പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ravi
2016-12-05 19:13:06 News
Award seekers, paid writers are the main people for this event. This lady was there good friend. Lady make sure all people are smiling to you are not always good for you. 
വായനക്കാരി
2016-12-05 19:09:07 News
അധ്യാത്മരാമായണം.എഴുത്തച്ഛന്‍

അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും തെളി-
ഞ്ഞാഹന്താ വിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചു തദാ
വിബുധപതിയൊരു നിശിചരാലയം വെന്തോരു
വൃത്താന്തമെല്ലാമറിയിച്ചു കൊള്ളുവാന്‍
അഹമഹമികാധിയാ പാവക ജ്വാലക-
ളംബരത്തോളമുയര്‍ന്നുചെന്തമുദാ
ഭുവനതലഗതവിമല ദിവ്യരത്‌നങ്ങളാല്‍
ഭൂതി പരിപൂര്‍ണ്ണമായുള്ള ലങ്കയും
പുനരനിലസുതനിതി ദഹിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും
ഭൂതിപരിപൂര്‍ണ്ണമായ് വന്നിതത്ഭുതം.
Watch Dog
2016-12-05 17:23:31 News
I am just an observer or watch Dog observing many such things. Just for look enjoyment ot for toush enjoyment stand, sit, pauce for photos with beauties are all like a artisitic sickness for some men. These type of sickness are seen mainly with some litrerary writers, coolie writers, Ponnada seekers, award seekers, paid writers, FOMA-FOKANA llike Association leaders, permanent leaders, et.  etc. Also some priests, high priests also suffering much with those kinds of sickness. Just for enjoyment they will arrange special awards, special publication for such so called beauties. There are specialized Associations for such people especially from Places like New Jersey. There are so many swetha Menons and Quiloon MPS, ot Airplane or bus touchers, smellers in USA too, I mean among Malayalees too. Any filil actress means there are pleanty of opportunities for inagurations, lighting the lamps and ultimately touching, bracing etc. Any way this Xmas season make it merry with all kinds actvities.
kumaar
2016-12-05 16:13:32 News
Why make a small thing as a big thing? Several people were there and how could one misbehave with so many people around?
It was a mistake in perception. But this incident is an eye opener for all. Behave!
Manikutty M
2016-12-05 15:41:29 News
This function was not a birthday celebration, it was victory party for a NJ guy. These type of men's are everywhere, even in church I saw theses type of people. With there look or shake hands you can understand what's going on in there mind. I also had similar experiences from guys like this. But never had courage to express not because I am scared them. Because I know there poor spiritual wife. I appreciate the boldness of the lady who wrote this in fb, Please be beware about the mallu men & there attitude towards ladies 
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം
2016-12-05 15:09:48 News
മെച്ചപ്പെട്ടൊരു കാവ്യമന്യനൊരുവന്‍ തീര്‍ക്കുന്നകണ്ടാല്‍,സ്വയം
പൊക്കപ്പെട്ടവരീര്‍ഷ്യയോടെയവയേ കാണുന്നു,പിന്നെന്തുവാന്‍
ഉച്ചത്തില്‍ പടുപാട്ടകൊട്ടിയവരേ താഴ്ത്തുന്ന സൂത്രങ്ങളാല്‍
കൊച്ചാക്കുന്നൊരു തന്ത്രമോടെവിലസും സര്‍വ്വജ്ഞരേ,കൈതൊഴാം. 
സമകാല ഭർത്താവ്
2016-12-05 15:05:40 News
കാര്യേഷു മണ്ടന്‍ കരണേഷു മന്ദന്‍
രൂപേഷു കാലന്‍ ക്ഷമ വിട്ട ശീലന്‍
സ്നേഹം കുമാര്‍ഗ്ഗം ശയനേഷു കൂര്‍ക്കം
ഷട്‌കർമ്മകോന്തന്‍ സമകാലകാന്തന്‍!

