പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ninan Mathullah
2017-10-08 13:21:04 News
Very strong writing. As true writers are prophets, give keen attention to such writing for the sake of our future here.
വിദ്യാധരൻ
2017-10-08 12:02:29 News
 ഗദ്യവും പദ്യവും എന്നീ രണ്ടു സാഹിത്യരൂപങ്ങളുള്ളതിൽ പദ്യരൂപത്തിനെ കവിത എന്നു പറയുന്നു.കവി ശബ്ദതിൽ നിന്ന് വ്യുല്പന്നമായ ഭാവനാമമാണു കവിത. .കവി സൃഷ്ടിയുടെ ഗുണ ധര്മ്മം മാത്രമാണ് കവിത. ഗാനരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരവും വൃത്താലങ്കാരവും അർത്ഥാലങ്കാരവും യോജിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആശയാവിഷ്കാരമാണു കവിത അഥവാ കാവ്യം. അർത്ഥവ്യാപ്തമായ വാക്കുകളെ ഗാനരൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചു വായിക്കാനും വായിച്ചവ ഓർമ്മയിൽ നിറുത്താനും പദ്യരൂപങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉചിതമാണു എന്നതിലൂടെ വ്യംഗ്യ- ഭാഷയിൽ സാഹിത്യപ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്ന, ആശയാവിഷാരങ്ങള്ക്കു സൌന്ദര്യം കല്പിച്ചിരുന്ന ഒരുകാലഘട്ടത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്നതായിരുന്നു കവിത. രുചിക്കുംതോറും ആസ്വാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണു കവിതയുടെ മഹത്ത്വം . വാച്യമായ അർത്ഥം ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക എന്നതിലുപരിയായോ പ്രസ്തുത അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്ന ധർമ്മത്തിനു പകരമായിത്തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ടോ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യവും ആവാഹനശേഷിയും പ്രകടമാക്കുന്നതിന്‌ ഊന്നൽ നൽകുന്നവയാണ്‌ കവിതകൾ. ട്ഃആസർഗാത്മക സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാണ് കവിത. കവിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിശേഷണം കൊടുത്തത് വോർദ്സ്‌വോർത്ത്(Wordsworth) ആണ് :

"Poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions".

"അനർഗളമായ വികാരത്തിൻറെ കുത്തൊഴുക്കാണ് കവിത".

പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യത്തിൽ
കവിയുടെ കർമ്മമാണ് കാവ്യം. കാവ്യത്തെ ഗദ്യം, പദ്യം, മിശ്രം എന്നും ദൃശ്യം, ശ്രവ്യം എന്നും വിഭജിക്കാം. കവിത എന്ന പദവുമായി കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യസാഹിത്യത്തിൽ കൂടുതലും കവിത എന്ന പദത്തേക്കാൾ കാവ്യം എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചു കാണാറ്. നാടകത്തെയും വേണമെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കാവ്യം എന്ന പദംകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാം. ഉദാഹരണം. കാവ്യനാടകം, കാവ്യശാസ്ത്രം.

കാവ്യശാസ്ത്രം എന്നതിനു പകരം സാഹിത്യശാസ്ത്രം എന്നും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് സാഹിത്യം.

"ശബ്ദാർഥൗ സഹിതൗ കാവ്യം-" എന്നാണ് ഭാമഹൻ കാവ്യത്തെ നിർവ്വചിച്ചത്. കാവ്യശബ്ദത്തിന്റെ പര്യായമായാണ് സാഹിത്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സാർഥകശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ട് രചിക്കുന്ന ഒരു കലാശിൽപ്പമായതുകൊണ്ട് ശബ്ദവും അർത്ഥവും മനോഞ്ജമായി സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് കാവ്യമെന്ന് ഭാമഹൻ പറയുന്നു

''രമണീയാർഥപ്രതിപാദക ശബ്ദ കാവ്യം'' എന്ന് രസഗംഗാധരത്തിൽ ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതൻ കവിതയെ നിർവ്വചിക്കുന്നു

വികാരനിർഭരമായി ഹൃദയം നിയതമോ അനിതയതമോ ആയ് താളത്തിൽ ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് കാവ്യം എന്നു പറയാം.- എന്ന് വാട്ട്സ് ഡൺടൺ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അവലംബം -ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രം-ഡോ. ടി ഭാസ്‌ക്കരൻ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌)

