പ്രതികരണങ്ങള്‍
Sudhir Panikkaveetil
2016-11-27 07:26:44 News
Well written article.
asharafabu7248@gmail.com
2016-11-27 03:22:34 News
സമകാലിക പ്രസക്തിയുളള വരികളാണ് . ....ആശംസകളോടെ അഷറഫ് . 
വസന്തമാലിക
2016-11-26 21:45:50 News
മലയും ശിലയും മരങ്ങൾ കാറ്റേ
റ്റുലയുന്നോരോലിയും 
കലരും മലരിൻ വിലാസവും 
പുലരും ചോലകളും വിളങ്ങിപാരം (കേശവീയം
വൃത്തരഹിതൻ
2016-11-26 21:40:13 News
വെല്ലുവിളിക്കുന്നു വിദ്യാധരൻ 
ഇല്ലേ കവികളിവിടതു സ്വീകരിക്കാൻ  
പിടിച്ചു കെട്ടവൻ അശ്വത്തെയുടൻ 
അടിച്ചവൻ അവാർഡു മാറ്റുമല്ലെങ്കിൽ 

ചങ്ങമ്പുഴ
2016-11-26 21:26:22 News
ച്ഛന്ദസ്സിലെ 'ച'

ചെന്നായിൻ ഹൃത്തിനും ഹാ ഭുവി നരഹൃദയ 
                  ത്തോളമയ്യോ കടുപ്പം 
വന്നിട്ടില്ലാ - ഭുജിപ്പു മാനുജനെ മനുജൻ 
                 നീതി കൂർക്കം വലിപ്പു 
നന്നാവില്ലി പ്രപഞ്ചം, ദുരയുടെ കൊടിയേ 
                 പോങ്ങു നാറ്റം സഹിച്ചും 
നിന്നീടാനിച്ഛയെന്നോ? മടയ മനുജ നീ
                പോകു മിണ്ടാതെ ചാകൂ 
വിദ്യാധരൻ
2016-11-26 21:08:07 News
മൂന്നാം വരിയിലെ ആദ്യാക്ഷരം 'പ'

പിരിഞ്ഞു പൗരാവലി പോയവാർത്തയ -
ങ്ങറിഞ്ഞു വേഗാൽ പുരയിങ്കലെത്തുവാൻ 
തുനിഞ്ഞു ബന്ധു പ്രിയനായ മാധവൻ 
കനിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു ഖഗന്ദ്രനെത്തദാ (കേശവീയം )

(വംശസ്ഥ )
വിദ്യാധരൻ
2016-11-26 20:55:00 News
വിഷമിക്കേണ്ട കവിതകുറിക്കുവാൻ 
'വിഷമപാദ'ത്തെ ഭയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ
ച്ഛന്ദശാസ്ത്ര വാദം  മുഴക്കിയോൻ 
അന്തസ്സില്ലാതെ കടന്നു കളഞ്ഞുവോ ?
വി. കെ. ഗോവിന്ദൻ നായർ
2016-11-26 20:54:16 News
പേർ കാളും കവിമല്ലരെ പ്രതിമയാൽ ഛായാപടത്താൽ വൃഥാ
ലോകം സ്മാരകമേർപ്പെടുത്തിയഭിനന്ദിക്കുന്നതായ് കാണ്മു നാം
പോകുന്നീലതു കാണുവാൻ സഹൃദയന്മാരും, നമുക്കക്ഷര-
ശ്ലോകത്തിൽ സ്മരണീയർ തൻ കൃതികളെച്ചൊല്ലാ, മതല്ലേ സുഖം?
(ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
വിദ്യാധരൻ
2016-11-26 20:31:40 News
കവികളായി വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന കൂട്ടരേ 
കവിതകുറിക്കുവാൻ നാലുവരികളിൽ 
ഭാവന നിങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ പോയോ അതോ 
ഭാവനയുമായി സ്വൈര്യ സല്ലാപമോ ?
പോത്തച്ചൻ
2016-11-26 19:10:15 News
എരുമേലിൽ എരുമകളെ മേയിക്കാം, എരുമ പാല് ബുദ്ധിക്ക് നല്ലതാണ്. 
പുംഗവൻ
2016-11-26 18:58:04 News
അങ്കത്തിലങ്ക കളങ്കരഹിതം സംക്രാന്തമായിടും 
തങ്കപങ്കജ മങ്കതൻ കുളിർമുല പങ്കേരുഹത്തിൽ 
അംഗം നയനാലങ്കാരം ഹരം കലൊന്നോരുടൽ മേം '
സങ്കേതമാം  രാവും പകലും എൻ പ്രിയ തങ്കമേ 
Sudhir Panikkaveetil
2016-11-26 17:16:10 News
വിദ്യാധരൻ മാഷ്  എഴുതിയ പോലെ പ്രശസ്ത കവിതകൾ ഒന്നും പ്രതികരിച്ച് കണ്ടില്ല.  അത് കൊണ്ട്  ഏഴു വായനക്കാർ മാത്രാമേയുള്ളുവെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുന്നു.   ഈ പംക്തിയിൽ പോലും സ്വന്തം പേര് എഴുതാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തവർ, അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് ഏണി വച്ച് കൊടുക്കുന്നു.  കഷ്ടം തന്നെ.
ഇ മലയാളിയുടെ ഈ സംരംഭം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. കവികളും സഹൃദയരും അതെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു.  
Moothappan
2016-11-26 16:27:43 News
Another comedy by meeshamadavan and meeshayillatha madavan.