കാര്യങ്ങളിൽ മണ്ടൻ, കേട്ടതു മനസ്സിലാകാത്ത മന്ദ ൻ,  
രൂപത്തിൽ കാലൻ, ക്ഷമാശീലമില്ലാത്തവൻ, 
സ്നേഹത്തിനൽ  കുമാർഗ്ഗം ശീലിക്കുന്നവൻ, ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവൻ, 
ഇങ്ങനെ ആറു വിധത്തിലും കോന്തൻ.
വിദ്യാധരൻ
2016-12-05 14:33:37 News

മദവിവശനജസ്രം മദ്യഭേദത്തെവാഴ്ത്തും
മദനഹതവിവേകർ മൂര്ഖയാം വേശ്യയേയും
കിതവിനിഹ പുകഴ്ത്തും കേവലം ചൂതിനെയും
ഹൃദയരഹിതനാം നായാടി നായാട്ടിനേയും (ലോകം -കുമാരനാശാൻ)

മത്തുപിടിച്ചവൻ മദ്യത്തിന്റെ ഗുണത്തേയും കാമംകൊണ്ട് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ പടുവേശ്യയേയും
ചൂതുകളിക്കാരൻ (ധൂർത്തൻ ) ചൂതിനെയും നായാടി നായാട്ടിനെയും എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും 

വിദ്യാധരൻ
2016-12-05 14:21:46 News

അർക്കശുഷ്ക്കഫല കോമളസ്തനി
തിന്ത്രിണിദല വിശാലലോചനേ
നിംബപല്ലവ സമാന കേശിനി
കീകസാത്മജ മുഖീ വിരാജസേ (തോലൻ)

ഉണങ്ങിയ എരിക്കിൻ കാപോലെയുള്ള സ്തനങ്ങളും വാളൻപുളിയിലയോളംപോന്ന വിശാലമായ കണ്ണുകളും ആര്യവേപ്പിൻ സമാനമായ തലമുടിയും രാക്ഷാസാകരമായ മുഖമുള്ളവളുമായ ഭവതി ശോഭിക്കുന്നു

വിദ്യാധരൻ
2016-12-05 14:14:26 News
ഭാനുമതി നീ ഞെട്ടേണ്ടക്ഷരശ്ലോകമെന്നുകേട്ട്
ഭാനുമാനങ്ങുമറഞ്ഞിടും ശശാങ്കനുദിച്ചിടും
നാം ഇരുവരുമൊത്തുചേർന്ന് ഓരോരോ
ശ്ലോകങ്ങൾതീർത്ത് തിമർത്താനന്ദിച്ചിടും 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-05 13:42:12 News
ഷീവാസ് റീഗൽ പ്രഭുതികളുമാഭാസരുമൊത്തടിച്ചുകേറ്റി
ഏറെപഴക്കം ചെന്ന ചരക്കിനോടൊത്ത് ശയിച്ചുവെന്നാൽ
മാറാരോഗങ്ങളായ സിഫലിസ്ഗുണേരറിയ രോഗങ്ങളാൽ
മാന്തിക്കീറി ക്രന്ദിച്ചലറും  തീർച്ചതന്നെ മന്ദാക്രാന്ത നീ
ഭാനുമതി അന്തർജ്ജനം
2016-12-05 13:20:41 News
അക്ഷര   ശ്ലോകം   എന്ന  പേര്  കേൾക്കുമ്പോൾ   ഘടാഘടിയന്മാരായ  പണ്ഡിതൻ മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു  നടത്തുന്ന  ഒരു  സംരഭം  എന്ന  ഒരു  വിചാരം  
വരുന്നു ... കാവ്യകേളി എന്ന പേര് ആണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ലാളിത്യം ആയേനെ  . 
മോഹിനിയാട്ടം  എന്ന്  പേര്  ഇട്ടിട്ടു  നാടൻ   നൃത്തവും  ആവാം  എന്ന്  പറയും  പോലെ ഇത് .
വായനക്കാരി
2016-12-05 13:08:44 News
കൃഷ്ണഗാഥ, ചെറുശ്ശേരി, 

ചലല്‍കുന്തളം ചഞ്ചലാപാംഗരമ്യം
മിളല്‍ കുണ്ഡലോല്ലാസിഗണ്ഡാഭിരാമം
മൃദുസ്‌മേരമേവം മുഖാംഭോരുഹം തേ
സ്മരിക്കായ് വരേണം മരിക്കുന്നനേരം
വായനക്കാരി
2016-12-05 13:06:52 News
ചെറുശ്ശേരി, കൃഷ്ണഗാഥ