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനോടടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതകവിയാണ് ഭാമഹൻ. അലങ്കാരപ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രമുഖാചാര്യനാണ്. ഭാമഹന്റെ ജീവിതകാലം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് നൂറ്റുണ്ടുകളിലാണെന്ന് വിവിധ പക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ദണ്ഡിക്ക് സമകാലീനനെന്നും, മുൻപെന്നും പിൻപെന്നും വിവിധപക്ഷങ്ങളുണ്ട്.
 
"ഭാമഹൻ

സ്വതേ ശോഭയുള്ളതിനും അലങ്കാരം വേണമെന്ന് ഭാമഹൻ കരുതുന്നു. ആകർഷകമാണെങ്കിലും ഭൂഷയില്ലെങ്കിൽ വനിതമുഖം ശോഭിക്കില്ലത്രേ ('ന കാന്തമപി നിർഭൂഷം വിഭാതി വനിതാമുഖം'-കാവ്യാലങ്കാരം "

 കവിത എന്ന സങ്കലപ്പത്തെ തച്ചുടച്ച് എന്തൊക്കയോ ആക്കി തീർക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടങ്കിലും അതെല്ലാം ഈയലുകളെപ്പോലെ അൽപ്പായുസുകളാണ്   ഇവർക്ക് കവിത എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല  നേരെ മറിച്ച് കാവ്യ പാരമ്പര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ കെട്ടിപ്പെടുത്തവർ എല്ലാം പമ്പര വിഡ്ഢികളാണ് എന്നും തങ്ങൾ കവിതയുടെ പുതിയൊരു തലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നും എന്നും വരുത്തി തീർക്കാനാണ്.  മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും തങ്ങി നില്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ എന്തിനാണോ ഇവർ പടച്ചു വിടുന്നത്.  ലാസ് വേഗസിലെ കുലയാളിയുടെ   കൂട്ട കുലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിലെ ആന്തരോദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ട്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെത്തെ പാഴ് ശ്രമമാണ് ഈ കപികളുടെ ഗൂഢോദ്ദേശ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് 