Vayanakkaran
2016-11-26 11:43:54 News
These kind of cinema people can do any thing they want. They can divorce, marry, re-marry or without marrying live together, get in to the hotel, sleep together, enjoy, do any kind of busiess, do any kind of blog writings, act like charity worker, contest in the election, or get nominated in the Rajyasabha, change parties, do lalisams, get your hard earned money, Hunt Puli or Anakkombu, Do black money business, support RSS still still oreach socilism and secularism, bevcome ambassodors, light up Fokana Foma lamps, take photos, sit on the laps and heads of religious leaders FOKANA Foma, press clubs leaders heads, get worshipped from the mankkind.      Shame ..., Shame public. Throw this people out, They all must be investigated.  Where is this so called Medias or Sadachara Gundakal...  Pity .. pity.. Kezuka.. priya.. nada... wipe your tears.. Where is justice...?
അയ്യപ്പൻ
2016-11-26 10:50:05 News
കപട ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് മാറി സ്വാസ്ഥമായിരിക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ ഒരുത്തനും സമ്മതിക്കില്ല. നിനക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ അസുഖമാണ്.  

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Christian Brothers
2020-01-20 20:36:04 News
Who cares about Jesus! He is dead. Isn't he? Let us get together and lead prayerful life for his second coming.
josecheripuram
2020-01-20 20:34:17 News
It happens in every society where the founder is rejected or his ideology is rejected,Every one Including Martin Luther king ,Had a dream and It's still a dream?Do you ever think Equality is going to happen?
Jesus
2020-01-20 20:33:41 News
Son, the spirit is upon you otherwise you won't be able to speak like this. You, know lots about me
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-20 19:38:57 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിലായാലും സ്വദേശത്തായാലും ഇടപെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്. എല്ലാം നിയമാനുസൃതം എല്ലാവര്ക്കും നീതിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിനോട് സമൂഹം ഉറച്ച്നിൽക്കുന്നു. മുന്നേറുക ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. വിജയം അങ്ങയുടേതാണ്.
Johnny Walker
2020-01-20 19:37:43 News
Yes, brother, you have a point. There is an identity crisis in the Malayalee community and as a result, there are so many organizations springing up. Some people declare themself as president and sit in the throne for years with their ass stuck there. And, this number has gone up after Trump became president. Many of them don't like women and their education, the position they are holding, etc. Some of the husbands have been here for 25 to 40 years but still can't say a few words properly in English but many of them have published books in Malayalam (Don't think I am an expert in the English language. I recently started taking Englis 101 as some of the English teachers suggested in E-Malayalee ). So, as you said, some people feel powerless at home and seek different ways to feel powerful. Their main venues are, Malayalee Association, Jilla Asociation, Church, Nair Society, Eezhava Society, and the list goes on and on. Many of these people have voted for Trump and still believe he will come back with full vengeance and force. They believe that the Mee2 movement will be crushed and he will still be continuing his assault unchallenged. His supporters believe, he will reign as Priapus (fertility god in Greek mythology, who was also the protector of male genitals.). So, you better look over your shoulder before you make comments like this. For, there is no problem because my wife overpowers me. She is 250 LB and I am 98LB. If you come in the night time you will think that I am sitting on an elephant. But that is not true, an ant can also hurt the elephant but need to know the kundilini point. Hi brother, have a good night. She is ordering me to go to sleep.
josecheripuram
2020-01-20 19:09:26 News
It doesn't fit to the teaching of Christ,Love one another.It's so easy to hate, but to love one another is difficult.Then how about loving your enemy?What's happening in Christianity?Are we Giving others an example or are we giving wrong message?
josecheripuram
2020-01-20 18:54:18 News
Although we came out of Monarchy, to democracy our mind is still hooked in monarchy.We have a system called Democratic Monarchy.
josecheripuram
2020-01-20 18:38:48 News
We are a product of Nature,If we don't listen to nature we will be wiped out,Have you ever thought why the rain & Greenery in Kerala exists,although we are near Equator?The Mountains,"SAHYANS".
josecheripuram
2020-01-20 18:24:34 News
My Father told me Stay way from Priests&Police.They are people thrive on our money& betray us.
josecheripuram
2020-01-20 18:18:41 News
Why Malayalees are Hungry Bastards?Any association I see they want to be the presidents or in high positions?Is it that because they have no positions in Home,work place?And they think they are American President.
josecheripuram
2020-01-20 18:04:45 News
We miss you in "Sargavedi".Bro come&let's have some fun.
രൂപ താ അദികം രൂപ താ
2020-01-20 16:27:47 News
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
nadukaani
2020-01-20 15:59:33 News
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
Jack Daniel
2020-01-20 15:51:40 News
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
josecheripuram
2020-01-20 15:10:47 News
Politicians are above everything,they can do anything what they like.