chacko 2016-02-10 10:20:10 News
Around 30 committee members?  It looks like everyone is part of the committee.
Babu Thekkekara 2016-02-10 10:12:34 News
All the best Reni Poulose!!  A good selection indeed!!
രാഗിണി 2016-02-10 08:03:37 News
പോകുന്നവനൊക്കെ പോകട്ടെന്നെ.  നല്ല ചുള്ളന്മാര് കേറി വരട്ടെ? 

വിദ്യാധരൻ 2016-02-10 08:00:34 News
കമിതാക്കൾക്ക് കണ്ട്മുട്ടാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ബോധിവൃക്ഷച്ചുവടു .  ജീവിതത്തിൻറെ കാമം, ആസക്തി, തൃഷ്‌ണ, വിഷയാസക്തി തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ബോധത്തെ മോചിപ്പിച്ചു ഉദയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തേടേണ്ട തണലാണ്‌ ബോധിവൃക്ഷചുവട് .  ഇവിടെയാണ് ഭോഗലാലസമായ ജീവിതം വിട്ട് ഓടിയെത്തിയ സിദ്ധാർത്ഥ ഗൗദമക്ക് ബോധദീപ്തി ഉണ്ടായത്.  കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം പ്രണയനികൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സ്ഥലം അല്ല എന്നും, ശ്രീ ബുദ്ധൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായി തോന്നിയതിനാലും  കഥ  തുടർന്ന് വായിച്ചില്ല.  
 
Dr Benley George 2016-02-10 06:55:25 News
Sir,
     Kissing will result in the transmission of bacteria from the oral cavity of one person to the other when the saliva gets transferred. Transmission of Human papiloma virus is mainly through sexual contact. If a partner is suffering from viral infections and bacterial infections then kissing should be avoided as the virus and bacteria can be transmitted through kissing. 
Tom abraham 2016-02-10 05:53:30 News

Thank you, New Hampshire for defeating the corrupt Clintons. Thank you NH for electing Reagan s successor Trumph the only hope for US rediscovery. Watch out N.Korea, 


sarithan 2016-02-10 05:29:32 News
Ippa sariyakki tharam etto....
Tom 2016-02-10 04:41:07 News
Very good and informative article
God Buster 2016-02-09 21:07:25 News
വിഷത്തെ വിഷം കൊണ്ട് നേരിടണം വൈദ്യരെ. കഥക്കകത്ത് മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ വിഷം കയറ്റി കലയാണെന്നു പറഞ്ഞു നേരും നെറിയുമുള്ള  ഈ-മലയാളി വായനാക്കാരെ പറ്റിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ വാളു വയ്ക്കും . 
കുളം കലക്കി 2016-02-09 20:30:29 News
എന്താണ് പത്രാധിപരെ ശതൃക്കൾ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ വൈറസ് കേറ്റി വിട്ടോ? ഡിന്കന്റെ പുറത്തല്ലേ വിദ്യാധരൻ കേറി ഇരിക്കുന്നത്. 
കമന്റ് 2016-02-09 20:26:40 News
ഒരു കഥയെ കലയായി കാണാതെ അവിടെയും വിഷം ശർദ്ദിക്കുന്നത് ഒരുതരം രോഗമാണോ ഡോക്ടർ?
Jack Daniel 2016-02-09 20:24:49 News
ഞാൻ സ്ഥിരം കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്.  എന്റ കഥ ഒരു നീണ്ട കഥയാണ്. ഒരു സീരിയൽ കഥപോലെ . ഒരെണ്ണം അയച്ചു തരട്ടെ? ഒരു പൊന്നാട അല്ലെങ്കിൽ ഔര് ഫലകം; അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട.  മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഹതഭാഗ്യാ -നായ ഒരു മലാളി കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ ഹൃദയം അലിയിപ്പിക്കുന്ന കഥ. 
പേര് 'ജാക്ക്,  ദാനിയെലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ" 
SchCast 2016-02-09 20:21:06 News
Dinkan (ഡിങ്കൻ) was created by story-writer N. Somashekharan and artist Baby in 1983. Dinkan was one of the earliest superhero characters created in India and it quickly became popular among children. Dinkoism is an emerged parody religion in the social media organized by some Independent social welfare groups of Kerala, India. This religion celebrates Dinkan as their God in a deliberate attempt to make fun of the very concept of religions. They also have a web-site detailing the philosophy of the new religion. On 30 January 2016 a group of Dinkoists, under the banner of 'Mooshikasena'(Rat army) held a mock protest in front of 'Dhe Puttu' restaurant owned by popular Malayalam actor Dileep alleging that his upcoming film 'Professor Dinkan' hurt their 'religious sentiments'. It was a mockery on similar protests happening worldwide Dinkan Prayer പങ്കിലവാസാ എലിയുഗ വരദാ (2) വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് മീശാദി പാദം തൊഴുന്നേന് പങ്കിലവാസാ എലിയുഗ വരദാ (2) വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് മീശാദി പാദം തൊഴുന്നേന് നിരുപമ ഭാഗ്യം മൂഷിക ദര്ശനനം നിര്വൃ തികരം നിന് ഡിങ്ക സങ്കീര്ത്ത നം അസൂയയാല് സാഫല്യം നിന്കപ്പ മോഷണം അടിയങ്ങള്ക്ക വലംബം നിന് പങ്കിലമാളം പങ്കിലവാസാ എലിയുഗ വരദാ (2) വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് മീശാദി പാദം തൊഴുന്നേന് മൂഷിക വീണയില് ഹൂമ്കാരമുണരും (2) ഡിങ്കന്റെ മാളത്തില് ഉണക്കമീന് വിതറും കാണാത്ത നേരത്ത് കപ്പമാന്താനായ് മോഹവുമായ് നിന്നരുകില് വരും പങ്കിലവാസാ എലിയുഗ വരദാ (2) വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് വാല്തലളിരിണ കൈതൊഴുന്നേന് മീശാദി പാദം തൊഴുന്നേന്
andrew 2016-02-09 19:45:53 News

