Mathew Joys 2016-04-28 11:16:22 News
Good beginning, if at all any of the leaders read this and understand. Keep on writing. Vaazha ethaayaalum vettikko, Purakku thee pidicholum..Go Head AC G.
love kerala 2016-04-28 10:18:11 News
അഞ്ചു കുപ്പി ബ്ലാക്ക് ലേബലും നാലു ഹെന്നസിയും2 ജാക്ക് ഡാനിയലും ഈയുള്ളവന്‍ കുടിവെള്ളമായി നല്‍കാന്‍ തയ്യാര്‍. എംബസി വഴി അയക്കാന്‍ പറ്റുമോ?
വിദ്യാധരൻ 2016-04-28 09:12:25 News
ക്ഷമിക്കണം കഥാകൃത്തെ  നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അയച്ച കത്ത് വായിച്ചതിൽ .  നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനു പലതിനും നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപോയി .  എന്തിനും കുറ്റം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ നല്ലത് കാണുമ്പൊൾ നിശബ്ദമാകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോളാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.  സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലായ്മ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ ബന്ധങ്ങൾ മറന്ന് പല കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുറപെണ്ണായ ശ്രീദേവിയേക്കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാതിരുന്നതും.  എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വസ്തു തിരികെ നല്കി അച്ഛന്റെ വാർദ്ധ്യക്ക്യത്തിൽ ശ്രീദേവിയിൽ അഭയം തേടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.  നിങ്ങളുടെ കത്ത് വായിച്ചു അച്ഛന് മനം മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർഥിക്കുന്നു.   രണ്ടു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ സങ്കലനം ചെയുത് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അക്ബർ കട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ തരുമായിരുന്നു . എല്ലാ ആശംസകളും  കത്ത് ആരും അറിയാത്തപോലെ ഒട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് . പക്ഷെ മലയാളി അല്ലെ അവൻ അറിയാൻ ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവനാ . അവൻ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചു വായിക്കും എന്നതിന് സംശയം വേണ്ട 
വിദ്യാധരൻ 2016-04-28 08:48:10 News
അന്തപ്പൻ ചൊല്ലുന്ന സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് 
ചിന്തിക്കണം മലയാളികളൊക്കയും 
സത്യമാണ് ജീവിതം വിരസമാണ് 
ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ,
എന്നുവച്ച്  വ്യർത്ഥമാക്കരുത് ജീവിതം 
അർത്ഥശൂന്യമാം കേരളരാഷ്ട്രീയത്താനായി 
ഖജനാവ് കൊള്ളയും കൈക്കൂലിയും 
സ്ത്രീപീഡനവും വ്യഭിചാരവും 
ജീവിതപ്രമാണമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയകീടങ്ങളെ 
ക്ഷണിച്ചും , സ്വീകരിച്ചും , ലേഖനം കുറിച്ചും .
അഭയം നൽകി 'ഈ നാട് നമ്മൾക്ക് 
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്നു 
സപ്നം കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നത് 
പലതും നേടുവാനവസരം നൽകി  
ശൂന്യമാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുവാൻ 
ആവില്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തവൻ കൈ നീട്ടിയാൽ 
അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ചുവടു ഉറപ്പിക്കണം 
നാം ഈ നാട്ടിൽ,  ഉറപ്പിക്കണം പിൻ തലമുറയേയും 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തുറമുഖത്ത് 
കരങ്ങൾ നീട്ടി നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ 
നില്ക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയാം പ്രഭ്വി 
വർണ്ണവർഗ്ഗജാതിവെറുപ്പിനാൽ 
മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്നവൻ 
യോഗ്യനല്ല ഭരിക്കുവാൻ 
വേദം ഓതുന്ന ചെകുത്താനാണവൻ. 
ചാടി കളിക്കുന്നു ചില വാനരന്മാർ 
കാര്യം ഗ്രഹിക്കാതെ ആഹന്തയാൽ 
ചാടല്ലേ അധികം കൂട്ടരേ അവനൊപ്പം 
താഴെ വീഴും നടുവൊടിയും ഒർക്കുവിൻ  
നേരെയാക്കുക നിന്റെ ചിന്ത 
നാളെയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുറക്കെ 
തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിന്റെ നേതാവിനെ 
ശുഭംമായിടും ജീവിതം സർവ്വ ർക്കും ഭൂമിയിൽ 
 
