പ്രതികരണങ്ങള്‍
Thuglaq-2
2016-12-09 15:04:43 News
മോഡി സര്‍ക്കാറിനു കാര്യമായ എന്തൊ കുഴപ്പമുണ്ട്. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്നു പറയാന്‍ സംഘ പരിവാറിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയില്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയുന്നില്ല.
നോട്ട് പിന്‍ വലിച്ചതു കൊണ്ട് എന്തു നേടി? എല്ലാംഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ആക്കിയതു കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? സര്‍ക്കാരിനു കൂടുതല്‍ നികുതി കിട്ടുമായിരിക്കും. ജനത്തിനോ? ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രം. ഓണ്‍ലൈനില്‍ ആയതു കൊണ്ട് അഴിമതിയും കള്ളപ്പണവും ഇല്ലാതാകുമോ? എങ്ങനെ?
അതിനൊക്കെ പുറമെ ടാക്‌സ് രാജ് വരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാശ് നമ്മുടെ കയ്യില്‍ വച്ചാല്‍ പോലീസ് പിടിക്കുമത്രെ! 10 ലക്ഷം രൂപ പോലും വലിയ സംഖ്യ.
മോഡിയും കൂട്ടരും രാജ്യത്തെ നാശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു വെള്ളരിക്കാ സംഘടന പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുനു. മമത ബാനര്‍ജി മാത്രമാണു ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്നത്‌ 
texan2
2016-12-09 12:23:55 News
The guy 'Vayanakkaran' who sits in some basement and watching Malayalam channels 24 hours on TV thinks he knows everything happening in the society and commuinty here. His stupid comments like the one below with limited information or follow up of the entire case in point creates very very wrong impressions to other readers. He is alleging Mr Koovalloor just wrote an article yesterday and this good thing happening today and Koovalloor is taking credit and cheap publicity for it.  I can only feel pity for you Vayanakkaran and people like you who write silly/stupid and ill informed comments here - asssuming as if you are an authority on something in your small small basement world.
Mr Koovaloor has been on this case for several months and has lead a lot of Malayalees to courts, prisons in this case. All these news were published by emalayalee. Were you sleeping those times? Please don't throw cheap allegations.
Atleast emalayalee should stop publishing blatantly wrong comments, as lot of people  just believe these.
വായനക്കാരി
2016-12-09 11:59:03 News
ഭർത്തൃഹരി 
വിദ്യാനാമ നരസ്യരൂപമധികം  പ്രച്ഛന്നഗുപ്തം ധനം 
വിദ്യാഭോഗ കരീ യശ:സുഖകരീ വിദ്യാഗുരൂണാം ഗുരു :
വിദ്യാബന്ധുജനോ വിദേശഗമനേ വിദ്യാ പരാ ദേവതാ 
വിദ്യാ രാജസു പൂജ്യതേ നഹി ധനം വിദ്യാവിഹീന:  പശൂ
വിദ്യാധരൻ
2016-12-09 11:52:56 News
വിട്ടിടൂ നിങ്ങൾ അക്ഷരശ്ലോകശ്വത്തെ
കെട്ടുവാൻ പക്ഷെ അശക്തനാണ് ഞാൻ
അനന്തമാണക്ഷരശ്ലോക മഹാസമുദ്രം
അതിൽ ഞാൻവെറുമൊരു തുള്ളി മാത്രമല്ലേ?
Vayanakkaran
2016-12-09 11:05:17 News
Sure. Even though that person is not innocent, because of sincerity we supported him. But This so called JFA has noting to do for any decision of the court or Counsilate decision. JFA just write some thing and take credit for all the good decision. That is not good. Just like a frog from the well taking credit for killing the aligator. What a pity? Write an article yesterday in Malayalam, then second day take credit for that article and say because of that JFK and Malayalm article, the US Goverment and India Goverenment took immediate action to give justice to that jailed man.? Let me laugh little bit about it. Some times some poor readers will believe also.
ആസ്ഥാനകവി
2016-12-09 11:00:13 News
വിദ്യാധരനെയൊതുക്കുവാനെന്താണുവഴി, 
വിദ്വാന്മാരാം കവികൾ എവിടെയൊളിച്ചഹോ?
വിട്ടിടൂ  നിങ്ങൾ തൻ അക്ഷരശ്ലോകാശ്വത്തെ
കെട്ടട്ടെ അവൻ സമർത്ഥനാണെങ്കിലുടൻ
SchCast
2016-12-09 10:56:37 News
താമസ്സിന് അതിർത്തിയിൽ കൈകുത്തി നിന്ന് ഞാൻ
താര ഗെന്ഹങ്ങളെ കോർത്തിണക്കെ
ഓമന പൂത്തിങ്കൽ കാണിക്ക വയ്ക്കുന്നു
പൂഞ്ചോല പാലിന് അമര ഭോജ്യം!
റജിസ് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി
2016-12-09 10:06:40 News
ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു  യേശുവിനു വയറുവേദന പിടിക്കും ഇത് വായിച്ചാൽ .
Prakash
2016-12-09 10:06:17 News

Ni ithum kondum adangumo! Molu etthavane kallyanichalum nattukarkkentha? Don't make stupid comments! Everybody knows everything. Viewers are not idiots!!!

