പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-11-30 04:48:59 News
ദേവന്മാരുള്ള നാടും നരകവുമിവിടെ -
           ത്തന്നെയെന്നാണ് വന്നാൽ -
ലാവട്ടെ; നാം നയിച്ചൂ പ്രണയമസൃണമീ 
           ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യം 
ജീവൻ മേലിൽ സുശീലേ, ജനനമണയുമെ -
            ന്നാകിലിന്നാമൊരേമ 
ട്ടേവം താൻ ചേരുമപ്പോളമിതപരചിത 
            നന്ദകന്ദം ഭുജിക്കാം   (വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ -ഒരു വിലാപം )
Tom Abraham
2016-11-30 02:43:59 News
Some are really crazy in America.  Hello Wood, Good the decision was to resign not to commit suicide.
Trump continues to be the most misunderstood personality. Instead of sending him letters of support
And flowers or Christmas greetings, Elizabeth Wood s stupid resignation is unimpressive. The CEO represents all technocrats, democrats or autocrats. 
വായനക്കാരി
2016-11-29 23:20:30 News
ഗസൽ  (ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്)

കാപ്പിരി ചോരച്ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന കൊലനിലം 
കാട്ടു രാത്രിയിലാദിവാസിതൻ കനലാട്ടം 
ദേവദാരുവിൻ കുരിശേന്തിയ നിരാലംബ 
ജ്ഞാതികളുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം 
വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 21:43:31 News
ചാരുത്വം തികയും സുമങ്ങളെ
                      വീഴ്ത്തുന്നു പൂവല്ലികൾ 
ചോരും മാതുരിയാർന്ന പക്വ 
                       നിരയെ തള്ളുന്നു വൃക്ഷങ്ങളും 
പാരും കയ്യ് വെടിയുന്നു പുത്രരെയഹോ 
                     പാകാപ്തിയിൽ ദോഷമായി 
തീരുന്നോ ഗുണം ഇങ്ങവറ്റ 
                      കഠിന ത്യാഗം പഠിപ്പിക്കുകയോ ? (പ്രരോദനം -ആശാൻ )

വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 21:05:34 News

 കൂന്തൽകെട്ടൊട്ടഴിഞ്ഞും കുനുകുനെയഴകിൻ 
                   സ്വേദജാലം പൊടിഞ്ഞും 
ചാന്തിൻ പൊട്ടൊട്ടു മാഞ്ഞും പരിമളമുയരും 
                     ചന്ദനച്ചാറലിഞ്ഞും 
എന്തും നിശ്വാസമോടൊത്തിളകിന മുലയോ-
                    ടൊത്തെഴുന്നൊരു നിൻ മെയ്യ് 
കാന്തേ, മിന്നുന്നു കാമക്കലവിയിൽ വിധമീ -
                    പ്പന്തടിക്കുന്ന നേരം  (കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ )
വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 20:57:16 News
ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയും മഷി 
ഉണങ്ങിടത്തെ പൊൻപേനയും 
വാണിക്കായ് തനിയെ ഉഴിഞ്ഞുവച്ച് 
കാണിച്ചു ഭവാൻ വിവിധാത്ഭുതങ്ങൾ  (പ്രരോദനം -ആശാൻ)
വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 20:50:31 News
ജലത്തിലെപ്പോളകൾ എന്നപോലെ 
ചലം മനുഷ്യർക്ക് ശരീരബന്ധം
കുലം ബലം പുത്ര കളത്രജാലം 
ഫലം വരാ മൃത്യു വരും ദശയാം (കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ )

വായനക്കാരി
2016-11-29 18:49:12 News
കുഞ്ഞുണ്ണി 

എന്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ 
എനിക്കു പച്ചത്തെറി പറയാനിത്തിരി 
കരുത്തു നൽകണേ 
നീയതു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കോഴിച്ചാത്തനായി
സഹശ്ര ഭഗനാകുമേ പറഞ്ഞേക്കാം 
വായനക്കാരി
2016-11-29 18:21:33 News
കുഞ്ഞുണ്ണി 

എനിക്കു വിശക്കുന്പോളുണ്ണും ഞാൻ 
ദാഹിക്കുന്പോൾ കുടിക്കും 
ക്ഷീണിക്കുന്പോളുറങ്ങും
ഉറങ്ങുന്പോളെഴുതും കവിതകൾ 
വായനക്കാരി
2016-11-29 17:48:07 News
വി മധുസൂദനൻ നായർ 

