്ട 
  അവരെന്റെ ജീവനെ കാത്തിടുന്നോർ 
  അവർ ചാകും എനിക്കായ് വേണ്ടിവന്നാൽ

  സുനു കുട്ടന് 
  ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് രോമം വന്നാൽ 
  അടുത്തുള്ള മൃഗശാലേൽ അഭയം തേടൂ 
  പരിണാമ പ്രക്രയയിൽ പിഴവ് വന്നാൽ 
  ഇതുപോലെ വന്നിടും  രക്ഷയില്ല 
  എനിക്കുള്ള നേർച്ച കഴിച്ചു വന്നാൽ 
  നിന്നെ ഞാൻ തിരികെ മനുഷ്യനാക്കാം
   
   
  സൃഷ്ടിക്ക് സമയമായി ഭാര്യ വിളിച്ചിടുന്നു
  ചെന്നില്ലേൽ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊല്ലുമവൾ  
  ഞാൻ എന്നാൽ ചെല്ലട്ടെ പിന്നെ കാണാം
  നിങ്ങളും പോയി സൃഷ്ടിക്കൂ കുട്ടികളെ 
  പരിണാമവാദികൾ തുലഞ്ഞിടട്ടെ 
  ജയനും മാത്തുള്ളേം അവരെ നോക്കിടട്ടെ 

  sunu
  2018-02-03 21:38:34 News
  ആവശമില്ലാത്തിടത്തോക്കെ പൂട ശരീരത്തിൽ കിളിർക്കുന്നു. അതും കുരങ്ങിന്റെ ഭാഗം ആണോ ? ഈ പൂടയാണ് ഇന്ന് ബ്യൂട്ടിപാര്ലർ എന്ന ശതകോടിയുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്. 
  Anthappan
  2018-02-03 20:10:22 News
  When people interject as it is interjected in the following article (Read the area highlighted in red), it is clear how Religion is trying to abduct science and literature to drive their  so called 'dummy god' into the brain of the people as Vidyadharan explained in his response.   Jayan is now trying to roll on his belly by saying that there was no intention for him to protect his God and it is the misunderstanding of the commentators  and readers (The title of this article and his statement is now in straight conflict) - That means you are deserting Matthulla also who is trying to support you for his existence by stating that you wrote everything with reasoning. I don't find any reasoning in your article  other than absurdity.  So my advice is take a deep breath, relax and think very hard.  

  "Question: "What is the God particle?"

  Answer: The "God particle" is the nickname of a subatomic particle called the Higgs boson. In layman’s terms, different subatomic particles are responsible for giving matter different properties. One of the most mysterious and important properties is mass. Some particles, like protons and neutrons, have mass. Others, like photons, do not. The Higgs boson, or “God particle,” is believed to be the particle which gives mass to matter. The “God particle” nickname grew out of the long, drawn-out struggles of physicists to find this elusive piece of the cosmic puzzle. What follows is a very brief, very simplified explanation of how the Higgs boson fits into modern physics, and how science is attempting to study it.

  The “standard model” of particle physics is a system that attempts to describe the forces, components, and reactions of the basic particles that make up matter. It not only deals with atoms and their components, but the pieces that compose some subatomic particles. This model does have some major gaps, including gravity, and some experimental contradictions. The standard model is still a very good method of understanding particle physics, and it continues to improve. The model predicts that there are certain elementary particles even smaller than protons and neutrons. As of the date of this writing, the only particle predicted by the model which has not been experimentally verified is the “Higgs boson,” jokingly referred to as the “God particle.”

  Each of the subatomic particles contributes to the forces that cause all matter interactions. One of the most important, but least understood, aspects of matter is mass. Science is not entirely sure why some particles seem mass-less, like photons, and others are “massive.” The standard model predicts that there is an elementary particle, the Higgs boson, which would produce the effect of mass. Confirmation of the Higgs boson would be a major milestone in our understanding of physics.

  The “God particle” nickname actually arose when the book The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? by Leon Lederman was published. Since then, it’s taken on a life of its own, in part because of the monumental questions about matter that the God particle might be able to answer. The man who first proposed the Higgs boson’s existence, Peter Higgs, isn’t all that amused by the nickname “God particle,” as he’s an avowed atheist. All the same, there isn’t really any religious intention behind the nickname.