ന്യുയോർക്കൻ 2016-04-28 07:41:10 News
If Patel is the only man to support you,  better quit. Patel will pick your pocket and leave you penniless. Come to New York; we can mess around here.  There are lots of Malayaaly organizations here. The worst come we can make one and get affiliated with FOKANA OR FOMA.  It is fun Tom. We can make a statement, take few pictures,   put in the paper and read ourselves.  We could not have done this if we were in Kerala. Tom; you seems like a honest person and we can do great thing in New York.  And, this is the home of your deity Donald Trump. 
Anthappan 2016-04-28 06:42:35 News
Hi Tom Abraham and my fellow Malayalees

Have you had Hillary in your dream 
but I have more for you about your D(T)ump.
Now Trump has come up with Woman's card.
After Donald Trump won all five
primaries, he launched into an absurd diatribe
against Hillary; "If Hillary Clinton were a man, I don't
think  she'd get 5% of the vote... The only thing
she's got going is the woman's card."
Hillary Clinton has won more than 12 million votes... that's
2 million more than Trump... because she has the 
best vision for this country, the chops to 
get the job done, 
Malayaaless who has US citizenship must 
focus on the election here than spending time 
on Kerala politics.  Without a strong US
economy and dollar there is no hope for 
India or Kerala. This is not the time to 
talk about politics in Kerala. This is the time
to step out from your comfort zone and 
work for a great Lady who spent her 
life time serving the nation and it's people 
She was a first lady, a senator, and a secretary 
of state.  Is it a disqualification for running for 
president? She is woman. Is it a disqualification
for running for president? Our mothers, wives, sisters
daughters, daughter-in-laws are all women and doing 
a stellar job.  Many woman excel in their profession
manages and run organizations successfully.  
If you live by cherishing your falls ego, you are
doomed to perish in this land without seeing 
the brightest future of your children.
They should not be denied the opportunity
because they are the children of emigrants
No one should be denied job because 
they speak with an accent.
No one should be kicked out of this country
because of their faith.   
America is beautiful country took care of 
me by stretching her both hand and embraced me
when I was not able to find a job in India
because of it's corrupted political system.
Turn around and look back the road you travelled
and determine your future.
Trump is selfish man. He loves his money and 
likes to boast about it. He used immigrants 
to build his fortune both legal and illegal.
He is clearly for the white rule in America.
and use others as slaves.
He is phony and not trustworthy.
Hillary will  take care of this nation
with compassion, care, love to humanity
and bring all the weak, strong, colored and 
make a real United States.
Voting for Hillary is voting for your family  

G. Puthenkurish 2016-04-28 03:57:53 News
Mr. Thomas Kalathoor has carved a beautiful story in the form of a letter written to his father. The theme is excellent and the style is innovative. Congratulations.
Anthappan 2016-04-27 20:42:09 News
Trump is dump 
He thinks that he can buy the world with money.
He opens his mouth and shit, Bull shit. 
He is cheered by KKK and Right wing
and people like dump Thomas Abraham.
Tom if you talk English wiht accent 
you have no scope as an Indian.
He was teasing the Indians for their accent.
He probably will hire you to build the wall 
between Mexico and USA.
Women for him are like toys,
He plays with them for a short period of time 
and throw them out just like curry leaves.
The current curry leaf is his third wife.
There are bad Muslims and good Musilims 
but he blames millions of  good Muslims in 
America, work hard and leading decent life.
His true character is revealed now
in the primary election.
A pig is a pig even if the pig is painted like a lamb.
Tom you are disconnected somewhere.
You think it is the style to support when most of the 
Malayalees believe in Hillary Clinton.
An America with Hillary on its helm will 
be safe and secured for all the immigrants.
I am a committed blue Democrat.
not and independent like Bernie   Sanders 
Poor Bernie he looks tired 
He needs to make sure whether he is 
an Independent or Democrat like you Tom.  
Hillary is the only choice for America 
Even Koch Brothers are leaning towards her
It is wise to make the right decision 
otherwise it will be heartbreaking to find out 
that Trump will eventually be dumped.
I pray that tonight Madam Hillary Clinton Visit 
Tom Abraham in the dream to rejuvenate his
lost interest in her and persuade him to run away 
from the looser Trump   
കമ്മുനിസ്റ്റ്‌ മൂസത് 2016-04-27 19:05:44 News
കാശുള്ള  മലയാളികള്‍ ഇല്ല എങ്കില്‍  പട്ടേല്‍ തന്നെ ശരണം 
കാശു തന്നു സഹായിക്കണം  എന്നു ഉണ്ട്  ടോം മാഷെ 
പഷേ ബിസിനസ്‌ വളരെ മോശം .
എല്ലാ വയസന്‍  മലയാളിയും  chamber ഓഫ്  കോമ്മെര്‍സ് സില്‍  ചേര്‍ന്നു 
chamber = അടച്ച മുറി  അവിടെ നിന്നും എന്തോ സുഖം എന്നാണ് വിശ്വാസം .
കുറെ പടവിലങ്ങതി  രസയനവും  ബാലഗുളിസടി  തൈലവും  തരാം 
നിലംബള്ളി  തന്നെ അനുഭവ സാക്ഷി .
Texan American 2016-04-27 18:48:37 News
ഇതാണ് കഥ. വീണ്ടും എഴുതുക,
Professor Kunjappu 2016-04-27 17:37:38 News