കോൽത്തേനോണമോരോ പദമതിനെ നറും -
            പാലിൽ നീരെന്നപോലെ 
ചേർത്തീടേണം വിശേഷിച്ചതിലുടനൊരല -
            ങ്കാരമുണ്ടായിവരേണം 
പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചിതോ -
           ന്നേണമിന്നിത്ര വന്നേ 
തീർത്തീടാവു ശ്ലോകം ........
V.George
2017-10-08 07:16:43 News
Any hidden agenda to inaugurate a Malayalee organization in South Carolina? NethraNarayanaRamachandran is also known as APS. He was kindhearted, influential, humble and helpful while he was in Dubai. Ex Ministers, MPs, MLAs, and District Collectors from Kerala took advantage of this innocent soul. He was the one time sponsor for this VIPs to Dubai and most of them borrowed money from him during their Dubai tours and never returned a penny. I can reveal the identity of APS if you contact me at [email protected]
കാവ്യം
2017-10-07 23:57:23 News
വൃത്ത(താള) നിബന്ധമായെഴുതുന്നതാണ് പദ്യം(കാവ്യം). വാമൊഴിയായി വിജ്ഞാനം പകർത്താനും തലമുറകളിലൂടെ തലച്ചോറിൽ നിലനിർത്താനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദ ഫോർമുലകൾ പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവ കവിതയല്ല. ഒരു കൃതി കവിതയാവണമെങ്കിൽ അതിൽ ‘കവിത’  വേണം.
texan2
2017-10-07 23:02:51 News
I know this comment you will not publish.  Looks like Sudheer is controlling the comment section. Ellam oru Sudheer the great messages only.
texan2
2017-10-07 22:33:44 News
ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ വല്ലാതെ പൊക്കി ഫോട്ടോ ന്യൂസ് ആക്കുന്ന തനി മലയാളി സ്വാഭാവം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ....  ഇതൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സ്കൂളിലും മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പിള്ളേർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ആവുന്നതും ആണെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം ... ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഇമ്പോര്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തു പിള്ളേരെ വഷളാക്കല്ലെ...
john philip
2017-10-07 19:20:30 News
ഈ ജയനും സുധീറും സത്യം തുറന്നെഴുതുന്നപോലെ എല്ലാവരും എഴുതണം. എന്തിനാണ് ആളുകൾക്ക് ഭയം. ആരെ പേടിക്കുന്നു.
എന്നാലും ഇവിടത്തെ എഴുത്തുകാർ എന്തൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടി, ചിലർക്കൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി ചിലർക്ക് പഴി കിട്ടി, ചിലർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ആരും വായിക്കുന്നില്ലെന്ന ന്യായം ശരിയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ എഴുതുന്നതൊന്നും
നല്ലതല്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നത്. ഒരു സംഗീതജ്ഞന്റെ ഗാനാലാപം കേട്ടിരുന്നവർക്ക് ആടുകൾ മരണസമയത്ത് കാണിക്കുന്ന പരാക്രമമായി അത് തോന്നിയെങ്കിൽ അവർ കവികൾ തന്നെ. ഒന്നിനോടൊന്നു സാദൃശ്യം ചൊല്ലാം ഉപമ...
Vayanakaaran
2017-10-07 17:03:22 News
സാർ ഇത് അമേരിക്കൻ മലയാളി കവികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണോ?  അവരൊക്കെ പൂരം കാണാൻ പോയിരിക്കുവാ.  വന്നിട്ട് വായിക്കും.
Vayanakaaran
2017-10-07 17:00:42 News
ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വായനക്കാരൻ. ഈ തവണ ലാന കൊടുത്ത അവാർഡുകളിൽ അബ്ദുൽ പുന്നയൂർകുളവും , ജോൺ മാത്യുവും അതിനു അർഹരാണെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ജയന്ത് കാമിച്ചേരിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല  അദ്ദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ എഴുതുന്ന ആളായിരിക്കും.  അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അടുത്ത തവണ അവാർഡിനായി കൃതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ   ഇത്തവണ കിട്ടിയവരെ മാറ്റി അർഹിക്കുന്ന പുതിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക
Vayanakkaran
2017-10-07 14:02:14 News
You are right Abraham Thomas. Many of the time some paid/coolie/ghost writers get awards. The real and original writers get nothing. In LANA like association there is no democracy or principle. Theu just elect their own eran moolikal from their own circle. Why they bring big shots from kerala by giving big money? Any way some 40 or 50 people participate all in all, but big aana.  laana 
ദൈവം
2017-10-06 22:37:29 News
നീ നമ്മടെ പങ്ക് കച്ചവടം പൊളിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അല്ലെ ? നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലിട ചെകുത്താനെ   ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒന്നാക്കും, ഒരുത്തനെ ഞാൻ പുറംതള്ളും. മോനെ യാക്കോബായ ഫാനെ തോമാച്ചാ തുമ്പയിലെ എന്നിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അല്ലാത്തവനെല്ലാം പോക്കാ .  പിന്നെ നമ്മുടെ പത്തിലൊന്നു തരാൻ മറക്കരുത് . നമ്മുടെ കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കരുത്
ചെകുത്താൻ
2017-10-06 16:06:54 News
യാക്കോബായ ഫാനും പള്ളികളും പട്ടക്കാരും തിരുമേനിമാരും എന്റെ അരുമ കിടാങ്ങളാണ് .  അവരാണ് എന്റെ ജീവനാടി. ഭിന്നിപ്പ്, പക, അധികാരമോഹം, പാരപണി, പണം അടിച്ചുമാറ്റൽ, പള്ളിപണി, സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കൽ അങ്ങനെ പലതും ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ഇവർക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവരെ തൊടുന്നവർ എല്ലാം ധൂളിയായിപ്പോകും. മോനെ യാക്കോബായ ഫാനെ നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രസാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഓരോ വാക്കുകളും എന്റെ കർണ്ണങ്ങൾക്ക് സംഗീതമാണ് ഫ്രാൻസിസല്ല പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് വിചാരിച്ചാലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയാൻ കഴിയില്ല നിനക്കായി ഞാൻ ആയിരക്കിണക്കിനു ചെകുത്താന്മാരുടെ ഒരു പട തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് .  എന്നോടാ കളി.

