പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-12-18 17:56:33 News
 പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിറുത്തുന്നത് അജ്ഞാനമാണെന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ചിന്ത കഠിനമെങ്കിലും ചിന്തിക്കും തോറും അത് സത്യമായി തോന്നുന്നു. 

വിജൃംഭതെ യത്തമസോ 
ഭീരോരിഹ പിശാചവത് 
തദിദം ജാഗ്രതി സ്വപ്ന-
ലോകവത് ദൃശ്യതേ ബുധൈ:

ഈ ലോകത്ത് ഇരുട്ടിൽനിന്നും,  ഭയന്നവന് എങ്ങനെയാണോ പിശാച് പൊന്തിവന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും പ്രപഞ്ചവും അതിലെ വാദങ്ങളും പൊന്തി വളർന്നു കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജഗത്തിനെ ഉണർവിൽ സത്യദർശികൾ സ്വപ്നലോകമെന്നപോലെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് 


                      ജഡരൂപങ്ങളിൽ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ ശുദ്ധബോധത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ശ്രമിക്കാറും ഇല്ല.  ജഡരൂപങ്ങളും മതവും അവിദ്യയുടെ പരിണതഫലങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശുദ്ധബോധത്തെ കാട്ടി തരുവാൻ ജ്ഞാനത്തിനു (വിദ്യ) മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ  ആചാര്യന്മാർ  പലവിദ്യകൾകൊണ്ട് നല്ല ശതമാനം ജനങ്ങളെയും കയ്യാലപുറത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 
                     മതം ഉൾപ്പടെ ജഡീകമായ വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചവർക്കു മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കാനാവു. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ, യേശു, ശ്രീനാരായണഗുരു തുടങ്ങിയവർ മരിച്ചിട്ടും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതും നാം അവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നവരും.  
                   നാം എല്ലാവരും കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങകളാണ് പടന്നമാക്കലെ. ബുദ്ധനേയും, യേശുവിനെയും, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ചുമലിൽ ഏറ്റി നടക്കുന്നവരോട് , യേശു നിക്കദീമസിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ, എല്ലാം വിട്ട് എന്റ പിന്നാലെ വരുവാൻ പറഞ്ഞാൽ  അവരും  കയ്യാലപുറത്തെ തേങ്ങയായി മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിനെപ്പോലെ തള്ളി പറയുകയോ ചെയ്യും എന്നതിന് തർക്കം ഇല്ല 
                  എന്തായാലും പടന്നമാക്കലിനെപ്പോലെയും, അന്തപ്പനെപ്പോലെയും, വായനക്കാരനെപ്പോലെയും, ആൻഡ്രൂവിനെപ്പോലുള്ളവർ  ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തികൊണ്ടും പ്രതിഫലേച്ഛ (അവാർഡ്, പൊന്നാട) കൂടാതെ  ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷ പ്പെടുന്നത് ഇരുട്ടിലെ തിരിനാളംപോലെ ആശ്വാസകരമാണ്

അജ്ഞസ്യദുഃഖൗഘമയം 
ജ്ഞസ്യാനന്ദമയം ജഗത് 
അന്ധംഭുവനമന്ധസ്യ 
പ്രകാശം തു സൂചക്ഷുഷഃ (വസിഷ്ഠം -വസിഷ്ഠൻ )

അജ്ഞന് ജഗത്ത് ദുഃഖമയമാണ് ജ്ഞാനിക്കാകട്ടെ ജഗത്ത് ആനന്ദമയമാണ്. കുരുടന് ലോകം മുഴുവനും കൂരിരുട്ടാണ്. കണ്ണുള്ളവനാകട്ടെ ലോകം പ്രകാശമയവും . ജ്ഞാനവും അനുകമ്പയും മാത്രമേ മനുഷ്യജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കു എന്ന് താത്പര്യം ..  

ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് നാലുകൊമ്പെന്നു വാദിക്കുന്ന മതവാദികൾ  ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവരാണ് 

ഗ്രന്ഥശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വായിക്കുന്നില്ലാ എങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോചനം 

വായിപ്പോർക്കരുളുന്നനേക വിധമാം -
             വിജ്ഞാന, മേതെങ്കിലും 
ചോദിപ്പോർക്കുചിതോത്തരങ്ങളരുളി-
             ത്തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും 
വാദിപ്പോർക്കുതകുന്ന യുക്തി പലതും 
             ചൂണ്ടിക്കൊടുക്കും വൃഥാ-
ഖേദിപ്പോർക്കരുളുന്നു സാന്ത്വനവച -
             സ്സുൽക്കൃഷ്ടമാം പുസ്തകം   (ആർ. ഈശ്വരപിള്ള ) 

vayanakaaran
2016-12-18 15:26:50 News
അക്ഷര പിശാചുമായി എഴുത്ത് ദൈവങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ
ഓണത്തിനിടക്ക് പൂട്ട് കച്ചവടമെന്ന പോലെ മാത്തുള്ള
സുവിശേഷവുമായി വരുന്നത് ബഹുരസം.  കൃഷ്ണാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ യേശുവേ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് കേൾവി തകരാറായിരിക്കും. യേശുവിനു മുമ്പ് വന്ന കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  സർവ ധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വ (ദീർഘം ഉണ്ട് ഈ ലിപിയിൽ അത് എഴുതാൻ കഴിയില്ല, ഷീല തെറ്റും കൊണ്ട് വരണ്ട)  സർവ
പാ പേ ഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ സു ( ഈ സ അല്ല പക്ഷെ ഈ ഫോണ്ടിൽ അതില്ല ) ച:  സകല ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരുവനെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം നീ ദു:ഖിക്കേണ്ട  ( 18 :66 ). ഹിന്ദു മതമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മതം ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് കൃസ്തുവാണ് ,വലുത് അല്ല കൃഷ്ണനാണെന്നു കൊച്ചു കുട്ടികളെപ്പോലെ വാശിപിടിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുക. ഈ ലോകത്തിൽ പല മതക്കാരും ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് അന്തപ്പൻ പറയുന്ന പോലെ ജനങ്ങളുടെ പണം പിടുങ്ങുന്നത് ദോഷമാണ്.  ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അതിനെ പുകഴ്ത്താനും മറ്റുള്ളതിനെ ഇകഴ്ത്താനും ശ്രമിക്കരുത്.  ആരെയും നോവിപ്പിക്കാതെ, ഉപദ്രവിക്കാതെ ജീവിക്കുക. മരണശേഷം കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിനു വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കരുത്. മാത്തുള്ളയുടെ വിശ്വാസം മാത്തുള്ളയെ പൊറുപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവം ഒന്നേയുള്ളുവെന്നു ഉപനിഷദ് പറയുന്നു.
Ekam evadvitiyam"
"He is One only without a second."
        [Chandogya Upanishad 6:2:1]൧