ജ്ഞാനത്തിനായ്‌ക്കുന്പിൾ നീട്ടുന്ന പൂവിന്റെ 
ജാതി ചോദിക്കുന്നു  വ്യോമസിംഹാസനം 
ജീവന്റെ നീതിക്കിരക്കുന്ന പ്രാവിന്റെ 
ജാതകം നോക്കുന്നു  ദൈത്യ ന്യായാസനം 
ശ്രദ്ധയോടന്നം കൊടുക്കേണ്ട കൈകളോ 
അർത്ഥിയിൽ വർണവും വിത്തവും തപ്പുന്നു 
വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 17:24:15 News
പഞ്ചസാര കദളിപ്പഴം ഗുളം 
നെഞ്ചസാരംമലിയും മിഠായിയും 
അഞ്ചുസേറവിലും അപ്പവും തരാം 
കൊഞ്ചിവാ കൊതിയാ ! കുഞ്ജരാനന  (ശീവൊള്ളി)
വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 17:14:40 News
ഭാലത്തിൽ ചുട്ടാലും  ഭാവനയുണ്ടെങ്കിൽ 
പാലൊത്ത കവിത നിർഗ്ഗളിക്കും 
വാലുള്ള കവിയായ് ഭാവിച്ചിരിപ്പോർക്ക്‌ 
ചേലുള്ള കവിതകൾ വന്നിടില്ല 

വായനക്കാരി
2016-11-29 17:08:11 News
ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് 

മൂഢവേദങ്ങൾ നരനു നിരോധിച്ച 
ഗൂഡ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കയാൽ  പ്രഭോ 
പ്രാണിപ്രണയ പ്രഭാമതഭ്രഷ്ടനായ് 
ത്താണു പോയ് നിന്റെ നിത്ത്യാന്ധകാരങ്ങളിൽ
വിദ്യാധരൻ
2016-11-29 16:58:18 News
വ്യുൽപ്പന്ന കവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ 
വ്യുല്പത്തി കാണട്ടെ ഛന്ദസ് ശ്ലോകമൊന്നിൽ
വ്യര്‍ത്ഥമല്ലീ   അക്ഷരശ്ലോകങ്ങൾ, കരയാതെ 
വർദ്ധിക്കും മസ്തിഷ്ക്ക  കോശങ്ങൾ പതിമടങ്ങ്

