Fomettan 2018-04-20 11:35:24 News
രേഖാ നായര്‍ ജോ. സെക്രട്ടറിയായി മല്‍സരിക്കുന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ട്. എത്രയൊ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനത്താണ് അവരെ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഏതൊരു സ്ഥാനത്തെക്കും ഇലക്ഷന്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു.
എന്നിട്ടും ഒരാള്‍, അതും പൊതുവില്‍ സമ്മതനായ ഒരാള്‍, നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെക്ക് മല്‍സരവുമായി വന്നത് ശരിയായില്ല. ചിലരുടെ പൊളിറ്റിക്‌സ് കളിക്ക് ് രേഖയെപ്പോലൊരാള്‍ നിന്നു കൊടുക്കരുത്
Mathew V. Zacharia Former N Y Stae Scholl Board Member (1993- 2002) 2018-04-20 10:51:20 News
I hope and pray justice will prevail. Keep writing for the social awareness. God bless you.
Mathew V. Zacharia, New Yorker.
Boby Varghese 2018-04-20 10:15:48 News
Please avoid generalization.  All men are not the same and all women are not the same type.Last year there were more than a dozen incidents of teachers having sexual relationships with their students. In most cases , teachers were females and students were males.
Mathew V. Zacharia Former N Y Stae Scholl Board Member (1993- 2002) 2018-04-20 08:46:10 News
K.S.Chitra: Let this day of your music be a blessing to all attendees as it has blessed me. A well wisher with prayer and blessing to you. Mathew V. Zacharia, New Yorker..
.
ഗുരുനാഥൻ 2018-04-19 23:13:54 News
ഡോക്റ്ററിന്മാ രില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കീറിമുറിച്ചു പരിശോധിക്കാം . ആദ്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം   സ്വാരൂപിച്ചുരുക്കി എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് . അത് മിക്കവാറും തട്ടാൻ കുട്ടനാകാനേ വഴിയുള്ളു . ആരാനും എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ ഇതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട . ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉടമ നമ്മളല്ല . 

'മാധുര്യം പതിയിരിക്കുന്ന മന ചട്ടക്കൂട്' - മാധുര്യം എന്ന് പറയണം മെങ്കിൽ പണ്ട് മധുരം ഉള്ളെതെന്തോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം 'നാണിച്ചു ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന'  നാണം സ്ത്രീകളുടെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് , സംഗതി ഇത് പെണ്ണ് കേസാണ് ..  അഭിരമിക്കൽ അഭിലാക്ഷഭേരി ഇതെല്ലം വച്ച് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ .  മനസ്സ് ഒരു വ്യഭിചാരശാല യാണ് എന്ന് ചുരുക്കം 

പിന്നെ വളരെ നേരം പുരുഷന്റെ അധീശത്വ ദണ്ഡ് ഊന്നു വടിയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല .കൂടി വന്നാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച്  മിനിറ്റ്  അതുകൊണ്ട് ആരും ഊന്നു വടിയെ നമ്പാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് 

കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് തലപുകയണ്ട .  ഇതിലൊരെണ്ണം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം അത്ര മാത്രം 
Biju cherian 2018-04-19 22:51:47 News
Crime is always a crime , doesn’t matter who did it . No need to  categorize as “ MALAYALEE” or “ malayalee nurse” etc..planned crime is something to be take it seriously. 
യേശു 2018-04-19 22:49:45 News