ഒരു കാര്യം കൂടി ഷീല എൻ പി അക്ഷരത്തെറ്റ് മാത്രമാണോ ഉന്നയിച്ചത്. അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പടന്ന മാ ക്ക ലെ
ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നല്ലേ,  ഉദ്ധരിച്ചതിൽ തന്നെ അക്ഷരതെറ്റുമെന്നല്ലേ. ആംഗലവിദ്യാസമ്പന്നന്മാർ വായിച്ച് നോക്കുക.
Tom Tom
2016-12-18 15:24:35 News
മലയാളീ മങ്കമാരുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഇത് വരെ കഴിയാത്തവര്‍ ഇത് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സഹൃദയരായി നമ്മള്‍ അവരെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍, അവരുടെ തല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മെല്ലെ ആട്ടി കാണിച്ചാലോ, കൊണ്ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ സ്വന്തം കൈപ്പത്തി ആരും കാണാതെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചാലോ അതിന്റെ അര്‍ഥം "NO MEANS NO" എന്ന് തന്നെയാണ്. മൌനം സമ്മതമാകുമ്പോള്‍, ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ വാര്‍ത്താ ചാനലിലെ മുന്‍ഷിയുടെ വാക്കുകള്‍ കടം എടുത്തു കൊണ്ട് ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ.... "തൊട്ടു നോക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ സുഖകരം, ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കുന്നത് അല്ലെ..."

Joseph Padannamakkel
2016-12-18 13:33:21 News
എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ എനിയ്ക്ക് ശ്രീ വിദ്യാധരനെ വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 'മാഷെന്ന്' സംബോധന ചെയ്തത്. നേരിൽ കാണുമ്പോൾ പേര് വിളിക്കാനെ സാധ്യതയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഒന്നു രണ്ടു വർഷമായി വിദ്യാധരൻ ഇമലയാളിയിൽ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നേരിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തോ എനിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര്യമുള്ളപോലെ തോന്നുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ തന്നെ. ഏതു വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാലും അതിനൊപ്പിച്ച ശ്ലോകങ്ങളും വ്യാഖ്യനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻറെ വക ഇമലയാളിയിൽ കാണും. ഒന്നുങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചലിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന കോശം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്രന്ഥശേഖരം അദ്ദേഹത്തിനു ചുറ്റും കാണും. രണ്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനം പകരാൻ അസാധാരണമായ കഴിവുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. 

വിദ്യാധരനെന്ന പേരു തന്നെ ജ്ഞാനമുള്ളവനെന്നല്ലേ! പിന്നെ മാഷെന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് തെറ്റ്? വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞപോലെ ഞാനും ഞാനിയാണ്, ജ്ഞാനിയല്ല. ഒരു വിഷയത്തിലും ഇതുവരെ പ്രാവിണ്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് ബലഹീനത. ചിലർക്ക് ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. മറ്റു ചിലർക്ക് ഇല്ലെന്നും. ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള കയ്യാലപ്പുറത്തുള്ള തേങ്ങാപൊലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ദൈവമുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോവും. കൂടുതൽ സമയവും ഇല്ലെന്നും. മതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധി ഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അവരുടെ കുടിലതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല.       

പിന്നെ, തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് എനിയ്ക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ശ്രീമതി ഷീല നല്ലയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്നുള്ളത് എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യവുമാണ്. ലോക സാഹോദര്യം എത്ര മനോഹരമായ സ്വപ്നം. അതിനെ തകർക്കുന്നതും മതങ്ങളല്ലേയെന്നും തോന്നാറുണ്ട്.
h1b guy
2016-12-18 11:34:34 News
Varghese, you are right. Every individual has their own right to express opinion. If this author has written it as his personal opinion that is ok. BUT when this author claims he is the President of AMERICAN MALAYALI WELFARE association and express opinion, there is an issue. Make it clear in the name itself which American Malayalee he stands for. Which all Malayalees included in his list, which not included. Why give such bigly all covering names and opine like this. Make it something like thiruvalla malayalee welfare or muslim american welfare or nair american welfare or no other work american malayalee.....  SO CHANGE NAME OF HIS ORGANISATION or SAY WHO IS INCLUDED OR EXCLUDE. Thats what I call cheap.... some people want to have their ego satisfaction thinking  they take care of the welfare of all american malayalees...just by creating a local organisation and issuing all these press statements on big policy matters which he has no idea and which is affecting some of the american malayalees whose welfare he is supposed to take care .....
Jack Daniel
2016-12-18 10:55:41 News
I appreciate your election spirit. 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-18 10:42:21 News
 വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായല്ലോ പടന്നമാക്കലെ? ഷീല ടീച്ചറിന്റെ പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അപകടത്തിലായി. ജ്ഞാനത്തിനകത്ത് 'ഞാൻ ' കയറികൂടിയതാണ് ഈ കുഴപ്പത്തിനെല്ലാം കാരണം .  പൂർണ്ണമായ 'ജ്ഞാന'ത്തിനു മാത്രമേ അപൂർണ്ണമായ 'ഞാൻ(ന)ത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയു    ( അക്കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മാഷ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണ്ട . ഏതോ 'ഞാനമുള്ളവർ'  അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് വച്ച്  ജ്ഞാനമുള്ള നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട)