വായനക്കാരി
2016-11-29 16:41:14 News
വൈലോപ്പിള്ളി 

ആശ്രിതവത്സലൻ മാധവസോദര
നാർദ്രത പൂണ്ടിതു കേട്ട് നിൽക്കെ 
ഭാലത്തിൽച്ചുട്ടെഴും  കാലിക്കിടാവ് തൽ 
പാലൊത്ത തൃക്കരം നക്കിനിന്നു 
 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Prof.Jose Broken English in ESL
2020-01-25 13:00:05 News
Thanks Prof. ESL. You have say more to correct the poor English writers. 'See if you can figure out where you should use "comas" and "periods". Practice what you preach. Should I say more?' you should saw him where to put comas & period. When you say period women might come to attack you. You mean class period right?
സംശയം
2020-01-25 12:17:29 News
ഗര്ഭധാരണത്തിന് ഉത്തരവാദി പ്രസിഡണ്ടാണെകിൽ എന്തും ചെയ്യും ?
News Alert
2020-01-25 12:15:43 News
let Them Speak: Most Americans Want Witnesses in Trump Impeachment Trial - Reuters/Ipsos poll Jan. 22, 2020, at 6:18 p.m. U.S. News & World Report Let Them Speak: Most Americans Want Witnesses in Trump Impeachment Trial - Reuters/Ipsos poll BY CHRIS KAHN (Reuters) - A bipartisan majority of Americans want to see new witnesses testify in the impeachment trial of President Donald Trump, and the public appears to be largely following the proceedings even after a bruising congressional inquiry that lasted several months, according to Reuters/Ipsos polling released Wednesday. The poll, which ran from Jan. 17-22, also showed that U.S. public opinion has moved little since the U.S. House of Representatives impeached Trump in mid-December. About 44% of adults in the United States say Trump should be removed from office, another 15% say he should be reprimanded formally with a congressional censure, and 31% said the charges should be dismissed. Trump so far has blocked the Democrats' requests for documents related to the administration's activities in Ukraine last year. He has also urged officials like former national security adviser John Bolton and Secretary of State Mike Pompeo not to participate. Republicans in the Senate so far have backed up the president, rejecting requests for White House documents and interviews with administration officials. The poll showed that Republicans and Democrats want to see people like Bolton and Pompeo tell the Senate what they know about the administration's policies in Ukraine. About 72% agreed that the trial "should allow witnesses with firsthand knowledge of the impeachment charges to testify," including 84% of Democrats and 69% of Republicans. And 70% of the public, including 80% of Democrats and 73% of Republicans, said senators should "act as impartial jurors" during the trial. About 40% of Americans said they had a favorable view of Senate Majority Leader Mitch McConnell, while 60% said they have an unfavorable view of him. The poll showed that two out of three Americans are paying attention to the proceedings, with Democrats more interested than Republicans. About 12% said they plan to watch the trial every day, while 17% planned to watch a few times a week, and 36% said they would check in on the trial afterward through news reports. Despite their expressed interest in the trial, Americans were divided over giving the press more access to the Senate proceedings, which the Senate has largely restricted for the trial. About 46% agreed that journalists should be allowed to enter the Senate chamber with cameras and cover the trial. Another 41% disagreed, and 13% said they did not know. The Reuters/Ipsos poll was conducted online, in English, throughout the United States. It gathered responses in two waves: the first was conducted Jan. 17-21 and asked 1,116 people about their interest in following the trial. The second was conducted Jan. 21-22 and asked 1,108 people about whether to remove Trump from office. Both polls have a credibility interval, a measure of precision, of about 5 percentage points. (Reporting by Chris Kahn in New York; Editing by Lisa Shumaker)
പ്രസവം മയാമി സ്റ്റയില്‍
2020-01-25 12:02:12 News
ടുറിസം പ്രസവം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് മയാമിയിൽ ആണ്. പൂർണ ഗർഭിണികൾ വലിയ ബോട്ടിലും കപ്പലിലും പുറം കടലിൽ എത്തും, അവിടെ നിന്നും അമേരിക്കൻ ബോട്ടിൽ കരയിൽ എത്തും. മിയാമിയിൽ പ്രസവിക്കും. ഇവർ കൂടുതലും റഷ്യക്കാർ എന്നാണ് അറിവ്. ട്രൂമ്പ് മലയാളികൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒർലാണ്ടോയിലെ തീം പാർക്കിലും ടുറിസ്റ്റ് വിസയിൽ അനേകർ എത്തുന്നു. മെക്സിക്കോ ബോർഡറിൽ കൂടി വരുന്നതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ വീസയിൽ വന്നു പോകാതെ തങ്ങുന്നവർ ആണ്. തെക്കേ ഫ്ലോറിഡ മുഴുവൻ ഇല്ലിഗൽ ആയി എത്തിയ ക്യുബൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാമായിട്ടും കണ്ണ് അടക്കുന്നു ട്രമ്പർ
He is impeached
2020-01-25 11:27:35 News
Trump already threatened Trump Republicans that he would. Trump accused of “jury tampering” after allegedly threatening GOP senators not to vote against him. “Vote against the president, and your head will be on a pike," a Trump ally said Republican senators were warned as per CBS. And, American knows he is capable of doing it because people like you are his followers and would do anything for him. Trump will make Joe Biden the next President of America.
ഭഗവാനു എന്തിനാ പാറാവ്‌
2020-01-25 10:55:37 News