യാക്കോബായ ഫാൻ
2017-10-06 13:19:17 News
ശ്രീ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഓര്മ വരുന്നത്. "എടൊ ഗോപാലകൃഷ്ണ തനിക്കു ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചു ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല". ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാരെയും ബാവയെയും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടു പറയട്ടെ ഇതൊന്നും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം, ചുരുക്കം ചിലർ ഒഴിച്ചാൽ ഓട്ടോ റിക്ഷ കണക്കിനുള്ള (കടപ്പാട് ഗീ വറുഗീസ് മോർ കൂറിലോസ്) മെത്രാൻ മാരിൽ ആർക്കും അതിനു താല്പര്യം ഇല്ല. സഭ ഒരുമിച്ചാൽ ഇവരുടെ വരവ് കുറയും അധികാരം കുറയും. അത് അംഗീകരിക്കുക ഈ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്ന തിരുമേനിമാർക്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ആണ്.
യാക്കോബായ സഭ ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അഥവാ എങ്ങാനും യോജിച്ചാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു വിധ വരവ് ചെലവ് കണക്കും ഇല്ലാത്ത സഭയുടെ കോടി കണക്കിന് സ്വത്ത് പലരും അടിച്ചുമാറ്റികൊണ്ടിരുക്കുന്നത് നിന്ന് പോകും. ബാവായുടെ സ്ഥാന ത്യാഗം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. രാജി പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് ബാവ രാജി സമർപ്പിക്കാറ്. ഇത് പലകുറി ആവർത്തിച്ചതാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ രണ്ടായിത്തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതു. കാരണം ആൻമേനികളുടെ മനസ്സിൽ പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ ആവശ്യത്തിന് പാകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു യോജിപ്പ് അവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തിരുമേനിമാർക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെപോലെ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞ തെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസ്സം കൊണ്ട് വിഴുങ്ങാനാവും  .ഞങ്ങൾക്ക് അതിനാവില്ല, വരും തലമുറയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതിനു  സാവകാശം വേണം.
Tom abraham
2017-10-06 13:14:16 News

