bijuny 2016-06-01 07:47:58 News
Thomas Vadakkel, ആണ്ടു മുഴുവനും തന്റെ ഓഫീസിൽ ഫയലിനുള്ളിൽ കുതിയിരിക്കനനെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ക്ലാർക്ക് പോരെ? അതിനല്ലേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും IAS കാരും ഒക്കെ? അതിനു PM വേണോ? പിന്നെ ഒരു കാര്യം മോഡി പറന്നു നടക്കുമ്പോളും വിമാനത്തിൽ തന്നെ താമസവും (പറ്റാവുന്നത്ര )  ജോലിയും - 18 മണികൂര് വരെ.  കാലം മാറി . ഇന്ന് റിമോട്ട് വർക്കിംഗ്‌ ആൻഡ്‌ ഓഫീസി വളരെ കോമൺ.
Last week Obama was in Japan. Went there just to say sorry  for Hiroshima. While Belgium was exploding he was watching baseball game in Cuba. You have any issues with that?

varghese 2016-06-01 07:24:14 News
I hope everyone who is thinking about selecting Mr. Nair for the presidency understands that he is not an effective manager.  He wasn't able to run a chamber of commerce that was handed to him.  There are many more examples.  Mr. Nair has been blessed with good fortune.  Now he is looking for fame and FOKANA is just that - His personal marketing arm.  VOTE WISELY!
Suda Kartha 2016-06-01 06:25:10 News
Congratulations to T S Chacko for winning the award
Thomas Vadakkel 2016-06-01 02:09:13 News
ആണ്ടുവട്ടം മുഴുവൻ വിദേശത്തു കറങ്ങി ദേശാടന പക്ഷിയായി പറന്നു നടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ജി ഡി പി 7.5 കൂടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടം മുൻകാല ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.  രാജ്യത്തിന്റെ ആന്തരഘടനകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് വീമ്പടിച്ച സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നും കടലാസ് പുലികളായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഭാരതം, ഗംഗാ നദി വൃത്തിയാക്കൽ, കുടി വെള്ളം, കൃഷി നാശം ഉണ്ടായാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, അഭ്യസ്ത വിദ്യർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ, അങ്ങനെ സ്വച്ഛ ഭാരതമെന്നു പറഞ്ഞ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറെയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരന് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തപ്പോൾ ചായക്കടക്കാരനെന്ന ലേബലിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും പരിവാരങ്ങളും താമസിക്കുന്നത് വൻകിട ഹോട്ടലുകളിലും. സുരക്ഷിതാകമ്പടികളോടെ രാജ്യങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ താഴോട്ടാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയായിരിക്കും ശരി. 

സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല.  പെട്രോൾവില ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വില്ക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. വിലപ്പെരുപ്പം മൂലം ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില ഇരട്ടി. രാജ്യത്തിലെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ജനവും ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെ ജീവിക്കുന്നു. യുവജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെ രാജ്യം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. അക്രമങ്ങളും കൊലകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പെരുകിയ ചരിത്രമാണ് അച്ഛാ ഭാരതത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശത്തു വേണ്ടാത്തതു കൊണ്ട് കയറ്റുമതി പാടെ കുറഞ്ഞു. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരവും ഇല്ല. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഭൂരിഭാഗവും നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്നു.

ഘർ വാപസി, ബീഫ് നിരോധനം, ഹൈദ്രാബാദിലും ദൽഹിയിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ഷോപണം മുതലാവകൾ കാരണം ഇന്ത്യാ മുഴുവൻ അസമാധാനത്തിലാണ്. യുവജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ മോഡി സർക്കാരിനോടുള്ള വിശ്വാസം നശിച്ചു. വിദേശകുത്തക വ്യാപാരം അനുവദിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി ഇന്ന് പൊലിപ്പിച്ചു പറയാനും ബഹു രാഷ്ട്രങ്ങളും വാർത്താ ചാന്നലുകളും  മത്സരത്തിലാണ്. സത്യമെന്തെന്നാൽ സ്വച്ഛ ഭാരതത്തിൽ സാധാരണക്കാരൻ ഇന്നും കണ്ണൂനീരുമായി കഴിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബില്ലിനീയർമാർ ഭാരതത്തിലുണ്ടായി. ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ ഇരട്ടിയും.    

മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ താമസിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരുടെ ആത്മഹത്യകൾ തുടരുന്നു. ഇന്ത്യൻ റേയിൽവെയിൽ മോഡി ഭരണം തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നീട് പതിനഞ്ചു ശതമാനം യാത്രക്കൂലി കൂട്ടി. ചരക്കുകൾ അയക്കുന്നതിന് ഏഴു ശതമാനം കൂടി. പച്ചക്കറികൾക്ക് ദിവസം പ്രതി വിലകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക വളർച്ച ഭാരതത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലപെരുപ്പവും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും ഇന്നും തുടരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അഴിമതികൾക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല.ഇന്ത്യയിലെ നൂറു കണക്കിന് ശുചിത്വമില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ പുരോഗമനം കാണാൻ സാധിക്കും. അച്ഛാ ദിൻ, നല്ല നാളുകൾ തന്നെ...  
George Chandy 2016-06-01 01:15:50 News
congrats dear friend.
P G Chandy
comedylover 2016-05-31 18:19:23 News
നല്ല ലെളിതമായ ശുദ്ധ ജീവത നര്മം.
Benoy Chethicot 2016-05-31 17:59:51 News
I was so captivated by this article written by Dr. D. Babu Paul.. In my opinion, as a senior administrator, Dr. Paul has in-depth knowledge of the inner workings of the Indian government and its statistical data. Unlike most other Malayalee journalists, Dr. Paul does not have any bias against Mr. Modi. I rarely see any article in any Malayalam media that commends Mr. Modi and his government. What Dr. Paul said in this article reflects the findings of well-known economists who write in The Times, Wall Street Journal and the Forbes Magazine. Thank Dr. Paul for a detailed presentation of facts.
John Philip 2016-05-31 16:29:05 News
Who is E V P? It would be helpful if you (Editor)could give a brief biography of the critics who are not very well known.
John Philip 2016-05-31 16:20:42 News
വയസ്സ് കാലത്ത് കവിതയെ പ്രേമിക്കുക. നല്ല
കാര്യം. അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾ 
മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരല്ലേ, അവര്ക്ക് അതിനു
കഴിയുമായിരിക്കും. ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇയ്യുള്ളവനും
അമേരിക്കൻ മലയാളിയാണ് പക്ഷെ 
ആസ്വദിക്കാനല്ലാതെ എഴുതാൻ കഴിവില്ല. വല്ലവനും
എഴുതുന്നത് കണ്ട് ആ പണിക്ക് പോകാനും
പോകുന്നില്ല. 

oru Thiruvallakaran 2016-05-31 11:50:20 News
മൈലപ്ര യുടെ മീശ കൊള്ളം 
പക്ഷെ എഴുത്തുകാരന്‍റെ ബ്ലോക്ക്‌  പിടി കൂടി എന്നു തോന്നുന്നു .
താങ്കളില്‍ നിന്നു ഇതിലും നല്ല നര്‍മം  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു .
 
ഇടക്കിടെ  ആര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ സന്ദര്‍ശിക്കുക 
ടച്ചിംഗ്  ചൈനീസ് കരിമീനും 
പിന്നെ നര്‍മം പനം കള്ളില്‍  വീണ മാക്രി  പോലെ 
andrew 2016-05-31 11:35:18 News
a bottle of wine, pen and paper and thee
sip the wine and put the pen down 
 take her hand in embrace to the strawberry park
climb slowly the ladders of solitude and bliss
or കാത്തു സൂഷിച്ച കസ്തൂരി  മാമ്പഴം 
തൂണും ചാരി നിന്നവന്‍ കൊണ്ട് പോകും 
പിന്നെ ഇ മലയാളിയില്‍  ഇങ്ങനെ പാടി പാടി നടക്കും .
ചുംബനവും ചാരത്ത്  ഉള്ള ഇരിപും  ചിരിയും  മതിയോ ?
64 കലകളിലെ അപ്സര യുമായി 
അണ്ണാറ കണ്ണന്‍ ആയി തുള്ളിച്ചാടു 
ഒഴുകട്ടെ കവിത ഒമര്‍ കയ്യാമിന്‍ കവിതകള്‍ പോല്‍ 
ദയനോസിയസിന്‍ മധു  ചഷകം പോല്‍ 

Secular Indian 2016-05-31 10:23:29 News
ഓ, അപ്പോള്‍ പിന്നെ അഖ്‌ളാകിനെ കൊന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.
പക്ഷെ, ആട് മാസവും പശുമാംസവും തിരിച്ചറിയാന്‍ വിഷമമുണ്ടോ? ഒരു വെറ്ററിനറിക്കാരനു അത് നിസാരമല്ലെ? 
നാരദന്‍ 2016-05-31 08:37:56 News
Can some one explain in detail what is happening in FOMA.
what is the demand and role of Press club.
is press club hijacking the election
there are associations with 2 or 3 members- do they have delegates too
 is # of delegates awarded as per the number of members in the Association ?
there is a 2 brothers association- how many delegates they get 
മലയാള  2 ആന  മനോരമ  എന്നു വായിച്ചവനും  English paper തല കുത്തി  പിടിച്ചു  വായിച്ചവനും  പ്രസ്‌  ക്ലബ്‌  മെമ്പര്‍ 
എന്താണ്  തട്ടുകട  പോലെ  പ്രസ്  ക്ലബ്‌  എല്ലാ  മുക്കിലും 
so many commented and wrote articles but no one explained in detail.
is FOKKAna  behind the chaos in FOMA
MOHAN MAVUNKAL 2016-05-31 08:26:51 News
GREAT AS USUAL!!!!!
Udayabhanu Panickar 2016-05-31 06:57:23 News

വളരും തോറും പിളക്കുക, എന്നിട്ട് വളത്തി വീണ്ടും പളക്കുക; അപ്പോ എല്ലാവക്കും നേതാവാകാം; കേരളാ കോഗ്രസ്സുകളെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയം കളി. കഷ്ടംതന്നെ.