അറിവിന്നിടമൊന്നുണ്ടി-
ല്ലറിയപ്പെടുമെന്നതിന്നു  വേറായി
അറിവെന്നാലങ്ങേതീ-
യറിയപ്പെടുമെന്നതേറുമെണ്ണീടിൽ (അറിവ് -ശ്രീനാരായണ ഗുരു)

ശുദ്ധബോധത്തിന് (ജ്ഞാനത്തിനു, ഇത് തന്നെയാണ് യേശു ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും എന്ന പറഞ്ഞിതിന്റെ പൊരുളെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു) നിർവികല്പദശയിൽ എല്ലാ ജഡപ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഒഴിച്ചുമാറ്റിയിട്ട് പൂർണവും സ്വാതന്ത്രവുമായി നിൽക്കാൻ കഴിയും. അറിയപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് അറിവിൽ നിന്നും മാറി നിലനിൽപ്പില്ല (ഞാൻ പ്രാപഞ്ചികമാണ്) ഈ പ്രപഞ്ചാനുഭവത്തിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ യഥാർഥമായ വിജ്ഞാനമെന്താണ്?  അറിവാണോ അറിയപ്പെടുന്നതാണോ?  ഇനി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് യഥാർഥമായ വിജ്ഞാനമെന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിയുംതോറും എണ്ണത്തിൽ അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവയെ പൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു ഭാവം 

അതല്ലായെങ്കിൽ വി . സി . ബാലകൃഷ്ണപണിക്കരുടെ ചിന്തപോലെ (വിശ്വരൂപം) 

എന്നാൽ  സമാഹിത മനസ്സൊടു വിശ്വരൂപം 
നന്നായ് ഗ്രഹിച്ചു പരിശോധന ചെയ്തതിങ്കൽ 
ഇന്നിന്നതിന്നതരമെന്നു  തിരിച്ചുരപ്പാൻ 
നന്നേപ്രയാസം, മറിവുള്ളവരും ചുരുക്കം 

അങ്ങോട്ടുപോകിലതിരില്ലതിരാകുവോള-
മന്വേഷണത്തിനൊരു മാർഗ്ഗമില്ല തെല്ലും,
ഊഹിയ്ക്കയോ വലിയ ദുർഘടമാണു, പിന്നെ-
യാകാമതൊക്കെ വിരമിയ്ക്കുകയാണ് ഭേദം 

ഗുരുവായ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ചില ചിന്തകൾ ഇത്തരുണത്തിൽ അവസരോചിതമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നു 

ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നു വിളിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്, '

ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസിലാകില്ല അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഒരു കാര്യവിചാരകനെ (പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും) എന്നുള്ള ചിന്തകൾ - ഈ ചിന്തകൾ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ 'അറിവ്'  എന്ന ചിന്തകളോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് 

Ninan Mathullah
2016-12-18 08:30:56 News
      Ninan Matthulla is now trying to establish that Jesus is the God  I see Anthappan’s  has changed and he is not radical in his view as he used to be. Let me clarify some of the issues he raised. I am not trying to establish anything new. I quoted Bible only in this. If Hindus can believe Krishna is God as Padannamackal quoted in his article, do I not have the right to believe that Christ is God? (There is a tradition that Vyasa Muni who wrote Gita and Mahabharatha was one of the wise men who visited Jesus on his birth. So we see similarities between Bible and Gita. So when Hindus call Krishna they must be really calling Christ). (Even though Jesus himself didn’t emphasized on it. True Jesus didn’t emphasize this to illiterate public as they wouldn’t listen to his real message if he said something they can’t understand at that time. But he revealed it to his disciples. Slowly this was revealed by the disciples and Apostle Paul through their books and teachings as it was fully revealed to them) by twisting the essence of what Padannammakel and Vidyaadhran has written. Let readers decide if I twisted anything or Vidhyadharan or Padannamackal accuse me of it. But Anthappan has twisted my comments and Jesus’ comments. I don’t know how many times Jesus steadfastly arguing that he is the god. God or god? This already explained.  What I perceive from the writing of Mr. Padannamakkel and Vidyadhran is that there is common thread binding everything in the universe and it could be spirit or energy. Jesus, as per the Bible, said very clearly to worship him in truth and spirit. He also said to honor the spirit the most in each one of us. Where it is said to honor the spirit in each one of us?  Is it twisting Jesus’ words?

