പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-12-09 08:37:32 News
കാണുന്നു ഞാൻ നിൻ കവിതയിലെപ്പഴും മറ്റെങ്ങും
കാണാത്ത ദുഃഖത്തിൻ നീർചാലുകൾ കവേ.
ജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമല്ലപ്പഴും കാണണം തുടിക്കുന്ന
ജീവന്റെ പൊടിപ്പുകൾ ചെളികുണ്ടുകൾക്കുള്ളിലും
വായനക്കാരൻ
2016-12-09 08:22:58 News
നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അക്ഷരശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ
ഇല്ലെനിക്കൊട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുവാനാവില്ല
കുത്തിക്കുറിക്കുറിക്കട്ടെ ഞാനുമൊരണ്ണം അത്
ഉണർത്തട്ടെ ആവേശം കാവ്യ നിപുണരിൽ

mathew v zacharia
2016-12-09 08:19:47 News
my condolence and prayer for Pastor Samuel and all the loved ones of Susy
Mathew V. Zacharia. New York.
വായനക്കാരി
2016-12-09 08:11:25 News
ന ചോരഹാര്യം ന ച രാജഹാര്യം
ന ഭ്രാതൃഭാജ്യം ന ച ഭാരകാരീ
വ്യയേ കൃതേ വർധത ഏവനിത്യം 
വിദ്യാധനം സർവധനാത് പ്രധാനം 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-09 08:10:21 News
നാമൊന്നു കണ്ണ് തുറന്നങ്ങു  നോക്കുകിൽ
നിൽക്കുന്നു ചുറ്റിലും കാവ്യവിഷയങ്ങൾ
തൂലികകൊണ്ടത് കോറിയെടുക്കണം കൂടാതെ 
ചാലിക്കണം സുന്ദര ഭാവഹാവങ്ങളിൽ
SchCast
2016-12-09 06:57:42 News
രാവിന്റെ കൈകൾ തൊട്ടു തലോടവേ
കാവ്യ ഭാവം തുടിക്കുമെന് മാനസം
നവ്യമാം ചേഷ്ടയിൻ ആവിഷ്കാരം തരും
ശുഭപ്ര പ്രഭാതത്തിനായി കൊതിക്കുന്നു
വിദ്യാധരൻ
2016-12-08 21:47:04 News
ഭൃംഗത്തിൻ വേഷം ധരിച്ചവരീനാട്ടിൽ 
മൂളിപ്പാട്ടുകൾ മൂളി പറന്ന്   നടക്കുന്നു 
രാഗാർദ്രമാം അക്ഷരശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി
കവരാതെ സൂക്ഷിക്ക നിങ്ങളിലെ മധു 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-08 21:10:15 News
നിങ്ങളെച്ചൊല്ലിയഭിമാനമേലുമീ-
അമ്മദരിദ്രയാണർത്തയാണെങ്കിലും 
മക്കൾസുഖമായി കഴിയുന്നുവെന്നതേ 
ദുഃഖമാറ്റുന്നതീയാർദ്രമാം ജീവനിൽ 

(അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾക്കൊരു കത്ത് -
സുഗതകുമാരി  )
texan2
2016-12-08 20:49:26 News
It will be nice if those who write articles on such topics also mention their qualifications and credentials to write about such topics.
സന്തോഷ്
2016-12-08 20:16:23 News
പെരുമ്പടവം,

ഓണക്കൂര്‍,

എംകെ ഹരികുമാര്‍

എന്നിവരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താം


സന്തോഷ്
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം.
2016-12-08 17:00:22 News
ഹൃദ്യം ശ്ലോകമനേകമായി,യിനി ഞാനീയക്ഷരശ്ലോകമാം
ഉദ്യാനത്തിലിരുന്നിടുന്ന സമയം കാണുന്നൊരീ പൂക്കളില്‍
നിത്യം വന്നു രസം നുകര്‍ന്നു മറയും ഭൃംഗങ്ങളേ, നിങ്ങളെന്‍
ഹൃത്തില്‍ നല്ലൊരു രാഗമേകി,യതിനായ് നന്ദിപ്പു ഞാന്‍ നിങ്ങളേ.
UpperClass
2016-12-08 16:50:49 News
The real governing is an upper hand on the lower class because lower class is looking for chance to topple the upper class.  Jayalitha did a good job by giving peanuts to the poor and controlling them. The poor think that she did it out of her compassion to them.  
വിദ്യാധരൻ
2016-12-08 15:26:44 News
അമന്ദമായ വത്സലത്വമോടുമെൻറെ പേനയെ 
സ്സമാഹരിച്ചനുഗ്രഹിച്ച സൽക്കവീന്ദ്ര സംഘമേ,
നമിച്ചിടുന്നു നിങ്ങളെയുമെന്റ് കൊച്ചുതൂലിക 
യ്കമംഗളം ഭവിച്ചിടാത്ത ഭാവിയെ നിനച്ചു ഞാൻ  (ലോകമേയാത്ര -മേരിജോൺ തോട്ടം ) 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-08 15:25:51 News
തൊട്ടറിയാവുന്ന മന്മനസ്സാരുടെ 
കഷ്ടതയുമതിന്റെ സാഫല്യവും 
കയ്യിലൊന്നും കരുതാതെ വന്നോർക്ക് 
കണ്ണുനീരല്ലോ നിസ്തുലമാം ധനം (അഷ്ടകൻ -ബാലാമണിയമ്മ )