ഹിബ്രു-സിറിയക്ക്-അറാബിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍പോലെ പിന്നില്‍നിന്നും തുറന്നു വായിക്കുന്ന വാരികയായിരുന്നു മലയാള മനോരമ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ് — കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നോര്‍ക്കും! അനുശോചനം!

വിദ്യാധരൻ 2016-04-27 17:22:42 News
പണ്ട് പണ്ട് ഒത്തിരി നാളുകൾപ്പുറം 
മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പെത്തിയാലുടൻ 
താളുമറിച്ചെത്തുമായിരുന്നെന്റെ 
ബോബനെ മോളിയേം കാണുവാൻ 
കൊച്ചു കൊച്ചു നർമ്മ രസങ്ങളാലെ 
അബാലവൃദ്ധജനത്തിന്റെ ചുണ്ടിൽ 
പുഞ്ചിരി വിടർത്തിയിരുന്നവർ 
വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു പോയിട്ടും 
മായാതെ നില്ക്കുന്നവർ  അന്തരംഗങ്ങളിൽ.
ആരാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് 
ഓജസ്സും ഉണ്മയും നല്കിയെതെന്നറിയാൻ 
ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 
കാലങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പിന്നിട്ടതിന്റെ 
സൂത്രധാരകൻ ടോംസ് ആണെന്നറിയാൻ 
കുഞ്ചുകുറുപ്പിനെക്കൊണ്ട് 
ആക്ഷേപഹാസ്യത്താൽ ടോംസ് 
രാഷ്ട്രീയാക്കാരെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു 
ഇന്ന് കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞതാം 
ഹാസ്യ ചിത്രകാര നിങ്ങൾ-
എവിടെയായിരുന്നാലും  കത്തിപ്പൂ 
ഹാസ്യത്തിൻ മെത്താപ്പുകളൊട്ടേറെ
പൊട്ടിച്ചിരിക്കട്ടെ മൃതരാം മനുഷ്യരവിടെയും 
Tom abraham 2016-04-27 15:01:08 News

A reasonable democrat in the US cannot accept the comment below by a regular, irrational voice. Trump is a decent man, not a pig. Millions have voted for him because he wants to expose Hillary s illegal activities. America will reject her, reject democrats in the WH not to repeat eight years of nonsense the so- called onbamacare ! Trump will confront terrorists with stamina which Hillary and Obama lack.

Republicans control the congress, senate, the Supreme Court.

No unfair action by any President for fear of possible impeachment. Even Nixon surrendered, pardoned. The below commentator has no sense of American history or World history. India begged for American help when China attacked. Trump will confront China, N. Korea, and all anarchy. 

Finally, I have begun my Mayor 2016 campaign to win, save the African-American cause in my city. No malayalee here. Only one Patel who supports me. I need donations, though I support Trump, I am not a local Trump. Retired 70 year old, fighting for diversity, transparency and justice in my city.

I defeated a known democrat here in 2011, and a republican in 2007 because I am the only Independent Voice of all cultures. Please be helpful. Humbly, your malayalee friend Abraham.


കോഴി വാസു 2016-04-27 13:23:37 News
തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാതെ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോകാൻ എന്നാ സുഖം .  സ്ത്രീകള്ക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മകര ജ്യോതിസ് മാറ്റി വയ്ക്കാം പറ്റുമോ 

സ്വാമിയേ ശരണം 2016-04-27 13:05:09 News

ഓരോ സീസണിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സ്ത്രീകൾക്കും കുടുംബത്തിനും മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്താൽ, സ്ത്രീ വിശ്വാസികൾക്ക് തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാതെ അയ്യപ്പനെ വണങ്ങാൻ സാധിക്കും.