വിദ്യാധരൻ 2016-02-18 20:03:23 News
അറിവുണ്ടെന്ന് ചിലർ 
                  നടിച്ചുനടക്കുന്നു 
അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 
                 പടക്കം തന്നെ എല്ലാം
അറിവുള്ളോരെന്നാൽ 
               പുറമേ കാട്ടാറില്ല 
അറിയുന്നവർ ചെറു 
             അറിവോ ആപത്തെന്നു 

Tom abraham 2016-02-18 18:10:09 News

How can Pope judge Trump ? Being Christian is what ? Any superiority for these Christian hypocrites ? Catholics, vote for Trump, save national security. 


PROUD TEXAN 2016-02-18 17:15:33 News
വലതു കൈകൊണ്ടു അവാർഡു മേടിക്കുകയും, ഇടതു കൈകൊണ്ടു കള്ളപ്പേര് വെച്ച് അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ എന്ന് ഒരു ശങ്ക!!
വായനക്കാരൻ 2016-02-18 17:03:27 News
പൈസ കൊടുത്ത് പി.എച്ഛ്. ഡി. കരസ്തമാക്കിയ വിരുതൻ ചികിത്സക്കുമിറങ്ങി.
Malachi Love-Robinson, 18, was arrested after examining and providing medical advice to an undercover police officer.
He was released on bail on Wednesday.
Mr Love-Robinson has denied that he posed as a medical doctor and said he only used the title because he had obtained a PhD online.
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35603167
Catholic League 2016-02-18 16:49:57 News

Bill Donohue comments on Pope Francis and Donald Trump:
 
Earlier today, I commented on how the media like to ask Donald Trump to opine about the pope's position on immigration, but no one wants to ask Hillary Clinton about the pope's position on abortion. Now the pope is being asked about Trump's position on immigration. The pope is making headlines everywhere for saying, "Trump is not a Christian." But there is much more to this story than what is being reported.
 
First, the question to the pope inaccurately reflected Trump's views. Quite frankly, the pope was set up. The reporter told the pope that Trump "wants to deport 11 million illegal immigrants, thus separating families." That is patently false. On August 16, 2015, Chuck Todd, on "Meet the Press," asked Trump, "You're going to split up families. You're going to deport children?" To which Trump said, "Chuck—no, no. No, we're going to keep the families together. We have to keep the families together." When asked where they would go, Trump said, "We will work with them." So the pope was misled.
 
Second, after misrepresenting what Trump said, the reporter asked the pope "if an American Catholic can vote for someone like this." This is rather amazing: Do some in the media now want the pope to tell Catholics who to vote for!
 
Third, the pope, unlike the media, was totally fair to Trump. He said, "A person who thinks only about building walls, wherever they may be, and not building bridges, is not Christian." (My italic.) He added that "I say only that this man is not Christian if he has said things like that...and in this I give the benefit of the doubt." (My italics.)
 
In fact, Trump's official position on immigration lists three principles: "A nation without borders is not a nation"; "A nation without laws is not a nation"; "A nation that does not serve its own citizens is not a nation." The last two principles are never mentioned by the media, thus do they distort Trump's thinking. The bias, which is as strong on the right as it is on the left, is astounding.

Annamma philipose 2016-02-18 16:33:01 News
Some American name will be easy to understand if it written in English,just a suggestion only.
വായനക്കാരൻ 2016-02-18 14:18:07 News
പഠിപ്പാലെന്തു ഫലം 
          വിവേകം കിട്ടുന്നില്ലേൽ?
പേരിനു മുമ്പും പിമ്പും
          തോരണം കെട്ടിത്തൂക്കാം
തോരണം താനാണെന്ന  
          മിധ്യയിൽ കുരുങ്ങാതെ  
തോരണം തിമിരമെ
          ന്നറിയാൻ നേരമായി.
വിദ്യാധരൻ 2016-02-18 14:13:03 News
അതെന്താണ് നാരദരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അടി കിട്ടിയവർ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ സുഹൃത്തെന്നു വിളിക്കും ? പ്രത്യേകിച്ചു അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർ അവരെ ആരും വിമർശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടംമല്ല.  എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് പൂർണ്ണത കൈവന്നവരാണവർ. ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടത് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു അവാർഡ് മാത്രം.  അതത്ര വിദൂരം അല്ല.  കാശ് കൊടുത്ത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‌ ക്ലാസിക്കൽ പദവി നേടാം എങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ അക്കാർഡമി അവാർഡാണോ കാര്യം 