Religions don’t want to teach the people the truth because it will be the end of their business. I do not know if this applicable to everybody  People are running multimillion dollar business All religions have multimillion dollar assets. Why this is an exception in Christianity. Is it lack of tolerance towards them? by spreading lie about Jesus, one of the greatest reformers of history, and misinterpreting the truth. Is not Anthappan spreading lie about Jesus by calling him just reformer instead of God as Bible is explicit in naming Jesus God?  The image of Jesus as a spirit filled person the charismatic stream of Judaism is perfectly crystalized in the words with which, per Luke, Jesus began his public ministry. Jesus was fully human and God at the same time. So he is spirit filled. “The spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor.  He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of (inner) sight to the blind, to set at liberty those who ae oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.” This kind of spirit is in everyone.  People like Gandhi tapped into it and still living in the mind of people and for him there is no spiritual death. I do not disagree.  ‘Eeswara chaithanyam ellavarilumundu’ That doesn’t mean that we are the creator God 

God and the world of spirit are all around us, including within us, rather than God being somewhere else. This is not logical. Yes, God’s spirit is in all of us and around us. But how can the spirit in us be our own creator? We (and everything that is) are God. This argument like Big Bang theory is not logical We live in spirit even though we are typically unaware of this reality.  If we tap into it in its full extend we can be a Jesus or God (It is recorded in bible as Jesus saying that human beings are God and Goddesses This is yet to happen in eternity as far as I know).  You don’t have to go to temple or church to bring out the full potential in you rather, “let your light so shine before the man so that other’s will see your good work and glorify the father in heaven” ‘Chuvarillathe chithramezhuthamo?. If you have to shine there must be people to see that. Church is one place people come together and is an opportunity for it.(father in heaven is hypothetical) Is it twisting Jesus’ words. If you can’t grasp an idea that doesn’t mean that all are the same way

Lead a good life on earth by loving each other, the neighbors (Muslims, Hindus etc.) , serving each other and staying in your faith because as Vidaydhrarn quoted at the end of his comment. “There is one truth and that is the spirit which is binding us all together.” Compassion, love, care and are all the virtues of that spirit. This is not the whole picture. If you can’t see the whole picture please do not assume that what you see is the only truth.

It is sad that 80% of Christians voted for Trump and elected him as President who wants to take away the liberty of the poor and oppressed. I do not know if this is true. This argument is not relevant here. Money is not always the uplifting force but our kind and compassionate gestures will lift the spirit and make it flow in the universe. From Vidhyadharan’s comment.ഇന്ന് മതങ്ങൾ ചൈതന്യത്തിനു ദൈവം എന്ന് പേരുകൊടുത്തു ഓരോത്തരും അവരവരുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് . മതങ്ങളുടെ ചങ്ങല കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ഒരു സത്യാന്വേഷണത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മത്തെ മനസിലാകുമ്പോൾ 'നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. Vidhyadharan’s comments are true from a general perspective but not applicable to every situation. Eeswara Chaithanyam ellayidathumundu. One does not need religion to see it. Manifestations of God’s glory are everywhere. For many tribal and natives there is no organized religion or scriptures. Their judgment will not be based on any religious scriptures as in their conscience right and wrong is there and they live according to it. But God revealed himself through different religions also. Each religion is at different level of understanding. It is good to study and find the common thread in all religion to avoid hatred and misunderstanding. Each religion can be considered as a revelation of God and a covenant God made with different cultures in different time periods through different prophets. Book of Hebrews in Bible talks about it. ‘Long ago God spoke to our ancestors (all the people of the world and not just Abraham, Issac and Jacob as God never talked to them through prophets) in many and various ways (through nature and through different religions)  by the prophets (prophets of each religion- Moses, Munis that wrote Vedas, Vyasa Muni, Budha, Confucius, Muhammad) but in these last days he has spoken to us by a Son, (Jesus) whom he appointed heir of all things through him he created the worlds. He is the reflection of God’s glory and the exact imprint of God’s very being, and he sustains all things by his powerful word. Hebrews 1:1. Book of Hebrews is addressed to the Hebrews and as mentioned before it is addressed to Hindus also as they are the children of Abrahan a Hebrew. Hebrew is derived from the name of Eber in Bible in Genesis 10 and all his descendants. So it is addressed to all those who are familiar with sacrifice to please God. It is addressed to Muslims also as they are children of Abraham and  sacrifice was common in Mecca and the Muslim world before Prophet Muhammad replaced it with prayer or the worship in truth and spirit. It is addressed to Hindus also as they are familiar with sacrifice of animals through their Vedas although now it is replaced by prayer and Pujas to Krishna (Christ). It is addressed to all the people of the world as all are descendants of Abraham’s children as they mixed with Noah’s other children to form different cultures all over the world. Threads of Truth are in all religions. Instead of shunning religion we need to study it and find the common thread in all. (‘World Religions’ by Huston Smith is a good book as an introduction). The rights and responsibilities as per the covenant in each religion are different. The husband wife relationship with God through Christ the Bridegroom and Church the Bride is not possible through other religions. The father-son relationship with God is also is alien to other religions. Most religions except Christianity the relationship with God is Master-slave relationship as Paul call Judaism the slave religion. It is your choice and desire to have a higher relationship with God that God act upon it to reveal the truth to you. For that as a first step one need to search for the Truth in different religions with a humble spirit. The religion the easiest to practice is Christianity as it is the relationship with God as children. To who does we give the most difficult job in the house- to the children or slaves or servants?

Joseph Padannamakkel
2016-12-18 03:34:11 News
പഠിക്കുന്ന കാലത്തു മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പുറകിലത്തെ ബഞ്ചിലിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഷീലാ ടീച്ചറിന്റെ അടി കിട്ടിയതെന്നു മനസിലായി. മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന 'കവിയൂർ ശിവരാമപിള്ള'യുടെ 'അടി' ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് 'കാനം ശങ്കരപ്പിള്ളയെ' മാത്രം മാഷ് തല്ലില്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ അദ്ധ്യാപകരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്തു ഡാക്കിട്ടറാവുകയും (ഡോക്ടർ) ചെയ്തു. അക്കാലങ്ങളിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള ക്‌ളാസിൽ ഒരു തെറ്റു കാണിച്ചാലും കവിയൂർ സാർ കണ്ണടക്കുമായിരുന്നു. 