One fool faking Satan admiring the other fool faking god. Of course, fool admired by a greater fool .
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Tony
2020-07-13 14:16:37 News
In aVaazhikkal' service, there is a step of lifting in the chair by priests and saying Oxios. It never happened. It was just a prayer and declaration of appointing an associate. It is similar to appointing some as trustee. It is an appointment . That is what Metropolitan thirumeni clarified in 30 min speech that day. Suffrogan is not a post that is guaranteed to become Metropolitan. It is Metropolitan's discretion to elivatate any of senior Episcopa to next Metropolitan. That is also clarified in ythe same speech. Please do not mislead.
Valsala P
2020-07-13 13:17:57 News
Federal Judge Orders Review Of Trump’s Commutation Of Roger Stone’s Sentence. In a surprise move, a federal judge on Monday ordered the Trump administration to turn over President Donald Trump’s order commuting the sentence of longtime friend Roger Stone for a review. U.S. District Judge Amy Berman Jackson has questions about whether trump commuted Stone’s parole along with his prison sentence, according to several reports. “Judge Amy Berman Jackson wants to see Roger Stone’s commutation paperwork, after questions have arisen about whether trump’s clemency covers only Stone’s prison time or also his probation,” CNN’s Shimon Prokupecz explained. “US Probation Office has raised questions about the commutation.”
Shaji Varghese
2020-07-13 13:13:21 News
Fox News contributor just accused Trump and the entire Republican party of treason. Fox News political analyst Juan Williams blasted rump and the entire Republican party for their stunning silence after it was reported that Russia paid bounties for the murder of US troops in Afghanistan.
Anila Rajendran
2020-07-13 13:03:29 News
ഗൂഗിളിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അസ്സറ്റും ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂ ആണ് 1 ട്രില്യൺ US ഡോളർ. ഗൂഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള മൂല്യം ആണത്, ഗൂഗിൾ മുഴുവൻ തൂത്തുവാരി വിറ്റാൽ ഇത്രേം പണം കിട്ടണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൈയ്യിൽ ഉള്ളത് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ്.. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗൂഗിളിനേക്കാൾ വലുതാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം.. ഇനീം 2019 ലെ കണക്കു അനുസരിച്ചു ഗൂഗിൾ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു, നേരിട്ടല്ലാതെ അതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് നൽകുന്നു, അതായത് ഗൂഗിൾ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിൽ അതുമൂലം പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു.. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആകെ ജീവനക്കാരും കൊട്ടാരം കുടുംബ അംഗങ്ങളും കൂടി ഒരു ഇരുനൂറു പേര് തികച്ചും കാണും ..ഇവരാരും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നീട്ടും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില വർഷാ വര്ഷം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്നു.. സമൂഹത്തിനു തീരെ ഗുണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദേവസ്വം വക കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നമ്മുടെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലവാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ , ബാക്കി ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു, അങ്ങനെ ഉള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊന്നും കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരംശം പോലും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.. അംബാനിയേക്കാൾ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ആകാനും നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും കേരളം തന്നെ ദുബായ് പോലെ ആക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ പണം എല്ലാം സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എതിർക്കും, അത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, പകരം ക്ഷേത്രം തന്നെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, വർഷ വര്ഷം സ്വർണ്ണത്തിനു കിട്ടുന്ന അപ്പ്രീസിയേഷൻ കൊണ്ടല്ല സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും നൽകികൊണ്ട് ആവണം.. നടക്കില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പള്ളികളിലെ ഒക്കെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രം മതി ഇന്ത്യക്കു ചൈനയേക്കാൾ മുന്നേറാൻ ..പക്ഷെ ആർകും ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ചത്ത മുതൽ ആയി ഇരുന്നു പോകാൻ ആണ് ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ വിധി ..
Noble
2020-07-13 12:14:48 News
Please find the news
Chandrasekaran Nair,
2020-07-13 11:30:11 News