വിദ്യാധരൻ
2016-12-09 09:46:46 News

ഗോഷ്ടി സാ വിരളാ ന യാത്ര ഘടതെ
     സത്താപുരോഭാഗിനാം
നാരീ സാ ഖലു ദുർലഭാ ന കുസൃതി
     ശ്ലിഷ്ടം യദീയം മനഃ
ദുഷ്പ്രാപഞ്ച തദംബു തീരജരജോ-
     രാജീർന്ന യാദ്ദൂഷയേ-
ദുസ്സാതഞ്ച സുഖന്തദാ വിലയതെ
     ദുഃഖാനുവൃത്തിർന്നയൽ (രാമപാണിവാദൻ -ലീലാവതീവീഥി)

എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്ത സദസ്സ് കാണാൻ കഴിയില്ല. ശാഠ്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീഹൃദയവും ദുർലഭമാണ്. തീരത്തെ പൊടിപടലങ്ങൾ കലർന്ന് മലിനമാകാത്ത ജലവും കാണാൻ കഴിയില്ല.  അതുപോലെ ദുഃഖം പിന്തുടർന്ന് കലക്കി കളയാത്ത സുഖവും അസാദ്ദ്യംതന്നെ   

വിദ്യാധരൻ
2016-12-09 09:45:35 News

വിദ്വാനേവ വിജാനാതി
വിദ്വജ്ജനപരിശ്രമം
നഹിവന്ധ്യവിജാനാതി
ഗുർവീം പ്രസവവേദനാം (നീതിസാരം)

വിദ്വാന്മാരുടെ പരിശ്രമത്തെപ്പറ്റി വിദ്വാൻമാത്രമേ മനസിലാക്കുന്നുള്ളു. വർദ്ധിച്ച പ്രസവവേദന എന്തെന്ന് വന്ധ്യ അറിയുന്നില്ല


Modi Stupidity
2016-12-09 08:42:01 News

India's decision to ban most of its cash is a disaster that has shattered people's trust in the government.

That's the view of former prime minister, Manmohan Singh, a fierce political opponent of his successor Narendra Modi, who announced the shock move to scrap all 500 and 1,000 rupee notes early last month.

In an op-ed on Friday for Indian newspaper The Hindu, Singh said Modi's decision was "a mammoth tragedy." The "impetuous decision" had "shattered the faith and confidence" of Indians in the government to protect their money, he wrote.

Modi says the cash ban was supposed to deal a blow to India's widespread corruption and tax evasion, while removing counterfeit money from the system.

Road to hell?

"Both these intentions are honorable and deserve to be supported wholeheartedly," Singh wrote, but added that "the road to hell is paved with good intentions."

With desperate Indians still lining up in their thousands to deposit old notes a month later, the disruption to daily life has left many wondering whether it has all been worth it.

India's booming economy is also suffering. Analysts estimate the cash crunch could shave up to 1% off GDP growth in the coming months.

Related: India's central bank says cash crisis is hurting the economy

Modi and his government say the short term pain will result in long term benefits for the country. Finance minister Arun Jaitley has also slammed Singh's government for failing to tackle so-called "black money."

"I challenge them to spell out a single step that they had taken during 10 years of their rule," he said this week.

Singh, who led the country from 2004 to 2014, said over 90% of Indians' earnings are paid in cash, and the ban has turned the lives of hundreds of millions of poor people upside down.

He claimed that only a tiny fraction of untaxed income is held in cash, and the ban is therefore nothing more than a "rap on the knuckles" for those that have it.