ഇവിടെ 'വിദ്യാധരൻ മാഷ്' വായനക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം തെറ്റു കാണിച്ചാലും ഒരു മാഷും തല്ലില്ല. വിദ്യാധരൻ മാഷിന് തെറ്റ് പറ്റില്ലെന്നാണ് പൊതുവേ വെപ്പ്. 'ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം' (ज्ञानेन्द्रिय) രണ്ടു വാക്കുകൾ യോജിപ്പി  സംസ്കൃത വാക്കാണ്‌. വിദ്യാധരൻ മാഷ് ആ വാക്ക് 'ഞാനേദ്രിയം' എന്നെഴുതിയാലും തെറ്റു തെറ്റാവില്ല. വായനക്കാർ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും. 

Lenin Destovisky
2016-12-17 23:57:37 News
I am Lenin Destovisky from Russia.Hi,  CID Moosa, you are right. No doubt. We interfeared in MAGH Election. Be careful in next FOKANA-FOMA election also we will interfear. Here the funny thing more peole/committee members won from Sasidharan panel. So, popular vote is for Sasi. So Thomas rule for 7 months and give rest 5 months chance for Sasidharan. A Compromise fourmula. Congratulations to all loosers and winners.
A. C. George
2016-12-17 23:45:58 News
Sudhir Sir, You presented these  every day male-female relationship and related delicate actions, re-actions all mixed with some humour. Now the leaf and the thorn are safe, I suppose. Now a days especially this is the talk of the town and also every nook and corner of Malayalee Meetings, encluding Foama-Fokana meetings in Philadephia, New Jersey, New York, Chicago, Las Vegas, LA and also my home town Houston. Even though the season is cold winter, the subject matter is very hot, so as per your "NARMAM" the participation from the young and old is large and intense.  So, while you pauce for photo for any thing, encluding FOMA-FOKANA-Church Temple groupings you have to be very care ful.  Your actions and body language must be proper and fitting. Any way, your craft of writings and selection of words are all appealing to me and it is a matter of fun and joy. Keep it up. MerryXmas & Happy new year. 
CID Moosa
2016-12-17 21:11:24 News
റഷ്യാക്കാരുടെ ചാരസംഘടനയുടെ ഇടപിടൽമൂലമാണ് Thomas ജയിച്ചത്. വോട്ട് എണ്ണിയവന്മാർ മുഴുവൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും വോഡ്ക്ക അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 

വിദ്യാധരൻ
2016-12-17 21:03:50 News
നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശ്യമായി നമ്മിളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജീവചൈതന്യംതന്നയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്നതിന് തർക്കമില്ല, യേശു അടക്കം സർവ്വ ആചാര്യന്മാരും ഈ സത്യമാണ് മനുഷ്യ രാശിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തികൊടുത്ത്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോയത്.  നാം തിരയുന്ന ഈശ്വരൻ നമ്മിളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു. 

യച്ചക്ഷുഷാ ന പശ്യതി 
യേന ചഷഷു പശ്യതി 
തദേവ ബ്രഹ്മ  ത്വം സിദ്ധി (കേനോപനിഷത്ത്, ഒന്നാം ഖണ്ഡം, ഏഴാം മന്ത്രം)

ഏതൊന്നിനെയാണോ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാൻ കഴിയാത്തത്, ഏതൊന്നിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണോ കണ്ണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് നീ അത് തന്നെ ബ്രഹ്മമെന്നറിയുക .

നാഹം പ്രകാശം സർവസ്യ 
യോഗമായാസമാവൃതഃ 
മൂഢോയം നാഭിജാനാതി 
ലോകോ മാമജമവ്യയം (ഭഗ:ഗീത 7 -25 )

എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനായി എന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന മായാശക്തിയാണ് എന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്നത്. നാശമില്ലാത്ത ജനമരണ രഹിതമായ ജഗദീശ്വരനാണ് ഞാൻ (എന്നിൽ വിശസ്വിക്കുന്നവർ മരിക്കുന്നില്ല -യേശു) പക്ഷെ മായയിൽ മോഹിച്ചുപോകുന്ന മന്ദബുദ്ധികൾക്ക് എന്നെ അറിയാനെ കഴിയുന്നില്ല. 

മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായയിൽ കുടുങ്ങി അവനിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല .
ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു മായക്കപ്പുറം മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ തൊട്ടറിയാനാണ് ആവശ്യ പ്പെടുന്നത് .  കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുംമായ മനസ്സിന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പരമാന്ദത്തിലേക്ക്, മരണം തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഏവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു 

അറിവിലുമേറിയറിഞ്ഞിടുന്നവൻ ത-
തന്നുരുവിലുമൊത്തു പുറത്തുംമുജ്ജ്വലിക്കും 
കരുവിനു കണ്ണുകളഞ്ചുമുള്ളടക്കി 
ത്തെരുതെരെ വീണുവണങ്ങിയോതിടേണം (ആത്മോപദേശശതകം -ശ്രീനാരായണ ഗുരു )

ബാഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ ( കണ്ണുകളഞ്ചുമുള്ളടക്കി ) സംയമം ചെയ്‌തു ജ്ഞാനകണ്ണു തുറക്കണമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധകന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവും സ്വന്തം ശരീരത്തിലും പുറത്തും ഒരേ സത്യം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണാറാകും ആ സത്യത്തെയാണ് വീണു വണങ്ങി സ്തുതിക്കേണ്ടത് .

