Christian 2016-02-12 08:44:40 News
പള്ളിയില്‍ നേര്‍ച്ചയിട്ടിട്ട് ഫലം കിട്ടാതെ വരുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിനെതിരെയും ഒരു ക്ലാസ് ആക്ഷന്‍ സ്യൂട്ട് ഫയല്‍ ചെയ്യാം.
ക്രൈസ്തവര്‍ക്കെതിരായ നീക്കം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമാണോ ഈ കേസ്? യോഹാന്നാനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാശ് മേടിക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ടല്ലോ 
Anthappan 2016-02-12 08:08:03 News
കാവ്യകലയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കവയിത്രിയാണ് ശ്രീമതി ബിന്ദു.  ജീവിതയാത്രയിൽ ,
              " കനൽക്കോരി  ഭുജിച്ചും 
              തീമുള്ളിന്റെ മീതെയും 
              കൊടും കാട്ടിലും കരിമേഘത്തിൻ കീഴിലും 
               ദൂരെമേറെ നടന്നു കാൽക്കുഴഞ്ഞു "  

മരത്തണലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിരസ്സിൽ വീണു മുഖത്തിലൂടെ ഊർന്നു താഴേക്ക് പോകുന്ന ' മഴ മറന്നുവച്ച മോഹമുത്തുകൾക്ക്'  ജീവിതപ്രയാണത്തിലെ തിക്താനുഭവങ്ങൾക്ക്  സ്മൃതിഭ്രംശം ഉണ്ടാക്കി ആനന്ദം പകരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ശ്രീകുമാരാൻതമ്പിയുടെ മനോഹര കവിതയിലെപ്പോലെ , " ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ ഞാൻ ഒരാവണി തെന്നലായി മാറിയേനെ "

നല്ലൊരു കവിതയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം !

Mohan Parakovil 2016-02-12 07:58:52 News
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗ്രാവിട്ടേഷണൽ വേവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു പിടിച്ച്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ
മലയാളികൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും വാദിച്ച്
സമയം കളയുന്നു . കൈ നിറയെ ഡോളർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഗഹന വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ
ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവം . ദിനം പ്രതി
ആൾ ദൈവങ്ങളും, മുമ്പ് ജനിച്ച് കല്ലിലും, പള്ളിയിലും  അമ്പലങ്ങളിലും കഴിയുന്ന ഈ
ശക്തികൾക്ക് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ 
പിൻ തുണ ആവശ്യമാണോ? ശ്രീ ജി പുത്തെങ്കുരിശ്ശ്
എന്ന കവി കാലത്തിനൊത്ത് കാൽ ചുവട് വയ്ക്കുന്നു . അഭിനന്ദനം കവേ !

Tom abraham 2016-02-12 07:51:19 News

Dr. Ellen white, senior editor of biblical archaeological society is with me, about godesses Asherah the wife of El. But the medical symbol origin may be from different sources. Our discussion focus is about the unity , Trinity, or multiple gods, which certainly cause Atheists argue all religions divide people, cause wars, as it does divide in this comment column.


Santhosh 2016-02-12 07:02:39 News
 
സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ
 നിന്ന് ഒരു കഥ ..ആശംസകൾ . Sweet and Simple.
Somehow Reminded me stories of O Henry "Last Leaf"
Thomas 2016-02-12 06:58:12 News
ഭൂമി ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളുടെ നന്മയെ ആശ്രയിക്കുന്നു 
അവളുടെ നിലനില്പ്പിനു എന്ന് തോന്നാറു ണ്ട്. 
അറിയപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ആയ 
അവർ തന്നെ ഭൂമിയിലെ താരങ്ങൾ.
 
Geetha Jose 2016-02-12 06:27:14 News
ദുഖത്തോടോപ്പമുള്ള   യാത്രയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ
നന്മയുടെ പാഠങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക....
ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കഥ... 
Ninan Mathullah 2016-02-12 05:10:41 News
Vayanakkaran, is it appropriate to put words into my mouth as to my thinking? Please provide source for the claim that Rig Veda language is from BC 1500. There was no script to write those days other than pictorial and Cuneiform writing. Rig Veda was written down around BC 400-600 from what I read. What Indian script was available before that? All these books were handed over as traditions. Yes the Rig Veda tradition is starting around 1500 BC or earlier. Aryans, it is believed came to India in different waves starting from BC 1500. Can you name a culture that spoke Sanskrit language near present day Israel 3500 years ago? If you know the ancient history then Bible will make sense to you..
വായനക്കാരൻ 2016-02-11 20:12:52 News
Mathulla thinks that Aryans are the children of Abraham because both start with the letter 'A'? The Aryan migration started around 2000 BCE, the early Sanskrit language of Rigveda is dated around 1500 BCE. Historians place Abraham around 1800 BCE. It's OK to be passionate about one's beliefs, but it should make sense when conveying to others who are capable of thinking.
Ninan Mathullah 2016-02-11 18:06:20 News
God testifies in the Old Testament as of Abraham as a Prophet. When Jesus tell the Jews that he is before Abrham, Jesus mentions that Abrhaham saw my days and got rejoiced in it. In the Old Testament there is reference to Trinity in subtle ways.. As Aryans also are the children of Abraham, they got the one God concept from Abraham. Later as Aryans moved away to far away places, their teachings got corrupted over thousands of years.
Fr.George Jacob 2016-02-11 17:54:21 News
i read e malayalee when i have time to read Malayalam. I read the comments and like it.i am not in any group but like to point few things. I like vidhyadahran , e malayalee will be dead without him. And anthappen, andrew, tom abraham, vayanakaran, scheduled cast, mathulla, naradan they all keep it live and enjoying . Tom - the word you have used as the female partner of the Jewish god is Sekkine. And the medical symbol with the serpent has two interpretations. The Greek god Mercury's staff has serpent crawling up. Mercury the son of Appolo  had healing powers.
 judaism regard it as the bronze serpent on the staff of Moses. 
i respect all your opinonis.. keep writing.
 lot of thanks to the dedicated publisher of e malayalee., can you make the comment column more easy. i had to take a tutorial to write here.
thanks to all and god's blessings to all.
Tom abraham 2016-02-11 16:15:36 News

See how some pastors and preachers go wrong. In Judaism, the God, the Sprit, and a Saviour Messiah the conception did exist. They did not call Trinity of course. Then, Jehovah the God for some Jews had a female partner Ashera too , which was later banned. Ashera became the symbol of  a healing mystery. Today, the medical symbol a staff and serphant., came from there. 


Reader 2016-02-11 15:44:06 News
Now i am very confused. Looks like SchCast & Mathu are the same person. How do you know Abraham saw Jesus's days ? Abraham was not a Prophet either. I am a seminary dropout. So i know bible too.
 Tom ! please listen to the old man me. Please do not support trump. you will be sorry.
 Vote for HILARY
വായനക്കാരൻ 2016-02-11 14:58:12 News
നല്ല കഥ.  അന്ത്യത്തിൽ ‘ദൈവം മോനെ അനുഗ്രഹിക്കും’, ‘ദൈവം കൈ വെടിയില്ല’ എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭാക്ഷണം എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രസിദ്ധ നിരീശ്വരവാദികൾ ചാടിവീണ് ആക്രമിക്കുവാൻ പഴുതാകും.
Ninan Mathullah 2016-02-11 11:44:03 News
To Jews God didn't reveal as trinity. May be the prophets among them like Abraham understood it as Abraham so Jesus's day in vision. Others were not ready to mentally grasp it.