'പണമാ മുന്തിരി കൊടുത്താൽ കാണാം മനുഷ്യ കുരങ്ങന്റെ ചാട്ടം '
Anthappan 2016-02-18 13:56:19 News
HAF must be investigated for their ties to RSS. 
നാരദർ 2016-02-18 13:54:50 News
ആരാണ് വിദ്യാധരാ ഈ സ്വാമിയും  നിപുണനും  ?  സുബ്രമണ്യ സ്വാമിയും സ്കോളറുംമാണോ ?
Anthappan 2016-02-18 13:50:16 News
Quit Tom Quit/  see the latest below

"That phony Wall Street Journal poll that came out yesterday was, in my opinion, it was a fix....It was a Rupert Murdoch hit. It was just a Rupert Murdoch hit," Trump told SiriusXM's Breitbart News Daily on Thursday.

Murdoch responded to that accusation in a tweet on Thursday afternoon: "Trump blames me for WSJ poll, fights FoxNews. Time to calm down. If I running anti-Trump conspiracy then doing lousy job!" he wrote.  (The latest National poll says Trump is behind Ted Screw.)

നാരദർ 2016-02-18 12:34:39 News
മോനെ ടോമെ നീ ര്ക്ഷപെട്ടോ . വേറെ ഏതെങ്കിലും വാഗണിൽ കേറിയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തപ്പൻ നിന്നെ ശരിയാക്കും .  അതിനു അയാൾ വട്ടം കറങ്ങുന്നുണ്ട് .

sudhan 2016-02-18 12:19:57 News
excellent article..  keep writing
   tks sudhan

വിദ്യാധരൻ 2016-02-18 12:08:50 News
സ്നേഹം സഹിഷ്ണ്ണത എന്നിവയാൽ 
ലോകത്തിനു മാതൃക ആയിരുന്ന 
ആർഷ ഭാരതമേ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ?
എന്താണ് നിനക്കിത്ര കലിപ്പ് ചൊല്ല്?
എവിടെയും എന്തിനും വര്ഗ്ഗീയത 
മതവും ജാതിയും വിവേചനവും. 
കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നു നിഷ്കരുണം .
പണ്ഡിതർ നിപുണന്മാർ സ്വാമിമാരും 
ചിന്തിപ്പൂ വക്രമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ . 
കണ്ണ്പൂട്ടി പാലടിക്കും മാർജ്ജാരരെ 
കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിടുക 
അഭിമാനം കാക്കുക ഭാരതത്തിൻ 
അപമാനിച്ചിടല്ലേ തായയെ നീ 
വിദ്യാധരൻ 2016-02-18 11:24:39 News
മതമെന്ന കറുപ്പടിച്ചിവിടെയെല്ലാം 
കറങ്ങുന്നു കൂട്ടമായി ഭീകരന്മാർ
ചുടുരക്തം മോന്തണം മർത്ത്യരുടെ 
അതിനായി കുലചെയ്യും നിഷ്ക്കരുണം.
പടിപ്പുണ്ട് പത്രാസുണ്ട് എന്നാൽപോലും 
തലമണ്ട ശരിയല്ല കൂരിരിട്ടാ. 
ഘനമുള്ള വാക്കുകൾക്കുള്ളിലവർ 
മറയ്ക്കുന്നു  വെറുപ്പിന്റെ സ്ഫോടകങ്ങൾ 
തുരത്തണം തീവ്രവാദികളെ 
അതിനായി എഴുന്നേൽക്കൂ മലയാളി നീ