ഏഷ സർവ്വേഷുഭൂതേഷു 
ഗൂഢോത്മാന പ്രകാശതേ 
ദൃശ്യതേ ത്വഗൃയാ ബുദ്ധ്യാ 
സൂക്ഷ്മയോ സൂക്ഷമദർശിഭിഃ  ( കാടോ 3 12 --ട യ്ക്ക് പകരം 'ഠ' ഇട്ടു കടോപനിഷത്ത് എന്ന് വായിക്കുക - ഷീല ടീച്ചർ വടിയുമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് - പടന്നമാക്കലിന് ഒരടികിട്ടി )

എല്ലാ പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് ഞാനേദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയമാകുന്നില്ല. സത്യനിഷ്ഠന്മാരുടെ  സൂക്ഷ്മമായ ഏകാഗ്രബുദ്ധിക്ക് അത് വെളിപ്പെട്ടുകിട്ടുന്നു 

നിങ്ങൾ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തിലുള്ള പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ (ബൈബിൾ ) അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെയിരുന്നു (ബൈബിൾ ) ഈ ചെതന്യവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയും . ഈ ചൈതന്യം ഹിന്ദുവിന്റെയോ ക്രൈസ്തവരുടെയോ മുഹമ്മദിയരുടെയോ അല്ല. നേരെമറിച്ചു ഈ ചൈതന്യത്തിലാണ് സർവ്വവും ഉളവായിരിക്കുന്നത് 

ഇന്ന് മതങ്ങൾ ഈ ചൈതന്യത്തിനു ദൈവം എന്ന് പേരുകൊടുത്തു ഓരോത്തരും അവരവരുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് . മതങ്ങളുടെ ചങ്ങല കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ഒരു സത്യാന്വേഷണത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മത്തെ മനസിലാകുമ്പോൾ 'നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും 

പാർത്ഥൻ
2016-12-17 13:56:02 News
നല്ല കവിത .. കൂടുതൽ എഴുതാൻ കവയിത്രി മഞ്ജുള ശിവദാസിന് ആശംസകൾ ...
Anthappan
2016-12-17 10:33:30 News

Ninan Matthulla is now trying to establish that Jesus is the God (Even though Jesus himself didn’t emphasized on it) by twisting the essence of what Padannammakel and Vidyaadhran has written.  I don’t know how many times Jesus steadfastly arguing that he is the god.  What I perceive from the writing of Mr. Padannamakkel and Vidyadhran is that there is common thread binding everything in the universe and it could be spirit or energy.  Jesus, as per the Bible, said very clearly to worship him in truth and spirit. He also said to honor the spirit the most in each one of us. 

Religions don’t want to teach the people the truth because it will be the end of their business.  People are running multimillion dollar business by spreading lie about Jesus, one of the greatest reformers of history, and misinterpreting the truth.  The image of Jesus as a spirit filled person the charismatic stream of Judaism is perfectly crystalized in the words with which, per Luke, Jesus began his public ministry.  “The spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor.  He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of (inner) sight to the blind, to set at liberty those who ae oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.” This kind of spirit is in everyone.  People like Gandhi tapped into it and still living in the mind of people and for him there is no spiritual death.   

God and the world of spirit are all around us, including within us, rather than God being somewhere else. We (and everything that is) are God.  We live in spirit even though we are typically unaware of this reality.  If we tap into it in its full extend we can be a Jesus or God (It is recorded in bible as Jesus saying that human beings are God and Goddesses).  You don’t have to go to temple or church to bring out the full potential in you rather, “let your light so shine before the man so that other’s will see your good work and glorify the father in heaven” (father in heaven is hypothetical)

Lead a good life on earth by loving each other, the neighbors (Muslims, Hindus etc.) , serving each other and staying in your faith because as Vidaydhrarn quoted at the end of his comment. “There is one truth and that is the spirit which is binding us all together.” Compassion, love, care and are all the virtues of that spirit.