അദ്ധ്യായം 23

അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞതു: 
“ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും മോശെയുടെ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. 
ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ചു ചെയ്‍വിൻ; അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുതു താനും. അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. 
അവർ ഘനമുള്ള ചുമടുകളെ കെട്ടി മനുഷ്യരുടെ തോളിൽ വെക്കുന്നു; ഒരു വിരൽ കെണ്ടുപോലും അവയെ തൊടുവാൻ അവർക്കു മനസ്സില്ല. 
അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന്നത്രേ ചെയ്യുന്നതു; തങ്ങളുടെ മന്ത്രപ്പട്ട വീതിയാക്കി തൊങ്ങൽ വലുതാക്കുന്നു. 
അത്താഴത്തിൽ പ്രധാനസ്ഥലവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും 
അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബ്ബീ എന്നു വളിക്കുന്നതും അവർക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 
നിങ്ങളോ റബ്ബീ എന്നു പേർ എടുക്കരുതു. ഒരുത്തൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു; 
നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ. ഭൂമിയിൽ ആരെയും പിതാവു എന്നു വിളിക്കരുതു; ഒരുത്തൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ പിതാവു, സ്വർഗ്ഗസ്ഥൻ തന്നേ. 
10 നിങ്ങൾ നായകന്മാർ എന്നും പേർ എടുക്കരുതു, ഒരുത്തൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ നായകൻ, ക്രിസ്തു തന്നെ. 
11 നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകേണം. 
12 തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും; തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും. 
13 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അടെച്ചുകളയുന്നു; നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല, കടക്കുന്നവരെ കടപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. (കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായരൂപേണ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നു; ഇതു ഹേതുവായി നിങ്ങൾക്കു കടുമയേറിയ ശിക്ഷാവിധി വരും;) 
14 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു; ചേർന്നശേഷം അവനെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യൻ ആക്കുന്നു. 
15 
16 ആരെങ്കിലും മന്ദിരത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല എന്നും മന്ദിരത്തിലെ സ്വർണ്ണത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്നും പറയുന്ന കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം. 
17 മൂഢന്മാരും കുരുടുന്മാരുമായുള്ളോരേ, ഏതു വലിയതു? സ്വർണ്ണമോ സ്വർണ്ണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മന്ദിരമോ? 
18 യാഗപീഠത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല; അതിന്മേലുള്ള വഴിപാടു ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 
19 കുരുടന്മാരായുള്ളോരേ, ഏതു വലിയതു? വഴിപാടോ വഴിപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗ പീഠമോ? 
20 ആകയാൽ യാഗപിഠത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവൻ അതിനെയും അതിന്മേലുള്ള സകലത്തെയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു. 
21 മന്ദിരത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവൻ അതിനെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവനെയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു. 
22 സ്വർഗ്ഗത്തെച്ചൊല്ലി സത്യംചെയ്യുന്നവൻ, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവനെയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു. 
23 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ തുളസി, ചതകുപ്പ, ജീരകം ഇവയിൽ പതാരം കൊടുക്കയും ന്യായം, കരുണ, വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഘനമേറിയവ ത്യജിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു. അതു ചെയ്കയും ഇതു ത്യജിക്കാതിരിക്കയും വേണം. 
24 കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളേ, നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളകയും ചെയ്യുന്നു. 
25 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു; അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
26 കുരുടനായ പരീശനെ, കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന്നു മുമ്പെ അവയുടെ അകം വെടിപ്പാക്കുക. 
27 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറകളോടു നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറമെ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നെങ്കിലും അകമെ ചത്തവരുടെ അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
28 അങ്ങനെ തന്നേ പുറമെ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു മനുഷ്യർക്കു തോന്നുന്നു; അകമെയോ കപടഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവരത്രേ. 
29 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കല്ലറകളെ പണിതും നീതിമാന്മാരുടെ കല്ലറകളെ അലങ്കരിച്ചുംകൊണ്ടു: 
30 ഞങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നു. 
31 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നവരുടെ മക്കൾ എന്നു നിങ്ങൾ തന്നേ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുവല്ലോ. 
32 പിതാക്കന്മാരുടെ അളവു നിങ്ങൾ പൂരിച്ചു കൊൾവിൻ. 
33 പാമ്പുകളേ, സർപ്പസന്തതികളേ, നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും? 
34 അതുകൊണ്ടു ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു; അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിക്കയും പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പട്ടണത്തിലേക്കു ഓടിക്കയും ചെയ്യും. 
35 നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തംമുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും നടുവിൽവെച്ചു കൊന്നവനായി ബെരെഖ്യാവിന്റെ മകനായ സെഖര്യാവിന്റെ രക്തംവരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം എല്ലാം നിങ്ങളുടെമേൽ വരേണ്ടതാകുന്നു. 
36 ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറമേൽ വരും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 
37 യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. 
38 നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും. 
39 ‘കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുവോളം നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.”