വിദ്യാധരൻ
2016-12-08 15:24:55 News
അനന്തമാം വാനിലസംഖ്യമായി-
ട്ട വർണ്ണ്യ തേജസ്സു  ചൊരിഞ്ഞു നില്ക്കും 
താരങ്ങളെക്കണ്ടു കുരച്ചിടും ശ്വാസ-
വീർഷ്യാലുവിൻ ദേശികനായിരിക്കാം (നരനാഗങ്ങൾ -മേരിജോൺ തോട്ടം )

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Thommichen
2020-01-21 17:21:16 News
ഒസിഐ കാർഡിൻറെ പേരു പറഞ്ഞു കുറെ ഓഞ്ഞ മോന്തായങ്ങൾ പേപ്പറിൽ കാണാം. അല്ലാതെ ഒരു അസ്സോസിയേഷനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോന്നില്ല മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം.
Ponmelil Abraham
2020-01-21 17:16:37 News
Adaranjalikal and prayers.
Where things stand now
2020-01-21 15:18:45 News
Where things stand now NOW: The Senate impeachment trial has convened to debate a resolution setting the rules for the trial. Changes to the plan: Senate Majority Leader Mitch McConnell changed the resolution after an uproar from Democrats and concerns from some Republicans. Each side will get 24 hours for opening arguments over three days, instead of two — meaning each day will likely run around eight hours, not 12. Tomorrow: We expect opening arguments to begin. (Obliged to CNN, the only reliable source)
Opinion
2020-01-21 14:34:57 News
I am watching CNN which brings out live actions happening in Senate and how can we say that it is fake. Right now President's council is speaking on behalf of Trump. How can it be fake Kridarthan? And, that is the problem with Trump and his followers. They will show a goat and argue that it is a dog. I fell sorry for you and your family. Their future in the country will be in jeopardy until you go get some education. Call Kurian also
Justice must prevail
2020-01-21 14:30:23 News
71% of the voters want evidence to be presented to the senate. Just imagine your house is broken into and the court decides not to admit any evidence and the jury acquit the defendant; anyone understands the law can't imagine it. Here, the senators are the Jury and if they decide based on the hearsay, it means the integrity of the constitution is adulterated. I know many of the commentators are not lawers and not probably read constitution once unless they have gone to college and taken some course on it. Majority of the Trump supporters are either high school or drop out and their comments can be ignored
Kridarthan
2020-01-21 13:18:19 News
CNN fake news. Trump has no political background, that is what everyone like. remove all the old sleepy folks from Congress, look each one them how wealthy they are, they do talk bull shit, Tump did not do any crime like Clinton.
P.T.Kurian
2020-01-21 12:44:24 News
Bogus survey. Get loss.
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-21 12:18:28 News
നല്ല കഥാകാരനായ താങ്കളുടെ കഥ തീർച്ചയായും സഹൃദയരായ വായനക്കാർ സാഹിത്യവാര ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആശംസകൾ പ്രിയ കഥാകാരാ.
observation
2020-01-21 12:07:55 News
And his next aim is to resurrect USSR. And, for that, he has to destroy the democratic system around the world. Unfortunately, he found some friends in Trump and Modi. I don't understand why you are so excited about Putin, a dictator who is worth 200 billion, acquired the money by looting public. There are millions of people in Russia want to escape from his tyranny.
True Republican
2020-01-21 11:47:55 News
ഈ ശല്യം ഒന്ന് പോയികിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു . ട്രംപും മിച്ച് മാക്കാനും കൂടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ .
onlooker
2020-01-21 11:18:20 News
മനോഹരം
Keraleeyan
2020-01-21 10:34:37 News
എന്തുകൊണ്ട്‌ ഇവര്‍ ചില വിഷയങ്ങളെ മാത്രം പ്രത്യേക താല്‍പര്യത്തോടെ കൂടി സമീപിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരം എ എ റഹീം എന്ന ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്‌ തന്നെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്‌. കൂടാതെ റിയാസ്‌, ജലീല്‍, കരീം തുടങ്ങിയ പേരുകള്‍ കൂടി ചേര്‍ത്ത്‌ വായിക്കുമ്‌ബോള്‍ ഉത്തരം പൂര്‍ണ്ണമാകും. മതരഹിത പാര്‍ട്ടിയാണല്ലോ ഇത്‌. ------------------ ഇയാൾ പോലീസ് ഡി.ജി.പി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു
THOMAS KOOVALLOOR
2020-01-21 10:08:20 News
Dear Mr. Raghunathan, Just for your information, I read your comment. I am also a Pravasi, and the victim Jai Mon also a Pravasi. So, he contacted all the concerned parties , and even filed lawsuit against the person responsible for it. Whenever problems comes to the Pravasis we try to unite. Hope my answer is enough for your question. I don't want to give any other answers. Sincerely, Thomas Koovalloor
Jose
2020-01-21 09:54:17 News
One good lesson we all can learn from democrats is that never stop trying even when you know that you are not going to win. You can figure out what that English word for this behavior. By the way congratulations Mr. Walker for taking English 101. Still long way to go to avoid mistakes like "venues," instead of "venues :" and finishing a sentence with a period and starting a new sentence with a capital letter. I hope more people will follow your example. Good luck! -Your English teacher.
observation
2020-01-21 08:34:32 News
One vote is lost for Trump and less trouble for the world