ഷേത്രം പള്ളി മോസ്ക് ഇവക്കു ഒക്കെ കാവല്‍ നില്‍ക്കാന്‍ പോലിസ്സുകാരെ നിര്‍ത്തുന്ന പരിപാടി ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തു നിറുത്തല്‍ ആക്കണം. ഷേത്രം അവിടുത്തെ ഭഗവാനോ ഭഗവതിയോ, ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളി പരിശുദ്ധനോ, യേശുവോ മുസ്ലിം പള്ളി അള്ളാഹുവും കാക്കട്ടെ - ചാണക്യന്‍
ആര്‍ കേള്‍ക്കാന്‍
2020-01-25 10:50:04 News
നിങ്ങളുടെ പരാധി കേള്‍ക്കാന്‍ ആരുംതന്നെ ഇല്ല സിസ്ടരെ! മതം ഒരു വഴിയെ, വിശ്വാസം ഒരു വഴിയെ, നീതി മറ്റൊരു വഴിയെ പുരുഷ ദൈവങ്ങളും പുരുഷ പുരോഹിതരും നമ്മള്‍ സ്ത്രികള്‍ എന്നും അടിമ. -സരസമ്മ
P.P.Cherian, Dallas
2020-01-25 10:46:42 News
ഡോ മാത്യു ജോയ്‌സ് , ലേഖനം നന്നായിരിക്കുന്നു ,അഭിനന്ദങ്ങൾ !!!!ബർത്ത് ടൂറിസം തികച്ചും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെ. ഗർഭിണിയായവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരേണ്ട എന്നത് ഒത്തിരി കടുത്ത പ്രയോഗമായോ എന്ന്.......? വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വരുന്ന ഗർഭിണികൾ ഇവിടെ പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും ചിലവുകൾ സ്പോൺസർ വഹിക്കണമെന്നും എന്ന തീരുമാനമാകും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം.പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നിയമം നിലവിലുണ്ട്.
Jose
2020-01-25 10:33:56 News
Remember my last sentence? Here is the "cut and paste" of your writing: He is very talented, he was in my spoken English class & was sitting in front of me. Don't play horse with English. He is watching & if you don't know English write in manglish. He won't let any grass walk here. - Naradhan See if you can figure out where you should use "comas" and "periods". Practice what you preach. Should I say more?
JACOB
2020-01-25 10:14:41 News
Democrats threw Joe and Hunter Biden under the bus. Joe Biden may not get the nomination.
Boby Varghese
2020-01-25 10:11:31 News
The most boring television. Democrats expected 25 million will turn their TV on and watch their stupidity. But old re-runs of " I LOVE LUCY " had better ratings. Repeating the same lies will never get anything for them. People want to know if there is a crime. What is the crime? Why should a President has to be removed ? Trump is a racist. Trump is a liar. Trump is a womanizer. These are not crime. Abuse of power? Any action of the President can be interpreted as abuse. Obama could have been impeached 50 times for abuse. Obstruction of the congress? That is the reason we elect a President.
പറഞ്ഞുകേട്ടത്
2020-01-25 09:24:15 News
ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ വന്നെതെന്നാണ് പറഞ്ഞുകേട്ടത്
പറഞ്ഞു കേട്ടത്
2020-01-25 09:22:05 News
ജന പെരുപ്പം മൂലം ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രസവിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ അമേരിക്കക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്
Observer
2020-01-25 08:26:18 News
ആറ് വർഷമായി വിവരദോഷികൾ ഭരിക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക നില തകരാൻ കാരണമെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. നോട്ടു നോരോധനം എന്ന തുഗ്ലക്ക് പരിഷ്‌കാരം രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു . പിന്നെ പ്രതികാരം. പണം മുടക്കിയാൽ ഉടൻ ഇൻകം ടാക്സുകാരും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റും പാഞ്ഞെത്തും. എ വിടെ നിന്നും കിട്ടി? കേസായി, പുക്കാറായി. ആരെങ്കിലും പണം മുടക്കുമോ? പിന്നെ ധനമന്ത്രി ആകാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നിർമല സീതാരമാണുള്ളത്? റിസർവി ബാങ്ക് ഗവർണർ പഠിച്ചത് ഹിസ്റ്ററി! എന്റയർ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ച ആളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി
ഇ മലയാളിയുടെ മസാല
2020-01-25 07:33:45 News
Sri. Sudhir Panikkaveetil is a talented writer. He can make a feast with words. His stories are videography of real incidents with little artistic ‘masala’ added for taste. Some of his stories are filled with aromatic hidden Sarcasm, some has moral lessons, some are romantic & entertaining. E- Malayalee management & readers need to recognize & reward writers like Sri. Sudhir. Sad to see sometimes & most often e-malayalee is polluted with religious articles or articles praising some religious individual; they are literary trash; those articles must be distributed in their religious functions. We can also see writings of some who never read e- Malayalee or its comments. They simply cast their shit on us. If the management is getting money from them, ok!; you do as you wish. Then there are writers who write false political propaganda; they translate English killing the real meaning, even if e- Malayalee has only finger -few readers; they know how to read & understand English. When a writer translates English wrongly; it is either his ignorance & inability to comprehend English or he is biased, we should not publish or promote falsehood. Also, it might be a good idea to have a thumbs up & down & a counter next to the article to see how many read it & how many like or dislike it. The comment column is the ‘Life’ of the e- Malayalee, it must be very live, sometimes it takes hours to see the comments posted. Mr. Sudhir is a regular writer, reader & commenter of e-malayalee. I wish to see him in the Editorial board of e-malayalee. Wishing you all; e- malayee, Mr.Sudhir, the readers, commenters & above all the writers – Best Wishes.- andrew Thanks to Joseph Sir for this great analysis