It is sad that 80% of Christians voted for Trump and elected him as President who wants to take away the liberty of the poor and oppressed.  Money is not always the uplifting force but our kind and compassionate gestures will lift the spirit and make it flow in the universe. 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Joseph Abraham
2020-01-26 21:26:15 News
Congrats Dr Kartha for your great achievement J
വിദ്യാധരൻ
2020-01-26 21:21:06 News
'കുറെ നീതിബോധക്കാർ ' ഈ -മലയാളിയുടെ താളുകളിൽ കേറി മതത്തിനെതിരെ 'കലിതുള്ളുകയാണോ' സ്നേഹിതാ ? പറയുവാൻ വളരെ എളുപ്പം . പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കലിതുള്ളലിന്റെ കാരണത്തെ മറച്ച്, മതത്തിന്റെ പിണിയാളുകൾക്ക് അതിനെ രക്ഷപെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് . ഒരു പക്ഷെ തെറ്റായ ധാരണയായിരിക്കില്ല . കരുതിക്കൂട്ടി ഈ കലിതുള്ളൽക്കാരെ പിന്തിരിപ്പാക്ക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളെപോലെയുള്ളവർ . മതം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുടെയും , ഭീരുക്കളുടെയും ഒരു കൂട്ടമാണ് . ഇതിൽ അതിന്റെ അംഗങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല . കാരണം കാലാകാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ അവുരുടെ തലമണ്ടയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിയ വിഷത്തിന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചനം ഇല്ലാതെ, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ കയ്യ്കാലുകൾ അനക്കാതെ നടക്കുന്ന വേതാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവച്ഛ‍വങ്ങളാണവർ. അവരെ അങ്ങനെയാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കും 'പോയി തലവെട്ട്, കാലു വെട്ട് ' എന്നൊക്കെ . അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ അന്തി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാം ഈ വേതാളങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയും, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്കായി കന്യകമാർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് . അങ്ങനെ ചെയ്ത ബിൻലാദനെ പിടിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ കൂടെ കിടന്നിരുന്ന യുവതിക്ക് അയാളുടെ മോളാകാനള്ള പ്രായമേയുള്ളു എന്ന് . ഇത്തരം വേതാളങ്ങളാണ് 'പ്രഫസ്സർ ജോസഫിനെ പോലുള്ളവരുടെ കയ്യ് വെട്ടിയത് . സഭക്ക് ദോഷം വരാതിരിക്കണം എങ്കിൽ, ജോസഫിനെയും കുടുംബത്തെയും തള്ളുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ കയ്യഫാസുമാർ പറഞ്ഞു . മുപ്പത് വെള്ളി കാശിന് നിങ്ങളുടെ ഗുരു യേശുവിനെ ഒറ്റു കൊടുത്ത കയ്യഫാസുമാർ. ഇവിടെ ജൂതസിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുകയാണ് . കാരണം അയാൾ, ഒരു വേതാളമായിരുന്ന സഭ മസ്തിക്ക ക്ഷാളനം ചെയ്തു വളർത്തി കൊണ്ട് വന്ന വേതാളം . നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവായ പത്രോസപോലും ഞാനിവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടിയില്ലേ സുഹൃത്തേ? നിരപരാധിയായ ആ നസ്രേത്ത്കാരനെ , തലയിൽ മുൾക്കിരീടം ചാർത്തി കൊടുത്ത്, നെഞ്ചത്ത് കുത്തി, പുളിച്ച മന്ത്രിച്ചാർ കൊടുത്ത് കൊന്ന ക്രൂശിച്ച നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വിക സഭാ നേതാക്കൾക്ക് , ഒരു ജോസഫ് സാറിന്റെ കയ്യി വെട്ടിയാലോ, അയാളുടെ ഭാര്യ വിഷാദ രോഗിയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്‍താലോ എന്ത് നഷ്ടം . നിങ്ങളുടെ സഭാനേതാക്കൾ അരമനകളിലെവിടെയോ മുന്തിരിച്ചാർ മുത്തിക്കുടിച്ചു അൾത്താരകളിലെ ബാലന്മാരുമായി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ രതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും . അന്ന് ഗസമനിയിൽ നിങ്ങൾ കുന്തവും പന്തവും ഏന്തി ഒരു നിരപരാധിയെ പിടികൂടാൻ പോയതുപോലെ പോകു . അരമനകളിൽ രതിക്രീഡയിൽ പുളയ്ക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോമാരെ പോയി പിടി കൂടു . അവരിൽ കത്തി കയറുന്ന കായമാഗ്നി അൾത്താരകളിലെ ബാലന്മാരെ ഹോമിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പടരുന്നതിന് മുൻപ് , പോയി അവരെ പിടികൂടു. അല്ലെങ്കലിൽ ഞങ്ങളുടെ തൂലികകൊണ്ട് ഈ ഫ്രാൻകോമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി അവരെ സമ്മോത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിറുത്തും. ഓലപ്പാമ്പിട്ടു വേരുട്ടാതെ . ഒരു അന്തർയോസിനും , ഓർ അന്തപ്പനും, നീരീശ്വരനുമൊക്ക ചൂട് പിടിച്ചത്‌ അത് ഏത് കാടായാലും അത് കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കും വെളുത്ത ശവക്കല്ലറകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും ദുര്‍വൃത്തരെ , വലിച്ചു പുറത്തിടും നിങ്ങടെ ചീഞ്ഞ ശവശരീരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പരസ്യമാക്കും അതിനുള്ളിലെ പുഴുക്കളെ അടിഞ്ഞുപോയനേക ജീവിതങ്ങൾ വിടർന്നിടാതെ കൊഴിഞ്ഞുപോയെത്ര പുഷ്പങ്ങൾ പടർന്നു കേറിയ നിങ്ങളുടെ കമാഗ്നിയിൽ പിറന്നു വീണെത്ര അനാധരാം ശിശുക്കൾ ഞെളിഞ്ഞിടേണ്ട നിങ്ങളാരും പൊളിച്ചിടും നിങ്ങടെ പദ്ധതികൾ തുടക്കമാണീ കലിതുള്ളൽ വെറും കിടക്കുന്നെതെയുള്ളു കളി കണ്ടിടാനായി
A.P. Kaattil.
2020-01-26 20:05:58 News
അവശ്യ സമയത്ത് സഹായിക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് സർ തന്നെ എഴുതീട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ രോഷാകുലരായ കുറെ നീതിബോധക്കാർ e മലയാളിയുടെ പേജിൽ കയറി കലിതുള്ളുന്നത് എന്തിനെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജോസഫ് സാറിനോടുള്ള സഹതാപത്തേക്കാൾ പള്ളിക്കാരെയും പുരോഹിതരേയും തെറി പറയാനുള്ള ഒരവസരം ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കുക, അത്ര തന്നെ. കൈ വെട്ടിയ മത ഭ്രാന്തരെ വിസ്മരിച്ച് പുരോഹിതരെ മൊത്തമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ചിലരുടെ അപഹാസ്യമായ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാനാവില്ല. ഏതാനും പുരോഹിതരുടെ വീഴ്ച്ച ഒരു സഭയുടെ നിലപാടായി ചിത്രീകരിക്കരുത്. തെറ്റു ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. നിയമവും നീതി പാലകരുമുള്ള രാജ്യത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ജോസഫ് സാറിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ സഭ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. സഭ മാത്രമല്ല ഒരുത്തരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചില്ല എന്നത് എത്രമാത്രം ആ മനുഷ്യനെ തളർത്തീട്ടുണ്ടാകും? വിശക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത അന്നം ഇനി ആവശ്യമുണ്ടോ?
അസൂയ
2020-01-26 18:55:51 News
Did he spend any money?
കൊടുങ്കാറ്റ് കാർത്തിയാനി
2020-01-26 17:02:25 News
പ്രേമ ലേഖനം എഴുത്തു നിറുത്തി എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ തീരുമലിനു പോകയാണ് . അവരന്മാരെല്ലാരും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് വിസാ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറ്യുന്നത് വായനക്കാരാ .
John Lennon
2020-01-26 16:24:48 News
Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today (ah ah ah) Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion, too Imagine all the people Living life in peace You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one
Notice to the public
2020-01-26 16:22:46 News
മാറലാഗോയിൽ പതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് .രണ്ടു മില്യൺ
Death can over power the powerful
2020-01-26 16:17:28 News
President Trump just tweeted about Kobe's death ... saying, "Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!" Nobody can stop death not even the President Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Mahatma Gandhi
കാത്തലിക് കുതന്ത്രം
2020-01-26 16:14:21 News
Hatred & Catholic church. Don’t let the priests fool you. Islam is spreading to many new areas of the globe & so is Islamophobia and hatred. India should never join the Islam- hatred. Islamic population in India are not foreigners or migrants, they are converted Hindus. Hindu doesn’t mean the religion of Hindu. Hindu as a religion is a misname. All those people living east of Indus river are Hindus. Hindu or Hinduism cannot be regarded as a religion. There are several beliefs, gods, rituals, faith & philosophies in India. None of them are organized, they have no Headquarters, in the same house we can see several different gods are worshipped, there are some who don’t worship any god at all. There are philosophies like no-theism, monotheism, polytheism to atheism in India, and they all are Hinduism. Some radical fanatics are trying to confuse us with temple religion as Hinduism. The temple religion is actually of foreign origin, they migrated from Babylon/ Persian regions. In India we can see several religions now, of which only Buddhism & Jainism are of Indian Origin. Temple or Vedic religion, Christianity & Islam are of foreign origin. It is foolish & dangerous to confuse temple religion as Hindu & support their hidden agenda. The so-called Brahmins were always cunning & exploiters. We should not support them. Catholic church is always known for being an opportunist, they are experts in muddling waters and catch fish or to add oil to the fire. Catholic church in Kerala wants to hide their evil & divert attention from them. So; they too are joining the current trend of Muslim hatred. Those clowns are selfish & ignorant and is not aware of the consequences. A vast majority of Keralites are working in Islamic countries. Even though they are Theocratic they are not crazy like the Democratic India. If the Islamic hatred in India is continued, the Islamic countries can kick-out the Indians, that includes the Catholics working in gulf countries. The pot-bellied fat priests are exploiting the gulf Malayalees too and enrich themselves. Indians should not support the Islamic hatred and in fact they should fight against the short witted, short sighted fanatics of the North. It is time:- Catholics must put control on the priests. They are spreading false propaganda. Remember! The ‘Hindus’ or Muslims tolerated the Christians of Kerala & India and lived in harmony. When the Portuguese came, they tried to convert the Kerala Christians to Catholicism. They created the mess and Catholic priests are trying to reap the benefits of Islamic hatred, be aware, don’t let them fool you & exploit you.- andrew
പുരുഷന്‍റെ ഭ്രാന്ത് ആണ് മതം
2020-01-26 16:12:25 News
The religion originated from Human MADNESS. Remember the story of Abraham sacrificing his son, Isaac! Just because he thought he heard god talking to him; well; he had Schizophrenia. but if Abe had killed him; the world would have been devoid of 3 major religions- Judaism, Christianity & Islam. Then no Messiah, no Jesus, no Prophets.😇 Vow; what a peaceful place this world would have been A real Paradise, isn't?--andrew
പരേതൻ മത്തായി
2020-01-26 16:11:23 News
പ്രിയ ജനമേ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് വളരെ ദിവസമായി . സിമിത്തേരിയിലെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാം എന്ന് വച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല . എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നെ തലയിലേറ്റി ഓരോ പള്ളിയിൽ ചെല്ലും . അവിടുത്തെ അച്ചന്മാരും തിരുമേനിമാരും പറയും ഇവനെ വേറെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ .ഇവൻ ഓർത്ത്ഡോക്സ് കാരനാണെന്ന് , വേറൊരുത്തൻ പറയും ഇവൻ പാത്രയ്ക്കേസാണെന്ന് . എന്തായാലും ഞാൻ കുറേപേരുടെ തലയിൽ ഇരുന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് . നിങ്ങൾ മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വന്നു അവിടെയും ഇവിടെയും കുറെ ഫ്യൂണറൽ ഹോം തുടങ്ങിയാൽ വളരെ നല്ല ബുസൈനൈസായിരിക്കും . ഫൊക്കാനായോ ഫോമോയോ ഒക്കെ നല്ല സ്വാധീനം ഉള്ളവരല്ല .എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ്‌ ഒത്തിരി അനാഥ പ്രേതങ്ങൾ ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്
vayanakaaran
2020-01-26 16:00:39 News
പ്രേമലേഖനങ്ങൾ ഒന്നും ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ?
പതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന പാമ്പുകള്‍
2020-01-26 15:54:31 News
മലയാളി അസോസിയേഷൻ, മലയാളി പള്ളി, ഇ മലയാളി - ഇവിടെ ഒക്കെ കുറെ ചേര, നീർക്കോലി, അണലി, മൂർക്കൻ, കരി മൂർക്കൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം പാമ്പുകൾ സ്ഥിരം മാളങ്ങളിൽ പതുങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവരെകൂടി പിടിച്ചു ചൈനക്ക് അയക്കണം.- ചാണക്യൻ.
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീര്‍ന്നു.
2020-01-26 15:26:30 News
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതോടുകൂടി തീര്‍ന്നു. ഹൂസ്ടനില്‍ മീറ്റിംഗ് കൂടി. ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. നാരദന്‍ ഹൂസ്ടന്‍
Jose
2020-01-26 14:56:32 News
I keep seeing mistakes after mistakes. Please check your spelling before you send your articles for publishing. Some English words sound same but differ in their meaning. Use it carefully.They are called "homonyms". I am not trying to insult anyone's intelligence. It is very important. Nobody else is going to proofread your article. So, you are responsible for your article. Be careful. In the next few days, I will show some examples of these mistakes. Stay tuned!