  Currently, efforts are under way to confirm the Higgs boson using the Large Hadron Collider, a particle accelerator in Switzerland, which should be able to confirm or refute the existence of the God particle. As with any scientific discovery, God’s amazing creation becomes more and more impressive as we learn more about it. Either result—that the Higgs boson exists, or does not exist—represents a step forward in human knowledge and another step forward in our appreciation of God’s awe-inspiring universe. Whether or not there is a “God particle,” we know this about Christ: “For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible . . . all things were created by him and for him” (Colossians 1:16).

  The two highlighted area will tell you how fanatic Christians sneaking in their hidden ideas to the mind of ordinary readers.   

  ചുറ്റി അടിക്കുന്ന ദൈവം
  2018-02-03 19:54:46 News

  നിഗളം കൊണ്ട് ആരും കളിക്കരുത്

  നിഗളം കൊണ്ട് കളിച്ചാലേ പിന്നെ ചുറ്റി അടിക്കുന്ന ദൈവം കാണും

  കമന്‍റുകള്‍ എണ്ണം നോക്കി കോണക വാലിന്‍ നീളം കൂട്ടരുത് .

  Readers are eagerly waiting for an opportunity to express their opinion. But it is very hard to find the proper articles to express. So, when ever they see something close they write their comment, that doesn’t mean the article is super. Some are afraid to use the proper name, there are nasty fanatic people out there to attack them. There may not be any single comment now on for your articles, you asked for it.  കാറ്റ് വിതച്ചു കൊടും കാറ്റ് കൊയ്യുക .

  പ്രതികരണങ്ങള്‍
  independent
  2020-09-27 01:51:13 News
  ok sir we will be careful. thanks for the caution.
  ഫോമൻ
  2020-09-27 00:25:04 News
  എടോ പാലാക്കാരൻ പൊട്ടാ, ഫോമായുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ ഫൊക്കാനായിലേക്കല്ല മത്സരിക്കുന്നത്.
  Babukutty Daniel
  2020-09-26 22:03:35 News
  Appreciate Mr Corason’s writing though the story is 80% fiction and 20% facts
  Me2
  2020-09-26 20:53:30 News
  ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ എഴുതിയതു കൊണ്ട് അങ്ങേരെ പുന്യാളൻ ആക്കി പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റില്ല . അങ്ങേരുടെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വോട്ടോടു കൂടിയേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ . In the darkness of the night they all change their color. So, try to see all us human beings and let them play their role and withdraw from the stage. "And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages." (William Shakespeare)
  Sudhir Panikkaveetil
  2020-09-26 19:32:55 News
  പുരാണവും, ചരിത്രവും ഇത്തിരിവർത്തമാനവും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ രചന നെയ്പായസം പോലെ മധുരം തുളുമ്പുന്നതായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭാഷയെ വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രീ കോരസനു നൈപുണ്യമുണ്ട്.
  amerikkan mollakka
  2020-09-26 18:19:24 News
  പടച്ചോൻ പല ബേഷത്തിലും ബരും . ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളി എയ്തതുകാരനായും ബരും. ഇങ്ങള് ശൗലിനെപോലെ ഡാമസ്ക്കസ്സിൽ പോയെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈസ മിശിഹയെയും കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും പൗലോസ് സാഹിബ്.
  Tom, NY
  2020-09-26 16:02:21 News
  This is called multiple personality. There are so many here in USA
  Dr. Know
  2020-09-26 14:24:32 News
  The kingdom divided in itself is not a good sign Boby.
  Boby Varghese
  2020-09-26 13:37:17 News
  The guy who is posting under my name is fake.
  Cherian T
  2020-09-26 12:46:55 News
  What a shame.....splitting a great organization for personal gains
  Boby Varghese
  2020-09-26 12:38:20 News
  Korason, thanks. Excellent.
  Ninan Mathulla
  2020-09-26 08:19:52 News
  George Neduvelil, please explain what the wrongs perpetuated by state or governments in this situation.
  BENNY KURIAN
  2020-09-26 07:43:34 News
  Good article, Korason
  josecheripuram
  2020-09-26 07:31:23 News
  Some how Modi&Trump has a tie.Both of them going win.
  Palakkaran
  2020-09-26 04:14:04 News
  മീശ