വരനെ ആവാശ്യമുണ്ട്‌ ...
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ ...
വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ ...
Lacquer jackets the fabric while offering it lots of depth plus...