വിശ്വാസി 2018-04-19 16:37:45 News
യേശുവിന്‍ കാലം കുരിസിനു പകരം പാരയില്‍ കുത്തി നിറുത്തി ആയിരുന്നു   പീഡനം. സ്ഥിരം സല്യം ആയിരുന്ന പതോസിനെ പാര എന്ന് തന്നെ ആണ് യേശു വിളിച്ചത്. അതാണ് അന്നുമുതല്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ പരസ്പരം പാര പണിതു അടിച്ചു  കേറ്റുന്നതു 
കപ്യാർ 2018-04-19 16:18:52 News
പത്രോസേ പാര ആകുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്. അത് ഇത്രത്തോളം ആകുമെന്ന് കരുതിയില്ല.
യേശുവിനെ മൂന്നു വട്ടം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് ദൂരെ പോകു സാത്താനെ (എന്റെ അടുത്ത് പോലും വരരുത് ?) എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. ആ പത്രൊസ്സാണ് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെയും ആദ്യത്തെ പോപ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രിയർക്കാ. കപ്യായരുടെ വിവരമില്ലായ്മ ആണെകിൽ ആരും ക്ഷമിക്കരുത്
അന്നമ്മ 2018-04-19 16:11:29 News
അഴിക്കലും കെട്ടലും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു പരവേശം, പിന്നെ ഇക്കിളി 
To Catholic 2018-04-19 15:57:03 News
കൊച്ചി: സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയില്‍ പ്രതിസന്ധികടുക്കുന്നു. വൈദിക സമതിയില്‍ കടുത്ത ചേരിതിരിവ്. അതിരൂപതയുടെ കടബാധ്യത പരിഹരിക്കാന്‍ വൈദികര്‍ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന നല്‍കാന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഇടയന്ത്രത്തിന്റെ ...

Read more at: http://www.reporterlive.com/2018/04/18/492734.html
പള്ളി മെത്രാന്‍റെ വക അല്ല എന്ന് ഒരു കൂട്ടം, എടൊ കാത്തലിക് താന്‍ പോയി ഇതൊക്കെ നന്നാക്കാന്‍ നോക്ക് 

black label 2018-04-19 15:39:51 News

ഇ മലയാളിയില്‍ കിടന്നു വാലിന്‍ അറ്റം പിടിക്കാന്‍ എത്ര കറങ്ങിയാലും മേല്‍ ജാതികളുടെ പള്ളിയില്‍ സ്കെച്ചുള്കളെ കയറ്റാത്തതുപോലെ യേശു എത്ര പ്രാവിശ്യം വീണ്ടും വന്നാലും നിങ്ങള്‍ ഔട്ട്‌ മിസ്റ്റര്‍ സ്കെച്ചുളെ. നിങ്ങള്‍ വെളിപാട്‌ പുസ്തകം വായിക്കുക. കുഞ്ഞടിന്‍ കൂടെ പോകുന്നത് വിര്‍ജിന്‍ പുരുഷന്‍ മാത്രം.

DRINK BLACK LABEL & fill yourself in pure spirit.

vayankaaran 2018-04-19 14:52:47 News
ഡോക്ടർ ശശിധരൻ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ നിന്നും പിന് മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കവിത  ആര് വിവരിക്കും. കുഞ്ഞാപ്പു സാഹിബ് തന്നെ  വിവരിച്ച്  തരിക. വായനക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? അവർക്കും വിവരിക്കാം. അക്ഷരക്കൊയ്ത്  കഴിഞ്ഞ പാടത്തേക്ക് ഡോക്ടർ ശശിധരൻ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്. വിത്തും കൈക്കോട്ടുമായി എഴുത്തുകാർ  വന്നു  വീണ്ടും പാടത്ത് വിളയുണ്ടാകട്ടെ. അവിടെ തത്തകളെ പഞ്ചവര്ണ തത്തയായാലും പറക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കുഞ്ഞാപ്പു സാർ  അത്തരം തത്തകളെ  ഇങ്ങനെ കവിതയിലൂടെ ഓടിക്കും. ശശിധരൻ സാർ സഹായിക്കണം. മറ്റു എഴുത്തുകാരും അവർക്ക് നാട്ടിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ കൊടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് (ജെയ്മസ് മാത്യു ഭാഷ്യം) ആയി വരിക.
Annamma Philipose 2018-04-19 14:38:27 News
What a shame for Malayalees,especially for American Malayalee Nurses!
Ravi vinu Kumar 2018-04-19 13:37:53 News
Should be made local MLA