വായനക്കാരി
2016-12-09 08:38:07 News
കാളിദാസൻ, രഘുവംശം 

രാമമന്മഥ ശരേണതാഡിതാ
ദുസ്സഹേനഹൃദയേ നിശാചരി   
ഗന്ധവദ് രുധിര ചന്ദനോക്ഷിതാ 
ജീവിതേശ വസ തീം  ജഗാമ സാ

വിദ്യാധരൻ
2016-12-09 08:37:32 News
കാണുന്നു ഞാൻ നിൻ കവിതയിലെപ്പഴും മറ്റെങ്ങും
കാണാത്ത ദുഃഖത്തിൻ നീർചാലുകൾ കവേ.
ജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമല്ലപ്പഴും കാണണം തുടിക്കുന്ന
ജീവന്റെ പൊടിപ്പുകൾ ചെളികുണ്ടുകൾക്കുള്ളിലും
വായനക്കാരൻ
2016-12-09 08:22:58 News
നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അക്ഷരശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ
ഇല്ലെനിക്കൊട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുവാനാവില്ല
കുത്തിക്കുറിക്കുറിക്കട്ടെ ഞാനുമൊരണ്ണം അത്
ഉണർത്തട്ടെ ആവേശം കാവ്യ നിപുണരിൽ

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Christian Brothers
2020-01-20 20:36:04 News
Who cares about Jesus! He is dead. Isn't he? Let us get together and lead prayerful life for his second coming.
josecheripuram
2020-01-20 20:34:17 News
It happens in every society where the founder is rejected or his ideology is rejected,Every one Including Martin Luther king ,Had a dream and It's still a dream?Do you ever think Equality is going to happen?
Jesus
2020-01-20 20:33:41 News
Son, the spirit is upon you otherwise you won't be able to speak like this. You, know lots about me
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-20 19:38:57 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിലായാലും സ്വദേശത്തായാലും ഇടപെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്. എല്ലാം നിയമാനുസൃതം എല്ലാവര്ക്കും നീതിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിനോട് സമൂഹം ഉറച്ച്നിൽക്കുന്നു. മുന്നേറുക ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. വിജയം അങ്ങയുടേതാണ്.
Johnny Walker
2020-01-20 19:37:43 News
Yes, brother, you have a point. There is an identity crisis in the Malayalee community and as a result, there are so many organizations springing up. Some people declare themself as president and sit in the throne for years with their ass stuck there. And, this number has gone up after Trump became president. Many of them don't like women and their education, the position they are holding, etc. Some of the husbands have been here for 25 to 40 years but still can't say a few words properly in English but many of them have published books in Malayalam (Don't think I am an expert in the English language. I recently started taking Englis 101 as some of the English teachers suggested in E-Malayalee ). So, as you said, some people feel powerless at home and seek different ways to feel powerful. Their main venues are, Malayalee Association, Jilla Asociation, Church, Nair Society, Eezhava Society, and the list goes on and on. Many of these people have voted for Trump and still believe he will come back with full vengeance and force. They believe that the Mee2 movement will be crushed and he will still be continuing his assault unchallenged. His supporters believe, he will reign as Priapus (fertility god in Greek mythology, who was also the protector of male genitals.). So, you better look over your shoulder before you make comments like this. For, there is no problem because my wife overpowers me. She is 250 LB and I am 98LB. If you come in the night time you will think that I am sitting on an elephant. But that is not true, an ant can also hurt the elephant but need to know the kundilini point. Hi brother, have a good night. She is ordering me to go to sleep.
josecheripuram
2020-01-20 19:09:26 News
It doesn't fit to the teaching of Christ,Love one another.It's so easy to hate, but to love one another is difficult.Then how about loving your enemy?What's happening in Christianity?Are we Giving others an example or are we giving wrong message?
josecheripuram
2020-01-20 18:54:18 News
Although we came out of Monarchy, to democracy our mind is still hooked in monarchy.We have a system called Democratic Monarchy.
josecheripuram
2020-01-20 18:38:48 News
We are a product of Nature,If we don't listen to nature we will be wiped out,Have you ever thought why the rain & Greenery in Kerala exists,although we are near Equator?The Mountains,"SAHYANS".
josecheripuram
2020-01-20 18:24:34 News
My Father told me Stay way from Priests&Police.They are people thrive on our money& betray us.
josecheripuram
2020-01-20 18:18:41 News
Why Malayalees are Hungry Bastards?Any association I see they want to be the presidents or in high positions?Is it that because they have no positions in Home,work place?And they think they are American President.
josecheripuram
2020-01-20 18:04:45 News
We miss you in "Sargavedi".Bro come&let's have some fun.
രൂപ താ അദികം രൂപ താ
2020-01-20 16:27:47 News
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
nadukaani
2020-01-20 15:59:33 News
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
Jack Daniel
2020-01-20 15:51:40 News
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
josecheripuram
2020-01-20 15:10:47 News
Politicians are above everything,they can do anything what they like.