Korasen has written another beautiful and touching story.

Some thoughts came along while reading.

Each man under his own vine & fig tree [ 1 Kings. 4:25] the expression denotes peace and prosperity. The author's dad might have attained that glorious state. May be his mother too might have realized it later and so she too might have attained peace and prosperity under the fig tree. Buddha attained enlightenment under bodhi tree a type of fig tree. There are 100s of different type of fig trees. Some of them has thorns. Hope poor Sakai did not climb a thorny fig.

It is little fun to analyze the 'cursing of the fig tree, see the difference among three gospels.

Luke 13: 6-7 accordingly it is only a parable of Jesus, not a historical event. But according to Mark.11:13-14 & 20 it is historical. To emphasize his fabrication he also added the fig tree withered away to its roots. But see the difference in Mathew.21:18-20.

The fig tree is on the side of the road and dries out immediately. But in Mark the fig tree is at a distance and dries out only next day. Isn't the gospels are fabricated fiction?

Mathew adds spiritual Masala too- 21:21-22 the believers and their 'spiritual fathers used it ever since to scare and threaten with curse. From the beginning they promoted the barbaric trick of the ancient magic man to inflict fear, and curse on the non-believer. Do you think Jesus who is said to have sacrificed his life to save the humans will ever curse or punish ? It is an invention of the priests.

It is funny to see that there is a belief that the robber on the left side was hung on the dead fig tree cursed by Jesus. Now you can see what Luke uses as a parable is converted to a historical incident by the authors of Mark & Mathew.

Reflections : Jesus; the co creator with father god, will he curse his own creation?

Faith and prayer; will empower to curse other things?

Jesus; the son god in the trinity, all knowing, don't know it was not the season for fig fruits? Do the all knowing has to come near the tree to see whether it has fruits ?

If it was a barren fig; who created it ?

Is these so called gospels = good news; is spreading bad news and scattered fear and terror all over the world ?

The white fanatics spread the gospel not with compassion or love but with gun, sword, torture and violence.

If Jesus on the cross was a Sunburned, dark skinned Palestinian; the Europeans would have accepted him ?

While all these looting, killing, exploitation, terror, cruelty, cheating and so on is going on for the past 2 thousand years, Jesus has done nothing to stop it !

2000 years after the savior of the world got sacrificed; many humans has no shelter, no food, no medicine. Children are slaughtered for body parts, girls are sold for prostitution. Isn't Jesus: a failed mission other than for the priests and preachers who live like kings?

The whole world is filled with terror inflicted by religions, no one is safe anymore.

Where is the world savior Jesus ? 

വായനക്കാരൻ 2016-02-09 19:23:13 News
നല്ല ഭാഷയിലുള്ള നീണ്ട ആഖ്യാനത്തിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയപ്പോൾ കിട്ടിയ കഥ ലോലമായിപ്പോയി.