ഓമനപ്പൂവല്‍ മെയ്‌മേനിയില്‍ക്കൊണ്ടപ്പോള്‍
കോള്‍മയിര്‍ തിണ്ണമെഴുന്നുമെയ്യില്‍
വായനക്കാരി
2016-12-05 13:05:05 News
കണ്ണശ്ശരാമായണം, രാമപ്പണിക്കര്‍ 

നരപാലകര്‍ ചിലരതിനുവിറച്ചാര്‍,
നലമുടെ ജാനകിസന്തോഷിച്ചാള്‍
അരവാദികള്‍ ഭയമീടുമിടിധ്വനി-
യാല്‍മയിലാനന്ദിപ്പതുപോലെ
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Christian Brothers
2020-01-20 20:36:04 News
Who cares about Jesus! He is dead. Isn't he? Let us get together and lead prayerful life for his second coming.
josecheripuram
2020-01-20 20:34:17 News
It happens in every society where the founder is rejected or his ideology is rejected,Every one Including Martin Luther king ,Had a dream and It's still a dream?Do you ever think Equality is going to happen?
Jesus
2020-01-20 20:33:41 News
Son, the spirit is upon you otherwise you won't be able to speak like this. You, know lots about me
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-20 19:38:57 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിലായാലും സ്വദേശത്തായാലും ഇടപെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്. എല്ലാം നിയമാനുസൃതം എല്ലാവര്ക്കും നീതിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിനോട് സമൂഹം ഉറച്ച്നിൽക്കുന്നു. മുന്നേറുക ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. വിജയം അങ്ങയുടേതാണ്.
Johnny Walker
2020-01-20 19:37:43 News
Yes, brother, you have a point. There is an identity crisis in the Malayalee community and as a result, there are so many organizations springing up. Some people declare themself as president and sit in the throne for years with their ass stuck there. And, this number has gone up after Trump became president. Many of them don't like women and their education, the position they are holding, etc. Some of the husbands have been here for 25 to 40 years but still can't say a few words properly in English but many of them have published books in Malayalam (Don't think I am an expert in the English language. I recently started taking Englis 101 as some of the English teachers suggested in E-Malayalee ). So, as you said, some people feel powerless at home and seek different ways to feel powerful. Their main venues are, Malayalee Association, Jilla Asociation, Church, Nair Society, Eezhava Society, and the list goes on and on. Many of these people have voted for Trump and still believe he will come back with full vengeance and force. They believe that the Mee2 movement will be crushed and he will still be continuing his assault unchallenged. His supporters believe, he will reign as Priapus (fertility god in Greek mythology, who was also the protector of male genitals.). So, you better look over your shoulder before you make comments like this. For, there is no problem because my wife overpowers me. She is 250 LB and I am 98LB. If you come in the night time you will think that I am sitting on an elephant. But that is not true, an ant can also hurt the elephant but need to know the kundilini point. Hi brother, have a good night. She is ordering me to go to sleep.
josecheripuram
2020-01-20 19:09:26 News
It doesn't fit to the teaching of Christ,Love one another.It's so easy to hate, but to love one another is difficult.Then how about loving your enemy?What's happening in Christianity?Are we Giving others an example or are we giving wrong message?
josecheripuram
2020-01-20 18:54:18 News
Although we came out of Monarchy, to democracy our mind is still hooked in monarchy.We have a system called Democratic Monarchy.
josecheripuram
2020-01-20 18:38:48 News
We are a product of Nature,If we don't listen to nature we will be wiped out,Have you ever thought why the rain & Greenery in Kerala exists,although we are near Equator?The Mountains,"SAHYANS".
josecheripuram
2020-01-20 18:24:34 News
My Father told me Stay way from Priests&Police.They are people thrive on our money& betray us.
josecheripuram
2020-01-20 18:18:41 News
Why Malayalees are Hungry Bastards?Any association I see they want to be the presidents or in high positions?Is it that because they have no positions in Home,work place?And they think they are American President.
josecheripuram
2020-01-20 18:04:45 News
We miss you in "Sargavedi".Bro come&let's have some fun.
രൂപ താ അദികം രൂപ താ
2020-01-20 16:27:47 News
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
nadukaani
2020-01-20 15:59:33 News
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
Jack Daniel
2020-01-20 15:51:40 News
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
josecheripuram
2020-01-20 15:10:47 News
Politicians are above everything,they can do anything what they like.