Republican Sen. Lindsey Graham of South Carolina set the internet abuzz on Sunday after saying the Democrats’ request to allow former special counsel Robert Mueller to testify before his committee about his investigation into Donald Trump will be “granted.” Graham’s stunning remarks came in response to Mueller’s op-ed published Saturday in The Washington Post expressing displeasure with Donald Trump commuting Roger Stone’s sentence. “Apparently Mr. Mueller is willing – and also capable – of defending the Mueller investigation through an oped in the Washington Post,” Graham tweeted. “Democrats on the Senate Judiciary Committee have previously requested Mr. Mueller appears before the Senate Judiciary Committee to testify about his investigation. That request will be granted,” he added. Graham’s tweet was met with an avalanche of responses, with some commentators saying Graham’s s decision would make Trump exceedingly unhappy by giving Mueller a forum to talk about his investigation. Others felt Graham — who is struggling in the polls — was trying to put distance between himself and the unpopular president. One person wrote: “It looks like the rats are leaving the sinking ship.” Another user noted that “There’s blood in the water. They’re starting to look to their own survival.”
Boby Varghese
2020-07-13 11:26:54 News
The situation in the USA also is changing. There is a good chance for law and order could be defeated and anarchy may succeed. Senior leaders like Obama or Biden do not have any problem to support defund and abolish the police. Not a single Democrat leader is capable to criticize vandalism, rioting, looting and arson. They prefer Mobocracy to Democracy. Law and order is the back bone of Democracy. Police power is the back bone of law and order.
Thomas Koovalloor
2020-07-13 10:29:38 News
A thoughtful article for all MALAYALEES at this time of COVID19 Lockdown and political turmoil.Congratulations to Writer Varghese Abraham Denvor for reposting this article time of political uncertainty to rethink about our future.
Adv.SriJith perumana
2020-07-13 10:29:26 News
മതവും, ദൈവവും ഉൾപെട്ട വാർത്തയായതിനാൽ പലരും മൗനബുജികളാകും എന്നറിയാം. എങ്കിലും പറഞ്ഞുതന്നെ ആകണം 🚩 22 ബില്യൺ അഥവാ 16,61,77,00,00,000.00 രൂപ മൂല്യമുള്ള 1179340.16 കിലോ ഗ്രാം അഥവാ 1300 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് വാർത്ത ആത്മരതിച്ചാണ് കൊറോണക്കാലം നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയത്.. ഒടുവിലിപ്പോൾ അതേ കൊറോണക്കാലത്ത് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം വലിയ പരിധിവരെ രാജാവിന്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് നൽകി പരമോന്നത കോടതി വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. എത്ര ചിന്തനീയമാണ് ഈ വാർത്തകൾ. ❓️ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളിലേതിനേക്കാൾ വലിയ, ഒരു കനത്ത നിധിശേഖരമാണ്, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിഗൂഡ നിലവറകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള അത്യപൂര്‍വ്വ സ്വര്‍ണ്ണനാണയക്കൂമ്പാരങ്ങള്‍, കിരീടങ്ങള്‍, വൈരം പതിച്ച സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍, തങ്കത്തകിടുകള്‍, പഞ്ചലോഹ ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല വജ്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ശേഖരങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ കാരറ്റ് മൂല്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താല്‍, ഈ പറഞ്ഞ ഇരുത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലവരുമെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാല്‍ പൌരാണിക മൂല്യത്തിനു വിധേയമായി, ഇവ ലേലത്തിനോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും വലിയ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ രാജ വംശത്തിനോ കൊട്ടാരത്തിലോ പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭൂമി കുഴിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങളും വശമില്ലായിരുന്നു. ഈ നിധിയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ ചികയുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ.., പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചോവന്റെയും ഹരിജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്നും മുലക്കരം പുരക്കരം ഭൂമിക്കരം തുടങ്ങിയ വകയിൽ ശൂദ്രപ്പട്ടാളം പിരിച്ചെടുത്തു കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചിരുന്ന ധനം ആണത് അതായത് സാധാരണക്കാരനനായ അരപ്പട്ടിണിക്കാരനും മുഴുപ്പട്ടിണിക്കാരനും നികുതി അടച്ച പണം.. വെള്ളക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനായി അമ്പലത്തിൽ രഹസ്യ നിലവറ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ പൂർണ്ണവിവരം രാജ വംശത്തിനു അറിയാതെ പോകുന്നു.. ക്ഷേത്രത്തിലെ കൽപ്രതിമയായ പ്രതിഷ്ഠ സ്വർണം കഴിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അരച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണം കക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജരാജ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ... കളവുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശുദ്രന്മാരുടെ ശവം കുളത്തിൽ പൊങ്ങുന്നതുമെല്ലാം പഴങ്കഥകൾ... ബി നിലവറ തുറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നിലെ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്... ആചാര മര്യാദകളും പഴമകളും പാലിക്കണം എന്ന പതിവ് ഉഡായിപ്പുകളുമായി കലവറ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച തമ്പുരാക്കാൻമാരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ദൈവകാര്യമെന്ന പേരിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയി. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ നികുതിയിലൂടെയും മറ്റും നൽകുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനിയും തുറക്കാത്ത നിധി ശേഖരത്തിന് സർക്കാർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്.... കൊറോണയും മഹാമാരിയും വന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പുപോലും ത്രിശങ്കുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണികൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും കണക്കില്ലാത്ത സമ്പത്തും അറയിൽ വെച്ച് ദൈവം സർക്കാർ കാവലിൽ കഴിയുന്നത് എത്രകണ്ട് വിരോധാഭാസമാണ്. വിശ്വാസികളുടെയോ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ ഈ l പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ സമ്പത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് എത്ര ലജ്ജാകരമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്മമായ ക്ഷേത്രം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്ന വാർത്ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിനു മുൻപിൽ തുണി പൊക്കി കാണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.. .. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്‌, ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിന്റെ ഉപദേശം വേണ്ട. ഒരുത്തനും ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും, ആക്ഷേപങ്ങളുമായി വരുന്ന വെട്ടുകിളികൾക്ക് നല്ല നമസ്കാരം. വിധി പകർപ്പ് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല എങ്കിലും വിധിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിവ് ഭാഗത്ത് നിന്നും മനസിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ്. തെറ്റായ നിയമ വ്യാഖ്യാനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസിൽ റിവ്യൂ ഹർജ്ജി നൽകണം. ആചാരപരമായി രാജകുടുംബങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പൊതു ക്ഷേത്രത്തെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യസ്വത്തായി എഴുതി നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനും, ഭരണഘടനയ്ക്കും നന്നല്ല. ©️അഡ്വ ശ്രീജിത്ത്‌ പെരുമന
true man
2020-07-13 01:29:10 News
He deserves it. He is a person with discipline. We had ample chances to meet him at his residence. His Vegetable and Flower Garden is one of the best, better to say best of the bests.
Sajimon Antony
2020-07-13 00:14:23 News
Good job.All the best .
CID Moosa
2020-07-12 22:42:20 News
Trump wanted to sell Puerto Rico following Hurricane Maria' Washington, July 13 US President Donald Trump considered selling Puerto Rico in the aftermath of the destructive Hurricane Maria in 2017, former acting Homeland Security Secretary Elaine Duke has told the New York Times. In an interview with the newspaper on Friday, Duke said that "the president's initial ideas were more of as a businessman", Xinhua news agency reported. Let us kick him out before he sells America
P P Cherian,Dallas
2020-07-12 22:35:28 News
Please read the Marthoma Metropolitan circular no 372.It says installation of sufragan Metropolitan not appointment.
John Pathrose
2020-07-12 22:29:32 News
മടിക്കാതെ അനുമോദിക്കാം ....................... ചെത്തുകാരൻ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു്, മീൻ പിടിക്കാനിറങ്ങി. പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോഴാണയാൾ ഓർത്തതു്, ചൂണ്ടയെടുത്തുവെങ്കിലും, ഇര എടുക്കാൻ മറന്നുവെന്നു്! അപ്പോഴാണു്, തൻ്റെ വായിൽ ഒരു മണ്ണിരയേയും കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടു്, ഒരു പാമ്പു പോകുന്നതയാൾ കണ്ടതു്. പാമ്പിൽ നിന്നും മണ്ണിരയെ പിടിച്ചു വാങ്ങി, പകരം, തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന മധുരക്കള്ളയാൾ, പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു! അതും കുടിച്ച്, പാമ്പതിൻ്റെ വഴിക്കു പോയി; അയാൾ മീൻ പിടിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആരോ തന്നെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നതു പോലെ, അയാൾക്കു തോന്നി. നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തേ കണ്ട പാമ്പു്, കുറെ മണ്ണിര കളേയും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു! അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തന ശേഷി, അപ്രതീക്ഷിതവും അസാധരണവുമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും. തക്ക സമയത്തും, അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകരങ്ങൾ, അസാമാന്യ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും! അർഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, കിട്ടേണ്ട അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങു ശേഷിയുമായി, പലരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു! നൽകാൻ മടിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു്, നഷ്ടപ്പെട്ട അനേക അംഗീകാരങ്ങളുടെ, കഥ പറയാനുണ്ടാകും! അന്ത്യദിനത്തിലെ അഭിനന്ദനങ്ങളും, ആദരാജ്ഞലികളും ആത്മാർത്ഥതയുടെ പ്രകടനമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയാത്ത, നല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രചോദനവചനങ്ങൾക്കും, മരണശേഷം എന്തു പ്രസക്തി? അനുശോചന പ്രസംഗങ്ങളേക്കാൾ, അനുമോദന പ്രസംഗങ്ങൾക്കാണു്, കൂടുതൽ സ്വാധീനശേഷി ! -John P
M. A. George
2020-07-12 22:22:48 News
തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യുവ നേതൃത്വത്തിനായി വഴി മാറുക. K.M. മാണിയുടെ നേതൃത്വം പാർട്ടിക്കു നൽകിയ കെട്ടുറപ്പും അംഗീകാരവും അന്യംനിന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കേരള കോൺഗ്രസ് കാരനും Jose K മാണിയുടെ നേതൃത്വെത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. K M മാണിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തങ്ങളുടെ ഉയർച്ചക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണെന്ന് കണ്ട് പാർട്ടി വിട്ടവെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി P J ജോസഫിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെ വന്നവർ ഇനിയും തിരിച്ചു പോവില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് കർഷക പാർട്ടിയെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് Jose K മാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.